Mediakasvatussuunnitelma Porin kirjastolle
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Porin kaupunginkirjasto - Satakunnan maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 200
28101
Kirjaston puhelin : 
044 - 701 5829
Kirjaston sähköposti : 
asko.hursti@pori.fi
ISIL-tunnus : 
PM
Y-tunnus : 
0137323-9
Yhteyshenkilön nimi : 
Asko Hursti
Puhelin : 
044 - 701 5829
Sähköposti : 
asko.hursti@pori.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeessa laaditaan mediakasvatussuunnitelma Porin kaupunginkirjasto - Satakunnan maakuntakirjastolle.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

1. Projektityöntekijän palkkaus 6.11.2017 mennessä.
2. Ohjausryhmän nimittäminen 13.11.2017 mennessä.
3. Sisällysluettelo valmis 18.12.2017 mennessä.
4. Mediakasvatussuunnitelman ensimmäinen luonnos valmis 15.1.2018 mennessä.

Kuvaus : 

Suunnitelma tulee sisältämään mm. kohderyhmien määrittelyn, ml. erityisryhmät, annettavan mediakasvatuksen sisältömäärittelyn, laitteiden käytön mediakasvatuksessa, henkilöstön osaamisen varmistamisen, kumppanuuksien ja yhteistyötahojen määrittelyn sekä vastuutahot.

Laadittava mediakasvatussuunnitelma tulee toimimaan mallina ja pohjana Satakunnan alueen muiden yleisten kirjastojen vastaaville suunnitelmille ja mahdollisesti jopa koko maakunnan kattavalle, yhteiselle mediakasvatussuunnitelmalle, jossa mukana voisivat olla soveltuvin osin myös alueen tieteelliset kirjastot.

Suunnitelman laatimisen koordinointia ja kirjoittamista varten palkataan projektityöntekijä 5 kuukauden ajaksi. Hanketta ohjaamaan perustetaan ohjausryhmä Porin kaupunginkirjaston mediakasvatuksen ja kirjastopedagogiikan parissa työskentelevistä työntekijöistä, jotka tarjoavat tietämyksensä ja kokemuksensa suunnitelman laadinnan perustaksi. Ohjausryhmä kutsuu lisäksi muiden alojen asiantuntijoita ja yhteistyökumppaneita mukaan työskentelyyn, esim. opetus, varhaiskasvatus, tietohallinto, maahanmuuton parissa työskentelevät, vanhustyö, yritykset jne.

Mediakasvatussuunnitelman tarkoituksena on lisätä Porin kirjaston henkilökunnan tietoisuutta ja osaamista mediakasvatuksen suhteen, tehdä entistä näkyvämmäksi tehtävää pedagogista kirjastotyötä, koordinoida kokonaisuudessaan kirjaston tuottamaa mediakasvatusta ja huolehtia henkilökunnan osaamisen ylläpitämisestä sekä mediakasvatussuunnitelman ja kirjaston media-kasvatuksen seurannasta.

Maakuntakirjastona Porin kaupunginkirjasto myös koordinoi ja edistää maakunnassa tehtävää mediakasvatustyötä. Tätä tehtävää kirjasto toteuttaa esimerkiksi järjestämällä koulutusta, maakunnallisin hankkein ja ylläpitämällä maakunnallista kirjastojen mediakasvattajien verkostoa.

Mediataidot ovat muuttuvassa maailmassa keskeisiä kansalaisvalmiuksia ja elinikäisen oppimisen edellytys.
Kirjaston tehtävänä on toimia tietojen, taitojen, kulttuurin, kansalaisvalmiuksien ja elinikäisen oppimisen edistäjänä. Tietoa ja kulttuurisia sisältöjä välittävät nykyään paitsi kirjastojen tarjoamat painetut aineistot, myös kirjastojen tuottamat digitaaliset sisällöt ja muu digitaalinen media, eikä tätä kehitystä voi jättää huomiotta.

Suomessa mediakasvatus perustuu eri tahojen yhteistyöhön, kirjastot ovat tärkeä osa yhteistyöketjua, joka edistää medialukutaitoja. Erityisesti kirjastojen ja koulujen välisellä yhteistyöllä on pitkät perinteet, sillä kirjastojen ja koulujen toiminnalla on yhteiset tavoitteet mediakasvatuksessa, informaatiolukutaidon ja lukuharrastuksen tukemisessa.

Kirjaston on helppo tavoittaa ja tarjota mediaosaamista kaikille ikä- ja kansalaisryhmille.
Kirjasto mediakasvattajana on mm. mediasisältöjen ja -välineiden tarjoaja sekä tiedon jäsentäjä ja sisällöntuntija. Lähtökohtana on lukutaito, joka käsitetään tässä yhteydessä laajana, multimediaalisena monilukutaitona.

Kirjaston tehtävät mediakasvatuksessa voidaan määritellä esim. seuraavasti: kirjaston ja sen tarjoamien sisältöjen käyttötaidot; ohjaus itseopiskeluun tarjoamalla monipuolisia sisältöjä; mediakriittisyyden ja analyyttisten tulkintataitojen edistäminen; tietoteknisten laitteiden ja sovellusten perustaitojen käyttöopastus osana arjen asiakaspalvelutyötä sekä erilaisissa tilaisuuksissa; asiakkaiden omien sisältöjen tuottamiseen liittyvät taidot.

Kehitettäessä strategioita mediakasvatukseen ja informaatiotaitojen edistämiseen on syytä arvioida jatkuvasti kirjaston sisäisiä käytäntöjä, henkilökunnan osaamista ja resursseja. Eri yksiköiden erot resursseissa ja puitteissa tulee ottaa huomioon. Yhteistyö muiden paikallisten tahojen kanssa on tehokas tapa rakentaa toimintaa pienillä henkilöstöresursseilla ja laajentaa kirjaston osaamista. Samalla se tarjoaa henkilökunnalle mahdollisuuden uuden oppimiseen. Kirjaston oma toiminta eri medioissa on myös tärkeää, esimerkiksi elävän ja ajantasaisen sosiaalisen median kautta tapahtuvan viestinnän ja kontaktoinnin ylläpitäminen.

Aloituspäivämäärä : 
01/11/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/03/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€16 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€12 900
Budjetti euroissa yhteensä: 
€28 900
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€16 000
 
okm
avi