Kirjasto on kunnan sydän
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Valtimon kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Sepänkatu 6
75700
Kirjaston puhelin : 
04010 41131
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@valtimo.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Valti
Y-tunnus : 
0207709-5
Yhteyshenkilön nimi : 
Jarkko Nevalainen
Puhelin : 
04010 41131
Sähköposti : 
jarkko.nevalainen@valtimo.fi
Hankkeen tavoite: 

Valtimon kirjasto muuntuu kunnan matalankynnyksen palvelukeskukseksi ja olohuoneeksi, Kylätaloksi.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Hankkeen onnistumista voidaan arvioida erityisesti uusien toimintatapojen ja palveluiden laadulla sekä uusien tapojen ja palveluiden käyttäjämäärillä.

Kuvaus : 

TAUSTAA JA KUVAUS

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistuksen (sote) on tarkoitus tulla valtakunnallisesti voimaan 1.1.2019. Pohjois-Karjala toimii maakuntana sote-ratkaisussa edelläkävijänä ja maakunnan oma Siun sote aloittaa toimintansa jo vuoden 2017 alussa. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tavoitteena on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa palvelujen yhdenvertaisuutta, saatavuutta ja vaikuttavuutta sekä hillitä kustannusten kasvua.

Palvelurakenteen uudistuksen myötä ennaltaehkäisy ja väestön hyvinvoinnista huolehtiminen on sekä Siun soten että kuntien vastuulla. Kuntien perustehtävänä korostuu hyvinvoinnin edistäminen. Valtimon kunnassa uudistetaan hallintomallia niin, että kunnanhallituksen alaisuuteen perustetaan Hyvinvoinnin- ja osallisuuden neuvottelukunta. Valtimon kirjastosta käsin koordinoidaan kunnan vapaa-ajan palveluita, jotka hankitaan pääosin ostopalveluina järjestöiltä.

Valtimo on laajakaistakunta, digitaalisuuden merkitys kuntalaisille kasvaa hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisessä. Kirjaston tulee kehittää omia valmiuksiaan, jotta se voi palvella kuntalaisia laadukkaasti myös tulevaisuudessa. Uudistuksen myötä Valtimon kirjaston roolina olisi toimia erityisesti aikuisväestön matalankynnyksen palvelukeskuksena ja olohuoneena heidän asioiden hoitamisessaan ja aktivoimisessaan. Valtimon kirjasto muuntuisi eräänlaiseksi Kylätaloksi, joka toimisi perinteisten kirjaston palvelujen tarjoamisen lisäksi kevennyttynä versiona yhteispalvelupisteestä, josta saisi tietoa ja opastusta mm. erilaisista sähköisistä palveluista. Kylätalo toimisi myös erilaisten sosiaalisten kontaktien tarjoajana ja ylläpitäjänä. Kirjaston ulkopuolisina toimijoina mukaan tulisivat erilaiset julkisoikeudelliset toimijat (mm. seurakunnat, Kela, TE-toimisto) ja paikalliset toimijat (mm. yhdistykset, järjestöt, apteekki).

HANKKEEN TAVOITTEET

Hankkeen kohderyhmänä on erityisesti kunnan aikuisväestö. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa kartoitetaan millaisia uusia toimintatapoja ja palveluita kunnan asukkaat kirjastolta kaipaavat. Kartoitettavaksi tulevat myös yhteistyökumppanit ja heidän mahdollisuutensa ja panoksensa palveluiden tarjoamisessa. Hankkeen toisessa vaiheessa suunnitellut palvelut pyritään ottamaan käyttöön sekä löytämään toimiva ja kestävä ratkaisu, jonka avulla Valtimon kirjastosta saadaan kunnan palveleva olohuone ja palvelujen tarjoamista voidaan jatkaa myös hankkeen päätyttyä. Parhaimmillaan hankkeella voidaan luoda pieneen kuntaan saumaton yhteistyömalli kirjaston, kunnan muiden palveluiden ja Siun soten välille. Onnistuessaan hanketta voidaan hyödyntää muissakin vastaavanlaisissa pienten kuntien kirjastoissa.

TOTEUTUS

Kaikkiaan hanke kestää reilun vuoden. Kirjaston omat henkilöstöresurssit ovat liian pienet hankkeen kartoitus- ja kehittämistyöhön. Hankkeeseen palkataan projektityöntekijä puoleksi vuodeksi. Palkattavalla työntekijällä tulisi olla näkemystä kirjastotyöstä, kokemusta projektityöstä ja paikallistuntemusta. Aluksi projektityöntekijä kartoittaa millaisia palveluita kunnan aikuisväestö kirjastolta kaipaa ja tarvitsee. Hän jalkautuu ihmisten pariin ja pyrkii tavoittamaan tehokkaasti myös sellaiset kuntalaiset, jotka eivät yleensä käytä kirjaston palveluita. Projektityöntekijä selvittää yhteistyömahdollisuuksia julkisoikeudellisten toimijoiden kanssa ja ottaa yhteyttä myös paikallisiin kolmannen sektorin toimijoihin yhteistyömahdollisuuksien selvittämiseksi.

Hankkeen toisessa vaiheessa palveluita otetaan käyttöön. Aluksi toimintaa koordinoi projektityöntekijä. Valtimon kirjasto järjestää palveluita omien resurssiensa mukaan. Tämän lisäksi toiminnassa ja palveluiden järjestämisessä hyödynnetään eri yhteistyökumppaneiden toimintaa ja osaamista. Palveluista järjestetään tietoiskuja ja erilaisia teematapahtumia sekä koulutusta ja kirjastossa jaetaan erilaista aineistoa. Myös henkilökuntaa koulutetaan uusien palveluiden omaksumiseksi. Toimintatapoja testaamalla pyritään löytämään kestävä ratkaisu, jonka avulla toimintaa voidaan jatkaa myös hankkeen päätyttyä.  

HANKKEEN ONNISTUMINEN JA HANKKEESEEN LIITTYVÄT RISKIT

Hankkeen onnistumista voidaan arvioida erityisesti uusien toimintatapojen ja palveluiden laadulla sekä uusien tapojen ja palveluiden käyttäjämäärillä. Hankkeen onnistumisesta kertoo myös yhteistyökumppaneiden sitoutuminen hankkeeseen. Suurin riski hankkeessa on, että uutta toimintatapaa ei saada jatkettua hankkeen päättymisen jälkeen. Projektityöntekijällä on hankkeessa iso rooli. Riskinä voidaan myös pitää sopivan projektityöntekijän rekrytointia.

HANKKEEN AIKATAULU

04-05/2017: Projektityöntekijän rekrytointi ja perehdyttäminen projektiin. Projektityöntekijä suunnittelee kartoittamisvaihetta ja tarvittaessa tarkentaa suunnitelmaa ja aika-taulua.

06-09/2017: Hankkeen kartoitusvaihe. Kehitetään uudenlaisia toimintamuotoja sekä palveluja.

10–12/2017:Järjestetään tapahtumia, koulutuksia, tietoiskuja, markkinoidaan. Koulutetaan henkilökuntaa.

01/2018 alkaen: Toiminta jatkuu yhteistyössä eri yhteistyökumppaneiden kanssa.

KUSTANNUKSET

 Henkilöstökulut: projektityöntekijän palkka työnantajakuluineen 16 800 €

Tapahtumien järjestämiseen liittyvät kulut: Tiedotus, markkinointi, postituskulut, palkkiot ym.: 6500 €

Tarjoilut eri tapahtumiin: 500 €

Matkakulut: 1000 €

Kulut yhteensä: 24 800 €

Hankeavustuksen osuus: 18 600 € (75 %)

Oma rahoitusosuus: 6200 € (25 %)

Aloituspäivämäärä : 
17/04/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€18 600
Oma rahoitus yhteensä: 
€6 200
Budjetti euroissa yhteensä: 
€24 800
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€10 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2017, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017

 
okm
avi