Nuorten näköistä - yhteistyössä kohti osallistavaa toimintamallia
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Iisalmen kaupunginkirjasto
Iisalmen kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Kirkkopuistonkatu 9
74100
Kirjaston puhelin : 
0408302712
Kirjaston sähköposti : 
iisalmi.kirjasto@iisalmi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Iisla
Y-tunnus : 
9086071-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Tuija Sirviö-Lappalainen
Puhelin : 
0404894006
Sähköposti : 
tuija.sirvio-lappalainen@iisalmi.fi
Kuvaus : 

Hakija ja kumppanit
Hankkeen hallinnoijana toimii Iisalmen kaupunginkirjasto. Yhteistyökumppanina hankkeessa on Iisalmen kaupungin nuorisopalvelut.
 
Hankkeen tausta ja tarve
Tulevat kirjasto- ja nuorisolakimuutokset asettavat haasteita sekä kirjaston että nuorisopalveluiden toimintaan. Allianssi ry:n juuri julkaistu Kunnallisen nuorisotyön odotukset 2015 -julkaisu nostaa esille useita palveluiden kehittämiseen liittyviä mahdollisuuksia ja uhkia.

”Nuorten näköistä” -yhteistyöhankkeen avulla luodaan uusi yhteistyön toimintamalli kirjaston ja nuorisopalvelujen välille ja tiivistetään jo aloitettua yhteistyötä, jonka tavoitteena on nuorten hyvinvoinnin lisääminen kaupungin strategian mukaisesti. Yhteistyön kehittäminen on kirjattu myös Iisalmen kaupungin nuorisotakuusuunnitelmaan.
 
Kirjasto on tehnyt yhteistyötä nuorisopalveluiden kanssa jo parin vuoden ajan ja siitä saadut kokemukset ovat olleet hyviä. Yhteistyötä halutaan laajentaa kokeillen uudentyyppisiä osallistavia työmuotoja, joista osa voidaan vakiinnuttaa osaksi käytännön toimintaa.

Hankkeen avulla halutaan saada selville, 1) mitkä olisivat nuorille mielekkäitä tapoja toimia kirjastossa asioidessaan, 2) millaisiin tapahtumiin he itse mieluiten osallistuisivat ja 3) millaisia tapahtumia he tuottaisivat. Tavoitteena olevan toimintamallin löytämiseksi tarvitaan lisäresursseja. Lopullisen mallin toivotaan helpottavan yhteistyötä tulevaisuudessa ja antavan uusia ideoita siihen, miten tavoittaa nuoret sekä osallistaa heidät toimintojen ja palvelujen arviointiin ja suunnitteluun.

Tavoitteet
Hankkeen avulla halutaan

1) selvittää millaisia toimintoja nuoret toivovat kirjastoon,
2) osallistaa nuoria mukaan kirjaston ja nuorisopalvelujen yhteisiin toimintoihin ja näin luoda mahdollisuuksia vaikuttaa ja antaa positiivisia kokemuksia yhteisön aktiivisena jäsenenä toimimisessa ja
3) laatia kirjastotoimen ja nuorisopalvelujen yhteistyömalli, joka on apuna lähitulevaisuuden muutoksissa.

Toteutus
Hankkeeseen halutaan palkata vuodeksi projektityöntekijä, joka suunnittelee nuorten kanssa mielekästä ja osallistavaa toimintaa. Mallinnettavien toimintojen tulee olla helposti toteutettavissa olemassa olevin resurssein. Molemmat toimijat tavoittavat nuoria, molempien käytössä on laajat viestintäkanavat, ammattitaitoinen henkilökunta ja halu tehdä asioita yhdessä. Hanketoteuttajilla on selkeä visio ja tahtotila yhteistyössä toimimiseen. Molemmat haluavat oppia toisiltaan uusia tapoja toimia.

Yhteistyömalli voisi olla esimerkiksi vuosisuunnitelma, vuosikello tai vastaava, jolla toimintaan saadaan lisää tehokkuutta ja suunnitelmallisuutta. Erityisesti halutaan panostaa nuorten osallistamiseen ja heiltä saatavien ideoiden toteuttamiseen. Nuorista halutaan koota ideointiryhmä, joille järjestetään koulutusta toimintojen ideointiin ja käytännön järjestämiseen. Nuorten toivomia ja ideoimia toimintoja toteutetaan hankkeen antamien mahdollisuuksien puitteissa esim. työpajoin, tapahtumin ja heidän ideoimin menetelmin. Näitä toimintoja voidaan toteuttaa sekä kirjastossa että muissa nuorten suosimissa kokoontumistiloissa tai esim. vieden ne messuille.

Ohjausryhmä
Hankkeelle nimetään ohjausryhmä, joka koostuu hanketoteuttajien ja nuorten edustajista sekä projektityöntekijästä.

Arviointi, vaikuttavuus ja tiedottaminen
Hankkeen etenemistä tullaan seuraamaan ohjausryhmän kokouksissa. Vaikuttavuutta mitataan sekä määrällisin että laadullisin menetelmin. Osallistujilta kerätään systemaattisesti palautetta toteutetuista toiminnoista. Hankkeen lopuksi voidaan laatia verkkojulkaisu hyvistä käytännöistä. Hankkeesta tiedotetaan perinteisien menetelmien lisäksi Rutakko-verkkokirjaston sekä Savon nuorten yhteisen Po1nt-nettiportaalin kautta. Molemmat toimijat käyttävät myös sosiaalisen median eri kanavia viestimiseen.

Hankkeen kulut

palkkaus
Palkkakulut muodostavat suurimman osan hankkeen kustannuksista. Hanketyöntekijän palkkaaminen on kuitenkin välttämätöntä tavoitteiden saavuttamiseksi. Hanketta tarvitaan suunnitelman tekemiseen, sillä tämän hetkisillä resursseilla sen laatiminen muun työn ohessa olisi erittäin haastavaa ja veisi kohtuuttoman paljon aikaa.

ostopalvelut
Osa nuorille ja henkilöstölle suunnatuista koulutuksista hankitaan ostopalveluna. Lisäksi hyödynnetään projektityöntekijän sekä kirjaston että nuorisopalvelujen henkilökunnan osaamista ja erityistaitoja. Ulkopuolisella kouluttajalla voi olla inspiroiva näkökulma kulloinkin käsiteltävään aiheeseen.

Hankinnat ja materiaalikulut
Hankkeen aikana hyödynnetään kirjaston ja nuorisopalvelujen käytössä olevia laitteita ja materiaaleja. Osa toiminnoista pyritään toteuttamaan nuorten omin älylaittein, mutta hankkeeseen hankitaan tarvittavia älylaitteita kuten tabletteja, jotta se madaltaa osallistumiskynnystä. Koska äänen tallentamiseen ei kummallakaan hanketoteuttajalla ole vielä sopivia laitteita, hankitaan kaksi äänen digitallenninta. Kaikkia hankittuja laitteita hyödynnetään hankkeen päätyttyä.

Tavoitteet ja toimenpiteet hankekaudella 2016 – 2017 (huhtikuu 2016 – joulukuu 2017)

2016

 • hanketyöntekijän palkkaaminen
 • verkostojen luominen nuoriin ja muihin sidosryhmiin
 • kirjaston ja nuorisopalvelujen henkilökunnan kouluttaminen
 • nuorten toiveiden ja ideoiden kartoittaminen sekä nuorten osallistaminen
 • tarvittavien hankintojen tekeminen
 • hankkeen ja toimintojen suunnittelu, viestintä, markkinointi, toteutus ja raportointi
 • yhteistyön mallintaminen

 

  2017

 • yhteistyömallin laatiminen hankkeen aikana toteutettujen toimenpiteiden, palautteen ja suunnittelun pohjalta yhteistyössä nuorten ja ohjausryhmän kanssa
 • kirjaston ja nuorisopalvelujen henkilökunnan kouluttaminen
 • julkaisun laatiminen ja hankkeen tuloksien esittely
 • arviointi ja loppuraportin laatiminen
Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Iisalmen kaupungin Nuorisopalvelut
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Tarja Immonen, tarja.immonen@iisalmi.fi
johtava nuoriso-ohjaaja/nuorisotyön esimies  

Iisalmen kaupunki/ vapaa-aikapalvelukeskus/nuorisopalvelut
Joukolankatu 15
74120 Iisalmi

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€34 400
Oma rahoitus yhteensä: 
€8 600
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€18 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2016, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016.

 
okm
avi