Niin paljon kuuluu kirjastoon - monilukutaitovuosi 2017
Vuoden 2016 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Järvenpään kirjasto
Kirjaston osoite : 
Kirjastokatu 8
04410
Kirjaston puhelin : 
09 2719 2536
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@jarvenpaa.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Jarve
Y-tunnus : 
0126541-4
Yhteyshenkilön nimi : 
Katariina Järveläinen
Puhelin : 
040 315 2530
Sähköposti : 
katariina.jarvelainen@jarvenpaa.fi
Kuvaus : 

Järvenpää on aktiivisten kulttuuritoimijoiden ja kulttuuria kuluttavien asukkaiden kunta. Järvenpääläiset järjestävät kotikunnassaan erilaisia kulttuuritapahtumia järjestöjen kautta ja osallistuvat aktiivisesti tapahtumiin asiakkaina. Kirjastoa käyttää kuitenkin vain noin joka kolmas järvenpääläinen.

Kirjastoon hankitaan uusia asiakkaita aktiivisesti lähinnä koululaisten ja opiskelijoiden kirjastovierailujen yhteydessä. Aikuisille suunnattua aktiivista uusasiakashankintaa ei tehdä lainkaan: kirjasto odottaa, että aikuiset tulevat oma-aloitteisesti tai ryhmien mukana kirjastoon.

Monella aikuisella on vanhentunut käsitys kirjaston tarjoamista palveluista ja aineistoista eikä kirjastoa tunneta omaksi tilaksi, jossa on mukava viettää vapaa-aikaa. Kapea ajatus lukutaidosta nimenomaan painettujen kirjojen lukemiseen liittyvänä taitona ei houkuttele niitä, joiden elämään kirjat eivät kuulu. Sen vuoksi kirjastokortti jää helposti hankkimatta ja kirjaston erilaiset tekstit lukematta, kuulematta ja kokematta.

Hankkeen tavoitteena on nostaa kirjastokorttia käyttävien asukkaiden määrää, luoda pysyviä uusasiakashankinnan toimintamalleja sekä tehostaa järjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä. Asiakkaiden monilukutaitoa edistetään työpajojen avulla ja heille esitellään monipuolisesti erilaisia aineistoja ja lukutaitoja. Asiakkaille myös luodaan mahdollisuuksia vaikuttaa, osallistua ja tehdä itse. Kirjasto tuodaan ulos kirjastotalosta ja kiinnostavat järjestöt tuodaan kirjastoon järjestämään toimintaa. Pelkän yleisesitteiden jakamisen sijaan kirjasto tekee aktiivista uusasiakashankintaa tapahtumissa ja julkisissa tiloissa.

Verkostoituminen ja aktiivinen näkyminen kaupunkilaisten arjessa sekä uusien asiakkaiden hankkiminen juhlistavat hienosti vuonna 2017 vietettäviä Järvenpään kirjaston 85-, kirjastotalon 30- ja itsenäisen Suomen 100-vuotisjuhlia.

Tavoitteet:

- Kehittää hyviä käytäntöjä kirjaston ja järjestötoimijoiden yhteistyön suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan

- Edistää yhteistyötä kunnan muiden toimijoiden kanssa

- Tunnistaa ja hyödyntää aktiivisten asiakkaiden vahvuuksia ja asiantuntijuutta

- Kehittää uusia uusasiakashankinnan toimintamuotoja ja materiaaleja, joiden avulla kirjasto voi jalkautua kirjastorakennuksen ulkopuolelle ja näin tavoittaa uusia asiakasryhmiä

- Edistää eri-ikäisten asiakkaiden osallistamista kirjaston toiminnan ja palveluiden suunnitteluun niin yksityishenkilöinä kuin järjestöjen edustajinakin

- Tarjota eri-ikäisille asiakkaille mahdollisuus osallistua kulttuurielämysten suunnitteluun, toteuttamiseen ja niistä nauttimiseen

- Vahvistaa kirjaston roolia ja näkyvyyttä yhteisötoimijana sekä luoda pysyviä kumppanuuksia

- Tehdä näkyväksi yhteisön positiivisia voimavaroja ja osaamista sekä luoda toivoa ja tulevaisuususkoa tarinoiden kertomisen ja kuulemisen kautta

- Helpottaa maahanmuuttajien kotoutumista, ehkäistä kuntalaisten syrjäytymistä ja edistää tietoyhteiskuntataitojen kehittymistä ja monilukutaitoa tarjoamalla asiantuntijaluentoja, työpajoja ja mahdollisuuksia oppia ja kokeilla uutta

Toteutus:

Hankkeeseen palkataan hanketyöntekijä (6 kk). Hanketyöntekijän vastuulla on hankkeen suunnitteluvaiheen dokumentointi. Hanketyöntekijä toteuttaa syksyllä 2016 sekä asiakaskyselyt että osallistavat asiakastyöpajat (tarkemmat kuvaukset alla). Hän suunnittelee ja koordinoi syksyllä 2016 aloitettavaa asiakasasiantuntija- ja järjestöyhteistyötä. Lisäksi hän suunnittelee vuoden 2017 ohjelman ja sen aikataulun syksyn asiakaskyselyiden ja järjestöille järjestetyn teemaillan pohjalta.

Kirjaston henkilökunta toteuttaa ja dokumentoi vuoden 2017 toiminnan ja tapahtumat suunnitelman mukaan, jalkautuu kirjaston ulkopuolelle uusasiakashankintaan sekä jatkaa järjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä vuonna 2017.

Ei-asiakaskysely ja asiakaskysely

Selvitetään ei-asiakkaiden käsityksiä kirjastosta, kirjaston palveluista ja kirjaston käytön esteistä sekä heidän kirjaston asiakkuuteen kohdistuvia toiveitaan (sisällöt, palvelut) kirjaston ulkopuolella sekä internetissä syys-lokakuussa 2016. Kirjastoa jo käyttävien asiakkaiden kehittämistoiveita ja palautetta kerätään sen lisäksi kirjaston tiloissa.

Selvitysten pohjalta järjestetään marraskuussa 2016 asiakastyöpajoja, joissa yhdessä järvenpääläisten kanssa pureudutaan esiin tulleisiin ongelmiin ja pyritään etsimään niihin ratkaisuja. Samalla suunnitellaan myös kirjaston vuoden 2017 toimintaa niin, että se olisi erityisesti ei-käyttäjien näkökulmasta kiinnostavaa.

Järjestöyhteistyö – kirjaston kumppanit

Kirjasto tekee jo nyt yhteistyötä eri järjestöjen kanssa, mutta yhteistyö on jäsentymätöntä ja joka osasto koordinoi toimintaa omalla tavallaan. Yhteistyötä ei tehdä pitkäjänteisesti, eikä kirjastolla ja yhteistyökumppaneilla ole selkeitä yhteisiä tavoitteita toiminnan järjestämisessä.

Hankkeen aikana on tarkoitus kirkastaa tavoitteita, löytää tapoja hyödyntää sekä kirjaston että yhteistyökumppaneiden voimavaroja, luoda kirjaston omalle järjestöyhteistyölle toimintamalleja ja sitouttaa järjestöjä kirjaston kanssa tehtävään yhteistyöhön. Tavoitteena on luoda kestäviä kumppanuuksia ja toimintamalleja, joiden avulla yhteistyötä voidaan jatkaa vuodesta toiseen.

Kirjaston järjestää järjestöille syyskuussa 2016 ja huhtikuussa 2017 kaksi teemailtaa, joissa järjestöjen edustajia kutsutaan kirjastoon verkostoitumaan ja kehittämään yhteistyön muotoja. Myös kunnan muita toimijoita (esim. Järvenpään taidemuseo, Järvenpään Opisto) kutsutaan mukaan tilaisuuksiin. Työpajoissa mietitään yhdessä, miten kirjastot voisivat tukea järjestöjen tavoitteita ja millaista toimintaa järjestöt voisivat järjestää kirjastossa. Lisäksi kirjasto haluaa selvittää, millaista asiantuntijuutta järjestöillä ja kulttuuritoimijoilla on ja miten sitä voisi hyödyntää kirjaston aineistojen esittelyssä ja avaamisessa. Työpajoissa mietitään myös yhteistyön haasteita, kehittämisideoita ja työnjakoon ja vastuisiin liittyviä kysymyksiä. Kirjasto toteuttaa yhdessä järjestöjen kanssa tilaisuuksia keväällä ja syksyllä 2017.

Asiakasasiantuntijat

Hankkeessa luodaan käytäntöjä, joiden avulla yksittäisten asiakkaiden asiantuntemus voitaisiin saattaa kirjaston käyttöön esim. muiden asiakkaiden opastamisessa tai asiantuntijana toimimisessa. Asiakasasiantuntijoiden löytämisessä hyödynnetään erilaisia verkostoja, sosiaalista mediaa ja järjestöjä. Asiakasasiantuntijoiden etsiminen ja sitouttaminen aloitetaan lokakuussa 2016 ja heidän osaamistaan on tarkoitus hyödyntää kevään ja syksyn 2017 tilaisuuksien järjestämisessä.

Tekstejä, taitoja, osaamista – monilukutaito ja aineistot

Aikuisasiakkaille lukutaito tarkoittaa yleensä kykyä lukea painettuja kirjoja. Hankkeen tavoitteena on laajentaa tätä käsitystä lukutaidosta kohti monilukutaidon käsitettä. Asiakkaille tarjotaan sukelluksia eri tekstilajeihin (kirjallisuuden eri muodot, e-aineistot, lehdet, draama, elokuvat, musiikki, ohjelmointi, pelit jne.) ja niiden tulkintaan sekä mahdollisuus kokeilla itse tekemistä työpajoissa. Erityisesti e-aineistojen ja uusien tekstilajien (pelit, ohjelmointi) ympärille järjestetään mahdollisuuksia kokeilla itse.

Kirjastossa järjestetään säännöllisesti tietyn tekstilajin ympärillä aineistonäyttelyitä, asiantuntija- tai kirjailijavierailu ja/tai työpajoja. Vuoden 2017 aikana järjestetään kahdeksan asiantuntija- tai kirjailijavierailua ja viisi työpajaa. Tilaisuuksia järjestetään yhteistyössä asiakkaiden, järjestöjen ja kulttuuritoimijoiden kanssa ja niiden suunnittelussa hyödynnetään apuna syksyllä 2016 toteutettuja asiakaskyselyjä ja asiakastyöpajojen tuloksia.

Jokainen kirjastokortti on VIP-kortti

Kirjaston henkilökunta jalkautuu kirjaston ulkopuolelle asiakashankintaa tehdäkseen. Asiakkaita pyritään hankkimaan järjestöjen tekemän asiakashankinnan tyyliin mm. tapahtumiin, kaduilla ja toreilla. Työpareina liikkuvat kirjastolaiset voivat myös tehdä kirjastokortteja paikan päällä.

Asiakashankintaan osallistuville työntekijöille järjestetään esiintymis- ja markkinointikoulutusta, jossa käydään läpi asiakashankintaan liittyviä tilanteita. Lisäksi työparien käyttöön hankitaan kirjastoliivit ja suunnitellaan tarvittava markkinointimateriaali. 

Haettu avustus:

Avustusta ei haeta markkinointimateriaalin suunnitteluun tai toteutukseen.

Henkilöstö- ja matkakulut 21000€

Aineet, tarvikkeet, tavarat 5850€ (erittely alla)

Palvelut 6400€ (erittely alla)

yhteensä 33400€

Aineet, tarvikkeet, tavarat:

Digitointilaitteet 500€, pelivälineet (kaksi konsolia, siirrettävä näyttö) 1900€, kilpailujen palkinnot 300€, siirrettävä videoprojektori 1000€, siirrettävä valkokangas 800€, kirjastoliivit 150€, somisteet ja toimistotarvikkeet 1000€, lautapelit 350€.

yht. 6000€

Palvelut:

Kirjailija/asiantuntijavierailut (8 kpl)  2800€, asiakastyöpajat 5 kpl ja yksi henkilökuntakoulutus 2100€, tarjoilujen järjestäminen 1500€

yht. 6400€

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€33 400
Oma rahoitus yhteensä: 
€8 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€41 400
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€10 000