Iloa ihmisille, valoa vanhimmille
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Pöytyän kirjasto
Kirjaston osoite : 
Kyröntie 16
21800
Kirjaston puhelin : 
040 6722 968
Kirjaston sähköposti : 
kyron.kirjasto@poytya.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Potki
Y-tunnus : 
1929519-5
Yhteyshenkilön nimi : 
Laila Uusitalo
Puhelin : 
0401435701
Sähköposti : 
laila.uusitalo@poytya.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on lisätä Pöytyän laitoksissa asuvien ikäihmisten viihtyvyyttä ja hyvinvointia tuomalla heidät mukaan kirjaston toimintaan ja lisäämällä heidän kontaktejaan ympäröivään yhteiskuntaan. Hankeen tavoite on edistää yhteisöllisyyttä, yhdessä tekemistä sekä sukupolvien kohtaamista. Hankkeeseen mukaan otettavien lasten ja nuorten osalta tavoite on vahvistaa heidän tuntemustaan omista juuristaan kotipaikkakunnalla sekä heidän medialukutaitonsa ja tiedonhakutaitojensa kohentuminen hankkeessa tehtävien ryhmätöiden avulla. Kasvatuksellisia tavoitteita lapsille ja nuorille ovat hyvien tapojen oppiminen, elämänkaaren vaiheiden ymmärtäminen,kokemus sukupolvien ketjusta sekä yhteiskuntavastuu eli osallistuminen oman yhteisön toimintaan. Kirjaston tavoite on myös yhteistyön kehittäminen koulujen kanssa.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tavoitteen seurannan mittareita ovat toimintaan osallistuneiden vanhusten haastatteluissa antama palaute hankkeen vaikutuksista heidän elämänlaatuunsa. 

Tavoitteen seurannan mittari on myös lapsilta ja nuorilta lomakekyselyn muodossa kerättävä palaute hankkeen vaikutuksista heidän osaamisensa ja kokemuksiinsa.

Seurannan mittari on myös opettajilta kerätty laadullinen palaute toiminnasta.

Kuvaus : 

Tähän saakka Pöytyällä kirjaston palvelukeskuksissa tekemä työ on jäänyt lähinnä siirtokokoelmien kokoamiseen ja niiden säännölliseen vaihtamiseen. Vanhustyöntekijöiltä on hiljattain tullut aloite myös palvelukeskuksissa asuvien vanhusten ottamisesta aktiivisemmin mukaan kirjaston ja erilaisten järjestöjen toimintaan. Vanhustyössä toivottiin erityisesti erilaisten elämyksellisten tapahtumien järjestämistä palvelukeskuksissa sekä eri sukupolvien kohtaamisia. 

Yhdessä vanhustyöntekijöiden, kulttuuritoimen ja kolmannen sektorin kanssa on ideoitu toimintoja, joissa eri sukupolvet kohtaavat palvelukeskuksissa. toimintamuodoiksi valikoituivat 

  • Palvelukeskuksissa järjestettävät satutunnit
  • Päiväkotien, esiopetuksen ja päiväkerhojen tuokiot vanhusten hoitoyksiköissä ja eläkeläisten kerhoissa esim. teemalla Elettiinpä ennen vanhaan tai Oma elämänkaari
  • Koululaisten ryhmätyöt ja esitelmät, joihin liittyy paikkakunnan historiaa. Koululaiset haastattelevat vanhuksia ja kuvaavat haastattelut tabletille sekä koostavat niistä esityksen kouluun. Kirjasto auttaa laitteiden käytössä ja niitä tarjoamalla, opastaa tiedonhauissa ja tarjoaa käyttöön paikallishistoriallisia kotiseutuaineistoja
  • Lapset tai nuoret laativat oman sukupuun vaikkapa isovanhempien kanssa henkilötietolain säännökset huomioon ottaen. Kirjasto auttaa kuvien skannamisessa ja tarjoaa tilan sukupuunäyttelylle. Sukupuut tulevat näkyviin myös palvelukeskuksiin. 
  • Koululaiset videoivat kotiseutua vanhusten toiveiden mukaan. Koululaiset ja kirjaston työntekijä keräävät toiveita. Moni laitoksissa asuva vanhus haluaisi nähdä vanhat kotiseudut vielä. Videoista järjestetään esityksiä palvelukeskuksissa. 
  • Runonlausuntailta kaikissa alueen palvelukeskuksissa. Mahdollisuuksien mukaan myös omaiset voivat osallistua runonlausuntailtaan ja tuottaa sinne myös omaa ohjelmaansa, esimerkiksi pieniä musiikkiesityksiä. 

Koska Pöytyän kirjastojen henkilöstömäärä on hyvin pieni toimipisteiden lukumäärään nähden, hankkeeseen palkataan projektihenkilö koordinoimaan toimintaa ja työskentelemään tiedonhaun, laitteiden käytön ja mediakasvatuksen apuna tiiviissä yhteistyössä alueen koulujen kanssa. Tallentamisen apuvälineiksi hankitaan kolme iPadia. Lisäksi hankkeen aikana hankitaan esiintymään runonlausuja kaikkien neljän keskustaajaman palvelukeskuksiin. 

 

Aikataulu:

1. Syksy 2017 toiminnan suunnittelua yhdessä yhteistyökunppanien kanssa

2. Tammikuu 2018 toiminnan aloittaminen ja jatkaminen kevätlukukauden ajan

3. Kesä 2018 Runoillat palvelutaloissa, mahdollisuuksien mukaan ulkona

4. Syksy 2018: Palautteen kerääminen ja toiminnasta raportointi

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Poytyän kunta: vanhustyö, kulttuuritoimi ja koulu, Ilonpiiri, Eläkeliitto
Aiemmat hankkeet: 

Kirjasto viivähtää vierellä - kuntoon katsomatta

Satusilta

Aloituspäivämäärä : 
01/08/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/10/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€15 800
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 400
Budjetti euroissa yhteensä: 
€19 200
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€14 000
 
okm
avi