Kirjastosta avoin oppimisympäristö – Lastenkirjasto Maaselän koululle
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Maaselän koulun sisätilat
Pieksämäen kaupungin kirjasto
Kirjaston osoite : 
Savontie 13
76100
Kirjaston puhelin : 
044 787 4024
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@pieksamaki.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Piksa
Y-tunnus : 
2048903-4
Yhteyshenkilön nimi : 
Vilhelm Lönnberg
Puhelin : 
0400-855 618
Sähköposti : 
vilhelm.lonnberg@pieksamaki.fi
Kuvaus : 

Hankkeen tausta:

Pieksämäen kaupungin lasten, nuorten ja perheiden palvelut perustuvat Lasten ja nuorten Pieksämäki -hyvinvointisuunnitelmaan. Lasten ja nuorten hyvinvointi on kokonaisuutena asia, joka edellyttää poikkihallinnollista tarkastelua ja monialaista työskentelyä paikallistasolla. Tällöin oleellista on tehdä yhteistyötä asioiden valmistelussa, suunnittelussa ja toiminnan ohjauksessa ja arvioinnissa. Toimintaprosesseja tulee nykyistä enemmän tarkastella kokonaisuudessaan ja varmistaa, että eri osat toimivat saumattomasti yhteen. Monialaisella yhteistyöllä turvataan palvelujen saatavuutta, riittävyyttä, laatua sekä yhteensopivuutta.

Pieksämäellä on viime vuosina kehitetty palveluja elämänkaarimallin mukaisesti. Elämänkaarimallilla tavoitellaan entistä kuntalais- ja asiakaslähtöisempää palvelutoimintaa. Saman väestöryhmän palvelut kootaan ehyemmiksi kokonaisuuksiksi niin, että kuntalaisen on helpompi käyttää väestöryhmälle tarkoitettuja palveluja. Kuntalaisen tarvitsema palvelu toteutuu monesti usean eri toimijan työn tuloksena. Elämänkaariajattelun keskeinen tavoite on edistää niiden toimijoiden välistä yhteistyötä, jotka työskentelevät samankaltaisten tehtävien parissa ja näin hyötyvät eniten tiivistä yhteistyöstä – puhutaan ns. keskinäisistä synergiaeduista. Hyvin toimiva yhteistyö parantaa palvelutoiminnan vaikuttavuutta - eli kuntalainen saa parhaimman mahdollisen palvelun. Samalla alueella toimivat voivat tehokkaammin huolehtia, että väestöryhmälle tarkoitetut palvelut toimivat kokonaisuutena niin kuin pitää ja voivat ohjata voimavaroja ja kehitystyötä sen mukaan mikä parantaa väestöryhmän palvelutarpeita.

Hankkeen avulla Naarajärven alueesta pyritään kehittämään yhteisöllinen asuinalue, jossa eri-ikäisten ja eri elämäntilanteissa olevien ihmisten elinikäinen kasvaminen ja oppiminen sekä elämiseen liittyvät tarpeet ja palvelut on toteutettu jokaisen itsemääräämisoikeutta kunnioittaen, mutta osallisuutta ja yhteisöllisyyttä korostaen. Osallisuuden tukemisen ja kehittämisen lisäksi edistetään poikkihallinnollisuutta niin kaupungin omien kuin kolmannen sektorin ja asukkaiden kanssa.

 

Toimenpiteet:

Naarajärven kirjasto lopettaa toimintansa Naarajärven kunnantalossa Kanttilassa. Aikuisten kirjastopalvelut ja muut aineistot siirtyvät Pieksämäen kaupungin keskustan kirjastoon Poleeniin. Naarajärven kirjaston lasten ja nuorten lainaustilastot kertovat kuitenkin omaa tarinaansa menestyvästä kirjastosta. Lasten ja nuorten aineiston käyttömäärät Naarajärvellä ovat korkeat. Pelkästään vuonna 2015 lasten aineistoa on lainattu yli 20 000 kertaa. Yksi syy tähän korkeaan lainaustilastoon on Maaselän koulun läheinen sijaitseminen. Koska Maaselän koulun oppilaat ovat aktiivisia lainaajia, on tärkeää ylläpitää ja tukea heidän lukutaitoaan pysyvästi siirtämällä lasten ja nuorten aineistot Maaselän koulun tiloihin. 

Osa Maaselän koulun tiloista muutetaan uudenlaiseksi oppimisympäristöksi, joka pitää sisällään lasten ja nuorten kirjaston ja uudenlaisen oppimisympäristön. Uudessa ympäristössä tavoitellaan digitilalisaation ja pelillisyyden vahvistamista kaikkien lasten ja nuorten parissa. Tietotekniikka kuuluisi kirjaston vastuulle. Näin kirjasto kuin muutkin yhteistyökumppanit jalkautuvat sinne missä lapset ja nuoret luontaisesti ovat eli koululle. Tarjoamalla tilat asukkaiden vapaaehtoistyön käyttöön lisätään myös alueen asukkaiden omaehtoista toimintaa joka rikastuttaa koko yhteisön hyvinvointia. Samalla vahvistetaan niin kirjaston kuin koulunkin käyttöastetta kun tilaa voidaan käyttää koulun ja kirjaston aukiolon ulkopuolisena aikana monipuolisesti.     

Hanke ”Kirjastosta avoin oppimisympäristö” ei ole ainoastaan tarkoitettu ylläpitämään vanhojen taitojen korkeaa tasoa, vaan myös mahdollistaa uusien taitojen edistämistä. Uuteen opetussuunnitelmaan 2016 kuuluu ohjelmoinnin opetusta ja yleistä mediakasvatusta. Uuden tietotekniikan myötä kirjasto toimisi tilana uuteen sekä vanhaan mediaan. Uuteen mediaan lasketaan niin lukutablettien käyttö, mutta myös digitaalisten pelien käyttäminen opetustarkoituksessa sekä opetuksen pelillistäminen. Tarkoituksena on, että Maaselän lasten kirjastosta tulisi monitoimitila, mistä ei ainoastaan löytyisi hyvää aineistoa, vaan myös laadukasta opetusta ja hyvinvointia ylläpitävää toimintaa kaiken ikäisille. Digitaaliset palvelut korvaavat Etelä-Savossa perinteisiä asiakaspalveluita, mutta osa näistä palveluista ei saavuta kaikkia ihmisiä, koska osalta väestöltä puuttuu tarvittavat atk-taidot. Tämän vuoksi on tärkeää, että tilat tarjoavat mediakasvatusta myös Naarajärven vanhemmalle väestölle. Kirjaston tilat ja tietotekniikka palvelisivat paitsi Naarajärven lapsia ja nuorisoa, mutta myös Naarajärven muuta väestöä. Kirjaston tilojen toiminta olisi monipuolista. Niissä voisi pitää myös esimerkiksi kirjavinkkauksia ja muita erilaisia tapahtumia suunniteltuna kaiken ikäisille. Lapset voisivat opettaa ikäväestöä median saloihin yhteisöllisesti.

Hanke vaatii, mutta myös edistää viiden eri sivistystoimen tahon yhteistyötä. Yhteistyössä ovat mukana nuorisotoimi, liikuntatoimi, kaupunginkirjasto, Seutuopisto (vapaa sivistystyö) ja Maaselän alakoulu. Maaselän koulun kirjastoon jää kokoaikainen kirjastovirkailija, joka toimii paitsi kirjaston hoitajana, mutta toimisi myös yhteyshenkilönä koulun ja kirjaston sekä muiden toimijatahojen välillä. Tätä kautta kirjasto voi paremmin edistää omien aineistojen hankkimista ja käyttöä lasten ja nuorten tarpeiden mukaisiksi, mutta myös tiedottaa koululle kirjaston erilaisesta toiminnasta. Yhteiset tilat mahdollistavat myös uudenlaisten toimintakonseptien suunnitellun yhdessä. Koska Pieksämäelle on tulossa paljon maahanmuuttajia, joista iso osa on lapsia, koulun, kirjaston, liikunnan, Seutuopiston ja nuorisotoimen yhteistyö edesauttaa lasten kotoutumista Suomeen ja suomenkielen oppimiseen.          

 

Hankkeen toteuttaminen: 

Maaselän koulun tilat vaativat muutostöitä, jotta se voi ottaa vastaan lasten- ja nuorten aineistot tiloihinsa. Muutostöihin kuuluvat vanhan vitriinin ja seinän purkaminen, sivuhuoneen seinän purkaminen ja erilaisia sähkötöitä. Tarkoitus on, että tämä remontti tapahtuisi kesällä 2016, kun koululaisilla on kesäloma. Uusin tiloihin tulisi uusia kalusteita mahdollistamaan muuttuvaa ja uudenlaista tarvetta. Uusi näkökulma sisäliikunnan lisäämiseen, monipuolinen tieto- ja pelitekniikka sekä lainausautomaatti. Lainausautomaatti tekee lasten oma-aloitteisen lainauksen mahdolliseksi. Tiloja on tarkoitus myös kalustaa siten että kalusteet mahdollistavat ja lisäävät lasten liikunnallisia toimintoja.

Nuoret osallistetaan myös itse tilan suunnitteluun ja konkreettisiin maalaus – ja sisutustöihin.

 

Hankkeen kohderyhmä:

Naarajärven asukkaat:

- Maaselän koulun oppilaat ja opettajat (280)

- perhepäivähoidon ja varhaiskasvatuksen lapset

- Naarajärven alueen yläkouluikäiset nuoret

- Naarajärven muut asukkaat mm. senioriopetuksen, liikunnan, yhdistysten ja vapaaehtoistyön toimijatahot

 

Hankkeen tavoitteet:

*koulun opetustilasta syntyy uudenlainen oppimisen tila

*lasten- ja nuorten kirjaston säilyttäminen Naarajärvellä

*kirjasto mukaan uudenlaiseen oppimiseen

*koulun, kirjaston, liikunnan, Seutuopiston ja nuorisotoimen yhteistyön kehittäminen

*junioreiden ja seniorien mediataitojen karttuminen perinteisen ja uuden median välityksellä

*uudenlaisen oppimisympäristön kehittäminen

*kirjaston ja uudenlaisen oppimisympäristön liikunnallistaminen

*Maaselän koulusta rakentuu Naarajärven lasten ja nuorten palveluiden sydän sekä Naarajärven asukkaiden vapaaehtoistoiminnan sydän 

*asukasaktiivisuuden lisääminen  

 

Kustannusarvio

Haettu avustus: € 31 000 

-          ajantasainen pelillisyyden ja digitalisaation vaatima tietotekniikka

-          tietotekniikkaa liikunnallistamiseen

-          tilan sisälle tarvittava tietotekninen opetusvälineistö

(Korjaus ja remonttikustannuksista sekä kalustamisesta vastaa Pieksämäen kaupunki omalla rahoituksellaan)

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Pieksämäen sivistystoimi, nuorisotoimi, liikuntatoimi, kirjasto, Seutuopisto ja Maaselän alakoulu
Aloituspäivämäärä : 
01/05/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€31 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€40 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€71 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€24 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Avustusta ei voi käyttää pelien hankintaan eikä rakennuskustannuksiin. Perustelumuistio 2016, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016.

 
okm
avi