Muistojen kultaa
Vuoden 2017 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Mikkelin kaupunginkirjasto - Etelä-Savon maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Raatihuoneenkatu 6, PL 96
50101
Kirjaston puhelin : 
0447942460
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@mikkeli.fi
ISIL-tunnus : 
Fi-Mm
Y-tunnus : 
0165116-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Virpi Launonen
Puhelin : 
044 7942460
Sähköposti : 
virpi.launonen@mikkeli.fi
Hankkeen tavoite: 

Tämä hankkeen tausta rakentuu sosiokulttuurisesta innostamisesta, osallisuuden edistämisestä sekä yhteisöllisyyden kehittämisestä. Vuoropuhelun ja tarinoiden kautta on tarkoitus synnyttää sekä uusia sosiaalisia kontakteja että apuvälineitä muisteluun ja muistamiseen osana oman kokonaisen minuuden rakentamista musiikin, elokuvan ja kirjallisuuden nostamien muistojen kautta. Muistojen avulla luodaan myös arjen kulttuuriperintöä niin omiin tarpeisiin, jaettavaksi kuin säilytettäväksi jälkipolville.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tehtyjen haastattelujen määrä
Osallistuneiden määrä

Kuvaus : 

HANKKEEN TAUSTAA
Ikääntyneiden ihmisten suhteellinen osuus kasvaa jatkuvasti. Ikääntymisen myötä elämään voi tulla sairauden tai vamman kautta rajoitteita arkiaskareissa. Useissa tapauksissa näitä rajoitteita aiheuttavat erilaiset muistisairaudet, aistien heikentyminen tai liikuntaelinsairaudet. Useat ikäihmiset kokevat myös yksinäisyyttä.
Kirjastoilla ja muilla kulttuuripalveluita tuottavilla tahoilla on käynnissä useita hankkeita, joilla pyritään parantamaan palveluiden (erityisesti sähköisten palveluiden) saavutettavuutta kaikille käyttäjäryhmille. Sen sijaan hankkeita, joissa pyrittäisiin dialogin, taiteen ja kulttuurin keinoin lisäämään ikäihmisten aktiivisuutta ja osallisuutta, on vähemmän.
HANKKEEN VAIHEET / SAAVUTETUT HYÖDYT
1. Ikäihmisten haastattelut
Haastattelujen toteuttajina toimivat Mikkelin perusopetuksen TET 2.0 –nuoret ja/tai alueen toisen asteen oppilaitosten opiskelijat . Aikaisemmista vuosista poiketen alueen TET -harjoittelijoiden harjoittelujakson tehtävänä on käytännön projektin toteuttaminen. Muuta opiskelijayhteistyötä on mahdollista tehdä esimerkiksi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kanssa.
Opiskelijat käyvät haastattelemassa sovitun otannan mukaisesti alueen vanhuksia alueen vanhainkodeissa ja päivätoimintayksiköissä, mahdollisesti myös kodeissa ja kirjastopisteissä. Vanhuksilta kerätään muistoja haastateltavien elämän vuosikymmeniltä liittyen musiikkiin, elokuvaan, kirjallisuuteen tai muihin kulttuurikokemuksiin.
Muistelumateriaalin ohella tämän vaiheen tuotoksena syntyy uusia sosiaalisia kontakteja eri sukupolvien välillä.
2. Muistelukorttien laatiminen
Laaditaan muistelukorttikokonaisuus, jonka kuvissa toistuvat haastatteluissa esiin nousseet
näyttelijät, muusikot, kirjailijat ja teokset. Muistelukortit ovat toteutuksensa jälkeen lainattavissa kirjastoista ja niitä tarjotaan käyttöön vanhuspalvelupisteisiin.
Muistelukorteista voidaan toteuttaa myös visuaalisia aineistoja sisältävä tablettisovellus.

3. Muistojeni kirja-konseptin luominen ja konseptiin liittyvät oheistoiminnot
Muistelukorttien ohella laaditaan Muistojeni kirja -konsepti. Tämän muistelukirjan ajatuksena on tuottaa materiaalia muistelijan niin tahtoessa joko omaan käyttöön tai jaettavaksi yhteiseksi kulttuuriperinnöksi joko kirjanäyttelyn tahi kotiseutukokoelmaan sijoittamisen muodossa.
4. Uusien palvelujen lanseeraaminen hankkeen myötä aktivoituneelle vanhusväestölle
Muistelukortteja ja tablettisovellusta sekä omaehtoiseen muistojen kirjaamiseen tarkoitettua kirjasta tarjotaan joko suoraan vanhuspalveluyksiköiden ja kotipalvelun kautta ja osasisältönä Mikkelin kaupungin yleisten kulttuuripalvelujen mahdollisesti toteuttamissa kulttuurikoreissa. Kulttuurikorit ovat Kulttuurisäpinää senioreille -hankkeessa ideoitu tapa, jossa kulttuuripalveluja tarjotaan kotipalvelun piiriin kuuluville seniorikansalaisille.
Mikkelin kaupunginkirjasto on laajentamassa yhteistyötä Celia-kirjaston kanssa. Käytännössä esimerkiksi näkövamman tai muun lukemiseen liittyvän rajoitteen vuoksi kirjallisuus ja musiikki voidaan tuoda hankkeen myötä joko suoraan tai Kulttuurikorin kautta osaksi senioreiden virikkeistä elämää.
Hanketyöntekijän tehtävänä on koordinoida hankkeen edellä kuvattuja vaiheita.

Aloituspäivämäärä : 
02/04/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€18 900
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 400
Budjetti euroissa yhteensä: 
€21 300
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€12 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2017. ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017