Rajaton Rutakko
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Rutakko-kirjastoverkko
Iisalmen kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Kirkkopuistonkatu 9
74100
Kirjaston puhelin : 
0408302712
Kirjaston sähköposti : 
iisalmi.kirjasto@iisalmi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Iisla
Y-tunnus : 
9086071-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Tuija Sirviö-Lappalainen
Puhelin : 
0404894006
Sähköposti : 
tuija.sirvio-lappalainen@iisalmi.fi
Hankkeen tavoite: 

 Hankkeen tavoitteet ovat seuraavat:

  •  Tukea Tervon ja Vesannon kirjastojen henkilökuntaa ja asiakkaita laajentumisprosessissa.
  •  Muokata Rutakon työtapoja verkostomaisemmiksi sekä luoda yhteiset kriteerit kokoelmatyöhön, kirjastotilojen käytettävyyteen, asiakaspalveluun, tapahtumatuotantoon, mediakasvatukseen ja verkkosisältöjen tuotantoon.
  • Yhteisen laatukäsikirjan tekeminen kirjastoverkon henkilökunnan käyttöön.
Tavoitteen seurannan mittarit: 

Hankkeen vaikuttavuutta seurataan säännöllisesti. Intensiivijakson aikana toteutettujen toimintojen onnistumisesta kerätään palautetta sekä kirjastojen henkilökunnalta että Tervon ja Vesannon kunnankirjastojen asiakkailta. Lisäksi arvioinnissa hyödynnetään kirjastojen toimintatilastoja. Projektityöntekijä raportoi hankkeen edistymisestä ohjausryhmälle. Laatuhankkeen aikana olemme säännöllisesti yhteydessä samankaltaisia hankkeita toteuttaneisiin kirjastoihin ja käytämme heidän osaamistaan apuna oman työmme vaikuttavuuden arvioinnissa.

Kuvaus : 

Hankkeen taustaa

Seitsemän kaupungin- ja kunnankirjaston muodostama Ylä-Savon kirjastoverkko Rutakko laajentuu vuoden 2016 aikana. Tervon ja Vesannon kunnankirjastot liittyvät kirjastoverkkoon. Tässä Iisalmen kaupunginkirjaston hallinnoimassa hankkeessa Rutakon nykyiset jäsenet hakevat avustusta laajenemisen edellyttämien kokoelmien, palveluiden, logistiikan ja tietojärjestelmien yhteensovittamiselle. Verkossa on erikokoisia kirjastoja ja etenkin liitoksen jälkeen välimatkat verkon sisällä kasvavat. Hankkeen avulla halutaan arvioida kirjastoverkon käytänteitä ja tarvittaessa uudistaa niitä.

Hankkeen tavoitteet

Rutakon  periaate on tasavertainen yhteistyö kirjastojen kesken ja haluamme pitää tästä jatkossakin kiinni. Liittyvien kirjastojen on pystyttävä integroitumaan  joustavasti verkon toimintaan. Hankkeen tavoitteet ovat seuraavat:

  •  Tukea Tervon ja Vesannon kirjastojen henkilökuntaa ja asiakkaita laajentumisprosessissa.
  •  Muokata Rutakon työtapoja verkostomaisemmiksi sekä luoda yhteiset kriteerit kokoelmatyöhön, kirjastotilojen käytettävyyteen, asiakaspalveluun, tapahtumatuotantoon, mediakasvatukseen ja verkkosisältöjen tuotantoon.
  • Yhteisen laatukäsikirjan tekeminen kirjastoverkon henkilökunnan käyttöön.

Laadun ja vaikuttavuuden arvioinnista on tullut tärkeä osa kirjastojen strategista suunnittelutyötä. Julkisilla varoilla rahoitetun toiminnan edellytetään olevan kustannustehokasta ja vaikuttavuudeltaan mitattavissa olevaa. Samaan aikaan kirjastojen resursseja on heikennetty ja vähemmällä on saatava aikaan aikaisempaa enemmän. Rutakko-verkon kirjastot ovat sitoutuneita kehittämään prosessejaan tehokkaampaan ja asiakasystävällisempään suuntaan. Pienissä ja keskisuurissa kirjastoissa systemaattinen laatutyö on usein mahdollista toteuttaa ainoastaan erillisellä  hankerahoituksella.

Hankkeen toteutus

Hankkeeseen palkataan projektityöntekijä yhdeksäksi kuukaudeksi. Hänen työtään ohjaa Rutakko-verkon johtajista ja henkilökunnasta muodostettava ohjausryhmä.

Hankkeen ensimmäiset kuukaudet on varattu intensiivijaksoon, jonka aikana projektityöntekijä koordinoi ja ohjaa Tervon ja Vesannon kunnankirjastojen liittymistä Rutakko-verkkoon. Kirjastojen kokoelmat ja käytänteet käydään huolellisesti läpi. Projektityöntekijä kartoittaa tarvittavan lisäkoulutuksen määrän ja huolehtii sen järjestämisestä joko sisäisesti tai ulkopuolisen asiantuntija-avun turvin. Rutakkoon liittyvien kirjastojen henkilökunta saa riittävät valmiudet osallistua verkkokirjaston sisällöntuotantoon.

Intensiivijakson päätteeksi järjestetään koko Rutakko-verkon henkilökunnalle kaksi yhteistä teemapäivää. Niistä ensimmäiseen kutsutaan luennoitsijoiksi kirjastoalan asiantuntijoita. Toinen teemapäivä on varattu laatutyön käynnistämille.  Henkilökunnasta kootaan työryhmät, jotka yhdessä projektityöntekijän kanssa alkavat pohjustaa Rutakon laatumallin laadintaa.  Apuna käytetään muiden kirjastojen laatutyön tuloksia ja erityisesti Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kaupunginkirjastojen yhteisen Yllättävän hyvä kirjasto -raporttia. Työ on asiakaslähtöistä ja tavoitteena on varmistaa, että muutosprosessin aikana palvelut ja kokoelmat pysyvät tasalaatuisina  Rutakko-verkon alueella. Laatutyötä tehdään työryhmissä, joiden toimintaa koordinoi projektityöntekijä. Hän raportoi edistymisestä säännöllisesti Rutakko-verkon kirjastonjohtajille sekä työstää laatukäsikirjan.

Hankkeen vaikuttavuuden arviointi

Hankkeen vaikuttavuutta seurataan säännöllisesti. Intensiivijakson aikana toteutettujen toimintojen onnistumisesta kerätään palautetta sekä kirjastojen henkilökunnalta että Tervon ja Vesannon kunnankirjastojen asiakkailta. Lisäksi arvioinnissa hyödynnetään kirjastojen toimintatilastoja. Projektityöntekijä raportoi hankkeen edistymisestä ohjausryhmälle. Laatuhankkeen aikana olemme säännöllisesti yhteydessä samankaltaisia hankkeita toteuttaneisiin kirjastoihin ja käytämme heidän osaamistaan apuna oman työmme vaikuttavuuden arvioinnissa.

Hankkeen aikana tuotetut asiakirjat tallennetaan Rutakko-verkkokirjaston hankesivujen materiaalipankkiin.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Ylä-Savon kirjastoverkko
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Keiteleen kunnankirjasto / Sirpa Tyni (sirpa.tyni@keitele.fi)
Kiuruveden kaupunginkirjasto / Marja Siponen-Nurkkala (marja.siponen-nurkkala@kiuruvesi.fi)
Lapinlahden kunnankirjasto / Auli Pirinen (auli.pirinen@lapinlahti.fi)
Pielaveden kunnankirjasto / Sirpa Tyni (sirpa.tyni@pielavesi.fi)
Sonkajärven kunnankirjasto / Eeva Keränen (eeva.keranen@sonkajarvi.fi)
Vieremän kunnankirjasto / Seija Sirkka (seija.sirkka@vierema.fi)

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€26 300
Oma rahoitus yhteensä: 
€6 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€12 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2016, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016.

 
okm
avi