Kohdataan kirjastossa!
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Joensuun seutukirjasto - Pohjois-Karjalan maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 114
80101
Kirjaston puhelin : 
050 3020563
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@jns.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Jm
Y-tunnus : 
0252746-2
Yhteyshenkilön nimi : 
Rebekka Pilppula
Puhelin : 
050 3020563
Sähköposti : 
rebekka.pilppula@jns.fi
Hankkeen tavoite: 

Kohdataan kirjastossa! -hankkeen tavoitteena on lisätä kulttuurien välistä yhteisymmärrystä kahdensuuntaisesti: suomalainen väestö ja kulttuuri tutuksi pakolaisille ja vastavuoroisesti pakolaiset ja heidän taustansa tutuksi suomalaisväestölle lisäämällä tietoa kulttuurien eroista -  ja yhtäläisyyksistä. 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

1. Järjestetyt koulutukset ja niihin osallistuneet työntekijät

2. Tapahtumat ja niiden väkimäärä

3. Hankkeen aikana kirjastossa harjoittelussa olleet henkilöt

Kuvaus : 

Euroopan pakolaiskriisi on lisännyt voimakkaasti pakolaisten määrää Suomessa. Myös Joensuun seutukirjaston toiminta-alueella on useita vastaanottokeskuksia ja Pohjois-Karjalassa sen lisäksi muutamiaa. Joensuulla on synkkä maineensa ns. vahvana skiniaatteen ja sen myötä rasismin kannatusalueena. Vuosien saatossa alueen ilmapiiri on muuttunut suvaitsevaisemmaksi, mutta kriisiaikoina on oltava entistä herkempiä ilmapiirimuutoksille, jottei 1990-luvun tilanteeseen ole paluuta. Kirjastot ovat yhteisöllisiä paikkoja sekä luontevia oppimisympäristöjä kaikenikäisille asiakkaille.

Kohdataan kirjastossa! -hankkeen tavoitteena on lisätä kulttuurien välistä yhteisymmärrystä kahdensuuntaisesti: suomalainen väestö ja kulttuuri tutuksi pakolaisille ja vastavuoroisesti pakolaiset ja heidän taustansa tutuksi suomalaisväestölle lisäämällä tietoa kulttuurien eroista -  ja yhtäläisyyksistä. Erityisesti nostetaan esiin tällä hetkellä Suomeen pääasiallisesti saapuvien pakolaisten lähtömaat ja -alueet eli Lähi-itä ja Somalia. Pääteemat ovat vuorovaikutteisuus, saavutettavuus ja kansainvälisyyskasvatus ruohonjuuritasolla.

Hankkeen budjetissa on palvelujen ostoissa huomioitu mm. tulkkipalvelut sekä yhteiskuljetusten järjestäminen kirjastojen ja vastaanottokeskusten välillä. Näin halutaan madaltaa kynnystä kirjastopalveluihin tutustumiseen. Toimintaa keskitetään erityisesti Joensuun seutukirjaston pääkirjastolle ja näin tasataan pakolaismäärän aiheuttamaa painetta pienissä lähikirjastoissa. Samalla pakolaiset tulevat lähelle asiakaskuntaa ja suuremman tarjonnan äärelle.

Molemminpuolista suvaitsevaisuutta lisätään koulutuksen ja kirjallisuuden avulla, mutta hankkeessa hyödynnetään suomalaisten vapaaehtoistyöhalukkuutta organisoimalla pakolaisille suunnattua kirjastokummitoimintaa joka muodostuu mm. ääneenlukemisesta, kielikahviloista ja vapaamuotoisista palveluihin tutustumisista yhdessä. Samalla kirjaston jo olemassa olevia toimintamalleja ja tapahtumiat tarkastellaan erityisesti pakolaisille sopivuuden näkökulmasta.

Suuri osa tällä hetkellä Suomeen tulevista pakolaisista on nuoria miehiä ja toimintaa kohdennetaan erityisesti 15-25 -vuotiaille.

TOIMINTA JA ALUSTAVA AIKATAULU (hankkeen toimintakausi yksi vuosi)

1. käynnistäminen ja suunnittelu elo-syyskuu 2016
- projektisuunnittelijan palkkaaminen
2. toiminnan toteutus (lokakuu 2016 - kesäkuu 2017)
- yhteiset tarinatuokiot
- kielikahvilat
- kirjastokummitoiminta
- henkilökunnan koulutus eri kulttuurien kohtaamiseen
- avoin luentosarja suvaitsevaisuudesta ja kansainvälisyyskasvatuksesta kaikille asiakkaille
- peliviikko marraskuu 2016 (hankitaan mm. pelejä joiden pelaaminen onnistuu ilman yhteistä kieltä)
- Rasismin vastainen viikko 2017 vahvana teemaviikkona: yhteisöllisiä tapahtumia, luentoja jne.
3. hankkeen raportointi ja ehdotukset perustoiminnassa säilytettäviin toimintamalleihin (heinäkuu 2017)

Yhteistyökumppaneina hankkeessa on Suomen Punainen Risti ja Joensuun kaupungin nuorisotoimi.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Suomen Punainen Risti, Joensuun kaupungin nuorisopalvelut
Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Kohdataan kirjastossa! -hankkeen tavoitteena oli lisätä kulttuurien välistä yhteisymmärrystä kahdensuuntaisesti: tutustuttaa maahanmuuttajat/pakolaiset suomalaiseen kultturiin ja uuteen asuinympäristöön ja vastavuoroisesti tutustuttaa maahanmuuttajat ja heidän taustansa tutuksi suomalaisväestölle lisäämällä tietoa kulttuurien eroista ja yhtäläisyyksistä. Myös kirjastohenkilökunnan osaamisen lisääminen oli hankkeen tavoitteissa tärkeässä osassa. Toiminnassa pyrittiin t vuorovaikutteisuuteen, saavutettavuuden lisäämiseen ja ruohonjuuritason kansainvälisyyskasvatukseen.

Hankkeen budjetissa oli huomioitu mm. tulkkipalvelut sekä yhteiskuljetusten järjestäminen kirjastojen ja vastaanottokeskusten välillä. Näin haluttiin madaltaa kynnystä kirjastopalveluihin tutustumiseen ja parantaa saavutettavuutta. Toimintaa keskitettiin erityisesti Joensuun seutukirjaston pääkirjastolle ja näin tasattiin pakolaismäärän aiheuttamaa painetta pienissä lähikirjastoissa VOK:in lähellä. Samalla pakolaiset tulivat lähelle Joensuun asiakaskuntaa ja suuremman aineisto- ja ohjelmatarjonnan äärelle.

Kulttuurista osaamista, tietoa ja suvaitsevaisuutta lisättiin avointen ja henkilökunnalle suunnattujen koulutuksen avulla. Hankkeessa hyödynnettiin suomalaisten vapaaehtoistyöhalukkuutta organisoimalla pakolaisille suunnattua toimintaa vapaaehtoisten avulla: esim. kielikahviloita ja vapaamuotoista palveluihin tutustumista yhdessä. Samalla kirjaston jo olemassa olevia toimintamalleja, viestintää ja tapahtumia tarkasteltiin erityisesti maahanmuuttajan näkökulmasta.

TOIMINTA

Hankkeen aktiivinen toiminta-aika oli elokuu 2016-kesäkuu 2017, hanketyöntekijän työjakson jälkeen hankkeen toiminta jatkui kirjastossa vuoden 2017 loppuun saakka. Osa toimintamuodoitsta jatkaa hankkeen jälkeen kirjaston normaalitoimintana.

Esimerkkejä tapahtumista:
- Hei naapuri - tervetuloa uudet kaupunkilaiset -illat
- yhteisötaidetapahtuma lumitaiteesta
- vertaisosaamisen jakamistapahtuma Osaamisfestari
- suomen kielikahvila
- englannin kielikahvila
- asiointineuvontaa
- työpaja koululaisten SciFest -tiedefestivaaleilla
- Kiehumispiste -elokuvan katsominen ja keskustelutilaisuus
- naisten käsityökerho
- maahanmuuttajataustaisten taiteilijoiden näyttelyitä ja konsertteja
- kirjastokierroksia eri kielillä (helppo suomi, englanti, venäjä, arabia, farsi, dari...)
- monikielisiä satutuokioita sekä kirjastossa että monikulttuurisessa kohtaamispaikassa Sinkkolan Global lauantaissa

Valtakunnallisia tapahtumia:
- Rasismin vastainen viikko 2017
- Kehitysvammaliiton Minä luen sinulle -teemapäivä

Esimerkkejä koulutuksista:
- henkilökunnan koulutus eri kulttuurien kohtaamiseen
- hanketyöntekijä vieraili Vaarakirjastojen muissa toimipisteissä kertomassa monikulttuurisen kirjastotyön muodoista ja ideoimassa toimintaa
- Erasmus- vaihto-opiskelijoille järjestettiin draaman ja tarinankerronnan koulutusta, he puolestaan järjestivät monikielisiä satutuokioita

Muuta toimintaa:
-  hanke toi Joensuun pääkirjastoon maahanmuuttajataustaisia työkokeilijoita, harjoittelijoita ja suomen kielen harjoittelijoita
- tilattiin kirjapaketteja Monikielisestä kirjastosta
- suomen kielen opetusmateriaalien määrää, laatua ja näkyvyyttä pohdittiin ja parannettiin
- hanketta esiteltiin mm. Yleisten Kirjastojen Neuvoston kokouksessa
- kirjasto aloitti systemaattisen esittäytymisen uusien vaihto-opiskelijoiden perehdyttämistilaisuuksissa

Jo hankkeen aikana mietittiin tominnan vakauttamista ja muuttumista osaksi kirjaston perustoimintaa. Hankkeen sisäinen ohjausryhmä koostui kirjaston eri osastojen henkilökunnasta, yksi kirjaston henkilökunnan jäsen nimettiin kansainvälisyys- ja monikulttuurisuusvastaavaksi.

Hankesuunnitelman yhteistyökumppanilista laajeni toteutuksessa huomattavasti. Yhteistyötä aloiteltiin, syvennettiin ja tiivistettiin esim. Joensuun monikulttuurisuusyhdistys JoMoni ry:n,  Suomen Punaisen Ristin, TE-keskuksen, ViaDia joensuu ry:n ja Lähiötalon, Joensuun Pöytäpeliyhdisty ry:n, Joensuun Pakolaisavun,  Joensuun kaupungin maahanmuuttajapalvelujen, kaupungin kulttuuripalvelujen sekä nuorisopalvelujen, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry:n, Joensuun Setlementti ry:n, RanKids ry:n, Osuuskunta Hurman ja taiteilija Päivi Saarelman kanssa. Hankkeen aikana tehtiin yhteistyötä monen muun hankkeen kanssa: esimerkkeinä Joensuun kaupungin Siltoja rakentamassa- sekä Mahdollisuuksien matkalaukut -hankkeet tai Kymen ja Mikkelin AMK:n (nyk. XAMK) ERNOD-hanke.

Osallistuttiin myös valtakunnallisiin kampanjoihin ja teemaviikkoihin.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Hankkeen aikana Vaarakirjastojen englanninkieliset nettisivut uudistettiin paremmin asiakasryhmien tarpeita vastaavaksi.
Työkokeilijoiden ohje selkokielistettiin ja käännettiin englanniksi, jotta suomen kielen harjoitteluun tulevat maahanmuuttajat saavat tarvitsemansa tiedon. 
Vaarakirjastojen käyttösäännöt käännettiin arabiaksi ja dariksi. Arabiaksi käännettiin myös kirjastokortin hakulomake. Laadittiin englanninkielinen kirjastopalvelujen esite jaettavaksi tilaisuuksissa. Suunniteltiin ja valmisteltiin kirjaston verkkosivujen perusasioiden kääntämistä selkokielelle.
Kirjaston sisäiselle verkkoasemalle koottiin henkilökunnan käyttöön monikulttuurisen työn materiaali- ja työkalupakki. Koulutusten materiaalit ovat koko henkilökunnan luettavissa.

Hankkeen tapahtumat saivat mediajulkisuutta esim. paikallisradiossa.
 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeen aikana kirjaston profiili pakolaistaustaisten maahanmuuttajien keskuudessa nousi. Hanke tavoitti satoja uusia asiakkaita ja heistä suuri osa jäi kirjaston käyttäjiksi. Selkeästi tämä on huomattu sosiaalisen median seuraajien kasvuna ja säännöllisinä työkokeilijakyselijöinä. Kirjasto koetaan paikaksi, joka voi tarjota myös heille jotakin. Maahanmuuttajien kanssa toimivat viranomaiset, yhdistykset ja järjestöt ovat löytäneet kirjaston mielekkäänä ja hyvänä yhteistyökumppanina. 

Kantaväestö pääsi tutustumaan uusiin tulijoihin ja heidän taustoihinsa erilaisten kulttuuritapahtumien kautta. Kiittävää palautetta tuli kaikkien järjestettyjen tapahtumien jälkeen. 

Kirjaston henkilökunta sai hankkeen aikana tukea maahanmuuttajien kanssa tehtävään työhön. Suomen kielen harjoittelijoita otettiin ensimmäistä kertaa myös pääkirjastolle. Tämä on merkittävä muutos ja tullee rohkaisemaan myös muita kirjastoja suomen kielen harjoittelujen järjestämiseen. 

Hankkeen mittareina toimivat järjestettyjen koulutusten määrä ja osallistujamäärä, tapahtumien lukumäärä ja osallistujamäärä sekä hankkeessa työharjoittelussa, työkokeilussa ym. olleiden henkilöiden määrä. Yhteensä viimeisen mittarin henkilömäärä oli 21:
Kielikahvilan vetäjät 4
Työharjoittelijat ja -kokeilijat 7
Työpajan pitäjät 2
Muusikot ym. esiintyjät 5
Tulkit 3

Jatkotoimenpiteet: 

 Joensuun pääkirjaston henkilökunnasta on nimitetty kansainvälisyys- ja monikulttuurisuusvastaava henkilö, jonka tehtävinä ovat mm. yhteydenpito muihin toimijoihin ja kohderyhmiin (järjestöt, viranomaiset, vaihto-opiskelijat, monikulttuurisuushankkeet), kirjaston edustaminen erilaisissa työryhmissä sekä toiminnan suunnittelu. Monikulttuurisuusasioista vastaava henkilö on kouluttanut ja jakanut hankkeen aikana saatuja tietoja ja kokemuksia oman maakunnan lisäksi laajemmin (esim. Itä-Suomen AVI:n hankepäivä Mikkeli 4.10., Monikulttuurista kirjastoa etsimässä, Kuopio 1.12.)

Joensuun pääkirjastoon tulee suomen kielen harjoittelijoita säännöllisesti. Perehdytysmateriaalit ja kokemukset hyödyttävät myös muita seudun ja alueen kirjastoja.

Joensuun pääkirjastossa jatkaa hankkeen aikana aloitettu suomen kielen kahvila, myös muita hankkeessa kokeiltuja tapahtumia juurrutetaan joko kirjaston omaksi toiminnaksi tai yhteistyönä toteutettaviksi (mm. Uusien kaupunkilaisten ilta, vertaisosaamisen tapahtuma).

Kirjasto on osa Joensuun ja seudun monikulttuurisuustyön verkostoa.

Lisätietoa: 

Tapahtumien lukumäärässä on mukana kielikahviloiden, käsityökerhon, neuvontatilaisuuksien, satutuokioiden ym. toistuvien tapahtumien yhteenlaskettu lukumäärä sekä kävijöiden lukumäärä.

Aloituspäivämäärä : 
01/08/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€51 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€54 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€42 400
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 500
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
6kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
150henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
78kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
600henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€39 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Avustusta ei voi käyttää aineiston (kirjallisuus, pelit, elokuvat) hankintaan. Perustelumuistio 2016, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016.

 
okm
avi