Kirjaston kotipalvelu käyntiin Leppävirralla
Vuoden 2017 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Leppävirran kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Koulutie 4, PL 41
79101
Kirjaston puhelin : 
044 797 5572
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@leppavirta.fi
ISIL-tunnus : 
FI-LEPPA
Y-tunnus : 
0172231-2
Yhteyshenkilön nimi : 
Marja Annala
Puhelin : 
044 797 5571
Sähköposti : 
marja.annala@leppavirta.fi
Hankkeen tavoite: 

Tavoitteena on kartoittaa kotipalvelun tarve ja pilotoida erilaisia toteuttamisvaihtoehtoja.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Kustannukset (työaika, kuljetus), kotipalveluasiakkaiden määrä, asiakkaiden ja yhteistyökumppanien tyytyväisyys palveluun.

Kuvaus : 

NYKYTILANNE

Yleisten kirjastojen suunta 2016–2020 -asiakirjassa mainitaan, että kirjastopalvelujen toteuttamisessa tulisi huomioida tasavertaisuus. Yksi keino vähentää kuntalaisten eriarvoisuutta on kirjastojen kotipalvelu. Se on kirjaston aineistojen saavutettavuutta tukeva palvelukonsepti, josta tulisi tiedottaa aktiivisesti mahdollisille kotipalvelun käyttäjille (Yleisten kirjastojen saavutettavuussuositus, Kuntaliitto, 2016).

Leppävirran kirjastolla ei ole aktiivista kotipalvelutoimintaa ja laitoskirjasto sekä siirtokirjakokoelmat on lakkautettu. Kirjastoauto palvelee pääasiassa haja-asutusalueilla ja lisäksi pysäkkien sijoittelussa on otettu huomioon asumispalveluyksiköiden asukkaat. Aikaisempina vuosina on ollut yksittäisiä asiakkaita, joille on viety aineistoa kotiin asti.

Potentiaalisimpia kotipalvelun asiakkaita ovat ne kuntalaiset, jotka ovat aikaisemmin käyttäneet kirjaston palveluja ahkerasti, mutta eivät liikuntarajoitteisuuden, näkövamman tai sairauden vuoksi enää pysty asioimaan pääkirjastossa tai kirjastoautossa. Toisaalta on käynyt ilmi, että peruskorjatun pääkirjaston esteettömyydestä ja liikkumista helpottavista apuvälineistä ei ole tiedotettu tarpeeksi: osalla kuntalaisista on vielä vanhentunut mielikuva kirjaston ahtaista ja hissittömistä tiloista.

Toimimisesteisten määrä tulee kasvamaan väestön ikääntymisen myötä.  Leppävirralla yli 65-vuotiaidenn osuus kuntalaisista oli viime vuonna 27 prosenttia ja tulevaisuudessa arvioidaan etenkin yli 75-vuotiaiden määrän kasvavan voimakkaasti. Toisaalta ikäihmiset eivät ole pelkästään koteihin tai laitoksiin palveltavia vanhuksia, vaan tämä ikäryhmä on hyvin heterogeeninen.

Kunnallisten palveluiden tavoitteena on siirtää painopiste hoidosta väestön fyysisen, henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin aktiiviseen edistämiseen ja ongelmien ehkäisemiseen eri sektoreiden ja hallintokuntien yhteistyönä (Kansallinen KASTE -ohjelma 2012–2015). Keväällä 2016 Leppävirran kunta ja sen kumppanit hyväksyttiin mukaan Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen -valmennukseen. Kirjaston kotipalvelu käyntiin Leppävirralla - hanke on osa tätä kokonaisuutta. Kunnan kulttuuripalvelut ja kirjasto haluavat olla yhdessä 3. sektorin toimijoiden kanssa laajentamassa Voimaa vanhuuteen -teemaa lihaksista omatoimiseen ja omaehtoiseen tietoyhteiskunnassa selviämiseen ja kulttuurista nauttimiseen (http://www.leppavirta.fi/palvelut/sivistystoimen-hallinto/sivistystoimen...).

PALVELUTARPEEN KARTOITTAMINEN

Hankkeessa pyritään kartoittamaan potentiaaliset asiakkaat median kautta ja yhteistyössä kotihoidon, vammais- ja vanhusneuvoston, seurakunnan, järjestöjen ja terveyskeskuksessa toimivan ikäihmisten neuvontapisteen kanssa. Lisäksi on selvitettävä, miten lainattava aineisto saadaan kuljetettua asiakkaille. Kirjaston omat henkilöresurssit ovat rajalliset, joten olisi hyvä, jos aineisto saataisiin toimitettua kasseissa esim. kirjastoauton, vapaaehtoistyöntekijöiden tai asiakkaan lähiomaisten ja naapurien mukana.

Hämeenlinnassa kokeiltiin vuonna 2004 kotipalvelua yhteistyössä kaupungin perusturvan kanssa (Laine, Kirjasto kotiin : selvitys Etelä-Pirkanmaan kirjastojen tarjoamasta kotipalvelusta, 2005). Kokeilussa saatujen kokemusten mukaan parhaiten kirjaston kotipalvelu toimi yhteistyössä kaupungin kotipalveluhenkilöstön kanssa, koska vapaaehtoisjärjestöt eivät sitoutuneet riittävästi toimintaan ja henkilöt vaihtuivat auttajaorganisaatioissa.

Alustavan kartoituksen mukaan Leppävirran kotihoidolla ei ole resursseja laajamittaiseen yhteistyöhön. Kotihoidon työntekijät voivat kuitenkin tiedottaa asiakkaille ja omaisille kirjaston kotipalvelusta, kun he käyvät arvioimassa kotiin tuotettavien palveluiden ja omaistuen tarvetta. Lisäksi kotihoito tekee hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä 75 vuotta täyttäneiden luona.

Hankkeessa pyritään etsimään myös keinoja tavoittaa ne toimimisesteiset henkilöt, jotka eivät ole kotihoidon piirissä mutta haluaisivat käyttää kirjaston palveluja. Osalla kuntalaisista liikuntarajoitteisuus on lievä, joten heille on tarpeen tiedottaa kirjaston esteettömyydestä ja liikkumista helpottavista apuvälineistä. Kirjaston peruskorjauksessa 2014 kiinnitettiin erityistä huomiota tilojen ja palvelujen esteettömyyteen.

Hankkeen aikana tehdään asiakaskysely, jolla kartoitetaan, missä määrin kirjaston ikäihmisille suunnatut palvelut ja kokoelmat ovat ennestään tuttuja ja mitä muita palveluja haluttaisiin. Hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen kutsutaan mukaan eri asiakasryhmien edustajia (esim. kotihoidon yksikkö, Leppävirran Invalidit ry, vanhusneuvosto, vammaisneuvosto) monipuolisen asiantuntemuksen takaamiseksi.

Hankkeen aikana on selvitettävä myös

  • miten organisoidaan aineiston valinta
  • miten palvelusta tiedotetaan
  • minkälaista osaamista edellytetään henkilökunnalta
  • mitä tietoja kotipalveluasiakkaalta kerätään ennen lainaustoiminnan aloittamista
  • miten lainaushistoria tallennetaan, jos asiakas antaa siihen luvan
  • miten asiakkaaseen pidetään yhteyttä
  • onko asiakas kykenevä ja halukas hyödyntämään e-aineistoja ja/tai Celia-kirjaston äänikirjoja
  • tarvitseeko asiakas laitteiden ja/tai verkkokirjaston käytönopetusta

TOTEUTTAMISVAIHTOEHTOJEN PILOTOINTI

Seuraavassa vaiheessa kokeillaan kotipalvelua käytännössä, jotta saadaan kokemusta eri toimintatavoista ja siitä, minkä verran henkilökunnalta menee aikaa aineiston valintaan ja yhteydenpitoon. Tavoitteena on, että kotipalvelu toimii laadukkaasti kirjaston normaaliresursseilla myös hankkeen jälkeen. Asiakkaiden palvelutarpeiden ja -toiveiden kartoitus sekä kotipalvelun toteuttaminen on hankkeen jälkeen osa kirjaston vakiintunutta toimintaa. Hankkeen aikana tiedotetaan palvelusta tehostetusti esim. eläkeläisjärjestöjen kokoontumisissa. Kirjaston kerhohuonetta tarjotaan erityisesti näiden ryhmien käyttöön hankkeen aikana, näin asiakkaat tutustuvat samalla peruskorjatun kirjaston esteettömiin tiloihin ja palveluihin.

KUSTANNUKSET JA AIKATAULU

Hanke toteutetaan 1.8.2017–31.3.2018 välisenä aikana. Alla esitetty työsuunnitelma perustuu oletukseen, että rahoituspäätös saadaan 03/2017.  

Aikataulu

08-09/2017 Hankkeen työntekijän / palvelutuottajan rekrytointi. Hankkeen lähtötilanteen kartoitus, asiakaskysely.

10-11/2017 Asiakkaiden  kartoitus, palveluratkaisujen suunnittelu.

12/2017 Pilotointivaihe alkaa testattaville kotipalveluratkaisuille.

1-3/2018 Pilotointi jatkuu. Kokemusten pohjalta valitun palvelumallin tiedottaminen ja ottaminen käyttöön. Vakiinnuttamisvaihe osana kirjaston normaalia toimintaa. Jatkotoimenpiteiden suunnittelu, hankkeen toimenpiteiden raportointi rahoittajille.


HAETTAVA RAHOITUS

7 700 e Henkilöstömenot (2, 5 kk palkkasuhde kokonaissivukuluineen / ostopalvelusuhde kokonaissivukuluineen toteutusmahdollisuuksina)  

   680 e Aineet, tarvikkeet ja tavarat yhteensä (kassit aineiston kuljetusta varten jne.)

   340 e Muut palvelujen ostot yhteensä

   210 e Vuokramenot, käyttöoikeudet, tekijänoikeuskorvaukset (työtila; koneet, ohjelmistot)

   470 e Matkakulut, kuljetukset

9 400 e Yhteensä

OMARAHOITUSSUUNNITELMA

Kirjaston laskennalliset omarahoitusosuudet:

4 200 e Henkilöstön työaika (laskennallinen hinta 20 €/h)

   470 e Matkakulut, kuljetukset

   200 e Tilakustannukset

4 870 e Yhteensä

 

Muut laskennalliset omarahoitusosuudet (kunta, muut yhteistyökumppanit):

2 000 e Henkilöstön työaika (laskennallinen hinta 20 €/h)

   600 e Aineet, tarvikkeet ja tavarat yhteensä

   380 e Muut palvelujen ostot yhteensä

   230 e Matkakulut, kuljetukset

3 210 e Yhteensä

 

 

 

 

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Mahdolliset yhteistyökumppanit: kunnan kotihoitoyksikkö, ikäihmisten neuvontapiste, vammais- ja vanhusneuvosto, seurakunnan diakoniatyö, eläkeläisjärjestöt, Leppävirran Invalidit ry, Setlementti Ukonhattu ry jne.

Aiemmat hankkeet: 

Kirjaston kotipalvelu käyntiin Simossa

Kotipalvelu vireäksi

Aloituspäivämäärä : 
01/08/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€9 400
Oma rahoitus yhteensä: 
€8 080
Budjetti euroissa yhteensä: 
€17 480
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€6 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2017, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017.