Me ollaan Rutakko - käytänteiden yhtenäistäminen Rutakko-kirjastoverkossa
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Iisalmen kaupunginkirjasto, Flickr
Iisalmen kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Kirkkopuistonkatu 9
74100
Kirjaston puhelin : 
+358 40 830 2712
Kirjaston sähköposti : 
iisalmi.kirjasto@iisalmi.fi
ISIL-tunnus : 
Iisla
Y-tunnus : 
9086071-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Tuija Sirviö-Lappalainen
Puhelin : 
+358 40 489 4006
Sähköposti : 
tuija.sirvio-lappalainen@iisalmi.fi
Hankkeen tavoite: 

Tavoitteet

  1. Jatketaan laatutyötä kokoelmapalveluiden ja mediakasvatuksen ja tietoyhteiskuntapalveluiden osalta Rutakko-kirjastoverkossa.
  2.  Vahvistetaan kirjastojen välistä yhteistyötä yhteisten työryhmäkokoontumisten ja -pohdintojen avulla.
  3. Helpotetaan asiakkaiden asiointia yhtenäistämällä käytänteitä Rutakko-kirjastoverkossa.
Tavoitteen seurannan mittarit: 

-       laatukäsikirja
-       Rutakko-kirjastojen kokoelmatilastot ennen ja jälkeen hankkeen
-       henkilökunnan palautteen kerääminen laatukäsikirjasta

Kuvaus : 

Rutakko-kirjastoverkkoon liittyi kesäkuun 2016 alussa kaksi  Tervon ja Vesannon kunnankirjastot. Yhdeksän kirjaston kirjastoverkkomme pyrkii tiivistämään kirjastojen välistä yhteistyötä ja kehittämään toimintaansa jatkuvasti. Rajaton Rutakko -hankkeessa pyritään luomaan vuosina 2016–2017 yhtenäinen, koko kirjastoverkkoa hyödyttävä laatukäsikirja, joka keskittyy asiakaspalveluun, tiloihin, laitteisiin ja aukioloihin sekä tapahtumiin.

Tässä hankkeessa halutaan jatkaa kirjastoverkon käytänteiden yhtenäistämistä Rajaton Rutakko -hankkeen pohjalta. Hankkeessa täydennetään Rajaton Rutakko -hankkeessa luotua laatukäsikirjaa luomalla yhteiset käytänteet 1. kokoelmapalveluista ja 2. mediakasvatuksesta ja tietoyhteiskuntapalveluista. Hankkeessa pyritään yhtenäistämään yhdeksän kirjaston käytänteitä mahdollisimman pitkälti asiakkaiden näkökulmasta. Tällä hetkellä erilaiset käytänteet kirjastojen välillä aiheuttavat silloin tällöin sekaannuksia, kun toisen kirjaston asiakas asioi jossain muussa Rutakko-kirjastossa.

Hankkeen varoilla palkataan vuodeksi projektityöntekijä suunnittelemaan ja toteuttamaan hanketta. Projektityöntekijä kutsuu koolle ja johtaa kirjastojen henkilökunnasta koostuvia työryhmiä, joissa a) kartoitetaan kaikkien kirjastojen käytännöt mm. logistiikan, maksujen, laina-aikojen ja laskutuksen suhteen ja b) kehitetään työryhmämietintöjen pohjalta yhteiset pelisäännöt edellä mainittujen painopistealueiden yhtenäistämiseksi. Projektityöntekijä vastaa käytänteiden yhtenäistämiseen liittyvästä käytännön työn koordinoimisesta (mm. kokoelmien evaluointi). Projektityöntekijä raportoi työryhmämuistioista ja hankkeen edistymisestä kuukausittain Rutakko-kirjastojen johtajille. Projektityöntekijä päivittää työryhmämietintöjen pohjalta aihealueet yhteiseen laatukäsikirjaan. Projektityöntekijä kouluttaa Rutakko-kirjastojen henkilökunnan yhteisesti sovittujen, muuttuneiden käytänteiden osalta.

Toteutus

1. Kootaan teematyöryhmät a) kokoelmapalveluille ja b) mediakasvatukselle ja tietoyhteiskunnalle Rutakko-kirjastojen henkiökunnasta.
2.  Keskustellaan teemoihin liittyvistä aiheista työryhmissä säännöllisesti ja kootaan mietinnöt pöytäkirjoihin.
3. Koostetaan työryhmämietinnöistä sääntöluonnos, joka esitellään ja hyväksytetään Rutakko-kirjastojen johtajilla.
4. Evaluoidaan kirjastojen kokoelmat yhteisten laatusääntöjen pohjalta.
5. Täydennetään Rajaton Rutakko -hankkeessa tehtyä laatukäsikirjaa työryhmämietintöjen pohjalta.
6. Opastetaan henkilökunta uusiin käytänteisiin yhteisesti.

 

Aikataulu
Kevät 2018
-       hankkeen suunnittelu
-       työryhmien kokoaminen
-       työryhmien kokoontumiset kuukausittain

 Syksy 2018
-       työryhmämuistioiden purkaminen ja uusien käytänteiden hyväksyttäminen Rutakko-verkon johtajilla
-       laatukäsikirjan täydentäminen
-       tiedottaminen ja henkilökunnan kouluttaminen uuteen laatukäsikirjaan
-       loppuraportointi

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Ylä-Savon kirjastoverkko Rutakko
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Keiteleen kunnankirjasto / Sirpa Tyni (sirpa.tyni@keitele.fi)
Kiuruveden kaupunginkirjasto / Heidi Huhtilainen (heidi.huhtilainen@kiuruvesi.fi)
Lapinlahden kunnankirjasto / Auli Pirinen (auli.pirinen@lapinlahti.fi)
Pielaveden kunnankirjasto / Tiina Mäkelä (tiina.makela@pielavesi.fi)
Sonkajärven kunnankirjasto / Eeva Keränen (eeva.keranen@sonkajarvi.fi)
Tervon kunnankirjasto / Tiina Pulkkinen (tiina.pulkkinen@tervo.fi)
Vesannon kunnankirjasto / Sirpa Jäntti (sirpa.jantti@vesanto.fi)
Vieremän kunnankirjasto / Seija Sirkka (seija.sirkka@vierema.fi)

Aiemmat hankkeet: 

Rajaton Rutakko (2016-2017)

Aloituspäivämäärä : 
01/01/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€39 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€7 720
Budjetti euroissa yhteensä: 
€46 720
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€15 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2017, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017

 
okm
avi