Kirjasto koulutusalan valinnan tukena
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Eurajoen kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Weener-tie 1
27100
Yhteyshenkilön nimi : 
Helena Kuivasniemi-Lehti
Puhelin : 
0444312523
Sähköposti : 
helena.kuivasniemi-lehti@eurajoki.fi
Hankkeen tavoite: 

Nyt haettavassa hankkeessa rakennetaan 10–15 -vuotiaille Älypolun kaltainen toiminnallinen tekoälyä hyödyntävä sovellus, jolla kirjastot tulevat mukaan näihin “Tutkinto kaikille” -talkoisiin. Tutkinto kaikille -sovellus kartoittaa nuoren kiinnostusta tekemisten ja mielikuvien kautta ja esittelee lähialueella olevan koulutustarjontaa kirjaston sisältöjen ja internetin avoimen sisällön avulla niin, että hänelle muodostuu parempi kuva kouluttautumismahdollisuuksista sekä käsitys mistä voisi hakea lisätietoa. Kirjaston kannalta hankkeen ja sovelluksen lisäarvo on kirjaston
tietopalvelujen ja aineistojen tutuksi tekeminen nuoremmalle käyttäjäkunnalle.

Samalla oppilaitosten tarjoama koulutustarjonta tuodaan esiin oikealla hetkellä, kun siihen liittyvää ammattia tai aihetta tutkitaan kirjastoaineiston kautta.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

1) Sovelluksen käyttömäärä (kuinka monta henkilöä käyttää sovellusta)
2) Tehtyjen hakujen ja arviointien määrä (montako koulutusalaa esitelty, monelleko nuorelle)
3) Palautekysely, kuinka hyödylliseksi nuoret kokivat saamansa tiedon

Kuvaus : 

Kirjasto koulutusalan valinnan tukena

Hankkeen tausta ja kuvaus
Älypolku -peli auttaa 12–15 -vuotiasta kirjaston käyttäjää hahmottamaan omia kiinnostuksen kohteitaan työelämässä ja siten kehittää lapsen/nuoren työelämätietoutta. Lisää Älypolusta mm.
Eurajoen kunnan tiedotuslehdestä ( Liite 1 - Työelämätietoutta kirjastosta) ja voittamamme Suomiareenan hyötypelikilpailun tallenteesta 
( https://www.youtube.com/watch?v=SQ1NYf9efps ).

Saamamme palaute on ollut positiivista, ja säännönmukaisena jatkokehitysideana on noussut esiin se, että tehtäisiin myös koulutusalan valintaa tukeva vastaavan kaltainen sovellus, joka huomioisi paitsi kiinnostuksen, myös lähialueella olevan koulutustarjonnan. Tämä on noussut esiin paitsi opettajilta, myös ammatillisen koulutuksen järjestäjien puolelta: Tänä päivänä nuoren on vaikea tehdä koulutusalavalintaa lähes 50 eri ammatillisesta tutkinnosta monesta syystä, mikä
monesti johtaa siihen, että on helpompaa valita lukio. Kuitenkin huomattava osa näistä nuorista hakeutuu lukion jälkeen (tai keskeytyksen myötä) ammatillisen koulutuksen puolelle.

Myös opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen on ottanut useasti kantaa koulutusvalinnan
haasteellisuudesta ja yhteiskunnallisista vaikutuksista (mm. https://yle.fi/uutiset/3-9837707). Ministeri Grahn-Laasosen mukaan: “17 prosentilta jää toisen asteen tutkinto suorittamatta, ja se on aivan liikaa. Luvun pitäisi olla niin, että jokainen suorittaa vähintään sen toisen asteen tutkinnon”. Grahn-Laasosen mukaan tähän pitäisi reagoida jo varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Sama haaste koskee myös yliopisto- ja ammattikorkeakoulukenttää, erityisesti niin, että keskeyttämisten ja alanvaihtojen määrä on huomattavan suuri.

Nyt haettavassa hankkeessa rakennetaan 10–15 -vuotiaille Älypolun kaltainen toiminnallinen tekoälyä hyödyntävä sovellus, jolla kirjastot tulevat mukaan näihin “Tutkinto kaikille” -talkoisiin. Tutkinto kaikille -sovellus kartoittaa nuoren kiinnostusta tekemisten ja mielikuvien kautta ja esittelee lähialueella olevan koulutustarjontaa kirjaston sisältöjen ja internetin avoimen sisällön avulla niin, että hänelle muodostuu parempi kuva kouluttautumismahdollisuuksista sekä käsitys mistä voisi hakea lisätietoa. Kirjaston kannalta hankkeen ja sovelluksen lisäarvo on kirjaston tietopalvelujen ja aineistojen tutuksi tekeminen nuoremmalle käyttäjäkunnalle. Samalla
oppilaitosten tarjoama koulutustarjonta tuodaan esiin oikealla hetkellä, kun siihen liittyvää ammattia tai aihetta tutkitaan kirjastoaineiston kautta.
Älypolusta poiketen, tässä hankkeessa keskitytään vain tietokirjoihin (mukaan lukien taide, käsityö, jne.) sekä e-aineistoihin. Aineisto mahdollistaa tasavertaisen ammatteihin tutustumisen oppilaan oman kiinnostuksen perusteella. Siinä, missä vanhanaikaiset koulutusmessut ovat olleet oppilaitosten markkinointikanavia, pystyy kirjasto tarjoamaan ohjelmistorobotiikan avulla jatkuvasti käytettävissä olevan henkilökohtaisen palvelun, jossa keskitytään tutustumaan vielä olennaisempaan – koulutuksen kautta opittavaan mahdolliseen tulevaisuuden ammattiin.

Koulutus kaikille -sovellus toimii käyttäjän omalla älypuhelimella. Sovellus lähtee liikkeelle käyttäjän haastattelulla, jossa botti/tekoäly kysyy mihin ammattiin, koulutukseen, työhön, tekemiseen tai osaamiseen käyttäjä haluaisi lisätietoa. Kommunikointi tapahtuu joko kirjoittamalla tai puhumalla. Käyttö voidaan aloittaa jo ennen kirjastoon siirtymistä, esimerkiksi koulussa tehtävällä alustavalla tutustumisella muutamasta kiinnostavasta ammatista löytyvään aineistoon.

Botti/tekoäly pyrkii luonnollista kieltä käyttäen tarkentamaan keskustelua niin, että se pystyy tarjoamaan kirjaston hyllystä tietokirjoja koulutusalaan liittyen sekä lisätietoa lähialueen koulutusmahdollisuuksista alalle. Lisämateriaaliin tutustumisen jälkeen, sovellus kysyy palautetta koulutuksen / teeman kiinnostavuudesta. Positiivista käyttökokemusta voidaan tukea myös pelillisin elementein, kuten palkitsemalla tietyn tietotason saavuttamisesta riittävän laajalla aihealueella.

Koulutusalojen kiinnostavuus tilastoidaan anonyymisti 2018 EUn tietosuojalain edellyttämällä tavalla myöhempää tutkimuskäyttöä varten. Sovelluksella voidaan kerätä lasten ja nuorten kiinnostusta koulutukseen monelta näkökulmalta: 1) mikä koulutus tunnetaan siinä määrin, että sitä osataan etsiä suoraan oikeilla sanoilla ja termeillä, 2) mikä koulutus kiinnostaa niin paljon, että sitä jaksetaan etsiä täsmentämällä hakuja ja hankkimalla lisää informaatiota ja 3) mikä koulutus jää löytymättä. Lisäksi loppuvaiheen kiinnostavuus-kysymyksillä saatu täsmällinen kiinnostaa / eikiinnosta
tieto täydentää koulutuksen hausta saatavaa käsitystä eri koulutusalojen vetovoimasta.

Hankkeen aikataulu ja budjetti
Hanke toteutetaan aikavälillä 1.5.2018-31.12.2019.
Kokonaisbudjetti: 30000eur

Työpaketti 1: Koulutusalojen mallinnus
Tehdään ennen 1.5.2018 / on jo suurelta osin tehty aikaisemmissa hankkeissa (niin OKMn, Sitran, Tekesin kuin omarahoitteisissa ja kaupallisissa hankkeissa.
Kustannus tälle hankkeelle: 0 eur

Työpaketti 2: Kirjaston teosten mallinnus sovellusta varten (sidokset koulutuksiin, rajattu
tietokirjoihin, ja siihen rinnastettavaan fyysiseen- ja e-aineistoon)
Eurajoki: 1.5.-30.6.2018
Satakirjastot: 1.6.2019 mennessä
Kustannus hankkeelle: 6000 eur + kirjastojen omaa työtä

Työpaketti 3: Botin/tekoälyn dialogi ja käyttöliittymän toteutus
Ensimmäinen testiversio: 1.5.-1.9.2018
Julkaisuversio: 1.9.2019 mennessä
Kustannus hankkeelle: 12000 eur

Työpaketti 4: testaus kirjastoilla
Jatkuva prosessi, 1.9.2018 - 1.9.2019
Kustannus hankkeelle: 6000 eur + kirjastojen omaa työtä

Työpaketti 5: Julkaisut
“Tutkinto kaikille" -sovellus julkaistaan 1.9.2019
2019 Kirjastopäivät: esitys
2019 IFLA: artikkeli ja esitys (tai muu hyvätasoinen alan kansainvälinen konferenssi)
Kustannus hankkeelle: 6000 eur + kirjastojen omaa työtä

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€30 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€8 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€38 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€25 000
 
okm
avi