Kyläilevä kirjasto - tärppejä, tekniikkaa, tarjouksia
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Toenperän kirjaston logo
Rantasalmen kirjasto
Kirjaston osoite : 
Poikkitie 2
58900
Kirjaston puhelin : 
040 357 2350
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@rantasalmi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Ranta
Y-tunnus : 
0207112-8
Yhteyshenkilön nimi : 
Eija-Liisa Kasesniemi
Puhelin : 
0401615017
Sähköposti : 
eija-liisa.kasesniemi@rantasalmi.fi
Hankkeen tavoite: 

Kirjaston hakeutuvien kotipalveluiden kehittäminen riittävän matalan kynnyksen kirjastopalveluiksi, jotka tavoittavat kaikki potentiaaliset asiakkaat, ja jotka tekevät kirjastopalveluista aidosti saavutettavia.

Ikääntyvien ei-käyttäjien (eläkeläiset) tavoittaminen ja ohjaaminen kirjaston asiakkaiksi. Ikääntyvien entisten aktiivikäyttäjien tukeminen kirjastoasiakkuuden ylläpidossa.

Kohderyhmässä vähemmän tunnettujen aineistotyyppien tunnettuuden lisääminen.

Lainamäärien nousu.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

1. Kirjaston asiakasmäärän (aktiiviasiakkaat) kasvu.

2. Uusien kotipalveluasiakkuuksien kasvu.

3. Kirjaston lainamäärien kasvu.

4. Toiminnan jatkuvuus hankekauden jälkeen: uuden hakeutuvan kotipalvelukonseptin vakiintuminen ja leviäminen seutukunnan muihin kirjastoihin.

Kuvaus : 

Lasten ja nuorten lisäksi potentiaalinen kirjastojen lisääntyvä käyttäjäryhmä ovat ikääntyvät asiakkaat. Noin 63 – 85 -vuotiassa kuntalaisissa (eläkeläiset) on Rantasalmella tunnistettu selvästi kaksi ei-käyttäjien ryhmää, joita kirjasto haluaa lähestyä. Toenperän kirjasto kehittää Rantasalmella hakeutuvien kirjastopalvelujen intensiivistä muotoa, kyläilevää kirjastoa, joka vie kirjastopalvelut askeleen pidemmälle kuin jo tarjolla olevat kirjaston kotipalvelut.

Kaksi kohderyhmää

Ensimmäinen tunnistettu ryhmä ovat eläkeikäiset käyttäjät, jotka eivät ole aikuisiässä olleet kirjastojen asiakkaita tai joiden asiakkuudesta on kulunut vuosikymmeniä. Heidän mielikuvansa kirjastosta on usein varsin perinteinen: kirjasto lainaa kirjoja, ja ellei henkilö ole lukemisesta kiinnostunut, hän ei koe tarvetta kirjastoasiointiin.

Toinen tunnistettu ryhmä ovat ikääntyvät, joilla on selkeä halu käyttää kirjaston palveluja, mutta joiden asiointi rajoittavat erilaiset henkilökohtaiset rajoitteet, kuten liikunnalliset vaikeudet, näkökykyyn liittyvät esteet tai teknologiapelko. He saattavat olla tietoisia uudenlaisista palveluista, mutta kynnys kokeilla niitä täysin omatoimisesti on silti liian korkea. Palvelut ovat saavutettavia fyysisesti mutta eivät henkisesti. Myös heille kirjasto on usein nimensä mukaisesti palvelu, josta lainataan – kirjoja.

Tuntematon aineisto

Kirjaston vähemmän, tai ei lainkaan, tunnettuja aineistotyyppejä on näissä asiakasryhmissä Rantasalmen syksyllä 2016 tehdyssä esiselvityksessä tunnistettu kolme: elokuvat (dvd), lehtien lainattavat irtonumerot (aikakauslehdet) sekä äänikirjat (yleiset ja erityisesti Celian tuottamat). Palautetta palvelumielikuvista kerättiin ja saatiin muun muassa Vanhusten viikolla sekä yksittäisiltä kunnan neuvonnassa asioinneilta potentiaalisilta asiakkailta.

Käänteisesti nämä ovat aineistoja, joissa on mittava kasvupotentiaali. Elokuvat soveltuvat henkilöille, jotka eivät miellä itseään lukuihmisiksi. Aikakauslehtien artikkeleita jaksavat lukea tai kuunnella nekin, joille kokonainen kirja on liian raskas tai liikaa keskittymistä vaativa. Äänikirjat soveltuvat niille entisille aktiivilukijoille, joiden lukuhalut ovat tallella, mutta lukukyvyt heikentyneet.

Kyläilevä kirjasto -konsepti

Toenperän kirjaston Kyläileva kirjasto -hanke kohtaa potentiaaliset asiakkaat heidän omassa ympäristössään. Kirjasto hakeutuu kylään eli menee asiakkaan luo – kirjasto kyläilee yksityiskodeissa ja tapahtumissa. Lisäksi hankkeessa saatetaan yhteen asiakkaat ja heille soveltuvat mutta heille itselleen ennestään tuntemattomat aineistotyypit.

Kyseessä on hakeutuvien kirjastopalvelujen intensiivinen muoto eli asiakkaan kotiin tehostetusti tarjottu kirjastopalvelupaketti. Toteutusmalleja on kaksi.

Ensimmäisessä, suuremmille eläkeläisryhmille suunnatussa osiossa, kirjasto järjestää erilaisia teemapäiviä, joissa nostetaan esiin erityisesti kohderyhmässä vähemmän tunnettuja aineistotyyppejä. Elokuvia katsotaan, vinkataan, viedään tapahtumiin. Kirjasto vierailee yhdistyksissä kertomassa eri aineistotyypeistä. Kirjasto välittää viestiä siitä, että kirjasto on myös lainasto, joka tarjoaa laajan kirjon eri aineistotyyppejä. Elokuvien, aikakauslehtien ja äänikirjojen lisäksi esitellään myös e-kirjoja.

Kirjasto tarjoaa aktiivisesti sisältöjä konteksteissa, joissa niitä ei yleensä nähdä. Kirjasto vierailee metsästysseurojen, kyläyhdistysten ja harrasteryhmien tapahtumissa sekä osallistuu ikääntyville tarjottujen hyvinvointipalvelujen tuottamiseen. Näissä kaikissa käytetään vinkkaamisen lisäksi aina myös toimintaa: esittelyhetkessä kuunnellaan pätkä äänikirjaa levyltä tai netistä, ladataan e-kirja tai kokeillaan suoratoistoa. Kertomisen lisäksi kyläilyissä aina myös näytetään ja kokeillaan yhdessä, miten esiteltävä palvelu toimii.

Ensimmäisen osion potentiaaliset asiakkaat tavoitetaan pääasiassa sosiaalisen median, printtimedian, puskaradion ja jo olemassa olevien verkostojen, kuten yhdistysten, kautta. Kirjasto paitsi kyläilee kutsuttuna niin myös esittää kyläilykutsuja kirjastoon eri senioriryhmille. Osiota käytetään myös porttina toiseen osioon.

Toinen osio suunnataan potentiaalisille kirjaston kotipalvelun asiakkaille. Sen asiakkaat tavoitetaan ensimmäisen osion tapahtumissa, paikallismedian avulla sekä ennen kaikkea yhteistyössä kunnan vanhuspalvelujen sekä aluekirjastoauto Jasso Toenperän kirjastohenkilöstön kanssa. Osiossa etsitään asiakkaita, jotka eivät ole vielä lainkaan kirjastopalvelujen käyttäjiä, tai joiden kirjaston käyttö on merkittävästi vähentynyt viime vuosina; osa heistä voi olla myös nykyisiä kirjastoauton asiakkaita, joilla on jo kuitenkin havaittu tarvetta kohdennettuihin tai tuettuihin palveluihin.

Kunkin potentiaalisen asiakkaan luona käydään kolmesti; kukin vierailu kestää noin tunnin. Vierailut tekee Kyläilevä kirjastonhoitaja -hanketyöntekijä. Kyläilyn jälkeen kirjastoasiakkuus voi jatkua kirjaston kotipalveluna tai tuettuna asiointina kirjastossa tai kirjastoautossa.

Hakeutuvien kirjastopalvelujen kotivierailujen vaiheet ovat:

1) Kättely. Kirjastonhoitaja vierailee asiakkaan kotona ja esittelee kirjaston palveluja sekä erityisesti niitä aineistotyyppejä, jotka asiakkaalle eivät ole tuttuja. Kesto 60 minuuttia. Asiakas valitsee seuraavan käyntikerran sisällön.

2) Kädestä pitäen. Kirjastonhoitaja opastaa asiakasta palvelun konkreettisessa käyttöönotossa: äänikirjaa kokeillaan, elokuvaa katsotaan, kuvitetusta lehtiluettelosta etsitään näytelehtien kera sopivimmat, tablettia tai verkkopalvelua kokeillaan. Kesto 60 minuuttia.

3) Santsikuppi. Kirjastonhoitaja käy varmistamassa, että palvelu on toiminut myös asiakkaan jäätyä yksin, ja että asiakkaan palvelukokemus on myönteinen ja kirjastonkäyttöön kannustava. Samalla kirjasto kartoittaa haluaako asiakas siirtyä kotipalvelun asiakkaaksi tai aloittaa tuetun asioinnin aluekirjastoautossa tai kirjastossa. Tavoitteena on, että asiakkuus jatkuu tai tehostuu myös kotikäyntien jälkeen. Jokainen kohdattu asiakas pyritään ohjaamaan yhä aktiivisempaan suuntaan.

4) Tuetussa kirjastoasioinnissa voidaan kunnallisten palvelujen lisäksi käyttää apuna esimerkiksi Kirjaston ystävät -ryhmää tai muuta palveluasiointia tukevaa vapaaehtoistoimijoiden ryhmää. Uudesta Rantasalmen Kirjaston ystävät -toiminnan käynnistämistä vastaa kirjastonjohtaja.

Hankkeen toteutus

Hankkeeseen palkataan noin kuuden kuukauden ajaksi kirjaston kotipalvelutoimintaan suuntautunut kirjastonhoitaja; hanketyöntekijän työnkuvaan kuuluu runsaasti seutukunnallista matkustamista sekä ajoittain myös ilta- ja viikonlopputyötä, koska potentiaalisia asiakkaita kohdataan silloin, kun heillä on siihen parhaiten aikaa.

Osa erityisesti osion 1 kyläilystä hoidetaan kirjaston vakituisen henkilökunnan voimin. Hankkeen omarahoitusosuus henkilökustannusten osalta kohdennetaan pääosin tähän. Hankesuunnitelmaa täsmennetään hankkeen edetessä. Heikot signaalit kertovat, kuinka joku asia on kehittymässä. Rantasalmen kirjastossa on syksyllä asioinut useita yli 80-vuotiaita asiakkaita, jotka ovat olleet suuntautumassa tablet-päätelaitteisiin. Mikäli nyt havaittu signaali vahvistuu, pyritään hankeaikana tarjoamaan myös e-aineistoja sekä tukemaan muutoin ikääntyvien asiakkaiden mediaosaamista.

Osiosta 2 vastaa hankkeeseen palkattava Kyläilevä kirjastonhoitaja. Kyläilyasiakkaille tarjotaan jatkuvuutta: sama tuttu henkilö vierailee asiakkaan luona kerrasta toiseen, eikä asiakkaan tarvitse kerrata henkilökohtaista tilannettaan aina uuden henkilön kanssa.

Tiedotus ja hakeutuminen asiakkaan luo

Hanke käynnistetään laajalla tiedotuskampanjalla sekä yhteistyöverkoston kokoamisella. Potentiaalisen asiakaskunnan kartoittamisessa hyödynnetään erityisesti seutukunnallisen aluekirjastoauton syvää asiakastuntemusta.

Hankkeen toiminta-alue on Rantasalmen kunta, mutta tarvittaessa kokeiluun voidaan ottaa mukaan myös Toenperän kirjaston muiden kirjastojen (Joroinen ja Juva) asiakkaita.

Kyläilytoiminta jatkuu myös kesäkaudella, jolloin moni muu palvelu on suljettuna. Kyläilevä kirjasto -hanke osallistuu yhdessä aluekirjastoauto Jasso Toenperän kanssa erilaisiin seutukunnallisiin tapahtumiin, kuten markkinoille, kyläyhdistysten ja urheiluseurojen teemapäiville ja matkailutapahtumiin.

Aikataulu

Hanke käynnistyy suunnittelu- ja tiedotusvaiheella toukokuussa 2017.

Kyläilyt tapahtumissa ja yksityishenkilöiden luona alkavat kesäkuussa 2017 ja jatkuvat marraskuuhun 2017.

Hankkeen raportointi ja jatkon suunnittelu, konseptin vakiinnuttaminen, tehdään joulukuussa 2017 ja tammikuussa 2018.

Kustannukset

Hankkeeseen palkataan noin kuuden kuukauden työsuhteeseen kokopäiväinen hanketyöntekijä. Työ voidaan jaksottaa myös osa-aikaisesti. Henkilöstökuluihin sisältyvät hanketyöntekijän palkka sivukuluineen, erilliskorvaukset (ilta- ja viikonloppulisät) sekä lomakorvaus.

Hankkeen matkakustannuksilla katetaan hanketyöntekijät paikalliset matkat asiakkaiden luo. Matkakustannuksiin varataan 1500,00 euroa, koska merkittävä osa potentiaalisista asiakkaista asuu muualla kuin kunnan keskustassa, ja käyntejä yhden asiakkaan luo kertyy useita.

Hankkeen käyttöön hankitaan ainakin yksi e-kirjojen lukemisen mahdollistava päätelaite (tablet) sekä äänikirjojen kuuntelulaite (cd). Lisäksi kuluja kertyy telekustannuksista, tapahtumien järjestelyistä sekä ilmoituskuluista.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Aluekirjastoauto Jasso Toenperä, Jorma Sormunen ja Janne Räisänen

Toenperän kirjasto, Joroisten kirjasto, Jaana Sopanen

Toenperän kirjasto, Juvan kirjasto, Päivi Lehmusvuori

Rantasalmen kunnan vanhuspalvelut

Kolmannen sektorin toimijat (yhdistykset)

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€22 020
Oma rahoitus yhteensä: 
€6 900
Budjetti euroissa yhteensä: 
€28 920
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€15 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2017, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017

 
okm
avi