Sukellus mediakasvatukseen Pohjois-Savossa
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuopion kaupunginkirjasto - Pohjois-Savon maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Maaherrankatu 12
70100
Kirjaston puhelin : 
044 7182314
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kuopio.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Km
Y-tunnus : 
0171450-7
Yhteyshenkilön nimi : 
Tiina Kainulainen
Puhelin : 
044 7182309
Sähköposti : 
tiina.kainulainen@kuopio.fi
Hankkeen tavoite: 

Uudessa kirjastolakiesityksessä kirjastoille annettujen tehtävien mediakasvatukseen liittyvän osaamisen haltuunotto ja syventäminen Pohjois-Savon kirjastoissa.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Koulutuspäivien ja koulutuksiin osallistuneiden lukumäärä Koulutustarveyselyn vastausten määrä

Kuvaus : 

Uusi kirjastolakiesitys osoittaa kirjastoille uusia tehtäviä. Esityksen mukaan kirjasto tarjoaa tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen luku- ja kirjoitustaitoon. Lisäksi mainitaan, että kirjasto edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua. Näitä tehtäviä voidaan nimittää mediakasvatukseksi.

Tieto- ja viestintätekniikan kehitys on tuonut tarjolle monia uusia lukemisen ja tiedonhankinnan ympäristöjä, mutta henkilöstöllä ei ole ollut mahdollisuutta niiden opetteluun, koska suunnitelmallista perehdytystä on ollut vähän tarjolla.

Mediakasvatuksessa yhdistyy erilaisten medioiden käyttötaidot sekä pedagoginen tehtävä välittää omaa osaamista asiakkaalle. Uusien tehtävien haltuunotto vaatii siten sekä työvälineisiin liittyvien mediataitoja että asiakkaan kohtaamiseen liittyvää pedagogista osaamista. Vaatimus tasalaatuisesta palvelusta puolestaa edellyttää sitä, että nämä taidot ovat jokaisen kirjastotyöntekijän hallussa.

Hanke toteutetaan kahdessa osassa, joista ensimmäisen aikana selvitetään Pohjois-Savon kirjastojen mediakasvatustoimintaa ja -koulutustarvetta. Tämä päivittää Pohjois-Savon kirjastojen mediakasvatussuunnitelmaa. Tämä on hankkeen omakustanneosuus.

Pohjoissavolaisen kirjastohenkilökunnan mediakasvatusosaamisen selvittäminen on merkittävä osa projektia. Selvitys tehdään kyselynä syksyn 2017 aikana ja siitä saatujen tulosten perusteella voidaan laatia kattava koulutussuunnitelma, jolla kehitetään kirjastohenkilökunnan mediakasvatusosaamista.

Mediakasvatustaitoja koskevan kattavan kyselyn laatiminen on haastavaa, koska mediakasvatus sisältää hyvin monenlaisia elementtejä alkaen jakaantumisesta pedagogisiin taitoihin ja mediaosaamiseen. Mediaosaaminen puolestaan jakaantuu pienempiin toisistaan merkittävästikin poikkeaviin osa-alueisiin, kuten media-alan lainsäädäntöön (tekijänoikeudet, yksityisyyden suojasäännökset ja mediasisältöjä koskeva lainsäädäntö), medialukutaitoon ja siihen liittyviin opetussuunnitelmiin tai muihin tavoitteisiin, tekniseen mediaosaamiseen (laitteet ja ohjelmistot) ja mediatrendeihin. Mediaosaamisen sisältymisen lisäksi kaikille näille osa-alueille yhteistä on kehittyminen, mikä tarkoittaa sitä, että osaamista on päivitettävä jatkuvasti ja mieluiten suunnitelmallisesti.

Kyselyn tulosten jakaminen on mediakasvatuskoulutusta, jossa hyvien käytänteiden jakaminen sosiaalisessa tilanteessa vertaiskoulutuksena johtaa sekä osaamistason paranemiseen että uusiin oivalluksiin. Koulutusta tarvitaan, jotta jokaisen kirjaston henkilökunta on sillä perustasolla, jota uuden lain mukainen palvelu edellyttää.

Hankkeen myötä muotoutuu verkosto pohjoissavolaisista mediakasvatusosaajista.

Toisessa osassa toteutetaan mediakasvatuksen koulutukset Pohjois-Savon kirjastojen henkilöstölle osittain tilauskoulutuksena ja osittain maakunnan osaajien voimin toteutettuna koulutuksena. Jotta koulutus olisi helposti tavoitettavissa, saman sisältöinen koulutus järjestetään mahdollisuuksien mukaan kolmella eri paikkakunnalla.

Alustavat koulutussisällöt:

  • Mediakasvatusta kirjastossa nyt ja tulevaisuudessa (perinteisten opetussisältöjen opetus uudessa ympäristössä, uuden kirjastolain mukaiset tehtävät)
  • Uudet opetussisällöt (pelit, e-aineisto) ja opastaminen osallistavaksi asukkaaksi sekä pedagoginen yhteistyö erilaisten toimijoiden kanssa
  • media-alan säännöt (tekijänoikeudet, sosiaalisen median etiikka ja juridiikka, nuoret ja netti) 

Hankkeen puitteissa olisi mahdollista, että Kuopion kaupunginkirjaston kouluyhteistyöstä vastaava kirjastonhoitaja ja pedagogista toimintaa koordinoiva informaatikko jalkautuvat maakuntaan koulutuspäivien yhteydessä. Tämä työpari voisi kerätä ja jakaa hyviä käytänteitä koko Pohjois-Savolle.

Yhden koulutuspäivän hinta-arvio 3 x 1000 €/pv = 3000 €, koulutuspäivät yhteensä 15 000 €. Informaatikon ja kirjastonhoitajan matkakustannukset 500 €.

Kirjastoilla ei ole mobiilipalveluiden opastamiseen soveltuvia laitteita. Hankitaan 5 tablettia opetusvälineiksi á 400 €, yht 2000 €.

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€17 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 800
Budjetti euroissa yhteensä: 
€21 300
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€12 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2017, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017

 
okm
avi