Kirjaston käyttökokemuksen kehittäminen: yksittäisistä suosittelusta älykkääseen kokonaisuuksien hallintaan
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Porin kaupunginkirjasto - Satakunnan maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 200
28101
Kirjaston puhelin : 
044 - 701 5829
Kirjaston sähköposti : 
asko.hursti@pori.f
ISIL-tunnus : 
PM
Y-tunnus : 
0137323-9
Yhteyshenkilön nimi : 
Asko Hursti
Puhelin : 
044 - 701 5829
Sähköposti : 
asko.hursti@pori.fi
Hankkeen tavoite: 

Kirjaston käyttäjän käyttökokemuksen rikastaminen.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

1. Palautteen määrä
2. Esittelytilaisuuksien ja käyttäjäkoulutuksien määrä.

Kuvaus : 

Kirjaston käyttökokemuksen kehittäminen:
Yksittäisistä suosittelusta älykkääseen kokonaisuuksien hallintaan
Tutkimussuunnitelma 21.10.2016

1. Tiivistelmä
Satakirjastoissa on tehty kirjaston digitaalisten palveluiden pitkäjänteistä ja systemaattista kehitystyötä. Konkreettisena esimerkkinä tästä kehitystyöstä on mm. Vuonna 2009 alkanut Älyhyllyn kehittäminen, joka 2015 saatiin kaikkiin Satakirjastoihin Eevi, e-vinkkari, -nimellä. Osana Eevin kehitystä Satakirjastojen ja hankkeen teknisen sekä tutkimuksellisen toteuttajan (HeadAI Oy) välille alettiin rakentaa jatkuvan käyttäjäpalautteen keräämiseen soveltuvaa prosessia. Tässä yhteydessä havaittiin, että varsin suuri osa hankkeen jalkauttamisen kannalta keskeisistä kehitystehtävistä liittyy teknologioiden käyttöönottoon ja asiakkaan käyttökokemuksen kehittämiseen, ei niinkään projektin tekniseen toteutukseen.

Nyt haettavassa ‘Kirjaston käyttökokemuksen kehittäminen: Yksittäisestä suosittelusta älykkääseen kokonaisuuksien hallintaan’ -hankkeessa päätavoite on nostaa tutkimus- ja kehitystyön vaikuttavuus kansalliselle tasolle. Käyttökokemuksen kehittämiseen nähdään kaksi päälinjaa: 1) Jatkuvaan käyttäjäpalautteeseen perustuvan User Centred Design -prosessin ja -menetelmien kehittäminen kirjastojen käyttöön niin, että tulosten skaalaaminen kansalliselle tasolle on koko ajan keskiössä ja 2) Uuden, Eeviä täydentävän, kuluttajasovelluksen kehittäminen vuosina 2015-2016 kerättyjen ideoiden ja toiveiden pohjalta. Sovelluksessa korostuu yleissivistävien kokonaisuuksien hallinta kuluttajan kannalta miellyttävällä tavalla - tutusta tuntemattomaan. Kirjastoilla on ollut käytössä ennalta määriteltyjä ns. Kirjakasseja. Tätä laajentaen, uuden sovelluksen työnimi on Sivistyskassi.

Hanke toteutetaan 1.9.2017 - 31.12.2018 välisenä aikana yhteistyössä HeadAI oy:n kanssa.

Korostettakoon, että tässä hankkeessa ei kehitetä Älyhyllyä tai Eeviä, vaan rakennetaan aivan uutta digitaalista käyttökokemusta kirjaston käyttäjälle. Eevi ja Älyhylly ovat nyt tuotantokäytössä, niiden käytön edistäminen ja ylläpito tapahtuu osana kirjastojen ja palveluntarjoajan (HeadAI) normaalia toimintaa.

2. Hankkeen tavoitteet ja työpaketit

Työpaketti 1: User Centred Design -prosessi ja -menetelmät
Jatkuvaan käyttäjäpalautteen keräämiseen perustuvan User Centred Design -prosessin ja -menetelmien kehittäminen kirjastojen käyttöön niin, että tulosten skaalaaminen kansalliselle tasolle on koko ajan keskiössä. Käyttäjäkeskeisen kehitysprosessin aikana pyritään tutkimuksen ja jatkuvan palautteen kautta ymmärtämään käyttäjiä sekä eri käyttötapoja ja luomaan heidän tarpeensa mahdollisimman hyvin täyttäviä ratkaisuja.

Tässä työpaketissa huomioidaan mm.
Jatkuvan palautteen ja ideoiden kerääminen hallitusti ja automatisoidusti niin, että palaute saadaan mahdollisimman nopeasti sekä kehitystyöhön, mutta myös yleiseksi tiedoksi ja muiden kehityshankkeiden toimintaa tukemaan.
Ennustamattomat käyttötavat: käyttäjät ovat yleensä parhaita ideoiden kehittäjiä. Hankkeessa pyritään toteuttamaan (mahdollisuuksien rajoissa) käyttäjien toiveita siitä, miten he haluaisivat rikastuttaa lukukokemustaan ja laajentaa sitä kohti eri tyyppiset sisällöt yhdistävää kokemusta.

Kirjastosovellusten kerronnallisuuden kehittäminen. Esim. käyttäjän ollessa lastenosastolla voi olla perusteltua pysyä lastenosaston tarjonnassa. Jos käyttäjä haluaa vaihtaa teema-aluetta, miten tarjota uutta ja yllättävää sisältöä käyttäjälle mieluisalla tavalla.
Yleinen käyttökokemus tutusta tuntemattomaan on noussut monesti esille. Tämä vaatii kerronnallisuuden kehittämistä käyttäjien ehdoilla.

Vastuu- ja yhteyshenkilöt:
Satakirjastot: kirjastojen johtajat
HeadAI: Eero Hammais

Aikataulu:
Palautteen keruu: 1.9.2017 - 31.12.2018
Ideoiden jalostus ja vieminen kehitystyöhön 1.11.2017 - 31.7.2018
Menetelmän skaalaaminen kansalliselle tasolle: 1.9.2018 - 31.12.2018
Raportointi: 1.1.2018 - 31.12.2018

Työpaketti 2: Sivistyskassi

Kirjastoilla on ollut käytössä ennalta määriteltyjä ns. Kirjakasseja. Tätä laajentaen, uuden sovelluksen työnimi on Sivistyskassi. Sivistyskassi on käyttäjän omassa mobiililaitteessa (Apple ja Android) toimiva botti (tekoälypohjainen ohjelmistorobotti) joka koostaa käyttäjän puhutun, kirjoitetun tai kuvatun (valokuva) määrittelyn mukaisen optimoidun lukupaketin mistä tahansa teemasta.


Kuva 2. Lukupaketti ei rajoitu vain yhteen sisältötyyppiin vaan kattaa kaiken kirjastomateriaalin.

Tutkimuksellinen haaste jakautuu karkeasti kahteen osaan: käyttöliittymän kehittämiseen ja algoritmien kehittämiseen. Käyttöliittymän kannalta olennaista elementtejä ovat
Monipuolinen syötteiden käyttö: teksti, puhe ja kuva. Sovelluksessa tullaan mahdollisuuksien mukaan käyttämään puheentunnistusta ja kuvantunnistusta osana käyttökokemusta.
Nopea ja selkeä tapa esittää informaatiota käyttäjälle. Esim. zoomattavat käsitekartat, uutissovelluksista tutut informaatiovirrat (feed, stream), viestintäsovelluksista saatavat ideat (Whatsapp, WeChat,...), ääneen puhuttu teksti, …
Selvitetään mahdollisuutta toteuttaa lainaus- ja/tai varausprosessi osana sivistyskassia. Tällä hetkellä kyseistä mahdollisuutta ei ole, joten käyttökokemuksen kehittämisen kannalta asiaa kannattaa selvittää.
Työpaketti 1:stä saatavat ideat

Alla muutamia esimerkkejä mahdollisista informaation esitystavoista. Kaikki esitystavat eivät suinkaan ole kaikkien kirjaston asiakkaiden käyttöön, vaan niilä voi olla myös rajattu kohdeyleisö.


Kuva 3a) Informaatiovirrat: lainaa ajatuksia moderneista uutis-palveluista, tarkoitettu kaikille.


Kuva 3b) Venn-diagrammin ja käsitekartan yhdistelmä, tarkoitettu ilmiöiden taustoittamiseen, esim. historiaa harrastavalle ihmiselle.

Sivistyskassin algoritmien/tekoälyn toteutus:
Algoritmin pohjana käytetään HEADAIn olemassa olevaa kurssien- ja opintokokonaisuuksien rakentamisen automatisointiin suunniteltua tekoälyä. Valmiin rungon käyttäminen vähentää merkittävästi (n.8kk) hankkeelle varattavaa resurssia ja poistaa yhden tehtävän osalta kehitysriskin kokonaan.
Suomenkielinen sanojen ymmärrystä (perusmuodot, yhdyssanojen päämerkitys) kehitetään. Tavoitteena on, että Sivistyskassi pystyisi tekemään huomattavasti Älyhyllyä ja Eeviä sujuvampaa dynaamista asiasanoitusta ja toisaalta tekisi vähemmän yhdyssanojen merkitysvirheistä johtuvia epätarkkoja suosituksia.
Työpaketti 1:stä saatavat ideat

Vastuu- ja yhteyshenkilöt:
Satakirjastot: Asko Hursti
HeadAI: Harri Ketamo

Aikataulu:
Valmiiden algoritmien integrointi:
1.9.2017 - 31.11.2017
Suomenkielisten sanojen taivutus ja merkitykset (uusi algoritmi)
1.9.2017 - 31.11.2017
Käyttöliittymän 1. vaihe (puhe, teksti, kuva -syötteet ja monipuolinen sisällön esitys)
1.9.2017 - 31.11.2017
Käyttöliittymän ja algoritmien tarkennus, vaihe 2. (palauteen huomioiminen)
1.2.2018 - 1.4.2018
Käyttöliittymän ja algoritmien tarkennus, vaihe 3. (palauteen huomioiminen)
1.8.2018 - 1.10.2018
Raportointi: 1.1.2018 - 31.12.2018

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
HeadAI Oy
Aiemmat hankkeet: 

Aikaisemmat hankkeet ja niiden sidos nyt haettavaan
Nyt haettavan hankkeen päätavoitteena on nostaa aikaisempien hankkeiden mukana saatu tutkimus- ja kehitystulosten vaikuttavuus kansalliselle tasolle. Aikaisemmissa Älyhylly- ja Eevi -hankkeissa on kehitetty: 1) älyhyllyn ensimmäinen prototyyppi ja sen
käyttäjäkeskeinen arviointi. 2) Uudistettu julkisen tilan älyhylly ja sen arviointi. 3) Tehty
NFC-pohjainen älyhyllyn mobiili-client ja siihen liittyvä kirjastopeli alakoulun 5-6 -luokkalaisille kirjastoon ja kirjallisuuteen tutustumista varten. 4) Tuotu semanttisen mallinnuksen tarjoamia mahdollisuuksia osaksi älyhyllyä. 5) Toteutettu kuluttajaelektroniikalle (eritysesti iPadeille) suunnattu älyhylly ja laajennettu se koko Satakirjastojen käyttäjien ulottuville. 6) Rakennettu tekoälypohjainen mekaniikka, joka osaa yhdistää kirjaston kirjan sitä/sen teemaa lähellä oleviin kirjallisuusblogeihin. Työn alla on tällä hetkellä 7) Yläkouluikäisille suunnattu työelämätuntemusta ja informaationhakutatoja kehittävä pelillinen sovellus.


Kuva 1. Haettavan hankkeen taustalla oleva kehitystyö ja sen vaiheet.

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€90 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€45 800
Budjetti euroissa yhteensä: 
€135 800
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€85 000
 
okm
avi