Kulttuurinen mediamatka halki Suomen
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Kirjaston oma kuvapankki
Turun kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Linnankatu 2
20100
Kirjaston puhelin : 
02) 262 0624
Kirjaston sähköposti : 
kaupunginkirjasto@turku.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Tm
Y-tunnus : 
0204819 – 8
Yhteyshenkilön nimi : 
Ulla-Maija Maunu
Puhelin : 
044 907 2924
Sähköposti : 
ulla-maija.maunu@turku.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeessa kulttuurinen mediamatka Suomeen tuodaan Suomi-tietoutta koululaisille ilmiöpohjaisen oppimisen kautta. Lisäksi edistetään maahanmuuttajien ja uussuomalaisten tietoa uudesta kotimaastaan ja tarjotaan heille työllistymismahdollisuuksia

Tavoitteen seurannan mittarit: 
 • mediaopastusten määrä
 • mediaopastukset/maakunnan kirjasto
 • opastuksiin osallistuneiden oppilaiden määrä
 • kirjaston taideteosten medianäkyvyys
 • kirjaston taideteosten saama asiakaspalaute
Kuvaus : 

Hankkeessa toteutetaan Varsinais-Suomen kirjastoissa Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi kaksi osiota, joissa paneudutaan lasten ja nuorten kanssa Suomeen kirjallisuudessa, kuvataiteissa ja peleissä. Suomen itsenäisyydestä tulee 2017 kuluneeksi 100 vuotta, ja juhlavuoden ohjelman tavoitteena on syventää ymmärrystä koko itsenäisyyden ajasta, tarkastella sitä Suomea, missä nyt elämme, sekä etsiä ja luoda uutta (http://suomifinland100.fi/).

 Kirjastoissa haluamme kasvattaa nuorista suomalaisista mediaosaajia ja aktiivisia kansalaisia, jotka kykenevät pohtimaan kansallisuuden ja suomalaisen yhteiskunnan kysymyksiä kyseenalaistaen ja luoden oman kulttuurinsa.

Maakunnallisessa yhteistyöhankkeessa tarkastellaan Suomea sellaisena kuin se on kuvattu kirjallisuudessa, kuvataiteessa ja peleissä, sekä tehdään lasten ja nuorten kanssa uusia tulkintoja tutuista suomalaisista tarinoista ja teoksista.

 Ensimmäisessä osiossa valitaan neljä (4) kirjastoa, joissa ammattitaiteilijat tekevät yhdessä lasten ja nuorten kanssa teoksia, jotka saavat aiheensa kirjaston aineistoista. Teosten syntyprosessi dokumentoidaan sosiaalisessa mediassa ja valmistumista juhlistetaan yhdessä vanhempien ja läheisten kanssa. Heille jaetaan samalla tietoa sosiaalisen median käytöstä ja kuvien julkaisusta netissä. Hanke pyrkii saamaan mukaan uussuomalaisia taiteilijoita.

 Toisessa osiossa otetaan mukaan koululaiset eri puolilta maakuntaa. Heille tuotetaan Mediamatka Suomeen -tehtäväpaketit, joissa suunnistetaan kirjastoissa suomalaisuutta etsimässä. Pakettien pohjana käytetään olemassa olevia Mediamatka-paketteja.

 Kuvataiteilijoiden ja kirjastojen yhteistyötä ohjaamaan sekä Mediamatka halki Suomen -tehtäväpaketteja laatimaan hankkeeseen palkataan projektisuunnittelija. Suunnittelijan tehtäviin kuuluu tehtäväpaketteja käyttävien kirjastojen mentorointi, hankkeen dokumentointi ja dokumenttien julkaiseminen sosiaalisessa mediassa, sekä hankkeeseen liittyvä mediakasvatustyö. Projektisuunnittelijalla on myös hyvä olla sisällöntuntemusta osallistavasta taiteesta.

 Yhteistyö taiteilijoiden kanssa

 Hankkeessa maahanmuuttajataustaiset ammattitaiteilijat suunnittelevat ja tekevät yhdessä lasten ja nuorten kanssa teoksia, jotka saavat aiheensa kirjaston materiaaleista. Näitä voivat olla kirjojen sisällöt, kansikuvat, pelit, elokuvat tai musiikki. Aihepiiriksi rajataan kuitenkin suomalainen ja suomenruotsalainen materiaali, ja hanke on tällä tavoin osa Suomi 100-juhlavuoden tapahtumia. Teokset voivat olla kolmiulotteisia teoksia, tilataidetta tai äänitaidetta. Teoksista kootaan näyttely kirjastotilaan, tai teos jää pysyvästi osaksi tilaa.

 Pyrimme siihen, että taiteilijoilla olisi uussuomalaista taustaa, ja työskentelyssä huomioidaan kansallisten teosten ja ilmiöiden uudet tulkinnat.

 Hankkeen alussa mukaan valitaan maakunnasta neljä (4) kirjastoa, jotka ovat hakeneet mukaan hankkeeseen. Kirjastolla on oltava näyttelytila tai muu tila, johon valmis teos sijoitetaan. On myös hyvä, jos kirjastolla on valmiiksi yhteistyötä monikulttuurisen koululuokan, vastaanottokeskuksen tai esim. maahanmuuttajayhdistyksen kanssa. Hakeva kirjasto voi itse määritellä ikäryhmän, jonka kanssa hanke toteutetaan.

 Taiteilijat haetaan ensisijaisesti Kulttuuria kaikille -yhdistyksen kautta. Näin tarjotaan työtä ja vaikutusmahdollisuuksia maahanmuuttajataustaisille taiteilijoille.

 Hankkeessa käytetään fanfiction-ideaa, jossa lukijat kehittelevät kirjan hahmojen elämästä omia versioitaan. Tässä hankkeessa ”fanfiction” -kehitelmät ovat fyysisiä teoksia. Teosten ei silti tarvitse olla esittäviä.

 Teokset ja niiden valmistamisen prosessi dokumentoidaan. Linkit dokumentteihin siirretään QR-koodien muotoon, ja QR-koodit kiinnitetään kirjastojen materiaaleihin koko maakunnassa. Näin koko maakunnan kirjastojen kautta pääsee tutustumaan kirjoihin liitettyvään taiteeseen, myös niissä kirjastoissa, joissa ei ole ollut fyysistä taidenäyttelyä.

 Taiteen tekemisen prosessi dokumentoidaan ja julkaistaan myös sosiaalisessa mediassa. Oppilaat voivat pitää esimerkiksi videoblogia, joka julkaistaan koululla jo käytössä olevassa verkossa.

Prosessia koskevaan dokumentointiin liitetään mediakasvatusta. Mediakasvatus on Turussa käytössä olevan ”opi tekemällä” -periaatteen mukaista, jolloin eri sosiaalisen median palveluita käyttämällä samalla tutustutaan niiden hyvän käytön pelisääntöihin. Julkistamista ja näyttelyä varten järjestetään vanhempainilta, jossa jaetaan sosiaalisen median käyttöön liittyvää tietoa.

 Tehtäväpaketit ryhmille

 Hankkeessa tuotamme osallistavat, ilmiöpohjaiset tehtäväpaketit koululaisryhmien kirjastovierailuihin, ala- ja yläkoululaisille omansa. Näin tuemme kouluja ilmiöpohjaisen oppimisen järjestämisessä Suomi100-teemoista. Tehtävissä oppilaat suunnistavat kirjastossa etsimässä vastauksia siihen, mitä ovat suomalainen kulttuuri, kansallisuus ja yhteiskunta, sekä tekemässä näistä omia tulkintojaan. Tehtävät suunnitellaan ilmiöpohjaisen oppimisen periaatteella siten, että oppilaat oppivat suomalaisuuteen liittyvistä kokonaisvaltaisista ilmiöistä oppiainerajat ylittäen. Samalla he oppivat opiskelutaitoja: tiedonhallintaa, tiedonhakua ja mediataitoja.

 Lisäksi tehtävissä luodaan yhteisöllisyyttä maakunnan koululaisten välille. Esimerkiksi oppilaiden videotehtävissä kuvaamat videot tai uudet kansikuvat klassikkokirjoihin tai -peleihin näytetään seuraavalle luokalle, ja yhtenä tehtävänä on niiden kommentointi. Tai yhtenä tehtävänä voi olla omien tehtävien suunnittelu muille luokille.

 Suomalaisen kirjallisuuden, pelien ja kuvataiteen lisäksi tehtävät voivat liittyä esimerkiksi Suomen historiaan, musiikkiin tai urheiluun. Kaikkia näitä löytyy kirjaston aineistoista e-tietokirjoista nykyklassikoihin, Tiinasta Tatuun ja Patuun sekä Angry Birdseihin. Oppilaat oppivat hakemaan tietoa ja aineistoa kirjastosta ja oppivat ymmärtämään sen aineistojen ja tiedon aarreaitan, jonka kirjasto tarjoaa.

 Ryhmäkäyntien sisältö, suomalaisen kulttuurin ilmiöt ja uudet tulkinnat, on uutta. Tehtäväpaketeissa hyödynnetään kuitenkin hyväksi havaittua toimintatapaa Varsinais-Suomen medialähetit -projektista (http://hankkeet.kirjastot.fi/hanke/varsinais-suomen-medial%C3%A4hetit): samaa tehtäväpakettia hyödynnetään koululaisvierailuilla ympäri maakunnan, ja tehostetaan näin ryhmien suunnittelutyötä ja luodaan yhteistä kirjastopedagogiikkaa.

 Medialähetit-projektissa todettiin hyväksi, laajasti erilaisissa kirjastoissa hyödynnettäväksi toimintamalliksi Turun kaupunginkirjastossa kehitetty Mediamatka-tehtäväpaketti, jossa koululaiset oppivat tiedonhakua, kirjastonkäyttöä ja mediataitoja samalla käynnillä. He ovat esimerkiksi etsineet tietyn kirjan ensin verkkokirjastosta ja sitten kirjaston hyllystä, katsoneet sen kansikuvaa, tulkinneet sen tunnelmaa ja tehneet kansikuvasta valokuvaamalla oman versionsa. Kulttuurinen mediamatka Suomeen -hankkeessa yhdistetään kuitenkin tiedonhallinta kansallisuuden ja oman kulttuurin pohtimiseen.

 Ryhmät vetää varsinaissuomalaisten kirjastolaisten verkosto, jossa voidaan hyödyntää aiemmassa Medialähetit-projektissa luotua verkostoa. Syksyn 2017 alussa järjestetään vetäjille koulutuspäivä tehtäväpaketista.

 Tehtävistä tehdään erilaisia versioita käytettäväksi erilaisilla teknisillä valmiuksilla varustettuihin kirjastoihin. Tehtävät voidaan tarvittaessa tehdä kynää ja paperia käyttäen, mutta niihin voi kirjastossa käytössä olevien videotykin myötä lisätä vaikkapa toisten luokkien tekemien videoiden katselua ja kommentointia yhdessä, ja tablettien myötä esimerkiksi Kahoot-tietokilpailun.

 Aikataulu

 Kevät/kesä 2017: projektin suunnittelu, tehtäväpakettien laatiminen, kirjastojen ja taiteilijoiden avoin haku

Elo–syyskuu 2017: taiteilijoiden valinta ja perehdytys, taideprojektiin osallistuvien ryhmien haku ja sopiminen toimintamallista, koulutus maakunnan kirjastolaisille tehtäväpakettien käyttöön

Loka–joulukuu 2017: taideprojektien toteutus, Mediamatka halki Suomen -ryhmät aloittavat

Tammi–maaliskuu 2018: taideprojektien julkistustilaisuudet ja vanhempainillat.

Projektin päättäminen ja raportointi 31.12.2018 mennessä. Hyviksi havaittujen toimintojen jatkuvuuden suunnittelu. 

 

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Varsinais-Suomen kirjastot
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Maakunnan muut kirjastot

Ammattitaiteilijat (ensisijaisesti uussuomalaista taustaa omaavat)

Aiemmat hankkeet: 

Vuosina 2014-2015 toteutettiin alueellamme maakunnallinen projekti, Varsinais-Suomen medialähetit. Hankkeessa kehitettyjä työtapoja hyödynnetään myös uudessa projektissa.

 

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Kulttuurinen mediamatka halki Suomen -projekti käynnistyi 17.7.2017. Projektissa toteutettiin Varsinais-Suomen kirjastoissa Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi kaksi osiota, joissa paneuduttiin lasten ja nuorten kanssa Suomeen kirjallisuudessa, kuvataiteissa ja peleissä.

Normal
0

21

false
false
false

FI
X-NONE
X-NONE

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Normaali taulukko";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri",sans-serif;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-language:EN-US;}

Hankkeen määrälliset tulokset ovat hyvät. Mediatuokioita järjestettiin yhteensä 47. Tuokioden määrä kunnittain on seuraava: Loimaan kirjasto 3, Mynämäen kirjasto 3, Naantalin Suopellon kirjasto 1, Paimion kirjasto 12, Paraisten kirjasto 10, Pöytyän Riihikosken ja Kyrön kirjastot 3, Raision kirjasto 5, Turun pääkirjaston, Ilpoisten ja Runosmäen kirjastot 7, Uudenkaupungin 3. Mediaopastuksiin osallistui yhteensä 942 oppilasta. 

Hankkeeseen osallistui maakunnan 27:stä kunnasta 8. Hankkeeseen osallistui sellaisia kuntia, joissa ei aikaisemmassa Medialähetit-hankkeessa kehitettyä medimatkapakettia oltu tarjottu koululaisryhmille. Näitä kuntia ollivat Uusikaupunki, Parainen, Paimio sekä osa Pöytyän kuntaa. Mediamatkaa järjestettiin nyt myös Paraisilla ruotsiksi, kun sitä oli aikaisemmin tarjottu ruotsiksi vain Turun pääkirjastossa.

Kirjastojen taideteokset saivat näkyvyyttä paikallislehdissä. Vakka-Suomen sanomat julkaisi reportaasin Mynämäen teoksen tekoprosessista, ja Rannikkoseudun sanomat kirjoitti Raision kirjastotalon taideteoksesta. Paraisten teoksen julkistustilaisuus peruuntui hankkeesta riippumattomista syistä, jolloin tavoite saada sille mediahuomiota ei toteutunut. Runosmäen ja Raision teosten tekoprosessista tehtiin videot, jotka julkaistiin Vaski-verkkokirjaston lastensivuilla. Hankkeen aikana videot saivat 143 näyttökertaa.

Taideteoksista kirjastotilassa kerättiin asiakaspalautetta kolmen hymiön menetelmällä siten, että asiakkaat saivat merkata ruksin sopivan hymiön kohdalle. Hymiöistä positiivisin sai 88 % äänistä, keskimmäinen 11% ja negatiivinen hymiö 1 %. Vastanneita oli avajaistilaisuuksissa sekä välittömästi niiden jälkeen 112. 

Tarkempi kuvaus toiminnasta

Projektissa työskenteli projektisuunnittelijana Terhi Hannula 17.–17.12.2017, ja Leena Pylkkö 18.12.2017–18.3.2018. Terhi Hannula vastasi projektin ensimmäisestä osiosta, jossa tuotettiin Mediamatka halki Suomen -tehtäväpaketit ja toteutettiin koululaisvierailut maakunnan kirjastoissa. Leena Pylkkö vastasi taideprojekteista, joissa ammattitaiteilijat tekivät neljään maakunnan kirjastoon yhdessä asiakkaiden kanssa teoksia, jotka saavat aiheensa kirjaston aineistoista.  Taideprojektit toteutettiin neljässä maakunnan kirjastossa keväällä 2018: Turun Runosmäessä, Raisiossa, Mynämäessä sekä Paraisten pääkirjastossa. Hankkeen lopussa järjestettiin alueellinen Pelillisyys kirjastoissa -koulutuspäivä Porissa. Hankkeen aikana Turun pääkirjastosta oli tullut alueellinen kehittämiskirjasto, ja hankkeessa haluttiin alkuperäisiä suunnitelmia voimakkaammin panostaa alueelliseen hyvien käytäntöjen ja kokemusten jakamiseen.

Toiminta heinä–joulukuussa 2017

 • 1.9. järjestettiin maakunnallinen koulutuspäivä, jossa suunniteltiin Mediamatka halki Suomen -materiaaleja ryhmätöinä. Tehtävistä tuotettiin alkusyksystä suomenkielinen versio ala- sekä yläkoululaisille, ja ruotsinkielinen versio alakoululaisille.
 •  Mediatuokioita on järjestetty ajalla 17.7.2017–31.5.2018 Uudenkaupungin, Mynämäen, Kaarinan, Paraisten, Loimaan, Raision ja Paimion kirjastoissa, Turussa pääkirjastossa sekä Runosmäen ja Ilpoisten lähikirjastoissa, Suopellon kirjastossa Naantalissa, sekä Riihikosken ja Kyrön kirjastoissa Pöytyällä. Mediatuokioiden pohjalla oli Turun kaupunginkirjaston kehittämä Mediamatka-tehtäväpaketti, joka oli yhteisessä koulutuspäivässä muokattu siten, että tehtävien aihepiirit käsittelivät suomalaisia teoksia: kirjoja, kuvataidetta, pelejä ja elokuvia.

Toiminta tammi-maaliskuussa 2018: yhteistyö taiteilijoiden kanssa

Kuvataiteilijoiden haku

 • Taideprojekteihin liittyvä kirjastojen haku toteutettiin marraskuun loppuun mennessä. Mukaan ilmoittautui kolme kirjastoa: Turun Runosmäki, Mynämäki sekä Raisio.
 • Neljänneksi kirjastoksi saatiin Parainen siten, että hankekoordinaattori otti suoraan yhteyttä paikkakunnalla toimivaan kuvataiteilijaan, Sandra Nybergiin. Sandra on ollut esillä mediassa (mm. Åbo Underrättelser) aktiivisena Paraisten alueelle muuttaneiden turvapaikanhakijoiden asioiden puolestapuhujana. Paraisten kirjasto kiinnostui tekemään yhteistyötä Sandra Nybergin kanssa.
 • Kolmen muun taiteilijan haku toteutettiin hakuilmoituksella, jota levitettiin Turun taiteilijaseuran, Culture for All/ Kulttuuria kaikille-palvelun, sekä kansainvälisten taiteilijoiden yhdistyksen, Catalysti-ry:n toimintaa jatkavan Globe Art Point:n verkostojen kautta. Ilmoituksessa kerrottiin, että hankkeeseen toivotaan hakemuksia erityisesti uussuomalaistaustaisilta kuvataiteilijoilta, joilla on kokemusta lasten-ja/tai nuorten kanssa toimimisesta.
 • Hakemuksia tuli 10 kappaletta. Näistä ulkomaalaistaustaisia oli 6. Ulkomaalaistaustaisista valittiin ne, joiden hakemuksissa oli konkreettisia, hankkeen kirjastojen tiloihin mietittyjä ehdotuksia sekä kokemusta lasten kanssa työskentelystä. Valitut kuvataiteilijat olivat Keanne van de Kreeke, Lisa Roberts sekä Erika de Martino.

Kuvausluvat ja tekijänoikeudet

 • Yhteisöllisen taideteoksen tekijänoikeuskysymyksissä konsultoitiin Suomen taideyhdistyksen lakineuvonantajaa Anna Kuusta. Hankkeeseen osallistuvien esikoululaisten huoltajille tiedotettiin kirjallisesti lapsen osallistumisesta yhteistaideteoksen tekemiseen sekä kirjaston käyttö-ja kuvausoikeudesta teokseen.
 • Niiltä esikouluryhmiltä, joiden kuvaamia dokumentteja projektista julkaistiin verkossa, pyydettiin osallistumiseen kirjalliset luvat huoltajilta.

Mediakasvatus

 • Esikoululaisryhmien osalla keskityttiin kertomaan lapsille tekijänoikeuksista, sekä oman työskentelyn dokumentoimiseen ipadeilla tai oman tarinan kerrontaan book creator –sovellusta käyttäen
 • Tekijänoikeuksista puhuttaessa painotettiin jokaisen oikeutta omiin töihin, ja sitä kautta myös kunnioittamaan hankkeen kuvataitelijoiden, sekä kaikkien muiden tekijänoikeuksia. Lapsille myös jaettiin Tekijänoideuden tiedotus-ja valvontakeskus ry:n materiaalia, joka on laadittu lapsia varten
 • Mynämäen Nuorten työpajan työskentelyssä mediankäyttöä sivuttiin monin tavoin. Teoksen lähtökohdaksi otettiin paikkakunnalla toimineen Antti Lizeliuksen työ ensimmäisen sanomalehden perustajana. Työpajoissa medialla leikiteltiin eri tavoin: runoja on kirjoitettu antiikkisella kirjoituskoneella ja vanhalla kännykällä. Myös oman työn dokumentointi on ollut osa jokaista tapaamiskertaa. Työpajasta on julkaistu kooste Vaskinuoret-sivulla.
 • Sandra Nyberg on dokumentoinut teoksen yhteisen kudontatyön aikana syntyneitä ajatuksia. Dokumentointia rajoittaa se, että hankkeeseen osallistuneet irakilaistaustainen nuori nainen haluaa pysyä tuntemattomana. 

Taidepajojen sisältö

Raision ja Runosmäen taidepajat toteutettiin seuraavasti:

 • Aluksi luettiin ääneen satu tai otteita saduista, ja aiheesta keskusteltiin, jonka jälkeen aihetta työstettiin taiteen avulla. Lopuksi lapset kuvasivat omia tai toistensa töitä.
 • Runosmäessä kirjat liittyivät muinaissuomalaiseen veden kansaan. Taidetehtävässä lapsia pyydettiin kuvittelemaan muinaisen meren sijaan olioita tulevaisuuden mereen. Materiaalina olivat käytetyt cd:t, akryylimaalit sekä erilaiset askartelutarvikkeet. Teoksen avajaisiin oli kutsuttu päiväkotiryhmiä. Avajaisissa laulettiin kala-aiheisia lauluja ja maisteltiin kimalteista taika-meri-juomaa.
 • Raisiossa käsiteltiin vuodenaikoja Koiramäen kesä –ja talvi –kirjojen kautta. Tehtävänannossa lapsia pyydettiin piirtämään oma kesä-ja talvimuisto. Materiaalina käytettiin vanhoja kopiokalvoja sekä jogurttipurkkien kansia, joita oli kirjastossa kerätty. Teoksen avajaisia vietettiin iltajuhlassa vanhempien kanssa 13.3.
 • Mynämäen nuorten pajan osallistujat ovat 17-25-vuotiaita nuoria. He ovat Lisa Robertsin johdolla kokeilleet monia eri paperin työstämistapoja. Pohjamateriaali suurta kollaasia varten saatiin syöttämällä poistokirjojen sivuja silppuriin. Ryhmä on kirjoittanut runoja elektronisesti ja vanhalla kirjoituskoneella. Kirjaimilla ja fonteilla on tehty erilaisia kokeiluita, esim. kalligrafiaa.  Teoksen avajaisia vietettiin 13.3.
 • Paraisilla kuvataiteilija Sandra Nybergin lähtökohdaksi valikoitui teos Muumilaakson marraskuu, ja tavoitteena oli luoda kirjastotilaan lukemiseen kutsuva pesämäinen tila. Teos rakennettiin käytetyistä tekstiileistä: suomalaisista räsymatoista ja irakilaisista tekstiileistä. Taiteilija myös kutoi yhdessä nuorten irakilaistaustaisten naisten kanssa lisää materiaalia teokseen. Teos pohtii kotona olemisen merkitystä maahanmuuttajille, ja erityisesti naisille. Toisaalta marraskuun suomalainen ilma ja elämäntilanne, jossa ei ole työelämässä, pakottavat olemaan kotona. Toisaalta koti on lämmin paikka ihmisten kohtaamiselle. Kirjastoon rakennettavan lukupaikan tehtävä on toivottaa tervetulleeksi kirjastoon kodinomaisella tavalla. Teoksen avajaistilaisuudessa marraskuussa teoksen tarjoamassa pesämäisessä tilassa pidettiin satuhetki.

Toiminta syksyllä 2018

 • Salon pääkirjastossa järjestettiin taide-ja mediatyöpaja esikoululaisryhmille. Työpajan suunnittelivat ja toteuttivat Nousiaisten kirjastovirkailija Paula Kaunonen, Salon lasten- ja nuortenosaston esimies Iina Kaustinen sekä kuvataiteilija Keanne van de Kreeke. Paula Kaunonen oli Varsat-verkoston tapaamisissa kertonut kiinnostuksestaan Book creator-sovelluksen käyttöön, ja siksi Paulaa pyydettiin mukaan Salon työpajaan.
 • Keannen van de Kreeke piti työpajan aiheella ”Kartta minuun”. Työpajassa käytettiin tutustuttiin omaan itseen kuvittelun keinoin. Paula Kaunonen dokumentoi työpajan tulokset yhdessä lasten kanssa, sekä laati niistä kullekin esikoululaisryhmälle oman multimediakirjan käyttäen Book Creator –sovellusta. Sovellukseen äänitettiin työpajan kuviin liittyviä ääniä ja kirjoitettiin puhekuplia. Kirjat muunnettiin videomuotoon, ja tallennettiin Google Driveen, josta Iina lähetti linkkinä videot päiväkoteihin. Työpajan lapsilta oli kysytty julkaisuluvat teokseen
 • Koulutuspäivä 11.12. Porin kaupunginkirjastossa: Hankkeen alkuperäisen ideoinnin ja toteutuksen aikana Turun pääkirjasto sai uuden roolin alueellisena kehittämiskirjastona. Tarve hyvien mediakasvatuskäytänteiden jakamiseen Satakunnan ja Varsinais-Suomen välillä oli suuri. Siksi päätettiin osana hanketta järjestää alueellinen mediakasvatuksen koulutuspäivä Porissa. Varsinaissuomalaisille kirjastolaisille järjestettiin päivään bussikuljetus.Päivässä tutustutettiin satakuntalaisten kirjastojen henkilökunta Kulttuuriseen mediamatkaan sisältyvään mediaopastuskonseptiin. Lisäksi päivässä kokeiltiin mediakasvatukseen liittyviä uusia sovelluksia. Osa päivästä oli varattu hyvien käytäntöjen esittelyyn, näiden joukossa hankkeen taidetyöpajaosuutta ja niissä kokeiltuja uusia medioita, kuten Book Creator-sovellusta esiteltiin.
Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

 

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Projektissa syntyneet verkostot taiteilijoihin ja yhteisöihin rikastuttavat taideprojekteja toteuttavien kirjastojen kohderyhmätoimintaa. Tämä korostui erityisesti Mynämäessä, jossa nuorten työpajalaiset projektin kautta ovat viihtyneet kirjastossa muutenkin. Hankkeen tuloksina voi myös mainita, että kuvataiteilija Lisa Roberts pääsi yhteistyöhön Turun taiteilijaseuran jäsenien kanssa siten, että eräs yhteistyöhanke on valittu esitettäväksi Turun Ars Nova –museossa marraskuussa 2019.

Hankkeen aikana perustettiin alueelliset kehittämiskirjastot. Vuoden 2018 loppupuolella hankkeessa painottui yhteistyön ja jakamisen kulttuurin luominen Varsinais-Suomen ja Satakunnan välillä. Hyvän sysäyksen tälle antoi Porissa järjestetty koulutuspäivä. Hyvien käytänteiden jakaminen jatkuu Varsojen verkoston toiminnassa.

 

 

Jatkotoimenpiteet: 

Mediamatka-tehtäväpaketit tulevat kaikkien maakunnan kirjastojen käytettäviksi myös jatkossa. Ne on julkaistu kehittämiskirjaston extranetissä: https://vsmaakuntakirjasto.wordpress.com/materiaalipankki/medialahetit/ Toiminta integroidaan hankkeen päätyttyä soveltuvin osin osaksi Varsinais-Suomen ja Satakunnan kirjastojen lasten ja nuorten työryhmän Varsojen toimintaa ja yhteistä koulutustoimintaa.

Aloituspäivämäärä : 
02/05/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€45 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€14 600
Budjetti euroissa yhteensä: 
€60 100
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€40 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
2kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
56henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
62kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
1 108henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€40 000
 
okm
avi