Musta aukko matkalla post fact – yhteiskuntaan: Informaatiolukutaidon opetus toisella asteella
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Kuva:Eeva Ikonen
Vaasan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Kirjastonkatu 13, PL 235
65100
Kirjaston puhelin : 
06-325 3521
Kirjaston sähköposti : 
marja.mikola@vaasa.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Vm
Y-tunnus : 
0209602-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Marja Mikola
Puhelin : 
06-325 3521
Sähköposti : 
marja.mikola@vaasa.fi
Hankkeen tavoite: 

Vaasan kaupungin toisen asteen opiskelijat saavat tällä hetkellä opintojensa aikana satunnaisesti informaatiolukutaidon opetusta ja lukemiseen innostamista. Yhden informaatikon voimin tuhansien opiskelijoiden informaatiolukutaidon opetus ei onnistu.

Hankkeen tavoitteena on edistää ja monipuolistaa toisen asteen informaatiolukutaidon/monilukutaidon opetusta ja kirjaston tuntemusta, jotta lukion uuden opetussuunnitelman yksi tavoitteista olisi lähempänä toteutumistaan koko toisella asteella:

”Oppimisprosessin aikana opiskelija tulkitsee, analysoi ja arvioi eri muodoissa esitettyä informaatiota, rakentaa uutta tietoa ja syventää siten osaamistaan aikaisempien kokemustensa ja tietojensa pohjalta. Ohjaus ja rakentava palaute vahvistavat itseluottamusta ja auttavat opiskelijaa kehittämään ajatteluaan ja työskentelemään tarkoituksenmukaisella tavalla.”

Hanke kuuluu teemaan "Oppijan kirjasto".

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Suunnitelma informaatiolukutaidon opetuksen toteutuksesta ja sisällöstä Vaasan kaupungin toisen asteen oppilaitoksissa.

Informaatiolukutaidon opetuksen pilotointiin osallistuneiden opiskelijoiden määrä ja saatu palaute.

Opettajien antama palaute pilotista.

Muutos 27.6.2018

Informaatiolukutaidon opetuksen tukemisen aineistopaketit (suomi-ruotsi), määrä.

Pakohuone- peli kirjastotuntemuksen, tiedonhaun ja informaatiolukutaidon elävöittämiseksi (suomi-ruotsi). Peliin osallistuneiden määrä ja palaute.

Lähdekriittisyys-aiheiset seminaaripäivät (suomi-ruotsi), osallistujamäärä ja palaute.

Kuvaus : 

Taustaa

Elämme nähtävästi jo faktojen jälkeisessä yhteiskunnassa, missä hyvä tarina on parempi kuin tylsä totuus ja tiedon vieroksumisesta on tulossa hyve. Sosiaalisessa mediassa valheet ja väärä tieto leviävät salamannopeasti ja moninkertaisesti kuin niistä jälkikäteen tehty faktantarkistus. Informaatiolukutaitoisuudelle on siis tilausta.

Vaasan kaupungin toisen asteen koulutusorganisaatio järjestää ammatillista perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta nuorille ja aikuisille sekä lukiokoulutusta nuorille ja aikuisille.

Toisen asteen koulutukseen kuuluvia ammatillisia oppilaitoksia ovat Vaasan ammattiopisto ja Vaasan aikuiskoulutuskeskus (Vamia). Lukiokoulutusta järjestävät Vaasan lyseon lukio ja Vasa gymnasium. Lukioiden aikuiskoulutuksesta vastaavat Vaasan lyseon lukion iltalinja ja Aftis.

Vaasan kaupunki on mukana myös Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur-kuntayhtymässä, jonka Yrkesakademin i Österbotten järjestää ammatillista perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta nuorille ja aikuisille ruotsin kielellä.

Lukio-opintoja voi lisäksi Vaasan kaupungissa suorittaa Vaasan Rudolf Steiner-koulussa ja Vasa övningsskolas gymnasiumissa.

Ammatilliseen koulutuksen aikuisopiskelijoista iso osa on maahanmuuttajataustaisia henkilöitä, joiden opintopolun tukeminen on osa tätä hanketta.

Toisen asteen kirjasto on liitetty vuoden 2016 alusta lukien Vaasan kaupunginkirjastoon. Kirjastossa työskentelee yksi informaatikko, joka on siis kaupunginkirjaston henkilökuntaa. Kaupunginkirjasto on täysipainoisesti mukana kaupungin tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön edistämistä tukevassa eForum-yhteistyössä ja monilukutaidon ja informaatiolukutaidon tavoitteet on määritetty osana tvt-strategiaa.  

Vaasan kaupungin perusopetuksen opiskelijat ovat osallistuvat uuden opetussuunnitelman edellyttämään monilukutaitoisuusopetukseen. Vaasassa toimivat korkeakoulut tarjoavat informaatiolukutaidon opetusta opiskelijoilleen. Toiselle asteelle säännöllistä opetusta ei ole ollut tarjolla. Opiskelijoiden opintopolulla on tässä kohtaa selkeä puute - musta aukko, johon he putoavat matkallaan faktojen jälkeisessä yhteiskunnassa.

Suunnitelma ja sisältö

Hankkeessa on tarkoitus palkata kaupunginkirjastoon suunnittelija, joka hahmottelee informaatiolukutaidon opetuksen sisällöt, käytännöt ja toteutuksen yhteistyössä kaupungin toisen asteen informaatikon ja oppilaitosten kanssa ja hoitaa myös opetuksen pilotoinnin valituissa oppilaitoksissa. Tässä vaiheessa hankkeeseen ovat sitoutuneet Vamia, Vaasan lyseon lukio ja Vasa gymnasium, joiden edustus on kaupungin eForumissa, jonka työryhmässä hankeen linjauksia voidaan keskusteluttaa yhdessä. Suunnitteluvaihessa tunnustellaan myös tässä vaiheessa hankkeeseen sitoutumattomien  toisen asteen oppilaitosten kiinnostusta olla osallisina toisen asteen informaatiolukutaitokoulutuksessa.

Alustavissa sisältökeskusteluissa oppilaitosten edustajien kanssa on toivottu informaatiolukutaidon kurssia Moodlessa osa-alueina mm. verkkokirjasto, artikkeliviitetietokannat, tekijänoikeus, lähdekritiikki ja luotettavat verkkosivut. Suunnittelu tehdään yhdessä oppilaitosten kanssa, jotta saadaan juuri kohderyhmän opettajien mielestä sopivaa/tärkeää sisältöä hyödynnettäväksi.

Pelillisyys on myös noussut esiin pohdittaessa, miten opiskelijat saadaan kiinnostumaan aiheesta. Perusasteen tiedonhaun opetuksessa käytetään alun perin Oulussa kehitettyä Kirjastoreittimäistä peliä, jonka muokkaamista toisen asteen opiskelijoiden käyttöön hankkeessa myös selvitetään.

Kirjastojen e-aineistojen opetuskäytön mahdollistaminen on yksi hankkeen selvitettävistä asioista. Tähän emme yksittäisenä kirjastona voi paljonkaan vaikuttaa, mutta valtakunnallisesti lisensointi- ja kustannuspolitiikka olisi syytä saada selkeämmäksi ja järkevämmäksi oppilaitosten osalta. Monipuoliset lehtitietokannat esimerkiksi olisivat erinomainen opetusaineisto toisen asteen käyttäjille, jos kustannukset saataisiin maltillisiksi. 

Omatoimikirjasto

Toisen asteen koulutuksen kirjasto on osa Vaasan kaupunginkirjastoa kuluvan vuoden alusta lähtien. Kirjaston henkilökuntaa on vähennetty vuosien kuluessa ja kirjastossa työskentelee nykyisin vain yksi informaatikko.  Opetukseen osallistumisesta on jouduttu luopumaan, jotta kirjaston rutiinityöt on ehditty hoitaa.

Hankkeessa on tarkoitus varustaa toisen asteen kirjasto omatoimikirjastoksi ja vapauttaa informaatikko  kattavammin informaatiolukutaidon opetukseen.

Henkilöstön osaamisen kehittäminen

Opetus- ja kirjastohenkilöstön tieto- ja viestintäteknisiä taitoja on pyritty viime vuosina edistämään ja eForum on toiminut kaupungissa tässä liikkeelle panevana ja koordinoivana elimenä. Vuosittain kaupungissa järjestetyt tvt-festarit esimerkiksi antavat mahdollisuuden vertaisoppimiseen. Kirjasto on ollut mukana festareilla useammalla monilukutaitoon liittyvällä aiheella.

Hankkeessa vahvistetaan opetus- ja kirjastohenkilöstön tvt-taitojen ja erityisesti kirjastohenkilöstön pedagogisten taitojen kehittymistä tukemalla myös ulkopuolisiin koulutuksiin osallistumista.

Toimintasuunnitelma

Toiminta-aika 1.4.2017-31.7.2018

Suunnittelu ja pilotoinnin ja kirjaston omatoimisuuden valmistelu  1.4.2017-31.12.2017

Kouluttautuminen tarjonnan mukaan koko hankkeen aikana

Pilotointi, raportointi ja jatkuvan käytännön valmistelu 1.1.2018-31.7.2018

Kustannusarvio

Hankkeen henkilöstöresurssi: suunnittelijan palkkaus, 12 kk: 38 000 e

Tiedonhaun pelin muokkaus Kirjastoreitti-pelin pohjalta: ostopalvelu  3 000 e

Toisen asteen kirjaston muuttaminen omatoimikirjastoksi: 8 700 e

-          Lainaus-/palautusautomaatti 3500-4000 e 

-          Videovalvonta: koululla on videovalvonta, mutta se ei kata kaikkia kulmia kirjastotilassa ja sen ulkopuolella. lisäkamerat;  1000 e

-          Kulunvalvonta: kirjaston ovelle, opiskelija- ja henkilökuntakortti avaimena ja kirjastokorttina/kokeilu;  3 700 e . Pilotoidaan korttikäytäntöjen yksinkertaistamista.

Osaamisen kehittäminen: koulutukset, matkakustannukset 2 000 e

Haettavat kustannukset yhteensä  51 700 e

Toinen aste on sitoutunut hankkeen kustannuksiin  5000 e

Oma rahoitusosuus: suunnitteluun ja pilotointiin käytettävä henkilöstöresurssi  (kirjasto, eForum, oppilaitokset)  14 000 e

Tilat  1 000 e

 MUUTOS HAKEMUKSEEN 27.6.2018

Vaasan kaupungin toisen asteen kirjasto on lakkautettu kesällä 2017. Hankkeesta jää automaattisesti pois omatoimisuuden lisäys kyseisessä kirjastossa. Hanke sai rahoitusta 40 000 ja se käytetään monilukutaidon edistämiseen ja kirjastotuntemuksen lisäämiseen mukana olevissa toisena asteen oppilaitoksissa. Suunnittelijaksi palkattu informaatikko aloitti työnsä vasta jouluussa 2017, joten hanke tulee jatkumaan vuoden 2018 loppuun.

Alkuperäisessä hankehakemuksessa keskityttiin monilukutaidon opetuksen suunnitteluun, mutta käytännössä on todettu, että hedelmällisempää on pyrkiä edistämään konkreettisesti kirjaston tuntemusta ja monilukutaitoisuutta.

Hankkeessa on tuotettu pakohuoneideaa mukaileva peli, minkä sisältämiä ongelmia ratkomalla osallistujat tutustuvat kirjastoon, tiedonhakuun ja monilukutaitoisuuteen. Pakohuonetta on keväällä 2018 testattu muutamilla opiskelija- ja aikuisryhmillä ja se on osoittautunut hauskaksi ja kiinnostavaksi. Erityisesti ruotsinkielinen versio kiinnostaa kaksikielisillä alueilla toimivia kirjastoja.

Toisen asteen opettajien kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta hankkeessa järjestetään opiskelijoille, opetus- ja kirjastohenkilöstölle kaksi seminaaripäivää syyskuussa otsikolla Valheita ja viettelyksiä - Lähdekritiikkiä totuudenjälkeisessä yhteiskunnassa / Lögner och lockelser - Källkritik i postfaktiskt samhälle. Seminaarit streemataan, joten mahdollisimman monella opiskelijalla on mahdollisuus osallistua niihin. Puhujiksi ovat lupautuneet mm. Johanna Vehkoo ja Jack Werner.

Opettajien toiveiden mukaisesti hankkeessa tuotetaan opetuspaketteja informaatio- / monilukutaidon opetuksen tueksi. Tukimateriaali sisältää myös lähdekriittisiä tehtäviä opiskelijoiden ratkaistavaksi.

 

Toimintasuunnitelmamuutos 27.6.2018

Toiminta-aika 1.12.2017-31.12.2018

Informaatiolukutaidon, erityisesti lähdekriittisyyden, ja kirjastotuntemuksen edistäminen toisen asteen oppilaitoksissa:

- pakohuonepelin kehittäminen ja pilotointi

- tukimateriaalin tuottaminen informaatiolukutaidon opetukseen

-lähdekriittisyyteen liittyvät seminaaripäivät opiskelijoille, opettajille ja kirjastohenkilöstölle

Kustannusarviomuutos 27.6.2018

Hankkeen henkilöstöresurssi  12,5 kk: 36 100 e

Opiskelijoille ja henkilöstölle järjestettävät seminaaripäivät; kouluttajien luento-, matka- ja majoituskustannukset  3 900 e

Oma rahoitusosuus: pakohuonepelin suunnitteluun ja pilotointiin käytettävä henkilöstöresurssi , tukimateriaalien ja seminaarien suunnittelu yhteistyössä (kirjasto, eForum, oppilaitokset)  7 000 e

Tilat  1 000 e

 

 

 

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Vaasan kaupungin ammatillinen koulutus, Vaasan lyseon lukio, Vasa gymnasium
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Kaupungin eForum-työryhmään kuuluvat sekä oppilaitosten opetushenkilökunta.

Aiemmat hankkeet: 

Aiempia hankkeita ei ole, koska toisen asteen kirjasto on osa kaupunginkirjastoa vasta vuoden 2016 alusta lähtien.

Aloituspäivämäärä : 
01/12/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€40 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€8 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€48 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€40 000
 
okm
avi