Mediakasvatussuunnitelma Porin kirjastolle
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Porin kaupunginkirjasto - Satakunnan maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 200
28101
Kirjaston puhelin : 
044 - 701 5829
Kirjaston sähköposti : 
asko.hursti@pori.fi
ISIL-tunnus : 
PM
Y-tunnus : 
0137323-9
Yhteyshenkilön nimi : 
Asko Hursti
Puhelin : 
044 - 701 5829
Sähköposti : 
asko.hursti@pori.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeessa laaditaan mediakasvatussuunnitelma Porin kaupunginkirjasto - Satakunnan maakuntakirjastolle.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

1. Projektityöntekijän palkkaus 6.11.2017 mennessä. 2. Ohjausryhmän nimittäminen 13.11.2017 mennessä. 3. Sisällysluettelo valmis 18.12.2017 mennessä. 4. Mediakasvatussuunnitelman ensimmäinen luonnos valmis 15.1.2018 mennessä.

Kuvaus : 

Suunnitelma tulee sisältämään mm. kohderyhmien määrittelyn, ml. erityisryhmät, annettavan mediakasvatuksen sisältömäärittelyn, laitteiden käytön mediakasvatuksessa, henkilöstön osaamisen varmistamisen, kumppanuuksien ja yhteistyötahojen määrittelyn sekä vastuutahot. Laadittava mediakasvatussuunnitelma tulee toimimaan mallina ja pohjana Satakunnan alueen muiden yleisten kirjastojen vastaaville suunnitelmille ja mahdollisesti jopa koko maakunnan kattavalle, yhteiselle mediakasvatussuunnitelmalle, jossa mukana voisivat olla soveltuvin osin myös alueen tieteelliset kirjastot. Suunnitelman laatimisen koordinointia ja kirjoittamista varten palkataan projektityöntekijä 5 kuukauden ajaksi. Hanketta ohjaamaan perustetaan ohjausryhmä Porin kaupunginkirjaston mediakasvatuksen ja kirjastopedagogiikan parissa työskentelevistä työntekijöistä, jotka tarjoavat tietämyksensä ja kokemuksensa suunnitelman laadinnan perustaksi. Ohjausryhmä kutsuu lisäksi muiden alojen asiantuntijoita ja yhteistyökumppaneita mukaan työskentelyyn, esim. opetus, varhaiskasvatus, tietohallinto, maahanmuuton parissa työskentelevät, vanhustyö, yritykset jne. Mediakasvatussuunnitelman tarkoituksena on lisätä Porin kirjaston henkilökunnan tietoisuutta ja osaamista mediakasvatuksen suhteen, tehdä entistä näkyvämmäksi tehtävää pedagogista kirjastotyötä, koordinoida kokonaisuudessaan kirjaston tuottamaa mediakasvatusta ja huolehtia henkilökunnan osaamisen ylläpitämisestä sekä mediakasvatussuunnitelman ja kirjaston media-kasvatuksen seurannasta. Maakuntakirjastona Porin kaupunginkirjasto myös koordinoi ja edistää maakunnassa tehtävää mediakasvatustyötä. Tätä tehtävää kirjasto toteuttaa esimerkiksi järjestämällä koulutusta, maakunnallisin hankkein ja ylläpitämällä maakunnallista kirjastojen mediakasvattajien verkostoa. Mediataidot ovat muuttuvassa maailmassa keskeisiä kansalaisvalmiuksia ja elinikäisen oppimisen edellytys. Kirjaston tehtävänä on toimia tietojen, taitojen, kulttuurin, kansalaisvalmiuksien ja elinikäisen oppimisen edistäjänä. Tietoa ja kulttuurisia sisältöjä välittävät nykyään paitsi kirjastojen tarjoamat painetut aineistot, myös kirjastojen tuottamat digitaaliset sisällöt ja muu digitaalinen media, eikä tätä kehitystä voi jättää huomiotta. Suomessa mediakasvatus perustuu eri tahojen yhteistyöhön, kirjastot ovat tärkeä osa yhteistyöketjua, joka edistää medialukutaitoja. Erityisesti kirjastojen ja koulujen välisellä yhteistyöllä on pitkät perinteet, sillä kirjastojen ja koulujen toiminnalla on yhteiset tavoitteet mediakasvatuksessa, informaatiolukutaidon ja lukuharrastuksen tukemisessa. Kirjaston on helppo tavoittaa ja tarjota mediaosaamista kaikille ikä- ja kansalaisryhmille. Kirjasto mediakasvattajana on mm. mediasisältöjen ja -välineiden tarjoaja sekä tiedon jäsentäjä ja sisällöntuntija. Lähtökohtana on lukutaito, joka käsitetään tässä yhteydessä laajana, multimediaalisena monilukutaitona. Kirjaston tehtävät mediakasvatuksessa voidaan määritellä esim. seuraavasti: kirjaston ja sen tarjoamien sisältöjen käyttötaidot; ohjaus itseopiskeluun tarjoamalla monipuolisia sisältöjä; mediakriittisyyden ja analyyttisten tulkintataitojen edistäminen; tietoteknisten laitteiden ja sovellusten perustaitojen käyttöopastus osana arjen asiakaspalvelutyötä sekä erilaisissa tilaisuuksissa; asiakkaiden omien sisältöjen tuottamiseen liittyvät taidot. Kehitettäessä strategioita mediakasvatukseen ja informaatiotaitojen edistämiseen on syytä arvioida jatkuvasti kirjaston sisäisiä käytäntöjä, henkilökunnan osaamista ja resursseja. Eri yksiköiden erot resursseissa ja puitteissa tulee ottaa huomioon. Yhteistyö muiden paikallisten tahojen kanssa on tehokas tapa rakentaa toimintaa pienillä henkilöstöresursseilla ja laajentaa kirjaston osaamista. Samalla se tarjoaa henkilökunnalle mahdollisuuden uuden oppimiseen. Kirjaston oma toiminta eri medioissa on myös tärkeää, esimerkiksi elävän ja ajantasaisen sosiaalisen median kautta tapahtuvan viestinnän ja kontaktoinnin ylläpitäminen.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

 

Hankkeen aikana luotiin Porin kaupunginkirjastolle mediakasvatussuunnitelma hankesuunnitelman mukaisesti. Hankkeeseen palkattiin projektityöntekijä ja koottiin kirjastoammattilaisista koostuva ohjausryhmä, jossa oli edustajat pääkirjaston osastoilta sekä suurimmista sivukirjastoista. Suunnittelussa hyödynnettiin myös yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien tietämystä.

 

Mediakasvatussuunnitelman painopisteeksi valikoituivat lapset ja nuoret. Näkökulmana oli etenkin yhteistyön kehittäminen koulujen ja päiväkotien kanssa. Suunnittelussa pyrittiin huomioimaan lähivuosina tapahtuneet muutokset opetussuunnitelmien painotuksissa.

 

Mediakasvatussuunnitelman lisäksi luotiin esiopetuksen ja perusopetuksen ohjaussuunnitelma ja palvelulupaus eli kirjastopolku. Kirjastopolku sisältää sekä tuttuja toimintatapoja (esim. kirjavinkkaus, tiedonhaun opetus) että mediakasvatuksellisia sisältöjä. Suunnitelmassa pyrittiin huomioimaan eri toimipisteiden erot resurssien suhteen. Koska kyseessä on ensimmäinen mediakasvatussuunnitelma, pidettiin tärkeänä, että tuttujen toimintatapojen osuus on melko suuri. Uusia kohderyhmiä ja ohjaussisältöjä otetaan käyttöön vaiheittain.

 

Aikuisten osalta suunnitelmassa painotetaan digiopastuksen kehittämistä ja uusien toimintatapojen kokeilemista aikuisten mediakasvatuksessa. Tarkemmista aikuisten kohderyhmistä suunnitelmassa mainitaan seniorit, maahanmuuttajat ja lukurajoitteiset.

 

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 
  • Lukutaitoa laajemmin – Porin kaupunginkirjaston mediakasvatussuunnitelma (tiliselvityksen liitteenä).
  • Kirjastopolku (sisältö tulossa kirjaston verkkosivuille kevään aikana, kun kirjaston verkkosivu-uudistus saadaan valmiiksi)

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

 

Ohjausryhmätyöskentelyssä arvioitiin kirjaston sisäistä toimintaa, osaamista ja resursseja. Ohjausryhmän keskustelujen pohjalta laadittiin hankkeen aikana kirjastossa uusi ohjeistus työajan käyttämisestä uusien työpajojen ja vinkkauksen suunnitteluun. Päivitettiin myös ohje henkilökunnan (esim. kirjavinkkari tai työpajaohjaaja) lainaamisesta yksiköiden välillä.

 

Hankkeen aikana perustettiin sometyöryhmä ja laitettiin alulle kirjaston somestrategian päivittäminen työnjaon ja toimintatapojen määrittelemiseksi. Hankkeen aikana kartoitettiin myös laitetarpeita ja valmistauduttiin hankkimaan mediakasvatuksessa tarvittavia laitteita ja välineitä. Lisäksi kehitettiin keinoja viestinnän ja tiedotuksen parantamiseen koulujen henkilökunnan suuntaan sekä palautteen keräämiseen työpajoihin osallistuvilta opettajilta.

 

Henkilökunnan osaamista arvioitiin myös tekemällä media- ja ohjaustaitoihin liittyvä kysely. Kyselyyn vastasi noin 40 % kirjaston henkilökunnasta. Kyselyn pohjalta on valmisteilla opinnäytetyö. Kyselyn tuloksia voidaan hyödyntää jatkossa henkilökunnan osaamisen ja koulutustarpeiden arvioinnissa.

 

Jatkotoimenpiteet: 

 

Mediakasvatussuunnitelma laadittiin kattamaan lukuvuodet 2018-2019 ja 2019-2020. Tämän jälkeen suunnitelmaa olisi tarkoitus päivittää säännöllisesti noin kahden vuoden välein. Hankkeen jälkeen mediakasvatuksen kehittämisestä ja suunnitelman päivittämisestä on vastuussa mediakasvatustiimi. Myös tarpeita esimerkiksi laitteiden ja sovellusten suhteen seurataan ja tehdään tarvittaessa uusia hankintoja.

 

Kirjastopolkua laajennetaan jatkossa ottamalla mukaan myös toisen asteen oppilaitokset.

 

Hankkeen aikana on laitettu alulle maakunnallinen Satakirjastojen mediakasvattajien verkosto, jota voidaan tulevaisuudessa laajentaa. Verkostoon on mahdollista ottaa mukaan myös kirjaston ulkopuolisia mediakasvatustoimijoita Satakunnan alueelta. Porin kaupunginkirjaston mediakasvatussuunnitelma voi jatkossa toimia pohjana muiden Satakirjastojen suunnitelmille. Suunnitelmaa saa hyödyntää epäkaupalliseen käyttöön (lähde mainittava).

 

Mediakasvatuksen toteutumista arvioidaan jatkossa sekä itsearvioinnin että asiakaspalautteen keräämisen avulla. Tulevana kehitystehtävänä on kirjaston henkilökunnan mediakasvatusosaamisen parantaminen koulutusten, yhteistyökumppanien ja mentoroinnin avulla (kokemattomammat ohjaajat saavat aluksi vetoapua kokeneemmilta). Mediakasvatusosaaminen voidaan huomioida myös tulevissa rekrytoinneissa.

 

Mediakasvatusta voidaan jatkossa kehittää myös tiettyyn ikäryhmään tai muuhun rajattuun aihealueeseen liittyvän mediakasvatushankkeen avulla.

 

 

Aloituspäivämäärä : 
01/11/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/03/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€16 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€12 900
Budjetti euroissa yhteensä: 
€28 900
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€27 428
Oma rahoitus yhteensä: 
€11 428
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
11kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
182henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€16 000
 
okm
avi