Hyvän mielen lukutaito
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Tampereen kaupunginkirjasto
Tampereen kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 152
33101
Kirjaston puhelin : 
0400985991
Kirjaston sähköposti : 
pirkko.lindberg@tampere.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Tam
Y-tunnus : 
0211675-2
Yhteyshenkilön nimi : 
Marjut Pohjalainen
Puhelin : 
0407738803
Sähköposti : 
marjut.pohjalainen@tampere.fi
Hankkeen tavoite: 

Hyvän mielen lukutaito -hankkeen tavoitteena on lukupiirin ja World Cafeen avulla lisätä mielenterveystietoutta helpolla tavalla kaikille kirjaston asiakkaille,  edistää suomen kielen lukutaitoa ja madaltaa lukemisen kynnystä suomen kieltä harjoitteleville sekä edistää kahdensuuntaista kotoutumista, jolloin kantasuomalaiset ja maahanmuuttajat saavat tilaisuuden oppia kommunikoimaan keskenään.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Osallistujat

Kielikahviloiden määrät

Kyselyn tulokset hankkeen jälkeen

Kuvaus : 

Mielenterveyden lukutaito -hankkeen tavoitteena on lukupiirin ja World Cafeen avulla lisätä mielenterveystietoutta helpolla tavalla kaikille kirjaston asiakkaille. Hankkeen toisena tavoitteena on edistää suomen kielen lukutaitoa ja madaltaa lukemisen kynnystä suomen kieltä harjoitteleville. Tavoitteena on myös kahdensuuntainen kotoutuminen, jolloin kantasuomalaiset ja maahanmuuttajat saavat tilaisuuden oppia kommunikoimaan keskenään. Samalla opitaan eri kulttuureiden tapaa käsitellä mielenterveysasioita. Mielenterveyden lukutaitoa edistetään sarjakuvien avulla lukupiireissä ja World Cafe-illassa. hanke toteutetaan pääosin Hervannan kirjastossa, koska alueella asuu paljon maahanmuuttajaväestöä ja yhteistyö eri yhteisöjen kanssa on jo ennestäänkin vilkasta. 

Sarjakuvalukupiiri järjestetään viisi kertaa puolen vuoden aikana. Lukupiireissä keskustellaan suomen kielellä ennakkoon ilmoitetuista sarjakuvista. Sarjakuvissa on mielenterveyteen liittyviä teemoja. Lukupiireissä on mukana keskustelemassa aiheen tunteva psykologian asiantuntija ja/tai kokemusasiantuntija. Lukupiirikerroilla paikalla ei ole tulkkia. Lukupiiri on kaikille avoin ja sinne voi tulla ilmoittautumatta.

Lisäksi järjestetään yksi mielenterveysaiheinen World Cafe-ilta "Hyvän Mielen Kahvila". Se on n. kolme tuntia kestävä fasilitoitu, pienryhmissä tapahtuva keskustelu mielenterveyttä tukevista toimintatavoista ihmisten arjessa. Paikalla on mielenterveysasiantuntija. Jokaisessa pienryhmässä on luottamuksellisten keskustelujen mahdollistaja eli fasilitaattori. Hyvän mielen Kahvila on monikielinen ja siellä käytetään tulkkia kahdessa ryhmässä. Hyvän mielen kahvilaan on ennakkoilmoittautuminen. Kahvilassa syvennytään rauhassa mielenterveyden teemoihin ja etsitään ryhmäläisten kanssa heille saatavilla olevia matalan kynnyksen keinoja ratkaista kaikille arkielämässä eteen tulevia mielenterveyttä haastavia tilanteita yksilöllisesti ja yhteisötasolla.

Kohderyhmänä ovat suomea äidinkielenään puhuvat ja suomen kielen oppijat B-tasosta ylöspäin. World Cafe -keskusteluun voidaan ottaa myös halukkaita A-tason suomen kielen oppijoita.

Lisäksi pyritään tavoittamaan sosiaali-ja terveysalan sekä suomen kielen opiskelijoita, joiden opintoja hankkeeseen osallistuminen hyödyttäisi. He puolestaan voivat viedä hankkeessa oppimaansa mielenterveystietoutta omiin taustayhteisöihinsä. Hankkeessa syntynyttä yhdessä oppimisen mallia he voivat mahdollisesti soveltaa myöhemmin ennaltaehkäisevässä mielenterveystyössä.

Hankkeeseen palkataan koordinaattori. Hankekoordinaattorilla on lukupiiritapaamisissa tärkeä rooli keskustelun mahdollistajana, koska mukaan tulee sekä suomen kielen oppijoita, että suomea äidinkielenään puhuvia - ja koska aiheet voivat olla herkkiä.

Mielenterveyden lukutaito-hankkeen hyödyt ovat:

  • Kirjastoaineistoa hyödynnetään mahdollistamaan mielenterveysasiat helposti lähestyttäväksi.
  • Lisätään sarjakuvien tunnettavuutta ja niissä monipuolisesti esille tuotuja aihepiirejä
  • Lukemisen kynnystä madalletaan suomen kielen oppijoille sarjakuvien kautta.
  • Tiedonvälitystä ja tietoutta lisätään mielenterveyteen liittyvistä teemoista, niiden kohtaamisesta ja ratkaisemisesta.
  • Lisätään tietoa mielenterveyden tukeen tarjolla olevista palveluista.
  • Helpotetaan mielenterveydestä puhumista. Tämä on tärkeää kaikille, mutta erityisesti kirjaston maahanmuuttaja-asiakkaille, joille mielenterveyden teemat ovat kulttuuritaustasta riippuen toisinaan isompi tabu kuin suomalaisille.
  • Kulttuurit kohtaavat kirjaston tiloissa ja samalla edistetään yhteisöllisyyttä.
  • Vertaistietoa lisätään eri kulttuurien tavoista nähdä mielenterveyteen liittyviä kysymyksiä.
  • Keskusteluista seuraa molemminpuolinen kotoutuminen.
  • Kehitetään uusi moniammatillinen käytäntö kotoutumisen parantamiseksi suomen kielen, sosiaali- ja terveysalan oppijoille kirjaston tarjoamia mahdollisuuksia käyttäen.

 

Yhteistyökumppanit. Työntekijät. Aika. Kustannukset

Yhteistyökumppaneita haetaan Tampereen kaupungin mielenterveystyön yksiköstä, kaupungin maahanmuuttajatyön yksiköstä, nuorisopalveluista, Tampereen keskiasteen oppilaitoksista ja kouluista, joissa on maahanmuuttajaopiskelijoita.

Hankkeeseen palkataan yksi 50 % työajalla toimiva hankekoordinaattori. Hän toimii myös keskustelun mahdollistajana eli fasilitaattorina lukupiiritapaamisissa.

Muut työntekijät toimivat palkkioilla : lukupiirikertoihin yhdestä viiteen alustajaa mielenterveydestä , yksi avustaja Hyvän Mielen kahvilaan , neljä fasilitaattoria ja kaksi tulkkia.

Koordinaattorin työnä on yhteistyöverkostojen luominen, mainostaminen, mielenterveyteen liittyvien materiaalien kokoaminen eri lähteistä, lukupiiritapaamisten organisointi ja fasilitointi, World Cafe:n fasilitaattorien kouluttaminen, illan mainostaminen, keskustelun järjestäminen, tulosten kirjaaminen ja hankkeen hallinnointi ja raportointi.

Koko hankkeen kesto on 8 kuukautta. Lukupiiri & World cafe toteutetaan 6 - 7 kuukauden aikana

Kustannukset:

50 % koordinaattorin palkka 8 X 1500 € = 12 000 €

Lukupiirien kustannukset: alustajien palkkiot 5x200 € = 1000 €

Hyvän mielen World Cafen kustannukset:

2 tulkkia & käännökset World Cafen tuloksista osallistujien omalle kielelle (max 2 kieliryhmää) = 1000 €

Pienryhmäkeskustelujen fasilitaattorien palkkiot 400 €

World Cafe:n tarjoilut 300 €

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€14 700
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€10 000

Hakemus on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Ks. perustelumuistio 2017

http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017

 
okm
avi