Tallissa tapahtuu
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Huittisten kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Lauttakylänkatu 26
32700
Kirjaston puhelin : 
02 5604321
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@huittinen.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Hutti
Y-tunnus : 
0203762-4
Yhteyshenkilön nimi : 
Marjut Tiisala
Puhelin : 
044 5604323
Sähköposti : 
marjut.tiisala@huittinen.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on järjestää varhaisnuorille ja nuorille kulttuurisia työpajoja ja harrastustoimintaa, joiden kautta tuetaan heidän kasvuaan, vahvistetaan heidän osallisuuttaan oman asuinympäristönsä aktiivisina toimijoina sekä samalla tehdään tutummaksi myös kirjaston tarjoamia aineistoja, palveluita ja tiloja.

                                               

 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Hankkeen aikana järjestetyn toiminnan määrä.

Hankkeen aikana järjestettyyn toimintaan osallistuneiden määrä.

Saatu palaute, työpajoihin tai muuhun toimintaan osallistuville kysely.

Vakiintuvan toiminnan määrä.

Kuvaus : 

TAUSTAA

Nuorten houkutteleminen kirjastomme tarjoaman toiminnan ja palveluiden piiriin on iso haaste. Samaan aikaan osa nuorista on vaarassa syrjäytyä. Kirjasto ja koulut tekevät jo aktiivista yhteistyötä lukemisharrastuksen edistämiseksi. Itsensä toteuttaminen kulttuurin kautta laajemminkin antaa nuorelle hyviä eväitä ja edesauttaa syrjäytymisen ehkäisyssä. Sen vuoksi tarvitaan uusia toimenpiteitä ja uudenlaista tukea edistämään taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta myös nuorten parissa.

Huittisten pääkirjaston yhteydessä olevaa, kirjastoautotoiminnan loputtua tyhjäksi jäänyttä kirjastoauton tallia ollaan muuttamassa kulttuuriseksi nuorisotilaksi, Talliksi, jossa voidaan järjestää monipuolista kulttuurista toimintaa erityisesti paikallisen perusharrastustoiminnan ulkopuolelle syystä tai toisesta jääville nuorille, tätä kautta pyrkimyksenä ehkäistä nuorten syrjäytymistä. Oletuksena on, että kirjaston kyljessä, koulujen lähellä, keskellä kaupunkia sijaitseva talli on matalan kynnyksen paikka, jonne nuorten on helppo tulla mukaan toimintaan. Tilan muutostöissä tullaan huomioimaan vahvasti  nuorten näkökulma. Erityisen, uuden tilan myötä halutaan myös poistaa ennakkoluuloja, kielteistä asennetta ja ”elitististä” mainetta kulttuuripainotteisia harrastuksia kohtaan. Toiminnan lähtökohtana on kulttuuritoiminnalla nostaa esiin nuorten omia vahvuuksia, tukea nuorten kasvua ja vahvistaa itsetuntoa.

Huittisten kaupunki on saanut perinnön, joka käytetään kaupungin sivistys-, kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden eri toimijoiden aloitteesta Tallin muutostöiden suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä kalustamiseen. Tämän hetken tiedon mukaan muutostyöt valmistuvat syksyyn 2017 mennessä.

Tallin muutoksen eteenpäin vieminen ja Tallin toiminnan koordinointi jatkossa integroitiin hallinnollisesti nuoriso- ja liikuntapalveluiden toimintaan, mutta kaikki lasten ja nuorten kanssa toimivat tahot kunnassa ovat sitoutuneet tuottamaan kukin osana omia toimintojaan oman näköistään, myös uudenlaista toimintaa uuteen kulttuuritilaan. Toiminnalle ollaan pian saamassa mainiot ulkoiset puitteet, samalla toiminnan tuottamisen konkretisointi on alkanut.

Nuorille suunniteltu ja suunnattu uusi, erityinen tila avaa mielestämme uusia mahdollisuuksia ja kirjastopalvelut yhtenä kunnan toimijana haluaa olla mukana tuottamassa Talliin vetovoimaista toimintaa nuorille. Aiemmin kirjastossa ei ole ollut omaa tällaiseen toimintaan taipuvaa tilaa. Talli tulee tarjoamaan tilan harrastusryhmille ja työpajoille, lisäksi myös estradin, jossa erilaisia kulttuurituotoksia voidaan työstää myös yleisöesityksiksi. Tuotoksia voidaan esitellä myös näyttelyinä itse Tallissa tai kirjaston tiloissa samassa rakennuksessa tai muissa tiloissa pitkin kaupunkia.

HANKKEEN TARKOITUS

Hankkeen tarkoituksena on tukea varhaisnuorten ja nuorten kasvua kulttuurisin keinoin ja samalla vahvistaa paikallisten lasten ja nuorten osallisuutta oman asuinympäristönsä aktiivisina toimijoina.  Konkreettisena tavoitteena on, että kirjastopalvelut tuottaa nuorille suunnattuja työpajoja ja muita ohjattuja kokoontumisia, joissa aiheina esim. teatteri, biisilyriikka ja muu sanataide, valokuvaus, musisointi, sarjakuvat, lyhytelokuvat, tanssi tai käden taidot. Myös kansainvälisyystoiminnalle on tarvetta. Osasta työpajoja luodaan kaikelle avoimia yleisölle tarkoitettuja tilaisuuksia. Järjestettävän toiminnan yhteydessä tehdään linkityksiä myös kirjaston aineistoihin, palveluihin ja tilaan ja tehdään näin samalla kirjaston muutakin toimintaa tutummaksi ja lähestyttävämmäksi.                 

HANKKEEN TOTEUTUS

Kohderyhmänä ovat n. 12-18 vuotiaat lapset ja nuoret. Tavoitteena on järjestää kulttuurista työpajatoimintaa/harrastustoimintaa 12 kk:n aikana, 2 h:n kokoontumisia 2 kertaa viikossa, yhteensä n 100 työpajaa tai muuta tilaisuutta. Hankkeen toteuttaminen ajoittuu syksyn 2017 ja vuoden 2018 lopun väliselle ajalle.

Yhteistyötä tehdään erityisesti kunnan nuorisopalveluiden kanssa, myös kaupungin kulttuuripalveluiden, koulujen, musiikkiopiston ja kansalaisopiston kanssa. Yhteistyömuotoja ovat mm. toiminnan suunnittelu, kohderyhmien löytäminen ja toimintaryhmien kokoaminen, markkinointi. Myös paikallisia kulttuuriyhdistyksiä pyritään saamaan mukaan toimintaan ja mm. sitä kautta luomaan jatkuvuutta hankkeen aikana syntyvälle toiminnalle.

Toimintaan palkataan

1. kulttuuristen työpajojen kokonaisuutta suunnitteleva ja koordinoiva ohjaaja 2 kk:ksi. Hänen tehtävänään on myös ensin mm. selvittää nuorilta, millainen toiminta olisi vetovoimaisinta.

2. luovan työn ohjaajia vetämään työpajoja. Ohjaajiksi haetaan taiteilijoita, kulttuurin työntekijöitä tai aktiiviharrastajia omalta paikkakunnalta, maakunnan verkostosta ja muualta lähialueelta.

RAHOITUS

Hankerahaa tarvitaan kulttuuristen työpajojen kokonaisuutta suunnittelevan ja koordinoivan hanketyöntekijän palkkaan ja matkakuluihin, luovan työn ohjaajien palkkioihin ja matkakuluihin, tarvittaviin pienhankintoihin, esim. työpajajaksojen päättymistarjoilut sekä mahdollisiin tekijänoikeus- yms. esityslupiin.

Suunnitteleva ja toimintaa koordinoiva hanketyöntekijä palkat 5588 €

Työpajaohjaajien palkkiot 9360 €

Hanketyöntekijän ja ohjaajien matkakulut 6240 €

Pienhankinnat 1200 €

Luvat 500 €

Kirjaston omarahoitusosuus muodostuu hankkeen kokonaiskoordinointityöstä ja hallinnollisista tehtävistä, työskentelystä hankkeen ohjausryhmässä ja suunnittelussa, markkinointityöstä, järjestettävien yleisötilaisuuksien mukanaolon työpanoksesta sekä sisäisestä tilavuokrasta.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Nuoriso- ja liikuntatoimenjohtaja Teuvo Munkki, nuorisoasianhoitaja Reija Kankilampi, koulutusjohtaja Eija Mattila, musiikkiopiston rehtori Eeva-Maija Talasma, kansalaisopiston rehtori Virpi Havia, kaupungin kulttuuripalvelut
Aloituspäivämäärä : 
01/05/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€22 888
Oma rahoitus yhteensä: 
€5 851
Budjetti euroissa yhteensä: 
€28 739
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€8 000

Avustus myönnetään teeman 3 mukaisten lukuintoa lisäävien tapahtumien järjestämiseen. Perustelumuistio: http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017

 
okm
avi