Kohdataan kirjastossa!
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Joensuun seutukirjasto - Pohjois-Karjalan maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 114
80101
Kirjaston puhelin : 
050 3020563
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@jns.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Jm
Y-tunnus : 
0252746-2
Yhteyshenkilön nimi : 
Rebekka Pilppula
Puhelin : 
050 3020563
Sähköposti : 
rebekka.pilppula@jns.fi
Hankkeen tavoite: 

Kohdataan kirjastossa! -hankkeen tavoitteena on lisätä kulttuurien välistä yhteisymmärrystä kahdensuuntaisesti: suomalainen väestö ja kulttuuri tutuksi pakolaisille ja vastavuoroisesti pakolaiset ja heidän taustansa tutuksi suomalaisväestölle lisäämällä tietoa kulttuurien eroista -  ja yhtäläisyyksistä. 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

1. Järjestetyt koulutukset ja niihin osallistuneet työntekijät

2. Tapahtumat ja niiden väkimäärä

3. Hankkeen aikana kirjastossa harjoittelussa olleet henkilöt

Kuvaus : 

Euroopan pakolaiskriisi on lisännyt voimakkaasti pakolaisten määrää Suomessa. Myös Joensuun seutukirjaston toiminta-alueella on useita vastaanottokeskuksia ja Pohjois-Karjalassa sen lisäksi muutamiaa. Joensuulla on synkkä maineensa ns. vahvana skiniaatteen ja sen myötä rasismin kannatusalueena. Vuosien saatossa alueen ilmapiiri on muuttunut suvaitsevaisemmaksi, mutta kriisiaikoina on oltava entistä herkempiä ilmapiirimuutoksille, jottei 1990-luvun tilanteeseen ole paluuta. Kirjastot ovat yhteisöllisiä paikkoja sekä luontevia oppimisympäristöjä kaikenikäisille asiakkaille.

Kohdataan kirjastossa! -hankkeen tavoitteena on lisätä kulttuurien välistä yhteisymmärrystä kahdensuuntaisesti: suomalainen väestö ja kulttuuri tutuksi pakolaisille ja vastavuoroisesti pakolaiset ja heidän taustansa tutuksi suomalaisväestölle lisäämällä tietoa kulttuurien eroista -  ja yhtäläisyyksistä. Erityisesti nostetaan esiin tällä hetkellä Suomeen pääasiallisesti saapuvien pakolaisten lähtömaat ja -alueet eli Lähi-itä ja Somalia. Pääteemat ovat vuorovaikutteisuus, saavutettavuus ja kansainvälisyyskasvatus ruohonjuuritasolla.

Hankkeen budjetissa on palvelujen ostoissa huomioitu mm. tulkkipalvelut sekä yhteiskuljetusten järjestäminen kirjastojen ja vastaanottokeskusten välillä. Näin halutaan madaltaa kynnystä kirjastopalveluihin tutustumiseen. Toimintaa keskitetään erityisesti Joensuun seutukirjaston pääkirjastolle ja näin tasataan pakolaismäärän aiheuttamaa painetta pienissä lähikirjastoissa. Samalla pakolaiset tulevat lähelle asiakaskuntaa ja suuremman tarjonnan äärelle.

Molemminpuolista suvaitsevaisuutta lisätään koulutuksen ja kirjallisuuden avulla, mutta hankkeessa hyödynnetään suomalaisten vapaaehtoistyöhalukkuutta organisoimalla pakolaisille suunnattua kirjastokummitoimintaa joka muodostuu mm. ääneenlukemisesta, kielikahviloista ja vapaamuotoisista palveluihin tutustumisista yhdessä. Samalla kirjaston jo olemassa olevia toimintamalleja ja tapahtumiat tarkastellaan erityisesti pakolaisille sopivuuden näkökulmasta.

Suuri osa tällä hetkellä Suomeen tulevista pakolaisista on nuoria miehiä ja toimintaa kohdennetaan erityisesti 15-25 -vuotiaille.

TOIMINTA JA ALUSTAVA AIKATAULU (hankkeen toimintakausi yksi vuosi)

1. käynnistäminen ja suunnittelu elo-syyskuu 2016
- projektisuunnittelijan palkkaaminen
2. toiminnan toteutus (lokakuu 2016 - kesäkuu 2017)
- yhteiset tarinatuokiot
- kielikahvilat
- kirjastokummitoiminta
- henkilökunnan koulutus eri kulttuurien kohtaamiseen
- avoin luentosarja suvaitsevaisuudesta ja kansainvälisyyskasvatuksesta kaikille asiakkaille
- peliviikko marraskuu 2016 (hankitaan mm. pelejä joiden pelaaminen onnistuu ilman yhteistä kieltä)
- Rasismin vastainen viikko 2017 vahvana teemaviikkona: yhteisöllisiä tapahtumia, luentoja jne.
3. hankkeen raportointi ja ehdotukset perustoiminnassa säilytettäviin toimintamalleihin (heinäkuu 2017)

Yhteistyökumppaneina hankkeessa on Suomen Punainen Risti ja Joensuun kaupungin nuorisotoimi.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Suomen Punainen Risti, Joensuun kaupungin nuorisopalvelut
Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Hankkeen aikana uudistettiin Vaarakirjastojen englanninkieliset nettisivut paremmin asiakasryhmien tarpeita vastaavaksi: http://vaarakirjastot.fi/en/web/english

Työkokeilijoiden ohje selkoistettiin ja käännettiin englanniksi, jotta suomen kielen harjoitteluun tulevat maahanmuuttajat saavat tarvitsemansa tiedon. 

Vaarakirjastojen käyttösäännöt käännettiin arabiaksi ja dariksi. Arabiaksi myös kirjastokorttilomake.

Verkkoasemalle koottiin henkilökunnan käyttöön monikulttuurisen työn materiaali- ja työkalupakki. 
 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeen aikana kirjaston profiili pakolaistaustaisten maahanmuuttajien keskuudessa nousi. Hanke tavoitti satoja uusia asiakkaita ja heistä suuri osa jäi kirjaston käyttäjiksi. Selkeästi tämän huomaa sosiaalisen median seuraajien kasvuna ja säännöllisinä työkokeilijakyselijöinä. Kirjasto koetaan paikaksi, joka voi tarjota myös heille jotakin. Maahanmuuttajien kanssa toimivat yhdistykset ja järjestöt löysivät kirjaston mielekkäänä ja hyvänä yhteistyökumppanina. 

Kantaväestö pääsi tutustumaan uusiin tulijoihin ja heidän taustoihinsa erilaisten kulttuuritapahtumien kautta. Kiittävää palautetta tuli kaikkien järjestettyjen tapahtumien jälkeen. 

Kirjaston henkilökunta sai hankkeen aikana tukea maahanmuuttajien kanssa tehtävään työhön. Suomen kielen harjoittelijoita otettiin ensimmäistä kertaa myös pääkirjastolle. Tämä on merkittävä muutos ja tullee rohkaisemaan myös muita kirjastoja suomen kielen harjoittelujen järjestämiseen. 

Aloituspäivämäärä : 
01/08/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€51 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€54 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€39 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Avustusta ei voi käyttää aineiston (kirjallisuus, pelit, elokuvat) hankintaan. Perustelumuistio 2016, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016.

 
okm
avi