Extreme makeover: Library Edition – uusi kirjastopalvelu 2030
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Vaasan kaupunginkirjasto/Sami Varjo
Vaasan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 235
65101
Kirjaston puhelin : 
+358 6 325 3520
Kirjaston sähköposti : 
marita.ahola@vaasa.fi
ISIL-tunnus : 
FI VM
Y-tunnus : 
0209602-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Marita Ahola
Puhelin : 
+358 6 325 3520
Sähköposti : 
marita.ahola@vaasa.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on osallistaa käyttäjät suunnittelemaan kirjastopalveluita, uusien palveluiden testaaminen ja käyttöönotto sekä työyhteisön valmentaminen. Työyhteisön valmentamisessa keskeistä on uuden oppimisen ja oivaltamisen lisäksi työhyvinvointi ja yhteisöllisyys.

Pitkän tähtäyksen tavoite on uusia palvelumuotoja tukeva strategia ja organisaatio. Hankkeesta saadaan hyviä linjauksia ja kokemuksia strategiatyöhön. 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Palveluiden kehittämiseen osallistuneiden käyttäjien määrä

Asiakastyytyväisyyden lisääntyminen (käyttäjäkysely)

Palveluiden käytön lisääntyminen (tilasto)

Yhteistyöhankkeiden määrä

Epäonnistuneiden/onnistuneiden kokeilujen määrä

Kuvaus : 

Uusi kirjastoajattelu edellyttää käyttäjien ottamista mukaan ja työyhteisön valmentamista

Työnteon mallit ovat muuttumassa ja digitaalisaatio haastaa kaikkia ajattelemaan myös palvelut uudella tavalla. Digitaalisaatio mahdollistaa uusien työtapojen käyttöönoton: työ ei välttämättä enää ole työpaikalla omassa työpisteessä vaan työtä tehdään erilaisissa paikoissa ja olosuhteissa.  Kirjastopalvelua voidaan viedä yhä enemmän sinne missä ihmiset ovat. Samaan aikaan kirjaston tiloja voidaan muokata monitoimisimmiksi kohtaamispaikoiksi. Kirjastohenkilöstö on uuden oppimisen äärellä.

SOTE-uudistuksen jälkeen kirjasto on merkittävässä roolissa osana sivistyskuntaa ja yhteistyö eri tahojen kanssa nousee entistä keskeisemmäksi toiminnaksi. Kirjastopalvelu on rakennettava asiakaslähtöisesti ja toiminnan on tuettava koko kunnan etua. Palveluiden on myös oltava esteettömiä, ekologisia ja elämyksellisiä. Tämä haastaa kirjastoammattilaisen oppimaan uutta ajattelua.

Kirjaston käyttäjät (asiakkaat, poliittiset päättäjät, henkilökunta) osallistuvat työpajoihin, joissa ideoidaan uusia palveluita ja kehitetään jo olemassa olevia. Palveluiden uudistaminen edellyttää myös vahvaa benchmarkkausta: otetaan oppia jo tehdyistä uudistuksista sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Tehdään vierailuja kiinnostaviin kohteisiin ja kutsutaan kiinnostavia vieraita kertomaan uudistusprosesseista. Benchmarkattua tietoa viedään käsiteltäväksi asiakasworkshoppeihin ja sovelletaan omaan toimintaan sopivaksi. Työyhteisön valmentamiseksi järjestetään koulutustilaisuuksia, joissa henkilökunnalla on mahdollisuus oppia ja kehittää uuden kirjaston edellyttämää uudenlaista ajattelua ja toimintakulttuuria. Uusia palveluita kokeillaan nopeasti, opetellaan sietämään epäonnistumisia ja iloitsemaan onnistumisista.

Isot laivat kääntyvät hitaasti, joten on syytä aloittaa kääntäminen nyt

Vaasan kaupunginkirjastossa laivaa on jo alettu kääntää: organisaatiouudistuksesta on puhuttu useamman vuoden ajan, henkilökunta on MBTI-testattu ja sillä haettu erilaisten toimintatapojen ymmärtämistä, johtoryhmä on aloittanut toimintaympäristön muutoksen analysoinnin PESTLE- työkalulla, tähtipurkkiin kerätään henkilökunnan onnistumisia, mahtavia mokia sekä ennen kaikkea unelmia eli visioita siitä millaisia haluamme olla tulevaisuudessa. Nämä ovat kuitenkin yksittäisiä toimia, joilla ei saada tehokkaasti muutosta aikaan, joten muutoksen hankkeistaminen on tarpeen.

Hankkeen aikataulutus

Hankkeen aloitus on keväällä 2017, jolloin toimenpiteet suunnitellaan ja aikataulutetaan tarkemmin, workshopit asiakkaille järjestetään keväällä-syksyllä 2017, uusien palveluiden testaus aloitetaan keväällä 2018, työyhteisön valmentamista tehdään koko ajan. 

Taloussuunnitelma

Hankkeen budjetti on 36 000 euroa, josta avustusta haetaan 26 000 euroa. Omarahoitusosuus on 10 000 euroa ja koostuu henkilökuntakuluista: koulutuksiin ja workshopeihin osallistuvien palkkakustannuksista. 

Benchmarkkaus ja työyhteisövalmennus: luennot 5000 euroa (mahdollisesti verokortilliset kulut), matkakulut 5000 euroa

Workshopit: markkinointisuunnitelma ja markkinointi 6000 euroa, konsultointi 7000 euroa, mahdolliset laitteet ja tavarat 3000

 


Aloituspäivämäärä : 
02/04/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€26 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€10 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€36 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€10 000
 
okm
avi