Kaikki irti kouluyhteistyöstä
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Kotkan kaupunginkirjaston markkinointitunnus
Kotkan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 204, (Kirkkokatu 24)
48101
Kirjaston puhelin : 
040 688 3754
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kotka.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kotka
Y-tunnus : 
0160225-7
Yhteyshenkilön nimi : 
Marika Jussila
Puhelin : 
040 648 2790
Sähköposti : 
marika.jussila@kotka.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen lopputuloksena syntyy Kotkan koulujen ja kirjaston yhteinen kirjastonkäytön, tiedonhankinnan ja informaatiolukutaidon malli, joka on sovellettavissa muihin kaupunkeihin ja kuntiin.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Hankkeen tavoitteiden onnistumisessa tarkastellaan:

1) Kullekin vuosiluokalle toteutuneet kirjastonkäytön, tiedonhankinnan ja informaatiolukutaidon esimerkkiopetuskokonaisuuksien suunnitelmat
2) Kirjaston henkilökunnan didaktinen osaaminen
-didaktisen koulutuksen määrä ja laatu.

Lisäksi hankkeen tuloksena syntyneen mallin leviämistä ja toteutumista sekä mallin markkinointia kouluille seurataan hankkeen päättymisen jälkeen.

Kuvaus : 

Kotkan kaupungin kouluille on laadittu uudet opetussuunnitelmat ja ne on otettu käyttöön syksyllä 2016. Opetussuunnitelmissa painotetaan mm. laaja-alaista osaamista, ilmiölähtöistä oppimista, monialaisia oppimiskokonaisuuksia, tieto- ja viestintäteknisten taitojen hallitsemista sekä kokeilevaa, virheet sallivaa ja muutoksiin tottuvaa toimintakulttuuria. Kotkan kaupunginkirjasto tekee yhteistyötä Kotkan koulujen kanssa: viimeisteltävänä on koulun ja kirjaston yhteistyösuunnitelma. Koululaisille ja opiskelijoille on suunniteltu ja toteutettu monia erilaisia kirjaston käytön, tiedonhankinnan ja lukuharrastuksen lisäämisen opetustuokioita (www.kyyti.fi/palvelut/kotka-kirjastonkayton-opastus-ja-ryhmakaynnit).

Opetus kouluissa siis tulee muuttumaan tätä päivää vastaavaksi. Kirjaston opetustuokiot eivät saa jäädä muutoksesta jälkeen. Myös kirjastossa tarvitaan uusia didaktisia/ opetusopillisia taitoja. Lisäksi tarvitaan syvempää yhteistyötä opettajien kanssa suunniteltaessa oppilaiden ja opiskelijoiden kirjastonkäytön, tiedonhankintataitojen ja informaatiolukutaidon opetusta. Kotkan koulun ja kirjaston valmistuva yhteistyösuunnitelma on runko ja käytännön ohje yhteistyölle, mutta tarvitaan myös suunnitelma sisällöistä sekä siitä, mitä taitoja kunkin vuosiluokan oppilaan on hyvä hallita. 

Haemme avustusta 

1)    Didaktista osaamista omaavan projektityöntekijän palkkaukseen (5 kk)
Projektityöntekijän tehtävänä on:

  1. Laatia opetustuokioita kullekin vuosiluokalle sekä liittää ne osaksi jokapäiväistä koulutyötä. Testata, miten erilaiset opetustuokiot voidaan käytännössä toteuttaa mm. tieto- ja viestintätaidot huomioon ottaen. Esimerkiksi miten opetusmateriaali saadaan verkkoon/ mikä pilvipalvelu tai verkkoresurssi otetaan käyttöön/ onko koululla käytössä verkkoresurssi, jota voisi hyödyntää?
  2. Kirjaston henkilökunnan didaktisten taitojen vahvistaminen.
  3. Luoda keskustelukanava opettajien ja kirjastotyöntekijöiden välillä

2)    Tablettien ostoon (12 kpl)
Kotkan koulujen tieto- ja viestintäteknisten laitteiden varustus vaihtelee. Samoin vaihtelee oppilaiden taidot käyttää välineitä koulutyössään. Kirjastolla on muutamia läppäreita, mutta ei esim. tietokoneluokkaa tai tabletteja niin, että niitä riittäisi normaalikokoiselle koululuokalle. Normaalinkokoisessa koululuokassa on 22-24 oppilasta. Pareittain työskenneltäessä tarvitaan 12 tablettia. Esim. tablettien kanssa 6.-7. luokkalaisten ryhmäkäynnit sekä tiedonhaun opetustuokiot voitaisiin toteuttaa paljon sujuvammin ja järkevämmin. Tableteista voitaisiin myös koota lainattava tablettikassi, jota koululuokat voisivat lainata silloin, kun kirjasto ei niitä tarvitsisi. Näin tabletit olisivat jatkuvassa käytössä. 

Hanke toteutetaan yhdessä Kotkan koulujen kanssa. Tarkoituksena on valita yksi yhteistyökoulu alakouluista, yläkouluista ja lukiosta. Hankkeen lopputuloksena syntyy Kotkan malli, joka on sovellettavissa muihin kaupunkeihin ja kuntiin. Kotkan malli sisältää koulun ja kirjaston yhteistyönä laaditun kirjastonkäytön, tiedonhankinnan ja informaatiolukutaidon esimerkkiopetuskokonaisuuden kullekin vuosiluokalle.

Hankkeen omarahoitus koostuu pedagogisen informaatikon ja muun kirjastohenkilökunnan omasta työstä, kirjaston opetustilojen kohentamiseksi ostettavista av-laitteista, tablettien käyttöön tarvittavista oheislaitteista, tablettien hallintaohjelmamaksuista sekä projektityöntekijän matkakuluista.

Hankkeen budjetti

Haettava avustus:

Projektityöntekijän palkkakulut (5 kk) 14 600 €

Tabletit (12 kpl) 5 040 €

Omavastuu:

Oma työ 3 500 €

Aineet, tarvikkeet, tavarat (av-laitteet, oheislaiteet ym.) 1 000 €

Matkakulut 260 €

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Kotkan kaupungin opetustoimi
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Opetustoimenjohtaja Juha Henriksson, p. 0400 371 396/ juha.henriksson@kotka.fi
Lasten ja nuorten palvelut - Opetustoimi
PL 257
48101 KOTKA 

Aloituspäivämäärä : 
03/04/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€19 640
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 760
Budjetti euroissa yhteensä: 
€24 400
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€10 000

Http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017. Kirjaston oman rahoituksen osuus on 20 % kustannusarviosta.

 
okm
avi