Kohti uutta kirjastoa
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Joensuun seutukirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 114
80101
Kirjaston puhelin : 
050 3020563
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@jns.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Jm
Y-tunnus : 
0242746-2
Yhteyshenkilön nimi : 
Rebekka Pilppula
Puhelin : 
050 3020563
Sähköposti : 
rebekka.pilppula@jns.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on luoda Joensuun pääkirjaston lasten ja nuorten osastolle uusi palvelukonsepti.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Mittarit:
- valmis tilasuunnitelma
- raportti kokoelmien evaluoinnista
- asiakkaiden osallistamisessa mukana vähintään 500 henkeä.

Kuvaus : 

Joensuun pääkirjaston lasten ja nuorten osasto on kuluneen vuoden aikana elänyt muutosten aikaa, kun henkilöstörekrytoinneilla on saatu vahvistettua osaston miehitystä. Koossa on hyvä tiimi, joka on innolla hypännyt mukaan toiminnan kehittämiseen erityisesti kouluyhteistyön ja tapahtumatuotannon suhteen. Tätä työtä on tarkoitus jatkaa kokonaisvaltaisemman kehittämisen merkeissä Kohti uutta kirjastoa -hankkeessa.

Hankkeen tavoitteena on toteuttaa osastolle tilasuunnitelma, joka toimii pohjana investointiesitykselle vuodelle 2019 suunnitellulle remontille. Pääkirjasto on valmistunut vuonna 1991, jonka jälkeen lasten ja nuorten osastolla ei ole tehty tilamuutoksia. Tilassa on paljon potentiaalia: se on avara, yhtenäinen, esteetön ja riittävän kokoinen. Nykymuodossaan tilat eivät kuitenkaan mahdollista kovin monipuolista käyttöä, pedagogista työtä tai eri toimijoiden yhteistyötä. Nuoria asiakasryhmänä ei huomioida riittävästi: usein puhutaankin lasten osastosta.

Aikansa lapsena osasto on myös hyvin kokoelmavetoinen: mahdollisuuksia opiskeluun, vapaa-ajan tekemiseen, tapahtumiin tai oleskeluun on rajoitetusti. Osa kalusteratkaisuista on vanhentuneita. Nykyisillä tiloilla emme pysty vastaamaan esimerkiksi koulujen uuden opetussuunnitelman tarpeisiin. Haasteena on myös toive pidentyvästä aukioloajasta, jota suunnitellaan toteutettavaksi itsepalveluna. Hankkeen tavoitteena on myös huomioida tämä ja rakentaa osasto, joka tukee myös omatoimista käyttöä.

Kirjastojen toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti. Hankkeen yhtenä tavoitteena on kehittää kirjaston palveluja sekä asiakaslähtöisesti että sen omat vahvuudet huomioiden. Esimerkiksi tapahtumatuotannon ja pedagogisen työn kannalta on tärkeää löytää omat painopistealueet, joihin panostus jatkossa kohdistuu. Maakunnan suurimpana lasten ja nuorten kirjastona pääkirjasto palvelee lähialueen asiakkaiden lisäksi myös kauempaa tulevia ja toimii tietyllä tavalla veturina koko lasten ja nuorten kirjastotyölle. Tämän vuoksi on tärkeää, että se on eturintamassa kehittämässä uudentyyppistä kirjastoa, jolloin kehittämistyö palvelee osaltaan koko maakuntaa ja Vaara-kirjastoja.

Haasteena on myös asiakastiedon ja -kokemusten vähäisyys: asiakaspalvelun ohessa havainnoitujen asioiden ja yksittäisiltä asiakkailta kerätyn palautteen lisäksi ei juurikaan ole tietoa siitä, kuinka asiakas kokee tilan ja palvelun - ovatko ne hänelle relevantteja ja toimivia. Tämän haluataan tässä hankkeessa muuttaa toteuttamalla laajamittainen osallistaminen, jossa huomioidaan kirjaston eri asiakasryhmät heille sopivin menetelmin. Osallistamisessa huomioidaan esimerkiksi eri-ikäiset lapset ja nuoret, pikkulapsiperheet, erityisryhmät, maahanmuuttajat sekä sidosryhmien edustajat. Osallistamista toteutetaan kirjastossa, jalkautuen ja verkossa. Jatkossa hankkeessa kehitettyjä osallistamismenetelmiä voivat hyödyntää myös muut kirjastot.

Hankkeessa kehitetään tilasuunnitelman lisäksi lasten ja nuorten uusi palvelukonsepti, joka sisältää kokoelmien evaluoinnin vastaamaan tämän päivän käyttötarpeita sekä palvelujen että asiakaspalvelun uudelleenmäärittelyn. Etsitään vastausta siihen, millainen 2010-luvun lasten ja nuorten kirjaston pitäisi olla tilojen, kokoelmien, palvelujen ja asiakaspalvelun suhteen ja millaista osaamista se henkilökunnalta vaatii. Tämän toteuttamiseksi tehdään benchmarkkauskäyntejä mielenkiintoisiin kirjastoihin, palkataan sisustussuunnittelija toteuttamaan tilasuunnitelman sekä toteutetaan laajamittainen asiakkaiden osallistaminen. Tältä pohjalta syntyy sekä tilasuunnitelma että uusi palvelukonsepti, joka toimii jatkossa työtä ohjaavasti.

Hankkeen budjetti koostuu osa-aikaisen hanketyöntekijän palkkakustannuksista, sisustussuunnittelijan palkkiosta sekä osallistamiseen liittyvistä kuluista. Hanketyöntekijän tehtävänä on sijaistaa osaston henkilökuntaa, jotka toteuttavat osallistamista, benchmarkkausta sekä suunnittelua. Omarahoitusosuudessa on huomioitu hanketta koordinoivan informaatikon palkkakulut.

Aloituspäivämäärä : 
01/10/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€22 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€6 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€28 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€18 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2017, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017

 
okm
avi