Loikka
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Lieksan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 68, Urheilukatu 4
81700
Kirjaston puhelin : 
0401044125
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@lieksa.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Liksa
Y-tunnus : 
0169321-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Lea Tserni-Puittinen
Puhelin : 
0401044130
Sähköposti : 
lea.tsernipuittinen@lieksa.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on tarjota asiakkaille sähköisten palveluiden opastusta, saada kirjaston tilat ja laitteet monipuoliseen käyttöön ja parantaa kirjaston henkilökunnan mahdollisuuksia ja kykyä opastaa asiakkaita sähköisiin palveluihin.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Määrälliset: opastusten määrä ja osallistujat Laadulliset: saatu palaute ohjeiden käyttökelpoisuudesta ja oppimisesta

Kuvaus : 

Hankkeen tavoitteena on antaa asiakkaille sähköisten palveluiden opastusta, erityisryhmänä ikääntyvät asiakkaat saada tilat ja laitteet monipuoliseen käyttöön luoda yhteiset pelisäännöt kirjaston antamalle opastukselle parantaa kirjaston henkilökunnan mahdollisuuksia ja kykyä opastaa asiakkaita sähköisiin palveluihin Loikka - sähköisten palvelujen opastus -hanke toteutetaan niin, että kirjastoon palkataan työntekijä, joka selvittää palvelutarpeen, kouluttaa asiakkaita ja henkilökuntaa. Hanke - järjestää kirjastossa tai muissa opetustiloissa ryhmä- tai yksityisopastusta - kutsuu kirjastoon järjestämiin yleisötilaisuuksiin paikalle eri alojen sähköisten palveluiden opastajia mm. pankkipalveluista, terveyspalveluista, Kelan ja verohallinnon asiointipalveluista, Lieksan kaupungin sivustojen käytöstä - lisää kirjastopalveluiden opastuksia aikuisväestölle - järjestää e-aineistojen opastusta - järjestää Celia-aineistojen käytön opastusta - tuottaa jaettavan/sähköisen oppaan, joka opastaa lyhyesti tiedonhakuun sekä sähköisten palveluiden käyttöön.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Työntekijä 3.9.-31.12. 2 pv /vkossa.
Tapahtumat: 4.5.2017 Digimpi Pohjois-Karjala Opastusta sähköisiin palveluihin, tietokoneiden ja mobiililaitteiden käyttöön.
Digiopastusta kerran viikossa keskiviikkoisin alkaen 27.9. 2017 klo 10-16.
Lieksan kirjaston Loikka-hanke aloitettiin syksyllä 2017. Hanke keräsi tietoa jatkuvan anonyymin asiakaskyselyn avulla niistä aihealueista, joihin kirjastossa kävijät toivoisivat opastusta.
Asiakaskyselyyn tuli yhteensä 36 vastausta. Kahdellakymmenelläseitsemällä vastaajalla oli ainakin jonkinlainen tarve opastukselle. Hieman yllättäen huomattavin esille noussut tarve oli kirjaston sähköisten palvelujen opastukselle, sillä tällaista opastusta toivoi peräti 19 vastaajaa. Muutoin tulokset olivat hyvin tasaiset: tietokone- ja internetopastusta toivoi 12 vastaajaa, tablettiopastusta samaiset 12 ja älypuhelinopastusta kymmenen vastaajaa. Muista kuin kirjaston sähköisistä palveluista kiinnosti sekä verkkopankki että terveyspalvelut, joista kustakin oli kiinnostunut 11 vastajaa. Vastaajista neljä ilmoitti, ettei tarvitse opastusta. Viisi vastaaja oli liikkeellä ns. huumorimielellä eikä heidän vastauksiaan siksi otettu huomioon.
Hankkeen avulla kirjasto on tarjonnut syksystä lähtien henkilökohtaista opastusta sähköisiin palveluihin, tietokoneen, tabletin ja älypuhelimen käyttöön kymmenenä päivänä aikavälillä 27.9. – 29.11. Opastuksissa kävi yhteensä 64 kävijää, ja asiakkaat kysyivät hyvin eritasoisia kysymyksiä. Osa halusi ensikosketuksen älylaitteeseen ennen sellaisen ostamista, mutta valtaosalla kävijöistä oli opastukseen tullessa jokin spesifi kysymys mielessään heidän omasta laitteestaan, yleensä tabletista tai älypuhelimesta. Sähköisistä palveluista eniten kiinnosti OmaKanta, laboratorioajan varaaminen sekä verkkopankit. Myös nettikirjaston opastusta kysyttiin.
Tabletin ja älypuhelimen käyttöä koskevia kysymyksiä olivat hyvin monitahoisia; osa vasta harkitsi oman laitteen ostoa, osa oli jo pitkällä laitteen hallitsemisessa ja kaipasivat lähinnä lisävarmistusta johonkin asiaan. Laitekysymysten vaikeusaste vaihteli tekstiviestin lähettämisestä tai puhelun soittamisesta aina Skype-puheluun tai ”kadonneeseen” Facebook-tiliin. Ongelmalliseksi nousi se, mitä ja miten pitkälle opastetaan. Yksinkertaiselta kuulostava kysymys saattaakin olla (kaupallista) ammattiapua vaativa toimenpide. Myös verkkopankkien opastus havaittiin hankalaksi. Verkkopankkeja ei pystynyt opastamaan ilman asiakkaan omia tunnuksia, sillä pankkien nettisivuilta ei löytynyt harjoitteluohjelmaa pankin käytön opettelua varten.
Hanke teki kyselyn myös kirjaston henkilönkunnan osaamistarpeista. Esille nousi päällimmäisenä toive selkeistä rajoista, joiden sisällä opastustilanteissa toimitaan. Verkkopankin, sähköpostin, OmaKannan ja verkkopankkitunnuksia vaativien palvelujen opastaminen koetaan hankalaksi asiakkaan tietosuojan vuoksi. Esiin nousi myös huoli vastuukysymyksistä, eli onko vastuussa jos asiakkaan tilille/tuotteelle/laitteelle tapahtuu jotakin. Selväksi tuli myös jokapäiväisessä työssä kohdattavien kysymysten laaja kirjo: verkkopankit, Kela, TE-keskus, VR, pilvipalvelut, sähköpostit ja monet muut tulevat kirjastossa vastaan säännöllisesti. Opastustarvetta on hieman hankala kartoittaa, sillä kuten eräs työntekijä kiteytti, ”on hankalaa arvioida mitä ei osaa, kun ei tiedä mitä kaikkea asiakas voi osata kysyä.”

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Asiakaskysely opastusten tarpeista 1.5.-31.7.2017: kerätään tietoa.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€9 300
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 300
Budjetti euroissa yhteensä: 
€10 600
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€7 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2017, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017

 
okm
avi