Tietoyhteiskuntataitoja kainuulaisille
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kajaanin kaupunginkirjasto - Kainuun maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Seminaarinkatu 15
87100
Kirjaston puhelin : 
08-61552422
Kirjaston sähköposti : 
kaupungikirjasto@kajaani.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kam
Y-tunnus : 
0214958-1
Yhteyshenkilön nimi : 
Erkki Romppainen
Puhelin : 
044-7100431
Sähköposti : 
erkki.romppainen@kajaani.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on kansalaisten tietoyhteiskuntataitojen kehittäminen opastamalla asiakkaita erilaisten verkkopalvelujen, mobiililaitteiden ja sovellusten käyttöön.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Koulutustilaisuuksien määrä, koulutuksiin osallistuneiden määrä.

Kuvaus : 

Hankkeen tavoitteena on kansalaisten tietoyhteiskuntataitojen kehittäminen opastamalla asiakkaita erilaisten verkkopalvelujen, mobiililaitteiden ja sovellusten käyttöön. Tietoyhteiskunnan palvelut tulee saattaa tasapuolisesti kaikkien saataville, mutta osa asiakaskunnastamme on syrjäytymässä niiden hallinnasta. Tietotekniikan kehitys on niin huimaa, että monilla on vaikeuksia pysyä kehityksessä mukana. Vaikeuksia on erityisesti työelämän ulkopuolella olevilla. Koska kansalaisten perustiedot digitaalisista palveluista ja viestintätekniikasta vaihtelevat, voi sopivaan koulutukseen hakeutuminen olla vaikeaa. Myös kasvava joukko työelämässä olevia ja esim. aktiivisia senioreita on vailla tietoyhteiskuntataitojen päivittämistä. Monilla on mobiililaitteiden käytön suhteen ongelmia ja kysymyksiä, joihin kaupallisilta toimijoilta on vaikea saada vastausta. Kirjasto voi madaltaa näiden palveluiden käytön esteitä. Edellytyksenä tälle on mm. henkilökunnan osaamisen parantaminen, jotta uusia palveluita kyetään opastamaan asiakkaille. Toteutus: - Hankkeen osa-aikaisen hankevastaavan valinta. - Hankitaan opastustyöhön tarvittava laitteisto. - Henkilökunta opastetaan käyttämään erilaisia laitteita ja sovelluksia. - Järjestetään asiantuntijaluentoja yleisölle, esimerkiksi tietoturvasta yms. - Järjestetään pienryhmäopastuksia asiakkaille, esimerkiksi erilaisten laitteiden ja sovellusten käytöstä. - Järjestetään asiakkaille yksilöopastusta yksilöllisten tietoteknisten ongelmien ratkaisemiseksi. - Kainuun kirjastojen e-aineistojen käytön opastus. - Opastuksia koko Kainuun alueella. Tulokset: - Asiakkaiden ja henkilöstön lisääntyneet tietoyhteiskuntataidot. - Henkilöstö kykenee neuvomaan perusasioita eri laitteiden käytöstä asiakkaille. Vaativampaa opastusta tarvitseville yksilöopastusmahdollisuus.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Kajaanin ammattikorkeakoulu, Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA ja Kainuun ammattiopisto, KAO
Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hankkeen koulutus hankittiin ostopalveluna AIKOPAsta (www.aikopa.fi). Koulutussuunnittelija teki hankkeessa osaamisen alkukartoituksen henkilökunnan parissa. Kyselyyn vastasi 50 henkilökuntaan kuuluva Kainuun eri kirjastoissa. Alkukartoituksen perusteella koulutusten aihealueiksi muodostuivat 1. mobiililaitteet, 2. sosiaalinen media ja 3. tietoturva. Mobiililaitteita hankittiin 5 kpl Android-tabletteja ja kaksi kpl iPad-laitteita. Lisäksi hankittiin koulutusnäyttö kirjaston tilaan.
Osaamistaso oli odotetusti hyvin vaihteleva perustaitojen päivittämistarpeesta taitavimpiin käyttäjiin. Koulutukset aloitettiin syksyllä 2016 niin, että jokaista aihealuetta oli useampi saman sisältöinen koulutusryhmä. Useimmat koulutukset olivat Kajaanissa. Suomussalmella oli kaksi koulutusta ja Kuhmossa yksi. Koulutukset olivat tarjolla sekä henkilökunnalle että asiakkaille. Asiakkaiden saaminen koulutuksiin osoittautui hankalaksi. Hankaluutena oli tiedon välittäminen koulutuksista. Kirjaston nettisivut, facebook, tiedotteet kirjastoissa, lehtien tapahtumakalenterit ja Kainuun tapahtumakalenteri eivät saaneet kovin monta asiakasta tulemaan paikalle. Koulutustilaisuuksia pidettiin 13 ja niihin osallistui yhteensä 109 henkeä, joista 17 oli asiakkaita. Hankkeessa tuotettiin eri aihealueista oppimateriaalipaketteja. Hankkeen toteutumista vaikeutti se, että henkilöstöresurssit Kajaanin kaupunginkirjastossa vähenivät hankkeen toteutumisen aikana.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 
Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Syksyn koulutuksista tehtiin palautekysely, johon ei saatu kovin paljon vastauksia. Ryhmissä oli eri taitotasolla olevia henkilöitä ja erilaisia odotuksia opetuksen suhteen. Osa katsoi asioita henkilökohtaiselta kannalta ja osa työyhteisön tarpeiden kannalta. Parhaimmat arviot tulivat mobiililaitteet –osiosta. Myös tietoturva-asiat kiinnostivat. Sosiaalisen media kohdalla koulutuksen painotus oli oppien hyödyntämisessä työelämässä, kun taas osa olisi kaivannut henkilökohtaisempaa painotusta. Nyt toteutettu koulutus oli enemmän luentomuotoista. Toisaalta tietoturva-asioissa luentomuotoinen koulutus on hyvä.

Jatkotoimenpiteet: 

Jatkotoimenpiteet:
Koulutuksia on tarkoitus tarjota vielä syksyllä 2017. Asiakkaiden taholta kaivattaisiin enemmän henkilökohtaista ohjausta, jonka antamiseen henkilökunnalla on rajalliset mahdollisuudet. Vaikka oppia asiakkaiden opastamiseen on saatu, kynnys ryhtyä opastamaan asiakkaita on iso. Tiedottamista koulutuksista ja tapahtumista täytyy tehostaa, jotta löydetään kanava, millä tavoitetaan laajempi joukko asiakkaita.

Aloituspäivämäärä : 
01/08/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€12 900
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 700
Budjetti euroissa yhteensä: 
€17 600
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
13kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
109henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€12 000

Katso Perustelumuistio 2015 Hankerekisteristä.

 
okm
avi