Connecting people (in the library)!
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Vantaan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Lummetie 4
01300
Kirjaston puhelin : 
(09) 839 22816
Kirjaston sähköposti : 
mikko.vainio@vantaa.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Vantaa
Y-tunnus : 
0124610-9
Yhteyshenkilön nimi : 
Mikko Vainio
Puhelin : 
09 839 22816
Sähköposti : 
mikko.vainio@vantaa.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on tukea kaksisuuntaista kielenoppimista yhdistämällä aikuisikäisiä kantasuomalaisia ja maahanmuuttajia kahdenkeskisiin kielikeskusteluihin kaikille avoimissa julkisissa tiloissa – kirjastoissa – ja ratkaista siten perimmäinen syy siihen, miksi maahanmuuttajien on haasteellista oppia suomen ja ruotsin kieliä ja miksi kantasuomalaiset eivät ole juurikaan kiinnostuneita maahanmuuttajien puhumien kielten oppimisesta. Hankkeen tuloksena syntyy kielikeskusteluista kiinnostuneiden ihmisten yhdistämisen ja ystävystymisen mahdollistava mobiilisovellus sekä  toimintamalli, jossa määritellään, miten ne, joille mobiilisovellusten maailma on vieras, saavat tukea sovelluksen käyttämiseen kirjastoista. 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Hanketta varten perustettu projektiryhmä seuraa ja arvioi projektin edistymistä jatkuvasti. Hankkeen onnistuminen edellyttää laajaa verkostoitumista kolmannen sektorin (ja muiden hankkeen kannalta kiinnostavien) toimijoiden kanssa, joten yksi seurannan mittari on löytyneiden yhteistyökumppaneiden määrä. Muita mittareita ovat osallistujamäärät sovelluksen kehittämiseen liittyvissä työpajoissa, kirjastolaisille järjestetyissä koulutuksissa ja lanseeraamisjuhlissa. Kun mobiilisovellus on valmis, toimii mittarina myös sen käyttäjien lukumäärä.

Kuvaus : 

Tiivistelmä

Connecting people (in the library)! - tukee kielenoppimista yhdistämällä aikuisikäisiä kantasuomalaisia ja maahanmuuttajia kielikeskusteluihin kaikille avoimissa julkisissa tiloissa – kirjastoissa. Hankkeen tuloksena syntyy kielikeskusteluista kiinnostuneiden ihmisten yhdistämisen ja ystävystymisen mahdollistava mobiilisovellus sekä  toimintamalli, jossa määritellään, miten ne, joille mobiilisovellusten maailma on vieras, saavat tukea sovelluksen käyttämiseen kirjastoista. Hanke on HelMet-kirjastojen (Vantaa, Espoo, Helsinki, Kauniainen) ja Oulun kaupunginkirjaston yhteinen pilotti, josta halutaan kehittää pysyvä kirjastopalvelu ja joka voidaan ottaa käyttöön missä tahansa suomalaisessa (tai ulkomaalaisessakin) kirjastossa.

Tausta

Kieltä oppii parhaiten käyttämällä, ystävystymällä ja keskustelemalla säännöllisesti sitä äidinkielenään puhuvien ihmisten kanssa, mutta aikuisikäisten kantasuomalaisten ja maahanmuuttajien ystävyyssuhteet ovat yhä harvinaisia. Kantasuomalaisia, jotka haluavat auttaa maahanmuuttajia, on kuitenkin esimerkiksi turvapaikanhakijoille tarkoitettuihin keräyksiin toimitetuista vaatemääristä päätellen paljon ja Helsingissä marssi vastikään 15 000 ihmistä rasismia vastaan. Herää kysymys, eikö aikuisikäisten kantasuomalaisten ja maahanmuuttajien tutustumiselle ole tarpeeksi mahdollisuuksia? Monet järjestöt tarjoavat toki erilaisia ystäväpalveluita, mutta tällaisessa tapauksessa järjestö valitsee, ketkä ovat potentiaalisia ystäviä, eivätkä kaikki halua tulla tällä tavalla paritetuksi. Yleensähän ystävät valitaan itse, heidät tavataan erilaisissa elämäntilanteissa (koulussa, opiskeluvuosina, työelämässä, harrasteiden parissa jne.) tai nykyisin yhä useammin myös netin välityksellä.

Isolla osalla maahanmuuttajista on kännykkä. Ja niin on kantasuomalaisillakin. Maailmalla on jo kehitetty jonkin verran mobiilisovelluksia, jotka yhdistävät auttajat ja autettavat, esimerkiksi Tanskassa kehitetty Be my eyes http://www.bemyeyes.org/ yhdistää avun tarpeessa olevat sokeat ja vapaaehtoiset ja amerikkalaisen teinin kehittämä Sit with us http://sitwithus.io/ lounasseuraa kouluissa kaipaavat yksinäiset oppilaat. Tällaisia ihmisiä yhdistäviä mobiilisovelluksia on kehitetty myös Suomessa ja kehitetään jatkossa yhä enemmän. Esimerkiksi yksi koulumaailmaa uudistavaan HundrED –projektiin valituista kokeiluista on nk. vanhempien "Über" https://hundred.fi/fi/projects/vanhempien-uber, jonka "tavoitteena on kehittää ja pilotoida yksinkertainen ja toimiva applikaatio, joka auttaisi kaikkia Suomen opettajia valtakunnallisesti tuomalla eri alojen osaamista ja asiantuntijuutta kaikkien opettajien saataville".

Tavoite

Hankkeen tavoitteena on tukea kaksisuuntaista kielenoppimista yhdistämällä aikuisikäisiä kantasuomalaisia ja maahanmuuttajia kahdenkeskisiin kielikeskusteluihin kaikille avoimissa julkisissa tiloissa – kirjastoissa – ja ratkaista siten perimmäinen syy siihen, miksi maahanmuuttajien on haasteellista oppia suomen ja ruotsin kieliä ja miksi kantasuomalaiset eivät ole juurikaan kiinnostuneita maahanmuuttajien puhumien kielten oppimisesta. Hankkeen tuloksena syntyy paitsi kielikeskusteluista kiinnostuneiden ihmisten yhdistämisen ja ystävystymisen mahdollistava mobiilisovellus myös toimintamalli, jossa määritellään, miten ne, joille mobiilisovellusten maailma on vieras, saavat tukea sovelluksen käyttämiseen kirjastoista.

Hanke on HelMet-kirjastojen (Vantaa, Espoo, Helsinki, Kauniainen) ja Oulun kaupunginkirjaston yhteinen pilotti, josta halutaan kehittää pysyvä kirjastopalvelu ja joka voidaan ottaa käyttöön missä tahansa suomalaisessa (tai ulkomaalaisessakin) kirjastossa. Oulun ja Kauniaisten kaupunginkirjastot eivät osallistu pääkaupunkiseudulla pidettäviin mobiilisovelluksen kehittämiseen liittyviin työpajoihin mutta ottavat mobiilisovelluksen ja siihen liittyvän toimintamallin käyttöönsä.

Hanke on linjassa opetus- ja kulttuuriministeriön vastikään julkaiseman ohjelman kanssa, joka on laadittu rasismin ehkäisemiseksi ja yhteiskunnallisen osallisuuden edistämiseksi. Sen mukaanhan yleiset kirjastot ovat aktiivisen kansalaisuuden, monikulttuurisuuden ja demokratian areenoja.

Sisältö, aikataulu ja organisaatio

Hanke käynnistyy heti rahoituspäätöksen jälkeen keväällä 2017, jolloin rekrytoidaan hanketyöntekijä ja etsitään mobiilisovelluksen teknisestä toteutuksesta vastaava yhteistyökumppani. Hanketyöntekijä aloittaa työnsä elokuussa 2017, ja hänen kokopäivätoiminen työsuhteensa päättyy heinäkuun 2018 lopussa. Hän toimii hankkeen koordinaattorina, ja hankkeelle perustetaan myös projektiryhmä, joka toimii hanketyöntekijän tukena ja jonka kanssa hän voi ideoida ja keskustella pienistäkin käytännön seikoista.

Yksi hanketyöntekijän keskeisimpiä tehtäviä on verkostoitua kolmannen sektorin ja muiden hankkeen kannalta kiinnostavien (esim. oppilaitokset, joissa on kansainvälisiä opiskelijoita) toimijoiden kanssa. Hankkeen onnistumisen kannalta on erittäin tärkeää, että hankkeessa ei tehdä pelkkää mobiilisovellusta vaan verkostoidutaan aktiivisesti, levitetään tietoa ja innostetaan sekä maahanmuuttajia että kantasuomalaisia mobiilisovelluksen käyttäjiksi. Hanketyöntekijä laatii heti työsuhteensa aluksi kartoituksen hankkeen kannalta kiinnostavista toimijoista ja sopii yhteistyötapaamisia. On tärkeä tavoittaa paitsi maahanmuuttajatyötä tekeviä toimijoita myös sellaisia toimijoita, joiden kautta voimme löytää mobiilisovelluksen käyttämisestä kiinnostuneita kantasuomalaisia.

Ideaa on jo hakuvaiheessa esitelty Hakunilan kansainväliselle yhdistykselle ja Nicehearts ry:lle, jotka ovat halukkaita osallistumaan sovelluksen kehittämiseen ja levittämään tietoa hankkeesta omien verkostojensa kautta. Hakunilan kansainvälinen yhdistys on koko Vantaan tasolla vaikuttava yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää monikulttuurista toimintaa ja lisätä vieraiden kulttuurien tuntemusta. Nicehearts ry on puolestaan tyttö- ja naistoimintaa tuottava yhdistys, jonka päämääränä on tyttöjen ja naisten hyvinvoinnin lisääminen, alueellisen hyvinvoinnin ja vaikuttamisen sekä osallisuuden lisääminen, integraation ja kotouttamisen edistäminen yhteiskunnassamme. Yhdistys toimii sekä Vantaalla että Espoossa.

Loka-marraskuussa järjestämme pääkaupunkiseudulla työpajan/-pajoja, joissa kirjastolaiset, kielisovelluksen potentiaaliset käyttäjät kantasuomalaisista maahanmuuttajiin sekä teknisestä toteutuksesta vastaava yhteistyökumppani ideoivat yhdessä sovelluksen ominaisuuksia. Tämän jälkeen aloitetaan mobiilisovelluksen tekninen toteutus, ja sovelluksen toivotaan olevan käyttövalmis alkuvuodesta 2018.

Mobiilisovelluksen idea tarkentuu työpajoissa, mutta periaatteessa se toimii niin, että kielikeskustelusta kiinnostuneet voivat luoda sovellukseen omat profiilinsa. Sovelluksen avulla voi sopia kahdenkeskisen tapaamisen, jonka tarkoituksena on keskustella suomeksi, ruotsiksi tai muulla kiellellä (vaikka arabiaksi!) esimerkiksi tunnin ajan. Jos keskustelukumppani ei tunnu mieleiseltä, ei tapaamista luonnollisesti tarvitse sopia toista kertaa. Jos keskustelukumppani tuntuu mieleiseltä ja ystävyys alkaa kehkeytyä, unohtunee sovellus jossakin vaiheessa ja ystävyys jatkuu osana muuta elämää. Sovelluksen käyttäjä voi myös määritellä sovellukseen, milloin on käytettävissä keskusteluihin. Jos esimerkiksi lomailee heinäkuussa tai syyskuussa on hektinen elämäntilanne, niin silloin keskusteluseuraa ei tarvitse tarjota. Yleisönosastokeskusteluissa on ollut viime aikoina esillä, että kantasuomalaiset kaipaavat juuri tällaisia vapaaehtoistyön mahdollisuuksia – tehdä vapaaehtoistöitä oman elämäntilanteen mukaan ja olla välillä tekemättä.

Projektityöntekijän tehtäviin kuuluu myös luoda yhdessä projektiryhmän kanssa toimintamalli, jossa määritellään miten ne, joille mobiilisovellusten maailma on vieras, saavat tukea sovelluksen käyttämiseen kirjastoista. HelMet-kirjastoissa on yhteensä lähes 700 työntekijää ja Oulun kaupunginkirjastossa 140 työntekijää, ja heidän tietotekniset taitonsa ovat tasoltaan vaihtelevia. Jos toimintamallissa päädytään esimerkiksi määrittelemään, että sovelluksesta kiinnostuneet voivat varata opastusaikoja kirjastoon, olisi jokaisessa kirjastossa oltava vähintäänkin yksi näistä opastuksista vastaava. Lisäksi joka ikisen kirjastolaisen olisi tunnettava sovellus ja sen ominaisuudet vähintäänkin pintapuolisesti, vaikka syvällinen opastaminen ei jokaisen toimenkuvaan kuuluisikaan. Tämän vuoksi projektityöntekijä järjestää sekä HelMet-kirjastojen että Oulun kaupunginkirjaston henkilökunnalle keväällä 2018 koulutuksia ennen sovelluksen lanseeraamista.

Sovellus lanseerataan loppukeväällä 2018 kirjastojen henkilökunnan kouluttamisen jälkeen. Tuolloin järjestään suuret lanseeraamisjuhlat, joissa on myös aiheeseen liittyvää seminaariohjelmaa ja joihin kutsutaan mukaan kaikki sovelluksen kehittämiseen osallistuneet, poliitikkoja ja muita vaikuttajia sekä tiedostusvälineitä. Sovelluksen lanseeraamisen jälkeen projektityöntekijä järjestää yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa työpajoja sekä pääkaupunkiseudulla ja että Oulussa niille sovelluksesta kiinnostuneille, joille mobiilimaailma on vieras (esim. eläkeläiset, kouluttamattomat maahanmuuttajanaiset).

Hankkeelle laaditaan heti sen alussa eri mediat monipuolisesti kattava viestintäsuunnitelma yhteistyössä kirjastojen viestintäammattilaisten kanssa. Hankkeessa käytetään erityisen paljon sosiaalista mediaa, ja some-viestiä levitetään myös yhteistyökumppanien some-verkostojen avulla. Päävastuu some-viestinnästä on hanketyöntekijällä, kirjastojen viestintäammattilaiset kirjoittavat mediatiedotteet. Sovelluksen markkinoimiseksi laaditaan kirjastojen graafisten osaajien kanssa julisteita ja flyereita useilla kielillä, joita voidaan jakaa esimerkiksi vastaanottokeskuksissa turvapaikanhakijoille.

Budjetti

Mobiilisovelluksen kehittäminen (ostopalveluna) 30 000 €

Projektityöntekijän työvälineet (henk.koht. kannettava tietokone, kännykkä & työpajoissa tarvittavat mobiililaitteet) 5 000 €

Mobiililaitteet 5 000 €
Kaikissa kirjastoissa ei vieläkään ole mobiililaitteita, joilla henkilökunta voisi harjoitella sovelluksen käyttöä ja demota sitä apua kaipaaville asiakkaille. Niihin kirjastoihin, joista laite puuttuu, hankitaan sellainen.

Hanketyöntekijän palkkio (elokuu 2017-heinäkuu 2018) 12 kk, 42 600 €   
Hanketyöntekijän palkka vastaa Vantaalla työskentelevän erikoiskirjastonhoitajan palkkaa 2640 €/kk € kuussa + sivukulut & lomarahat. Palkkaaminen maksaa työnantajalle sivukuluineen n. 3 550 € kuussa, 42 600 € kahdeksitoista kuukaudeksi.

Matkakustannukset 2 320 €
Projektityöntekijä viettää kaksi kahden viikon jaksoa Oulussa, matkat (meno-paluu n. 200 €) + hotelliyö (120 € / yö), yht. 1360 € . Kolme oululaista matkustaa lanseeraamisbileisiin pääkaupunkiseudulle, matkat (meno-paluu n. 200 €) + yksi hotelliyö (120 € / yö), yht. 960 €.

Lanseeraamisjuhlien kustannukset (seminaariohjelman esiintyjien palkkiot, tarjoilut yms.) 2 000 €

Flyereiden ja julisteiden painokulut 1 000 €

Hankkeeseen osallistuvien Vantaan, Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Oulun kaupunginkirjastojen työntekijöiden henkilöstökulut (elokuu 2017–heinäkuu 2018) ovat vähintään 20 % hankkeen kokonaiskustannuksista eli  21 980 €. Tämä omakustanneosuus tulee katettua jo pelkästään koulutusten osallistujien tuntipalkalla. Jos kirjastolaisen tuntipalkka (sivukuluineen) on keskimäärin 22 e ja kahden tunnin pituisiin koulutuksiin osallistuu n.  90 % kirjastojen henkilökunnasta (n. 750 henkilöä) , niin hinta on 33 000  €. Tämän lisäksi henkilöstökuluihin kuuluvat Vantaan, Helsingin ja Espoon kaupunginkirjaston projektityöryhmälaisten työtunnit (projektikokoukset, työpajat, lanseeraamisjuhlat, yhteydenpito jne.), Oulun ja Kauniaisten edustajien osallistuminen lanseeraamisjuhliin + Vantaalla hankkeeseen liittyvä hallinnointi & johtaminen jne.

Koko budjetti yht. 109 900 €

Haettava summa  87 920 €

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Espoon kaupunginkirjasto, Helsingin kaupunginkirjasto, Kauniaisten kaupunginkirjasto, Oulun kaupunginkirjasto
Aloituspäivämäärä : 
01/04/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/08/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€87 920
Oma rahoitus yhteensä: 
€21 980
Budjetti euroissa yhteensä: 
€109 900
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€38 000

Http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017. Kirjaston oman rahoituksen osuus on 20 % kustannusarviosta.

 
okm
avi