Kaikkien Stage : tapahtumien uusi aalto Turun ja Raision musiikkikirjastoissa
Vuoden 2017 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Turun kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 248
20101
Kirjaston puhelin : 
02 2620 624
Kirjaston sähköposti : 
kaupunginkirjasto@turku.fi
ISIL-tunnus : 
FI_Tm
Y-tunnus : 
0204818-8
Yhteyshenkilön nimi : 
Jaana Rantala
Puhelin : 
044 907 2721
Sähköposti : 
jaana.rantala@turku.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeessa Turun ja Raision musiikkikirjastojen tapahtumatoiminta kehitetään toimivaksi ja tunnetuksi kokonaisuudeksi, joka houkuttelee yhteistyöhön ja jonka erityispiirteenä on yhteisöllisyyteen panostaminen.  

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Järjestettyjen tapahtumien lukumäärä

Tapahtumiin osallistuneiden lukumäärä 

Uusien yhteistyökumppanien lukumäärä

Kuvaus : 

Tavoite

Hankkeen tavoitteena on luoda uusi konsepti Turun ja Raision kaupunginkirjastojen musiikki-osastojen tapahtumatoiminnalle. Tavoiteltava konsepti on kaksitahoinen. Toisaalta haluamme edistää musiikin harrastamista erityisesti sellaisilla tavoilla, jotka lisäävät yhteisöllisyyttä ja integroitumista yhteiskuntaan ja vastaavasti vähentävät syrjäytymistä ja yksinäisyyttä.

Toisaalta hankkeen tarkoituksena on kehittää brändiajattelua julkisen sektorin toiminnassa. Markkinoinnin ja palvelumuotoilun ammattilaisten avulla toiminta tuotteistetaan tavalla, joka huomioi koko tapahtumaprosessin esiintyjien lähestymisestä asiakaspalautteen keruuseen asti. Tuloksena on musiikkikirjastojen tapahtumatuotannon paketointi kokonaisuudeksi, jota voidaan soveltaa ja varioida tulevissa tapahtumissa ja henkilökuntaa koulutettaessa.

Perustelut

Musiikkipalvelut ovat osa kirjastojen perustoimintaa. Musiikin jakelu- ja käyttötavat ovat kuitenkin viime vuosina muuttuneet ja sen seurauksena äänitteiden lainaus laskee jatkuvasti. Tässä tilanteessa kirjaston on etsittävä uudenlaisia tapoja edistää musiikkiharrastusta ja säilyttää musiikkikirjasto vetovoimaisena elämys-, osaamis- ja tietokeskuksena. Samanaikaisesti on tärkeää säilyttää kirjaston ja kirjastotilan yhteisöllinen ja demokraattinen luonne; toivotamme kaikki asiakasryhmät tervetulleeksi ja pidämme erityistä huolta siitä, että helposti marginalisoidut väestöryhmät voivat kokea kirjaston aidosti tasa-arvoiseksi ja tasa-arvoistavaksi tilaksi. Eläkeläisille räätälöidyt palvelut ja maahanmuuttajaväestön integrointi toimintaan ovat esimerkkejä tästä tavoitteesta.

Kuvaus

Hankkeessa kehitetään kirjastojen yhteistyötä Turun ja Raision kaupungeissa toimivien muiden musiikkitoimijoiden ja kolmannen sektorien kanssa. Mahdollisia yhteistyökumppaneita ovat toisaalta musiikkioppilaitokset, musiikin ammattilaiset ja musiikkialan yritykset, toisaalta senioriyhdistysten, SPR:n ystävätoiminnan, työttömien yhdistysten ja maahanmuuttajayhdistysten kaltaiset kolmannen sektorin toimijat. Toiminnan ytimessä on yhdessä tekeminen: musiikin kokeminen kuuntelemalla ja tuottamalla sitä, musiikin sisällöistä keskusteleminen sekä musiikkiin liittyvä oppiminen esimerkiksi luentojen tai soitonopetuksen avulla.

Esimerkkejä mahdollisista yhteistyömuodoista: musiikkioppilaitosten opiskelijat antavat nuottivinkkausta saaden vastineeksi opetuspisteitä; yhteistyöpartnereina toimivat musiikkialan yritykset lainaavat soittimia soitintyöpajoihin.

Työskentelytapa ja tulokset

Projektissa kartoitetaan sopivia yhteistyökumppaneita sekä suunnitellaan uusia tapahtumia ja tapahtumatoiminnan muotoja. Kehitystyössä hyödynnetään palvelumuotoilua. Lisäksi luodaan markkinointipaketti, jossa tuodaan esille yhteistyökumppanille koituva hyöty näkyvyydessä sekä kirjaston maine luotettavana toimijana ja haluttuna tilana. Valmis tietopaketti helpottaa jatkossa uusien kumppanuuksien muodostamista.

Onnistuessaan hanke luo alueen kirjastoista vakiintuneet ja arvostetut musiikkitoimijat, joiden kumppanuuteen artistit, oppilaitokset ja muut partnerit hakeutuvat oma-aloitteisesti.

 

Hankkeen rahoitus

Projektityöntekijän palkka19.500,00Esiintymis- ja asiantuntijapalkkiot7.500,00Matkakulut 500,00Hankeraha-anomus27.500,00Kirjastojen työpanos 5.800,00Projektityöntekijän työvälineet900,00Hallinnointikulut600,00Tilavuokrat700,00Omarahoitusosuus8.000,00YHTEENSÄ35.500,00

 

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Raision kaupunginkirjasto
Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hankkeen tavoitteena on luoda uusi konsepti Turun ja Raision kaupunginkirjastojen musiikki-osastojen tapahtumatoiminnalle. Tavoiteltava konsepti on kaksitahoinen. Toisaalta haluamme edistää musiikin harrastamista erityisesti sellaisilla tavoilla, jotka lisäävät yhteisöllisyyttä ja integroitumista yhteiskuntaan ja vastaavasti vähentävät syrjäytymistä ja yksinäisyyttä.

Toisaalta hankkeen tarkoituksena on kehittää brändiajattelua julkisen sektorin toiminnassa. Markkinoinnin ja palvelumuotoilun ammattilaisten avulla toiminta tuotteistetaan tavalla, joka huomioi koko tapahtumaprosessin esiintyjien lähestymisestä asiakaspalautteen keruuseen asti. Tuloksena on musiikkikirjastojen tapahtumatuotannon paketointi kokonaisuudeksi, jota voidaan soveltaa ja varioida tulevissa tapahtumissa ja henkilökuntaa koulutettaessa.

Aloituspäivämäärä : 
01/10/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/10/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€27 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€8 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€35 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€22 000