Digitaitoja siulle ja miulle
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Mikkelin kaupunginkirjasto - Etelä-Savon maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 96, Raatihuoneenkatu 6
50101
Kirjaston puhelin : 
044 794 2460
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@mikkeli.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Mm
Y-tunnus : 
0165116-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Virpi Launonen
Puhelin : 
044 794 2460
Sähköposti : 
virpi.launonen@mikkeli.fi
Hankkeen tavoite: 

Digitaitoja siulle ja miulle -hankkeen tavoitteena on kansalaistaitojen tukeminen opastamalla asiakkaita pienryhmäkoulutuksissa erilaisten verkkopalvelujen, mobiililaitteiden ja sovellusten käyttöön. Kokemukset yleisöopastuksista tukevat sitä, että pienryhmissä, jopa yksilöllisesti, tarjottu opastus on sekä ohjaajan että opastettavan kannalta hedelmällisin työskentelytapa. Hankkeessa erityisenä kohderyhmänä ovat päihde- ja mielenterveyspalveluiden asiakkaat sekä työelämän ulkopuolella olevat kuntalaiset sekä keskustassa että erityisesti kaupungin reuna-alueilla (Anttola, Haukivuori, Ristiina, Suomenniemi).

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tavoitteiden toteutumisen tärkeimmät mittarit ovat kohderyhmälle sekä henkilökunnalle suunnattujen koulutustilaisuuden määrä ja osallistujat.

Kohderyhmään kuuluville asiakkaille tehdään kysely, jossa tutkitaan koulutusten tarpeellisuutta ja vaikuttavuutta.

Kuvaus : 

Perusteluja
Palvelut, viestintä ja viihde siirtyvät yhä enemmän digitaaliseen muotoon. Esimerkiksi julkishallinnon sähköisten palveluiden käyttö on lisääntynyt. Tietoyhteiskunnan toiminnot ja palvelut ovat näennäisen tasapuolisesti kaikkien saatavilla. Vuonna 2014 tehtyyn sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten palveluiden käyttötutkimukseen vastanneista 87 % kertoi pääsevänsä asioimaan internetin välityksellä .
Kuitenkin osa kuntalaisista on syrjäytymässä näiden palvelujen hallinnasta. Käytön tuen tarvetta esiintyy esimerkiksi Mikkelin kirjastojen yhteydessä toimivissa yhteispalvelupisteissä melko paljon. Sähköisten palveluiden käytön juurruttaminen ei ole yksioikoinen eikä nopea prosessi. Tarvitaan paitsi aikaa, myös eri toimialojen tekijöitä, yhteistyötä ja jalkautuvaa työtä.
Erityisesti pitkään työelämän ulkopuolella olleilla, vähän kouluttautuneilla sekä päihde- ja mielenterveyspalveluja käyttävillä kuntalaisilla jopa perustiedot digitaalisista palveluista voivat olla heikot. He ovat siten eriarvoisessa asemassa sekä sähköisten palvelujen että sosiaalisen median käytössä. THL:n tutkimuksessa ilmeni, että ”epäilevä suhtautuminen on yhteydessä työn ja opiskelun ulkopuolella olemiseen, internet-liittymän ja tunnuksien puuttumiseen, palvelutalossa asumiseen, vanhimpaan kahteen ikäryhmään kuulumiseen, perusasteen koulutukseen, epäterveellisiin elämäntapoihin, ja huonoon terveydentilaan ja elämänlaatuun”. Tässä kohdin Mikkelin kaupunginkirjasto voi ottaa Yleisten kirjastojen neuvostonkin linjaaman tärkeän roolin aktiivisen kansalaisuuden tukemisessa ja tiedon ja kulttuurin yhdenvertaisen saatavuuden turvaamisessa.
Myös työssäkäyvillä sekä seniori-ikäisillä voi olla tarvetta päivittää tietoja ja taitoja verkkopalveluista ja erilaisista sovelluksista, jotka voivat helpottaa elämää ja asiointia monin tavoin. Tästä kertoo mm. se, että Mikkelissä kirjaston yhteistyössä kaupungin muiden toimialojen kanssa järjestämässä Seniorisurf -tapahtumassa on vuosi vuoden jälkeen kävijöitä tungokseksi asti. Myös kirjastojen jo toteutetuista sähköisen palvelun opastamista sisältäneiden hankkeiden raporteista voimme lukea, että opastustoiminnalle on laajaa tarvetta
Lisäksi väestö ja palvelut keskittyvät kaupunkikeskuksiin, joten kaupungin reuna-alueiden työelämän ulkopuolella olevat kuntalaiset voivat jäädä paitsi esimerkiksi kansalaisopiston kurssitarjonnasta tai kolmannen sektorin vapaaehtoisvoimin tarjottavista palveluista.
Toimenpiteet

Hankkeessa järjestetään digitaalisten palveluiden, mobiililaitteiden ja sovellusten pienryhmäopastuksia kirjaston tiloissa. Opastuksia suunnitellaan yhteistyössä päihde- ja mielenterveyspalvelujen henkilökunnan sekä kolmannen sektorin yhdistysten kanssa (mm. Mikkelin työttömät ry.) Opastuksia voidaan viedä jalkautuvasti kohderyhmien luokse - esimerkkisi osaksi syrjäytyneiden päivätoimintaa nivoutuva digitaalisten palvelujen opastus ja neuvonta voi tukea kuntoutumista.

Kirjastotiloissa ja jalkautuvasti tarjottavilla digiopastuksilla edistämme alueellista tasa-arvoa ja kansalaisdemokratiaa. Kirjasto on matalan kynnyksen avoin ympäristö, johon ei liity arvotuksia, joten tällä hankkeella estämme osaltamme kuntalaisten osaamisen kuilun kasvamista ja vastaamme yhteisöllisyyden tarpeeseen sekä keskustassa että lähikirjastoissamme.

Mikkelin kaupunginkirjastossa on Luovasti lisää lukutaitoa -hankkeessa koulutettu henkilökuntaa tablettitietokoneiden käytössä ja kehitetty ohjaustoimintaa muuttuvia asiakastarpeita vastaaviksi. Tämän hankkeen puitteissa henkilökunnan osaamista erityisesti sähköisten palvelujen opastamiseen sekä sosiaalisen median kanavien tuntemuksessa lisätään edelleen koulutusten avulla. Hanke tukee myös kaupungin toimialojen välistä verkostoitumista ja mahdollistaa uusien yhteisten työmuotojen kehittämistä.

Lisäksi Mikkelin kaupunginkirjastoon hankitaan 10 Android -tablettitietokonetta asiakaskäyttöön jo käytössä olevien iPad-tablettien lisäksi. Tällainen määrä mahdollistaa digtaalisten palvelujen opastamisen järjestämisen ja asiakkaiden omatoimisen tutustumisen laitteisiin ja niiden mahdollisuuksiin. Hankkeeseen palkataan työntekijä, jonka tehtävänä on organisoida koulutuksia ja ryhmäopastuksia yhteistyökumppaneiden kanssa.

Hankkeen jälkeen

- Hankkeen kohderyhmään kuuluvien asiakkaiden valmiudet erilaisten viestintälaitteiden ja sähköisten palveluiden käyttöön ovat parantuneet
- Mikkelin kirjastossa kannustetaan ja opastetaan syrjäytymisvaarassa olevia ja syrjäytyneitä digitaalisten palveluiden käyttöön
- kirjastohenkilökunnan tietotaito digitaalisten palveluiden opastamisessa ja sosiaalisen median käytössä on lisääntynyt
- kirjaston henkilökunta on verkostoitunut sekä kokeillut erilaisia yhteistyömalleja kolmannen sektorin toimijoiden sekä päihde- ja mielenterveyspalveluiden henkilökunnan kanssa
Tavoitteen seurannan mittarit
Tavoitteiden toteutumisen tärkeimmät mittarit ovat kohderyhmälle sekä henkilökunnalle suunnattujen koulutustilaisuuden määrä ja osallistujat.

Kohderyhmään kuuluville asiakkaille tehdään kysely, jossa tutkitaan koulutusten tarpeellisuutta ja vaikuttavuutta.

Yhteistyökumppanit
Mikkelin kaupungin päihde- ja mielenterveyspalvelut, Mikkelin Työttömät Ry, muut kolmannen sektorin järjestöt

Aiemmat hankkeet: 

Luovasti lisää lukutaitoja -hanke

Aloituspäivämäärä : 
02/04/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€28 900
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 800
Budjetti euroissa yhteensä: 
€33 700
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€18 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2017, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017

 
okm
avi