Monikulttuurista kirjastoa etsimässä
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Kuvan käyttöoikeus kirjastolla. Kuva: Helena Pohjolainen
Kuopion Kaupunginkirjasto - Pohjois Savon Maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Maaherrankatu 12
70100
Kirjaston puhelin : 
044-7182314
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kuopio.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Km
Y-tunnus : 
0171450-7
Yhteyshenkilön nimi : 
Helena Pohjolainen
Puhelin : 
044-7182346
Sähköposti : 
pyoro.kirjasto@kuopio.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on maahanmuuttajien kirjastopalvelujen kehittäminen ja markkinointi uusien toimintojen ja maakunnallisen henkilöstökoulutuksen avulla.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Henkilöstökoulutusten lukumäärä ja niihin osallistujat.
Palautteet koulutustilaisuuksista.
Maahanmuuttajille suunnattuihin / monikulttuurisuustoimintoihin osallistujat.

Kuvaus : 

Tulevan kirjastolain arvopohjana mainitaan yhteisöllisyys, moniarvoisuus ja kulttuurinen moninaisuus. Yleisten kirjastojen saavutettavuussuosituksissa painotetaan myös monikulttuurista näkökulmaa kirjastotyöhön.

Hankkeen avulla haluamme lisätä kirjaston käyttöä, tunnettavuutta ja näkyvyyttä maahanmuuttajien keskuudessa ja panostaa maakunnalliseen henkilöstökoulutukseen ja tätä kautta Pohjois-Savon kirjastojen henkilökunnan monikulttuurisuusosaamiseen. Tavoitteena on myös kansainvälisyyden ja kulttuurien välisen vuoropuhelun edistäminen. Koulutuksissa haluamme tuoda esille myös maahanmuuttajien oman näkökulman.

Henkilöstökoulutusten aihepiireiksi on alustavasti suunniteltu mm. seuraavia:
-monikulttuurinen viestintä ja markkinointi
-monikulttuurisen kirjastotyön käytännöt
-kirjasto oman kielen ja kulttuurin tukijana
-kirjasto maahanmuuttajien osaamisen, hyvinvoinnin ja kotoutumisen edistäjänä

Koulutuksen myötä nousseita tapahtumaideoita ja -toimintoja pilotoidaan Kuopion kaupunginkirjastossa ja näitä voidaan benchmarkata muissa Pohjois-Savon kirjastoissa.

Monikulttuurisuushankkeen koulutus on osallistavaa ja maakunnallista. Hankkeen aikana osaksi koulutuksesta saatujen työkalujen ja ideoiden myötä kootaan monikulttuurisen kirjastotyön toimintamuotoja ja käytänteitä . Toimintamuotoina voivat olla kielikahvilat (esim. kolmannen sektorin kanssa), lukupiirit, monikulttuurisesta aineistosta vinkkaamiset/esittelyt tai lyhyet tietoiskut kirjastopalveluista ja aineistosta sekä kirjastoesittelyt opetuskorttien avulla.

Yksi hankkeen keskeinen tavoite on kirjaston palveluista, aineistosta ja tapahtumista tiedottamisen terävöittäminen (monikulttuurinen viestintä ja markkinointi). Tässä yhteydessä tehdään monikulttuurinen vuosikello, jonka avulla on helppo tehdä esim. aineistonostoja kirjastotilaan kuin myös verkkoon ja someen sekä suunnitella tulevia tapahtumia. Hankkeen aikana tehdään ”kirjastoaiheisia” maahanmuuttajille suunnattuja kuin myös yleisesti monikulttuurisuutta edistäviä pieniä esitteitä, kirjanmerkkejä, rintanappeja, julisteita jaettavaksi kirjastoissa tai kirjastojen pop up -tapahtumissa.

Hankkeessa on lisäksi tärkeää tarkastella kirjastoa maahanmuuttajan oman kielen ja kulttuurin tukijana sekä tuoda esille kirjastoa maahanmuuttajien osaamisen, hyvinvoinnin ja kotouttamisen edistäjänä.

Kirjastohenkilökunnan monikulttuurista osaamista lisätään asiantuntijaluennoin esim. lukutottumuksista arabiankielisissä maissa tai yleensä eri maissa sekä aineistosta, joka tukee maahanmuuttajan suomen kielen oppimista. Lisäksi hankkeen aikana kirjastojen henkilökunnalle suunnatuissa 1-2 kertaa kokoontuneissa oppimiskahviloissa pohditaan esim. miten tulevaisuudessa vastataan kulttuuri- ja kielivähemmistöjen tarpeisiin aineistojen suhteen, miten valitaan esim. kauno- ja tietokirjallisuutta eri kielillä tai aineistoa, mikä edistää suomen kielen oppimista. Hankkeen aikana kootaan yhteen oppimiskahviloissa syntyneet ideat ja oivallukset jaettavaksi maakunnan kirjastoille. Toivottavaa olisi, että oppimiskahvilasta muotoutuisi vuosittainen monikulttuurisuutta edistävä foorumi maakunnan kirjastoille.

Hankerahalla toteutettaisiin Kuopiossa myös itse varsinaiselle kohderyhmälle, maahanmuuttajille suunnattu monikielinen yhteisöllinen tapahtuma esim. Kansainvälisen äidinkielen viettäminen yhdessä tai joku muu yhteisöllisyyttä edistävä tapahtuma tai näyttely. Lisäksi lapsille järjestettäisiin esim. valtakunnallisena Sadun päivänä erikielisiä satutunteja/tarinatuokioita.

Hankeen aikana on myös luontevaa kartoittaa Kuopiossa keskeisten paikallisten monikulttuurisuustyötä tekevien toimijoiden kommentteja em. aiheisiin sekä muita odotuksia/toiveita kirjaston suhteen esim. pienen teemahaastattelun tai kyselyn avulla. Näistä saadut tulokset kootaan jaettavaksi maakunnan kirjastoille.

Hankkeen myötä kirjastojen osallistujista muodostuu kirjastojen monikulttuurisuustyön osaamisverkosto.

Rahoitus:

Hankkeeseen haettavasta avustuksesta omarahoituksen osuus koostuu henkilökunnan työstä koulutusten ja tapahtumien suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Henkilöstön koulutustilaisuudet sekä maahanmuuttajille suunnatut / monikulttuurisuustilaisuudet yhteensä 7500 euroa
Painatuskulut, markkinointiaineisto ja viestintä: 2500 euroa

-2017 kevät ja kesä ja alkusyksy: suunnittelua
-2017 syksy: koulutusta
-2018 kevät ja kesä: koulutusta ja toimintatapojen kokeilua
-2018 syksy: koulutus jatkuu ja toimintatapojen kokeilua edelleen
-31.12.2018 Hanke loppuu

Aiemmat hankkeet: 

Kirjastossamme oli vuonna 2007-2008 Kirjasto tutuksi maahanmuuttajille Kuopion seudun kirjastoissa -hanke. Projektin erityisenä kohderyhmänä oli maahanmuuttajanaiset. Tarpeet monikulttuurisiin palveluihin ovat kasvaneet tuon jälkeen.

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€10 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 700
Budjetti euroissa yhteensä: 
€11 700
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€8 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2017, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017

 
okm
avi