Kirjastopolku ja houkuttelevammat tilat pienille asiakkaille
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Someron kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Kiiruuntie 2, PL 42
31401
Yhteyshenkilön nimi : 
Laura Tyysteri
Puhelin : 
0401268330
Sähköposti : 
laura.tyysteri@somero.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoite on kehittää alle kouluikäisille lapsille tarkoitetuista palveluista ja tiloista paremmin ikäryhmän nykyisiä tarpeita vastaavia. Käytännön toimenpiteitä ovat esimerkiksi kullekin ikäryhmälle sopivaksi räätälöity ohjelma kirjastossa, yhteistyö uusien tahojen kanssa sekä lastenosaston sisustuksen uudistaminen yhdessä asiakkaiden kanssa ideoiden.

Hankkeen avulla tuetaan lasten monipuolisten lukutaitojen kehittymistä (teema ”Monipuoliset lukutaidot”) sekä kehitetään Someron kirjaston tiloja kaikille – myös pienille lapsille – avoimena ja monipuolisena ympäristönä (teema ”Elinikäinen oppiminen”).

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Hankkeen toteutumista ja onnistumista mitataan seuraavilla mittareilla:
- Varhaiskasvatuksen henkilökunnalle suunnattu tiedotus (esim. vierailut jokaisessa toimipisteessä)
- Varhaiskasvatusikäisten kirjastopolun konseptointi ja käyttöönotto
- Varhaiskasvatuksen ryhmäkäyntien määrä
- Lapsille suunnattujen tapahtumien määrä ja kävijämäärä
- Uusien yhteistyötahojen (esim. neuvola) kanssa aloitettu toiminta.
- Lastenosaston sisustuksen uudistaminen

Kuvaus : 

Hankkeessa uudistetaan sekä palveluita että tiloja. Kumpaakin osa-aluetta varten on oma toimintasuunnitelmansa.

Palvelut:
- Aloitetaan alle kouluikäisten lasten kirjastopolkutoiminta Someron kirjastossa.
- Lisätään lasten vanhempien ja hoitajien tietoisuutta ääneen lukemisen tärkeydestä lapsen kehitykselle.

Someron kirjasto haluaa tarjota kaikille lapsille ja nuorille tasavertaiset mahdollisuudet kirjaston käyttöön ja tavoittaa mahdollisimman monet lapset pienestä pitäen kirjaston palveluiden piiriin. Tavoitteen saavuttaakseen kirjasto tekee tiivistä yhteistyötä koulujen ja varhaiskasvatuksen kanssa.

Hankkeen avulla kirjasto haluaa kehittää palveluitaan entistä paremmin varhaiskasvatusta tukeviksi. Hankkeessa pyritään myös aloittamaan yhteistyön neuvolan kanssa sekä houkuttelemaan pienten lasten vanhemmat ohjaamaan lapsiaan kirjaston käyttöön nykyistä aktiivisemmin.

Someron kirjastossa on jo nyt käytössä jokaiselle peruskoulun luokka-asteelle ikäryhmän mukaan räätälöity ohjelma. Jotta myös alle kouluikäisten parissa tehtävästä työstä saadaan suunnitelmallisempaa ja kaikki ikäryhmät huomioon ottavaa, kirjastossa halutaan ottaa käyttöön oma kirjastopolku myös alle kouluikäisille lapsille.

Käytännössä kirjastopolku tarkoittaa ikäryhmäkohtaista vuosikelloa, johon on kirjattu kullekin ikäryhmälle vuosittain järjestettävät tapahtumat ja niiden tavoitteet. Kirjastopolun kirjallinen suunnitelma tekee näkyväksi myös sidosryhmien (varhaiskasvatus ja neuvola) kanssa tehtävän yhteistyön ja edesauttaa sidosryhmien sitoutumista suunnitelman toteuttamiseen. Somerolla on vireillä myös varhaiskasvatuksen huomioiva kulttuurikasvatussuunnitelman tekeminen. Kirjastopolku on osa varhaiskasvatuksen kulttuurikasvatusta. Varhaiskasvatusikäisten kirjastopolulla kirjasto haluaa kannustaa erityisesti lapsille ääneen lukemiseen. Tämän vuoksi kirjastopolun suunnittelussa otetaan huomioon myös lasten vanhempien ja hoitajien tiedonsaanti.

Kirjastopolut lopullinen sisältö ideoidaan vasta sidosryhmien kuulemisen jälkeen asiakkaiden toiveiden pohjalta. Suunnitelmaa päivitetään yhdessä sidosryhmien kanssa vuosittain tai tarpeen mukaan. Alustavassa suunnitelmassa ovat mukana esimerkiksi 1) neuvolan kautta koko ikäryhmälle toimitettavat kirjastopaketit, joilla pyritään houkuttelemaan ainakin yhdelle kirjastokäynnille nekin perheet, joissa vanhemmat eivät käytä kirjastoa, 2) vanhemmille ja varhaiskasvatuksen työntekijöille järjestettävät tietoiskut, 3) säännöllisesti toistuvat suuremmat satutapahtumat (tavallisten satutuokioiden lisäksi), 4) loruleikkituokiot pienimmille lapsille ja heidän vanhemmilleen sekä 5) lasten ja vanhempien yhteiset työpajat.
Kirjastopolun toteutus aloitetaan suunnittelulla keväällä 2018. Polun eri osat otetaan käyttöön porrastetusti vuosien 2018–2019 aikana.

Tilat
- Muokataan kirjaston tiloja paremmin lasten, lapsiperheiden ja varhaiskasvatuksen tarpeita vastaaviksi

Someron kirjaston lasten- ja nuortenosasto on tällä hetkellä omassa nurkassaan ikään kuin aikuistenosaston puristuksissa. Osastolta puuttuvat viihtyisät oleskelutilat ja liian suureksi paisuneen aineistomäärän takia aineistoja on vaikea saada houkuttelevasti esille. Kirjasto ei kaiken kaikkiaan näyttäydy lapsia kutsuvana.

Someron kirjasto tahtoo kehittää tilojaan paremmin lasten, lapsiperheiden ja varhaiskasvatuksen tarpeita vastaaviksi. Tavoite on saada lastenosastosta ja varsinkin Satulinnasta paremmin yhteisiin lukuhetkiin houkutteleva – kirjaston kun tulisi olla paikka, jossa lapset ja lapsiperheet viettävät aikaa mielellään. Kirjastossa toteutettavien keskenään hyvin erilaisten tapahtumien vuoksi on oleellista, että kalustuksesta saadaan mahdollisimman helposti muunneltava. Suuremmat lastentapahtumat järjestetään kirjaston yläkerrassa. Lisäämällä akustiikkalevyjä yläkertaan voitaisiin vähentää tapahtumien äänen kulkeutumista alakerran kirjastosaliin. Se mahdollistaisi laajemman tapahtumien kirjon myös kirjaston varsinaisina aukioloaikoina.

Tilankäytön suunnittelussa on oleellista ottaa huomioon asiakkaiden tarpeet. Kirjasto haluaakin lapset mukaan tilojen suunnitteluun. Tarkoituksena on järjestää lapsille ja heidän vanhemmilleen työpajoja, joissa he pääsevät kertomaan toiveitaan. Samalla työpajat sitouttavat asiakkaita kirjaston käyttäjiksi ja tukevat lasten kasvamista aktiivisiksi kansalaisiksi, jotka voivat itse vaikuttaa ympäristöönsä. Asiakasnäkökulman lisäksi tila- ja kalustesuunnitteluun otetaan mukaan myös tilasuunnittelun ja palvelumuotoilun ammattilaisten näkökulma.

Tilojen muokkaus aloitetaan suunnittelulla keväällä 2018. Muutokset tiloissa toteutetaan vuosien 2018–2019 aikana.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Someron kaupungin varhaiskasvatus, Someron kaupungin terveydenhuolto/neuvola
Aloituspäivämäärä : 
01/03/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€12 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€7 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€19 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€10 000
 
okm
avi