Kulttuuria kylille, kirjastopalveluita seutukunnalle
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Tornion kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Torikatu 2
95400
Kirjaston puhelin : 
050 597 1568
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@tornio.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Torni
Y-tunnus : 
0193524-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Hanna Laitinen
Puhelin : 
040 701 3954
Sähköposti : 
hanna.laitinen@tornio.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on selvittää vaihtoehdot Tornion kirjastoautopalveluiden järjestämiseksi tulevaisuudessa.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

-Yhteydenotot eri yhteistyötahoihin

-Hankkeen aikana esiin tulleiden, vaihtoehtoisten, toteuttamiskelpoisten suunnitelmien määrä, joiden pohjalta kirjastoautopalveluita voidaan alkaa kehittää

 

Kuvaus : 

Kirjastoauto on ollut osa Tornion kaupunginkirjaston toimintaa vuodesta 1972. Tällä hetkellä kirjastoautolla on 82 pysäkkiä ja auton lainaus muodostaa noin viidenneksen kaikista Tornion kaupunginkirjaston lainoista. Kirjastoauto ajaa kahdessa vuorossa ja kahden viikon reittivälillä. Aamureiteillä kirjastoauto käy pääasiassa päiväkodeilla ja kouluilla, iltareiteillä palvellaan haja-asutusalueiden ja kylien asukkaita. Suurin osa Tornion kaupungin päiväkodeista ja kouluista sijaitsee keskustaajaman ulkopuolella, joten autoa tarvitaan lapsiasiakkaiden tavoittamiseksi. Tornion kaupungin noin 22 000 asukkaasta vain reilut 3000 asuu keskustaajaman alueella. Viimeinen kaupungin lähikirjastoista suljettiin maaliskuussa 2016, joten auton rooli kauempana asuvien kuntalaisten tavoittamiseksi on entistäkin tärkeämpi. Kirjastoauton kautta toimitetaan myös aineistoa muutamille kotipalveluasiakkaille. Tornion lisäksi kirjastoautolla on kaksi pysäkkiä Haaparannan puolella.

Tornion kaupungin nykyinen kirjastoauto täytti 18 vuonna 2016. Auto alkaa tekniikaltaan olla käyttöikänsä lopussa. Nykyisen auton tilajärjestelyt eivät enää vastaa käyttötarpeita. Esteettömyyttä ei ole huomioitu auton sisätiloissa eikä autoon nousussa. Aineiston vaihtaminen eri pysäkeillä ja reiteillä asioivien henkilöiden tarpeita vastaaviksi on työlästä käsin. Koska käytössä ei ole siirtohyllyjä, kaikki reitit ajetaan samalla aineistolla.

Hankkeen tarkoituksena on selvittää vaihtoehdot Tornion kirjastoautopalveluiden järjestämiseksi jatkossa. Selvityksessä tarkastellaan palveluiden järjestämistä erityisesti kahdesta näkökulmasta: 1) mahdollisuudesta hankkia käyttöön auto, jota voitaisiin perinteisten kirjastoautopalveluiden lisäksi hyödyntää erityisesti Tornion kaupungin kulttuuripalveluiden viemiseksi keskustaajaman ulkopuolelle sekä 2) seudullisia yhteistyömahdollisuuksia kirjastoautopalveluiden järjestämiseksi. Hankkeen tulosten pohjalta aletaan valmistella uuden kirjastoauton hankintaa tai kirjastoautopalveluiden järjestämistä yhdessä seutukunnan muiden kuntien kanssa.

Kirjastoautoa voidaan perinteisten kirjastoautopalveluiden lisäksi hyödyntää monenlaisessa muussa toiminnassa. Ympäri maata on käytössä monitoimiautoja, joiden avulla on viety kirjastopalveluiden lisäksi erilaisia terveyspalveluita taajamien ulkopuolelle. Tampereen kaupunginkirjasto käytti 2000-luvun alussa linja-auton alustalle rakennettua Netti-Nysseä tieto- ja viestintäteknologian koulutustilana. Torniossa, kuten monessa muussakin kunnassa, kirjastoauto on ollut äänestyskäytössä vaalien aikaan.

Tornion kaupungin kulttuuripalveluiden viemisestä kylille kirjastoauton mukana on ollut keskustelua aiemminkin. Nykyisen kirjastoauton tilat eivät mahdollista parhaalla mahdollisella tavalla tätä. Auto on rekisteröity kahdelle henkilölle, eikä mukaan ole mahdollista ottaa kirjastoautonkuljettajan ja virkailijan lisäksi muita henkilöitä. Kirjahyllyt ja -lokerikot kiertävät auton seiniä niin, että ylimääräisiä esineitä ei ole mahdollista ottaa mukaaan. Autossa ei myöskään ole mahdollisuutta videotykkiä tai vastaavaa käyttäen heijastaa kuvia, videoita tms. käyttäjien nähtäväksi.

Tornion kaupungin kulttuuritoimistolla on mielenkiintoa käyttää kirjastoautoa tiedonvälitykseen ja yhteistyön syventämiseen kylien kanssa. Aineen taidemuseolla ja Tornionlaakson maakuntamuseolla ollaan kiinnostuneita tuottamaan erilaisia matkalaukkunäyttelyitä, joita voitaisiin kirjastoauton mukana esitellä museoiden ulkopuolella. Kaupungin nuorisotoimen kanssa autoa on mahdollista käyttää erilaisissa tapahtumissa ja nuorisotilavierailuissa. Näin tavoitettaisiin myös aiempaa enemmän nuoria kirjaston asiakkaiksi.

Hankkeen aikana selvitetään yhdessä kaupungin kulttuuri- ja sivistyspalveluiden toimijoiden kanssa, minkä tyyppisiä palveluita he ovat kiinnostuneita yhteistyössä kirjaston kanssa autossa järjestämään ja miten nämä palvelut on huomioitava kirjastoauton tiloja suunniteltaessa. Kirjastoautolla on jo nyt keskeinen rooli Tornion kaupunginkirjaston hakeutuvassa kirjastotyössä sekä koulu- ja varhaiskasvatusyhteistyössä. Hankkeen aikana selvitetään koulujen ja varhaiskasvatuksen tarpeita kirjastoautolle. Hankkeen aikana ollaan yhteydessä myös kyläyhdistyksiin ja paikallisiin yhdistyksiin sen selvittämiseksi, mitä odotuksia, toiveita ja ideoita heillä on kirjastoauton suhteen. Myös kirjastoauton käyttäjien toiveet kirjastoauton palveluiden kehittämiseksi selvitetään.

Tornion naapurikunnista kirjastoautopalveluita on tällä hetkellä tarjolla Keminmaassa, Ylitorniolla ja Haaparannalla. Keminmaassa on oma kirjastoauto, joka kirjastoautohenkilökunnan lomautusten vuoksi on seisonut suurimman osan vuodesta 2016. Tornionlaakson kirjaston auto Väylän kulkuri liikennöi Ylitornion lisäksi Pellossa. Haaparannan kaupunki Ruotsin puolella järjestää tällä hetkellä kirjastoautopalvelunsa yhdessä Övertorneån kanssa. Auto liikennöi Haaparannan alueella joka toinen viikko. Kemissä ja Tervolassa ei tällä hetkellä ole kirjastoautopalveluita.

Hankkeeseen palkattava työntekijä sekä Tornion kirjastotoimenjohtaja selvittävät hankkeen aikana, millaisia suunnitelmia lähialueen kunnilla on oman kirjastoautotoimintansa kehittämisen suhteen. Kaikki Lapin läänin yleiset kirjastot siirtyvät keväällä 2017 käyttämään Koha-kirjastojärjestelmää ja liittyvät samaan tietokantaan. Seudullisen yhteistyön kehittäminen myös kirjastoautoasioissa olisi luontevaa. Maantieteellisesti tarkasteltuna rajayhteistyö Haaparannan kaupungin kanssa olisi myös luonnollinen suunta. Tornion kaupunkia ajatellen kirjastoautoyhteistyö naapurikuntien kanssa tarkoittaisi käytönnössä palvelun heikennystä - pysäkkien vähenemistä tai reittikierron pitenemistä - kuntalaisille. Myös logistinen suunnittelutyö lisääntyisi nykyisestä. Erilaiset vaihtoehdot ja niiden vaikutukset on syytä käydä läpi, jotta kirjastoautopalveluiden saatavuus alueella saadaan varmistettua myös siinä tilanteessa, että oman auton hankinta ei Tornion kaupunginkirjastolle ole taloudellisesti mahdollista.

Tornion kaupunginkirjasto palkkaa hankkeelle hanketyötekijän, joka vastaa selvitystyön teosta ja yhteydenpidosta eri tahojen kanssa. Hanketyöntekijä laatii tarkemman hankesuunnitelman ja aikataulutuksen. Hanketyöntekijä työskentelee yhteistyössä kirjastotoimenjohtajan, kirjastoautotyöstä vastaavan kirjastonhoitajan sekä kirjastoauton henkilökunnan kanssa. Hankkeen tuloksista laaditaan raportti.

 

Aikataulusuunnitelma

4/2017: Hanketyöntekijän rekrytointi

4-5/2017: Hankkeen aloitus. Hanketyöntekijä tutustuu aiemmin tehtyihin kirjastoautoselvityksiin ja laatii hankkeelle tarkemman aikataulun ja suunnitelman.

5-8/2017: Yhteydenotto ja tutustumismatka muutamaan kuntaan, joka on viime vuosina hankkinut uuden kirjastoauton. Yhteistyömahdollisuuksien kartoittaminen Tornion kaupungin sivistyspalveluiden kesken. Yhteistyömahdollisuuksien selvittäminen naapurikuntien kesken. Yhteydenotot kyläyhdistyksiin, kysely tarpeista/reiteistä/yms. ja tarvittaessa vierailut paikan päällä.

9/2016: Hankkeen yhteenveto ja loppuraportin teko.

 

Kustannusarvio

Haettava avustus

Hanketyöntekijän 4 kuukauden palkka sivukuluineen 12 000€

Matkakulut 800€

 

Omarahoitusosuus

Kirjastotoimenjohtajan ja autokirjastotoiminnasta vastaavan kirjastonhoitajan työaika 5000€

 

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Aineen taidemuseo, Tornion kulttuuritoimisto, Tornion nuorisotoimi, Tornionlaakson maakuntamuseo, Meri-Lapin alueen kunnat
Aloituspäivämäärä : 
01/04/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/08/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€12 800
Oma rahoitus yhteensä: 
€5 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€0
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€12 800

Hanke on tärkeä kirjastopalvelujen saavutettavuuden ja lähipalveluluonteen vuoksi.

 
okm
avi