Selvitys aluetietokannoista ja niiden suhteesta kansalliseen metatietovarantoon
Vuoden 2013 OKM-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
kirjaston oma
Tampereen kaupunginkirjasto - Pirkanmaan maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Pl 152
33101
Kirjaston puhelin : 
03 565 611
Kirjaston sähköposti : 
tampereen.kaupunginkirjasto@tampere.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Tam
Y-tunnus : 
0211675-2
Kuvaus : 

Maakuntakirjastojen kantaa erilaisten aluetietokantojen ylläpitoon ja kehittämiseen kartoitettiin yleispiirteisesti keväällä 2012. Tilanne osoittautui kirjavaksi. Joissakin kirjastoissa aluetietokanta on liitetty kirjaston aineistotietokantaan, joissakin kanta on jo muutettu MARC21:een, monissa mietitään, voisiko Arto tai KDK tuoda ratkaisun.

Suurin osa maakuntakirjastoista haluaa kehittää ja monipuolistaa alueellisia tietokantojaan, koska niiden avulla löydetään vastauksia nimenomaan hankaliin aluetta koskeviin tiedonhakupyyntöihin. Jotkut kirjastot tosin totesivat, että resurssit eivät enää riitä tuottamaan tietoa alueellisiin kantoihin. Niiden käyttö on aika vähäistä, ja aika on ajanut viitetietokantojen ohitse. Kirjastoilla ei kuitenkaan ole mitään yhteistä ratkaisua siihen, miten aluetietokantojen kehittäminen turvattaisiin. Nelli-portaali ei ole helpottanut aluetiedon löytämistä.

Ihannetilanteessa asiakkaat löytävät alueita koskevaa tietoa helposti ja mieluiten yhden käyttöliittymän kautta. Tältä kannalta on tärkeää selvittää, miten taataan nyt eri muodoissa olevan aluetiedon löytyminen Finnasta.

Uudenmaan ELY-keskus järjesti 18.9.2012 aluetietokantojen, Nelli-portaalin ja digitoitujen aineistojen tulevaisuutta pohtivan seminaarin. Osanottajat päätyivät esittämään, että kehittämistavasta tehtäisiin yhdessä kansallinen ratkaisu.

Tampereen kaupunginkirjasto lupautui ottamaan hankkeen hoitoonsa, koska sillä on meneillään jo yksi kansalliseen metatietovarantoon liittyvä hanke. Tampere testaa yhteisluetteloaineistoa ja –yhteistyömenetelmiä Aurora-järjestelmässä.

Hankkeessa selvitetään ja raportoidaan

-      Aluetietokantojen nykytila kevään 2012 kartoitusta perusteellisemmin

-      Maakuntakirjastojen ja muiden kirjastojen toiveet koskien aluetietokantojen tulevaisuutta

-      Toiveiden arviointi

-      Aluetietokantojen (sisällön) suhteuttaminen kansallisen metatietovarannon etenemiseen

-      Aluetietokantojen käyttöliittymävaihtoehdot tulevaisuudessa

Hanke edellyttää ensi sijassa suunnittelijan palkkaamista (5htkk) ja matkarahoja sekä varat raportin taittamiseen. Raporttia ei paineta vaan siitä tehdään verkkoon tulostettava versio.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Kaikki maakuntakirjastot. Työryhmään ovat ilmoittautuneet:

Johtava informaatikko Jaana Käki, Hämeenlinnan kaupunginkirjasto – Kanta-Hämeen maakuntakirjasto

Informaatikko Tuomas Kunttu, Kouvolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

Palvelupäällikkö Liisa Rossi, Kuopion kaupunginkirjasto – Pohjois-Savon maakuntakirjasto

Kirjastotoimen apulaisjohtaja Maija Saraste Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

IT-suunnittelija Sami Varjo, Vaasan kaupunginkirjasto – maakuntakirjasto

     

Aiemmat hankkeet: 

Keväällä 2012 tehty sähköpostikartoitus alueellisten tietokantojen tilanteesta ja maakuntakirjastojen suhtautumisesta niiden tulevaisuuteen.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Projektissa selvitettiin
1. Suomen kirjastojen aluetietokantojen nykytilaa
2. kirjastojen toiveita koskien aluetietokantojen tulevaisuutta
3. aluetietokantojen suhdetta kansallisen metatietovarannon (Melinda) etenemiseen
4. minkälaisia vaihtoehtoja alueellisen tiedon/materiaalin säilytyspaikaksi olisi tarjolla.

Aluetietokantojen nykytilan ja tulevaisuuden toiveitten selvittämiseksi järjestettiin kysely, joka osoitettiin kaikille maakuntakirjastoille sekä niille muille yleisille kirjastoille, joilla on tällä hetkellä tai on aiemmin ollut alueellista tietoa sisältävä tietokanta tai sivusto.

Maakuntakirjastojen vastausprosentti oli hyvä. Lisäksi saatiin vastauksia muutamilta pienemmiltä yleisiltä kirjastoilta, joilla on ylläpidettävänään oma aluetietokanta tai tietokantoja. Hyvästä vastausprosentista huolimatta kaikkia aluetietokantoja ei saatu mukaan selvitykseen.

Kirjastot.fille, Kansalliskirjastolle, järjestelmätoimittajille ja BTJ:lle haastateltiin erikseen. Tarkoituksena näillä kyselyillä oli selvittää, mitä suunnitelmia tai teknisiä ratkaisuja kyseisillä tahoilla olisi tarjota aluetietokantojen tulevaisuuden suhteen.

Aluetietokantojen moninaisuus on suuri. Datatyyppejä on monenlaisia (viitteitä, digitoitua aineistoa, sähköistä aineistoa) ja teknisiä ratkaisuja on useita erilaisia. Myös itse alueen käsite voi olla laaja. Aluetietokanta voi keskittyä esim. vain yhteen seutuun, mutta laajimmillaan aluetietokantatyö voi olla jopa valtionrajat ylittävää. Vaatimuksena keskitetyssä ratkaisussa on hyvä ja monipuolinen tiedonhaku.

Erillisen aluetietokannan omistavilla kirjastoilla on halua jollakin tavalla keskitetysti ylläpidettyyn aluetietokantaratkaisuun.

Jos päädytään yhteisiin ratkaisuihin:
- Jonkinlainen tekninen remontti tarpeen tietokantapohjaisille vanhentuneille järjestelmille.
- Sisällönkuvailuun jokin standardi formaatti ja käyttöön yhteiset luettelointisäännöt.
- Siivoustyötä sellaisille tietokannoille, joissa sääntöjä ei ole noudatettu.
- Kirjastoille opastusta, mikä tekninen ratkaisu kunkin kannattaa ottaa käyttöön.
- Viestinnällistä yhteistyötä.
- Yhteistä markkinointimateriaalia.
- Yhteistä opastusmateriaalia.
- Hakukonenäkyvyyden parantaminen
(millaisin toimenpitein edistämme aluetietokantojen hakukonenäkyvyyttä).

Jatkotoimenpiteet: 

Selvitys antaa pohjan keskitetyn ratkaisun suunnittelulle ja toteutukselle.

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2013
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2014
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€19 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€22 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€20 165
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 164
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€18 000
 
okm
avi