Osallistava omatoimikirjasto - kirjaston monitoimijat
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Toenperän kirjaston logo
Rantasalmen kirjasto
Kirjaston osoite : 
Poikkitie 2
58900
Kirjaston puhelin : 
040 357 2350
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@rantasalmi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Ranta
Y-tunnus : 
0207112-8
Yhteyshenkilön nimi : 
Eija-Liisa Kasesniemi
Puhelin : 
0401615017
Sähköposti : 
eija-liisa.kasesniemi@rantasalmi.fi
Hankkeen tavoite: 

Toiminnallisen ja kuntalaisia osallistavan omatoimikirjaston kehittäminen tilojen monikäyttöisyyttä painottaen.

Omatoimikonseptin mahdollistaminen niin, että itsepalveluun pohjautuvien kirjastopalvelujen rinnalle nostetaan kirjastoasiakkaiden omatoiminen tapahtumatuotanto eli kirjastotilan hyödyntäminen palveluaukioloaikojen ulkopuolella, iltaisin ja viikonloppuisin, yhteisöllisesti.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Uusien ilta- ja viikonloppuaikaan sijoittuvien tapahtuminen synty: tapahtumien määrä, laatu ja jatkuvuus.

Ennakoimattomien, innovatiivisten omatoimikonseptien kehittyminen.

Kirjaston kävijämäärän kääntyminen nousuun.

Kuvaus : 

Toenperän kirjaston Rantasalmen kunnankirjaston omatoimikonseptissa keskiössä on kirjastotilan monitoimisuus ja asiakkaiden osallistaminen omatoimikirjastoa hyödyntävien palvelujen kehittäjiksi.

Omatoimikirjastojen suunnittelussa ja toteutuksessa korostuvat usein lainauspalvelut. Omatoimikirjasto saatetaan jopa tulkita synonyymiksi kirjaston lainaus- ja palautuspalvelujen itsepalvelukonseptille. Rantasalmen kirjaston omatoimikonseptin toteutuksessa yhtä suuri paino on kirjastotilan hyödyntämisessä erilaiseen yhteisöllisyyttä tukevaan toimintaan omatoimisesti myös niinä aikoina, kun kirjastossa ei ole kirjastoammatillista henkilökuntaa.

Oletuksena on positiivinen porttiteoria: kun kuntalaiset tottuvat käyttämään kirjastoa tapahtumatilana, he liukuvat vähitellen myös muiden kirjastopalvelujen käyttäjiksi. Kuntalaisten vierailu kirjastossa tekee heistä ei-käyttäjien sijasta aidosti potentiaalisia asiakkaita. Kirjastotila itsessään muuttuu tässä prosessissa vinkkaukseksi: teemanäyttelyt, digitaaliset palvelut ja kirjastoaineistojen monipuolinen ja luova, omatoimiryhmien toimintaa täydentävä, esillepano korostuvat vinkkauksen välineinä tieksi uusien tilassa vierailevien käyttäjien luo.

Toisaalta tilan kokeminen omaksi, meidän kirjastoksi, kannustaa kuntalaisia ideoimaan, käynnistämään ja ylläpitämään myös uusia kirjastotilaan sopivia toimintamuotoja.

Tausta rajoitetussa itsepalvelussa

Rantasalmen kirjastossa on jo käytössä lainaus- ja palautusautomaatti, ja kirjasto on kuutena päivänä viikossa aamuisin tunnin ajan avoinna itsepalveluperiaatteella. Joulukuussa kirjastotilaa valmistellaan kohti laajempaa omatoimisuutta: tilaa avarretaan purkamalla lehtilukusalin ja kirjastosalin väliseinä, ja samalla kaksi osastoa, lukusali ja AV-aineistot, uudistetaan.

Tilauudistuksen suunnittelun pohjana on jo nyt monitoimisuus: kalusteet toteutetaan liikuteltavina, ja tilaa ryhmitellään sekä yksilö- että ryhmäkäyttöön sopivaksi.

Tavoitteena on siirtyä ainakin lainaus- ja palautustoimintojen osalta täyteen omatoimikonseptiin vuonna 2018. Omatoimikirjasto tuo lisää lainaus-, palautus- ja lukuaikaa varhaiseen aamuun ja iltoihin. Tavoitteena on tarjota omatoimisia kirjastopalveluja ainakin arkiaamuisin kello 7 – 9 sekä iltaisin kello 23 saakka; lisäksi omatoimikirjasto palvelee viikonloppuisin.

Nykyisin kirjasto on avoinna maanantaisin ja perjantaisin kello 9.00 – 17.00 ja tiistaista torstaihin kello 9.00 – 19.00. Lisäksi kirjasto on talvikautena avoinna lauantaisin kello 9.00 – 14.00.

Eroon hiljaisista illoista

Rantasalmen kunnankirjasto sijaitsee Rantasalmen kunnan kunnantalolla. Nykyisin kirjasto hiljenee iltaisin: kirjastotilassa kokoontuu säännöllisesti vain kansalaisopiston lukupiiri. Lisäksi kirjasto käynnisti syksyllä 2016 kahdesti kuukaudessa kokoontuvan neulekahvilan, joka jatkunee myös 2017.

Kirjastotilassa ei pääsääntöisesti ole toimintaa arkisin kello 17.00 tai 19.00 jälkeen, eikä lainkaan sunnuntaina tai lauantaisin kello 14.00 jälkeen. Kirjaston kävijäluvut ovat laskeneet vuosittain siitäkin huolimatta, että kunnantalon neuvonta siirtyi 2015 kirjaston asiakaspalveluun.

Rantasalmi on alle 3700 asukkaan maaseutumainen kunta. Paikkakunnalla toimii kymmeniä eri ikäisten kuntalaisten yhdistyksiä, järjestöjä ja harrasteryhmiä. Niistä arviolta puolet on sellaisia, joiden toimintaan kirjasto voisi jo nykyisellään ajoittain tarjota kokoontumis-, harraste-, näyttely- ja toimintatiloja. Useimmilla kolmannen sektorin toimijoilla ei ole omaa kokoontumistilaa; kirjasto on luonteva yhteinen matalan kynnyksen oma tila erilaisille paikallisyhteisöille.

Lisäksi kirjasto instituutiona voisi olla kasvupohja uudelle toiminnalle. Kotiseutukokoelmaa voidaan hyödyntää paikallisidentiteetin rakentamisessa. Uusin teknologia mahdollistaa digitaalisten näyttelyjen, pelien, elokuvien ja musiikin käyttämisen osana kirjastotilaan sijoittuvaa toimintaa. Toenperän kirjasto hankki hankerahoituksella 2016 monitoimilaitteet, joita voidaan käyttää uudenlaisten digitaalisten ja verkkopalvelujen kehittämiseen.

Kirjasto voi olla luonteva tapaamis- ja kohtaamispaikka, hiljentymistila, vertaistukipiste, liikuttaja, kädentaitojen kerryttäjä, taideilmaisun synnyttäjä – tai sitten jotakin sellaista, jota vielä ei osata mieltää pienen kunnan kirjastoon soveltuvaksi, koska ovet on toistaiseksi pidetty suljettuina.

Rakenteelliset ongelmat ja rajoitteet

Merkittävin rajoite ilta- ja viikonlopputoiminnan puuttumiselle on kirjastotilan sijainti osana kunnantaloa. Kirjastolla ei ole omia sosiaalitiloja vaan asiakkaat käyttävät wc- ja aulatiloja, jotka sijaitsevat kunnantalon puolella. Kirjastossa on osa kunnantalon turvallisuusjärjestelmää: sähköiset ulko-ovet hälyttävät, mikäli joku pyrkii kirjastoon yhteisten aukioloaikojen ulkopuolella.

Kirjastosali on yhtenäinen tila, joka ei vielä nykyisellään tarjoa kovin luontevia tilaratkaisuja muuta kuin perinteiseen kirjastotoimintaan. Nykymuodossaan kirjasto tilana edustaa enemmän ajatusta siitä, että kirjastossa asioidaan pikaisesti, ei oleilla tai toimita.

Tietoa muutosten taustaksi

Omatoimikirjaston konsepti – sähköinen tunnistautuminen, kulunvalvonta ja lainausautomaatit – mahdollistavat kirjastoasioinnin aukioloaikojen ulkopuolella. Näihin pohjautuva omatoimiasiointi mielletään usein yksilölliseksi, hiljaiseksi, valvotuksi toiminnaksi, mitä se pääosin onkin.

Kirjaston käyttö sosiaalisen kokoontumistilana rikkoo hiljaisuuden. Samalla se asettaa kirjastolle vahvan haasteen ja lukuisan joukon kysymyksiä: Kuinka toiminta tulee järjestää? Miten osallistujien turvallisuus taataan? Millainen toiminta kirjastotilaan ja kirjastoinstituutioon sopii? Miten potentiaaliset kolmannen sektorin toimijat tavoitetaan? Mille toiminnalle on uskallettava sanoa jo etukäteen ei? Mitkä kunnan muiden toimialojen (esimerkiksi kansalaisopiston, nuoriso- ja kulttuuritoimen, vanhuspalvelujen) toiminnot voisi laajentaa kirjastotilaa hyödyntäviksi? Ovatko suurimmat uuden toiminnan esteet tilallisia vai yhteisöllisiä? Synnyttääkö omatoiminnallisuus häiriökäyttäytymistä ja jos niin kuinka siihen voi varautua? Kenellä on oikeus käyttää kirjastotilaa? Kuinka hiljaiset ja toiminnalliset teemat rytmitetään? Kuka auttaa käyttäjiä silloin, kun kirjastossa ei ole lainkaan kirjastoammatillista, tai muutakaan, henkilökuntaa?

Pääosa kysymyksistä kasvaa paikallisuudesta. Jokaisen kunnan kirjaston omatoimikonsepti on hieman erilainen siksi, että kuntarakenne, kunnassa totuttu toimintamalli, viestintä- ja kasvatuskulttuuri, monikulttuurisuus ja monet perinteestä ja alueellisista eroista versovat seikat eroavat kunnittain. Siksi kirjaston on tunnettava asiakkaansa - toimintamallia ei voida sellaisenaan siirtää suoraan muualta, mutta muualla tunnistettuja ongelmia ja mahdollisuuksia voidaan kyllä ratkoa ja kehittää paikallisesti.

Hankkeen toteutus

Osallistava omatoimikirjasto -hanke toteutetaan palkkaamalla hankkeelle viiden kuukauden ajaksi kokopäiväinen toimintakoordinaattori, joka selvittää fyysisen kirjastotilan toiminnalliset mahdollisuudet ja rajoitteet, ottaa yhteyttä paikkakunnan toimijoihin (yhteisöt, yhdistukset, yksityiset) ja tiedottaa uusista toimintamahdollisuuksista.

Selvitysjakson jälkeen käynnistetään erilaisia ilta- ja viikonloppuaikaan sijoittuvia osittain valvottuja kokeiluryhmiä, ja toiminnan ohessa selvitetään, kuinka omatoimisesti ryhmät voisivat jatkaa toimintaansa: Koituuko toiminnasta häiriötä tai haittaa muille asiakkaille? Mitkä asiat ryhmät itse kokevat hankaliksi? Miten kirjaston tilaratkaisuja, valvontaa ja sosiaalisia käytänteitä tulee kehittää, jotta toiminta jatkuu ja kehittyy?

Aikataulu

Osallistava omatoimikirjasto -hanke käynnistyy toukokuussa 2017 selvityksellä, jossa kartoitetaan tilan rajoitteet, kontaktoidaan sidosryhmiä ja järjestetään työpajoja tilan kehittämisestä.

Osallistava omatoimikirjasto -kokeilutoiminta ajoittuu syys-, loka- ja marraskuuhun 2017. Kokeilujakson aikana tilassa järjestetään yhdessä sidosryhmien kanssa ilta- ja viikonloppuaikoihin sijoittuvia osin tai kokonaan omatoimisia toimintakokeiluja. Tarvittaessa ryhmille tarjotaan porrastetusti tuettuja kirjastopalveluja: joillekin riittää ovien avaaminen, toiset tarvitsevat apua esimerkiksi AV-laitteiden käytössä, osa haluaa hyödyntää kirjaston aineistoja toiminnassa.

Kokeilujakson tulokset kootaan yhteen joulukuussa, jolloin myös päätetään, jatkuuko toiminta osin tai kokonaan omatoimisena vuonna 2018. Tavoitteena on, että vuonna avattava Rantasalmen omatoimikirjasto on sekä itsepalvelukirjasto että aktiivisten kuntatoimijoiden oma tila, joka hiljenee selvästi nykyistä myöhemmin.

Kustannukset

Hankkeeseen palkataan noin viiden kuukauden ajaksi kirjastoammattilainen, joka koordinoi kokeilun etenemistä. Hanketyöntekijän työparina on kirjastonjohtaja. Henkilöstökuluihin sisältyy erilliskorvauksia ilta- ja viikonlopputyöstä.

Lisäksi hankkeelle varataan matkustus-, tele-, tarjoilu- ja ilmoituskuluja. 

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Kolmannen sektorin toimijat (yhdistykset).

Kansalaisopiston opintoryhmät.

Vapaa-aika- ja kulttuuritoimen ryhmät.

 

Aloituspäivämäärä : 
01/03/2017
Lopetuspäivämäärä : 
13/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€16 800
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 200
Budjetti euroissa yhteensä: 
€21 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€10 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2017, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017

 
okm
avi