Lapin kirjastohenkilöstön osaamisen kehittämishanke
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Rovaniemen kaupunginkirjasto - Lapin maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Jorma Eton tie 6
96100
Kirjaston puhelin : 
050 315 1485
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@rovaniemi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Rm
Y-tunnus : 
1978283-1
Yhteyshenkilön nimi : 
Mikko Paajala
Puhelin : 
040 576 2604
Sähköposti : 
mikko.paajala@rovaniemi.fi
Kuvaus : 

Toteutetaan osaamiskartoitus Lapin yleisten kirjastojen henkilökunnalle. Kartoitus pohjaa Lapin yleisten kirjastojen strategiaan, joka valmistuu keväällä 2016. Kartoituksen pohjalta laaditaan koulutussuunnitelmat koko alueen, kirjastojen ja yksilöiden tasolla. Keskeisimpien esiin tulevien kehittämiskohteiden osalta järjestetään henkilöstökoulutusta jo hankeaikana.

Jatkuvasti muuttuva kirjastoala vaatii kouluttautumista ja oman osaamisen kehittämistä. Ns. perinteiset kirjastotyön taidot eivät enää riitä, modernissa kirjastossa henkilöstön on kyettävä verkostoitumaan, kohdentamaan palveluja entistä paremmin erilaisille asiakasryhmille, opettamaan ja opastamaan, hallitsemaan digitaalisia välineitä ja sosiaalista mediaa, markkinoimaan eri palveluita ja tapahtumia. Myös nykyiset työvälineet kuten kirjastojärjestelmä ja luettelointiformaatti ovat muuttumassa. Osaamiskartoituksen avulla pystytään selvittämään, millä alueilla on osaamisvajetta ja kohdentamaan täydennyskoulutusta siihen. Kartoituksen avulla pystytään selvittämään myös mahdolliset piilossa olevat taidot ja kyvyt.  Lapin kirjastohenkilöstö ikääntyy ja vähenee, sillä taloustilanteesta johtuen uuden työvoiman rekrytointi on äärimmäisen hankalaa. Osaamisen kehittäminen on äärimmäisen tärkeää, jotta Lapin kirjastot pysyvät elinvoimaisina ja pystyvät tarjoamaan asiakkailleen ajanmukaista palvelua.

Kehittämistyö kytkeytyy Suomen yleisten kirjastojen strategiaan, jonka päivitetty versio julkaistaan syksyllä 2015 sekä Lapin kirjastojen strategiaan, joka valmistuu keväällä 2016. Tavoitteena on vahvistaa Lapin kirjastojen yhteistyötä, henkilöstön ammatillista osaamista ja varmistaa se, että Lapin kirjastopalvelut säilyvät laadukkaina myös tulevaisuudessa. Henkilöstön osaamisella varmistetaan strategiassa määriteltyjen tavoitteiden toteutuminen, luodaan suuntaviivat tulevalle kehitykselle ja saadaan käytännön työkalu tulevien kehityskeskustelujen ja osaamisen kehittämisen pohjaksi.

Suunnitelma

1. Laaditaan hankesuunnitelma ja perustetaan ohjausryhmä. 
2. Määritellään osaamisen tarpeet (ohjausryhmä, Lapin kirjastojen johtajat, mahdollisesti myös henkilöstö mukana määrittelytyössä), strategiaan pohjautuen.
3. Osaamiskartoituksen työkaluna käytetään C&Q –menetelmää. Varsinainen kartoitus tehdään ostopalveluna, yhteistyökumppanina Lapin oppisopimuskeskus.
4. Tulosten pohjalta laaditaan koulutussuunnitelmat koko alueen kirjastojen ja yksilöiden tasolla.
5. Järjestetään koulutusta keskeisimpien kehittämistarpeiden osalta sekä henkilöstölle että esimiehille.
6. Mallinnetaan tehty työ ja laaditaan ohjeet tulevaan: miten C&Q –välinettä hyödynnetään jatkossa, mitä kehitystyö jatkossa vaatii esimiehiltä ja henkilöstöltä.
7. Loppuraportti

Hankkeeseen palkataan kokopäiväinen projektityöntekijä (12 kk) ajalle 1.9.2016 – 31.8.2017. Projektityöntekijä vastaa raportoinnista ja muista hankkeeseen liittyvistä käytännön toimista ohjausryhmän ohjauksella

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Lapin yleiset kirjastot

Aloituspäivämäärä : 
01/06/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€62 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€8 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€70 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€61 550

Hanke on valtakunnallisten kirjastopoliittisten linjausten mukainen. Se tukee kirjastojen keskeisimmän resurssin, osaamisen, ylläpitoa ja kehittämistä.

 
okm
avi