Sosiaaliset kuplat puhki
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Someron kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Kiiruuntie 2
31400
Kirjaston puhelin : 
0401268331
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@somero.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Somero
Y-tunnus : 
0153082-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Laura Tyysteri
Puhelin : 
0401268330
Sähköposti : 
laura.tyysteri@somero.fi
Hankkeen tavoite: 

Muistuttaa ihmisiä siitä, kuinka tärkeää on tarkastella maailmaa myös oman sosiaalisen kuplansa ulkopuolelta. Tuoda kirjastoa esiin paikkana, jossa voi tutustua toisenlaisiin näkökulmiin sekä aineistojen kautta että tapahtumissa.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Hankkeen onnistumista mitataan tapahtumien osallistujamäärällä sekä osallistujilta saadulla palautteella. Hankkeen riskejä ovat tiedotuksen epäonnistuminen sekä hankkeen varsinaisen taustaidean jääminen taka-alalle tapahtumissa. Tiedottamisen epäonnistumisen riski pyritään minimoimaan käyttämällä monikanavaista tiedotusta (paikallislehti, kirjaston tilat, kirjaston verkkosivut, sosiaalinen media sekä suora tiedotus sidosryhmille). Sosiaalisten kuplien puhkomisen idean unohtaminen yritetään välttää pitämällä hankkeen fokus koko ajan mielessä sekä tapahtumia suunniteltaessa että toteutettaessa (esim. kirjailijavieraan haastattelukysymykset, ääneen luettavien tekstien valinta jne.).

Hankkeen päätyttyäkin kirjaston käyttöön jää uudentyyppisten tapahtumien järjestämisestä hankittu erityisosaaminen sekä elokuvaesityksiä varten hankittu laitteisto. Hanke vahvistaa kirjaston yhteistyötä Someron kaupungin nuorisotoimen ja elinkeinotoimen kanssa. Yhteistyö tuo kirjastolle myös uudenlaista näkyvyyttä ja tekee kirjastoa tunnetuksi myös niille ihmisille, jotka eivät tavallisesti käytä kirjastoa.  Kaikille hankkeeseen osallistuville saavutettava pidempiaikainen hyöty on parempi ymmärrys erilaisista näkökulmista sekä toivottavasti halu yrittää jatkossa ottaa enemmän selvää asioista myös oman sosiaalisen kuplan ulkopuolelta.

Kuvaus : 

Hankkeen tausta: Viime aikojen ilmiöksi ovat nousseet ns. sosiaaliset kuplat, joissa ihmiset ovat tekemisissä vain samanmielisten kanssa eikä heidän tarvitse välittää omaa maailmankuvaa horjuttavasta tiedosta tai vasta-argumenteista. Sosiaalisia kuplia vahvistavat sosiaalisen median palvelut, jotka suodattavat käyttäjiensä uutisvirtaa niin, että käyttäjät päivityksiä vain niiltä, joiden kanssa ovat eniten tekemisissä. Myös netin uutispalvelut ovat liikkumassa suuntaan, jossa sisältö suodattuu jokaisen yksilöllisten toiveiden mukaiseksi.

Kirjastot ovat perinteisesti olleet paikkoja, joissa käyttäjillä on mahdollisuus laajentaa maailmankuvaansa ja hankkia tietoa myös muista kuin oman arvomaailmansa mukaisista näkemyksistä. Varsinkin nykyään kirjastojen tehtäviin kuuluu myös muistuttaa ihmisiä siitä, kuinka tärkeää on hankkia tietoa myös omia näkemyksiä vastaan esitetyistä argumenteista.

Hankkeen käytännön toteutus: Hankkeen aikana kirjastossa järjestetään tapahtumasarja, jonka tapahtumia sitoo yhteen ajatus sosiaalisten kuplien puhkomisesta sekä erilaisten ihmisten saamisesta kosketuksiin toistensa kanssa. Useimmat hankkeen tapahtumista sopivat yhteen myös Suomen 100-vuotisjuhlavuoden Yhdessä-teeman kanssa.

Tapahtumien yhteydessä kirjastoon kootaan aineistonäyttelyitä, jotka tukevat tavoitteen saavuttamista. Myös muissa vuoden 2017 aineistonäyttelyissä painotetaan erilaisten näkökulmien esille tuomista sekä toisenlaisten sosiaalisten ja yhteiskunnallisten todellisuuksien ymmärtämistä. Pyritään kehittämään myös muita näkyvämpiä keinoja tuoda esiin kaikkea sitä, mitä kirjastossa on tarjolla avuksi kuplien puhkomiseen joka päivä.

Hankkeen tapahtumasarjaan kuuluvat ainakin seuraavat tapahtumat:

 • Erityisesti nuorille suunnattu elävä kirjasto -tapahtuma, joka järjestetään yhteistyössä Someron kaupungin nuorisotoimen kanssa. Elävän kirjaston järjestämiseen pyydetään asiantuntija-apua Allianssilta. Järjestämisessä mukana olevat ovat jo suunnitteluvaiheessa tutustuneet elävän kirjaston järjestämistä käsittelevään opaskirjaan (http://www.alli.fi/binary/file/-/id/720/fid/4577/).
 • Kirjailijavierailu, johon pyydetään esiintyjäksi kirjailija, jonka teokset sijoittuvat useisiin eri maihin, aikakausiin tai yhteiskunnallisiin todellisuuksiin. Kirjailijaa pyydetään puhumaan varsinkin kirjailijan työn vaatimasta taustatyöstä.
 • Novellikoukku-tyyppiset käsityöillat, joissa ihmiset voivat tehdä käsitöitä ja kuunnella ääneen luettuja tarinoita. Luettavaksi valitaan hankkeen tavoitteisiin sopivia tekstejä. Käsityöilloissa voi tehdä joko omia käsitöitään tai valmistaa kirjaston tarjoamista materiaaleista töitä hyväntekeväisyyskohteisiin. Osallistujia kannustetaan tutustumaan hyväntekeväisyyskohteeseen myös syvemmin.
 • Varhaiskasvatuksen ryhmille suunnatut elokuvaesitykset, joissa näytettävissä elokuvissa käsitellään ihmisten ja kulttuurien erilaisuuteen liittyviä teemoja. Elokuvaesitysten jälkeen ryhmien kanssa keskustellaan lyhyesti elokuvan herättämistä ajatuksista.
 • Yhteistyössä Someron kaupungin elinkeinotoimen kanssa toteutettava tulevaisuustyöpaja, jossa kaupunkilaiset pääsevät yhdessä visiomaan asuinpaikkakuntansa tulevaisuutta ja vaikuttamaan konkreettisesti tulevien vuosien kehityskohteisiin (perustietoa tulevaisuustyöpajan menetelmistä esim. täällä: https://tulevaisuus.fi/menetelmat/skenaariotyoskentelyn-sovelluksia/osallistavat-menetelmat/tulevaisuusverstas/). Työpajan järjestämiseen ostetaan konsulttiapua tulevaisuudentutkimuksen asiantuntijoilta. Paja on avoin kaikille somerolaisille ikään katsomatta. Työpaja järjestetään kirjastossa vuoden 2017 loppupuolella ja se on myös osa Someron 150-vuotisjuhlavuotta. Työpajan jälkeen kaupungin verkkosivuille perustetaan osio, jossa kaupunkilaiset voivat jatkaa kehitysideoiden esittämistä.

Toteutusaikataulu

Hanke toteutetaan 1.4.2017–31.12.2018. Hahmotelma tapahtumien toteutusaikataulusta:

 • Elävä kirjasto elo–syyskuussa 2017 pian koulujen alkamisen jälkeen
 • Novellikoukku-tyyppinen tapahtumasarja syksyllä 2017 sekä kevättalvella ja syksyllä 2018
 • Tulevaisuustyöpaja loppuvuodesta 2017
 • Taustatyön merkityksestä puhuva kirjailija keväällä 2018
 • Elokuvaesitykset varhaiskasvatusryhmille koko hankkeen ajan
 • Aineistonäyttelyt koko vuoden koko hankkeen ajan

Budjetti

Haettava rahoitus    
Elävä kirjasto    
-    Elävien kirjojen kulut (matkat, ruoka, majoitus)    1500 €
-    Tarjoilut    100 €
-    Materiaalit    100 €
Kirjailijavierailu    
-    Vieraan palkkio ja matkakulut    600 €
-    Tiedotus    300 €
-    Tarjoilut    100 €
Käsityöillat    
-    Tiedotus    300 €
-    Tarvikkeet    300 €
Elokuvaesitykset    
-    Tarjoilut    50 €
-    Tarvikkeet (elokuvaliput jne.)    30 €
-    Omilla jaloillaan seisova siirreltävä valkokangas (ellei saada toisesta AVI-hankkeesta)     500 €
-    Kaiuttimet tietokoneeseen    120 €
Tulevaisuustyöpaja    
-    Tarvikkeet    500 €
Haettava rahoitus yhteensä    4500 €
    
Oma rahoitus    
Työtunnit 108,75 x 20 €    2175 €
Oma rahoitus yhteensä    2175 €
    
Yhteistyökumppanien rahoitus    
Nuorisotoimi:    
Elävän kirjaston työtunnit  72,5 x 20 €    1450 €
Elinkeinotoimi:    
Tulevaisuustyöpajan työtunnit 50 x 20 €    1000 €
Tulevaisuustyöpajan tiedotus     1000 €
Tulevaisuustyöpajan asiantuntijapalvelut    2000 €
Yhteistyökumppanien rahoitus yhteensä    5450 €
    
Kaikki rahoitus yhteensä    12125 €

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Someron kaupungin nuorisotoimi, Someron kaupungin elinkeinotoimi
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Hankkeeseen kuuluva elävä kirjasto toteutetaan kirjaston ja Someron nuoristoimen yhteistyönä. Työryhmä: Laura Tyysteri, Henna-Riikka Hautamäki, Ida-Maria Okker, Lea Ahonen.

Hankkeeseen kuuluva tulevaisuustyöpaja toteutetaan kirjaston ja Someron elinkeinotoimen yhteistyönä. Työryhmä Laura Tyysteri, Tanja Uusitalo, Juuso Alatalo.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€4 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 175
Budjetti euroissa yhteensä: 
€12 125
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€3 500

Perustelumuistio: hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017

 
okm
avi