Ulos kirjastosta – pop-up-tapahtumia kirjastopalvelujen markkinoimiseksi ja lukutaitojen edistämiseksi
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kalajoen kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Pohjankyläntie 6
85100
Kirjaston puhelin : 
044-4691289
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kalajoki.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kaljo
Y-tunnus : 
0185924-7
Yhteyshenkilön nimi : 
Anne Tihinen
Puhelin : 
044-4691290
Sähköposti : 
anne.tihinen@kalajoki.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on markkinoida kirjastopalveluja ja saada kirjastoon uutta asiakaskuntaa sekä edistää lasten, perheiden ja aikuisten lukuharrastusta ja -taitoja. Tavoitteena on myös löytää uusia toimintamalleja ja yhteistyömuotoja tulevaan tapahtumatuotantoon.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tapahtumien määrä, osallistujamäärät, näkyvyys paikallisessa mediassa, asiakaspalautteet ja palautteet yhteistyökumppaneilta sekä kirjaston käytön mittareista kirjastokäyntien määrä, lasten aineiston lainamäärät ja lainaajien lukumäärä

Kuvaus : 

Kalajoen kaupunginkirjasto hakee avustusta tapahtumien järjestämiseen kirjastopalvelujen markkinoimiseksi, kirjastonkäytön lisäämiseksi ja lukutaitojen edistämiseksi.

Kalajoen kaupunginkirjastolla on edessään muutosten vuosi. Kalajoen pääkirjasto siirtyy vuoden 2017 maaliskuussa yhtenäiskouluhankkeen tieltä vähintään vuodeksi väliaikaisiin väistötiloihin ennen suunnitellun kauppakeskuskirjaston rakentamista. Väistötilojen hyötypinta-ala on alle puolet nykyisen tilan pinta-alasta ja osaa kirjaston toiminnasta on supistettava. Samalla muutos voi kuitenkin olla myös tilaisuus kirjaston uuteen esille nousuun, sillä väliaikainen tila on paljon nykyistä keskeisemmällä paikalla, ison päivittäistavarakaupan vieressä.

Tilojen pienuus asettaa haasteensa tapahtumatuotannolle, mutta samalla se on myös kirjaston mahdollisuus jalkautua ulos ja saavuttaa ihmisiä, jotka eivät kirjastoa muuten käytä. Esimerkiksi vuonna 2015 järjestetyssä Tiekkö-kirjastojen asiakaskyselyssä ehdotettiin ei-käyttäjien tavoittamiseksi juuri jalkautumista muualle: ihmisiä, jotka eivät käytä kirjastoa, voisi ehkä tavoittaa tapahtumista, joissa kirjastoa ei ole totuttu näkemään.

Myös Kalajoen kaupungin muitten toimipisteiden, Himangan kirjaston ja kirjastoauton, näkyvyyttä on syytä parantaa, jotta turvataan kirjastopalvelut jatkossa myös muualla kuin Kalajoen keskustaajamassa. Yleisesti Kalajoella on vielä paljon potentiaalisia kirjastonkäyttäjiä: esimerkiksi vuoden 2015 kirjastotilaston mukaan lainaajia kaupunkilaisista on vain 36 % ja kirjaston kävijämäärät ovat olleet viime vuosina yleisesti hienoisessa laskussa.

Kirjastoautoa on tarpeellinen tehdä näkyväksi erityisesti Raution läheisyydessä, josta on lopetettu vuonna 2014 lähikirjasto, mutta jossa korvaavat kirjastoautopalvelut ovat löytäneet vain pienen osan potentiaalisesta asiakaskunnasta, sekä Himangalla, jossa kirjastoautopalvelut ovat olleet käytössä vain joitakin vuosia. Kirjastoautopalvelujen markkinoinnin kohderyhmänä ovat erityisesti aikuiset kirjastonkäyttäjät.

Kirjastoauto järjestää tapahtumat kesällä 2017 Rautio-viikolla, Tyngän markkinaviikolla ja Himangan Raumankarin markkinoilla, jotka ovat paikallisittain isoja tapahtumia. Raumankarin markkinoille osallistuu kirjastoauton mukana myös Himangan kirjasto, jolloin myös Himangan kirjastolla on tilaisuus mainostaa palvelujaan. Kussakin tapahtumassa on kirjastoauton mukana joku paikallisia kiinnostava kirjailijavieras tai esiintyjä ja tapahtumassa on myös mahdollista tutustua kirjastoautoon, tehdä kirjastokortteja ja lainata kirjastoauton aineistoa. Mahdollisuuksien mukaan tapahtumiin ideoidaan myös muuta toimintaa.

Pääkirjaston ja Himangan kirjastojen palvelujen markkinointi kohdentuu erityisesti lapsiin ja perheisiin ja nuoriin aikuisiin. Pääkirjasto on mukana ohjelmineen kesällä ja syksyllä 2017 kahdessa isossa Kalajoen keskustaajaman tapahtumassa, Kajari-musiikkitapahtumassa ja Pauhamissa. Perheiden tavoittamiseksi ja alle kouluikäisten lasten lukuharrastuksen tukemiseksi järjestetään Kalajoella ja Himangalla yhteistyössä varhaiskasvatuksen, Mannerheimin lastensuojeluliiton ja koulujen vanhempainyhdistysten kanssa lisäksi syksyllä 2017 lastenkirjallisuusaiheinen sanataidetapahtuma ja kaikille kalajokisille esikoululaisille kirjavinkkaustuokio. Nuorten aikuisten tavoittamiseksi järjestetään yhteistyössä Kalajoen lukion ja muiden toisen asteen oppilaitosten kanssa jokin kirjallisuusaiheinen tapahtuma, teemana jokin nuorille ajankohtainen teema.

Osa tapahtumista liitetään Suomi 100 -juhlavuoteen ja osa Kirja-Suomi 2017 -hankkeeseen.

Tapahtumat ja kustannukset

Kesä 2017

Pääkirjasto:

Kirjallisuus- ja musiikkitapahtuma Kalajoen keskustaajamassa musiikkitapahtuma Kajarin yhteydessä: esiintyjien palkkio 500, matkakustannukset 130, yhteensä 630 Eur

Kirjastoauto ja Himangan kirjasto:

Tapahtuma Rautio-viikolla: kirjailijavieraan/esiintyjän palkkio 300 (sis. Lukukeskuksen palvelumaksu), matkakustannukset 130, sijaisen palkkaaminen kirjastoautoon 90, yhteensä 520 Eur

Tapahtuma Tyngän markkinoilla: kirjailijavieraan/esiintyjän palkkio 300, matkakustannukset 130, sijaisen palkkaaminen kirjastoautoon 90, yhteensä 520 Eur

Tapahtuma Raumankarin markkinoilla Himangalla: kirjailijavieraan/esiintyjän palkkio 300, matkakustannukset 130, sijaisen palkkaaminen kirjastoautoon 90, yhteensä 520 Eur

Kirjastoauton tapahtumat lauantaisin, jolloin autoon tarvitaan sijainen

Syksy 2017

Pääkirjasto:

Kirjallisuustapahtuma Kalajoen keskustaajamassa Pauhamat-tapahtuman yhteydessä: esiintyjän palkkio 300, matkakulut 130, yhteensä 430 Eur

Sanataidetapahtuma yhteistyössä lukion ja muitten toisen asteen oppilaitosten kanssa, kaksi esitystä: esiintyjän palkkio 560, matkakulut 130, hotelliyöpyminen 90, yhteensä 780 Eur

Pääkirjasto ja Himangan kirjasto:

Lasten ja perheiden sanataidetapahtumat Kalajoen ja Himangan taajamissa, paikkana Merenojansali ja Raumankarin koulu: esiintymispalkkiot 2*600, matkakulut 2*130, yhteensä 1460 Eur

Draamavinkkaukset esikoululaisille, yhdeksän ryhmää: Esiintymispalkkiot 720, matkat Kalajoelle 130, matkat Kalajoella 100, hotelliyöpymiset/2 yötä 160, päivärahat 80, yhteensä 1190 Eur

Omarahoitusosuus koostuu kirjaston työpanoksesta (sisältää suunnittelun ja toteutuksen).

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Raution, Tyngän ja Himangan kotiseutu- ja kyläyhdistykset, Kajari- ja Pauhamat-tapahtumat, esiopetusta tarjoavat päiväkodit ja koulut, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kalajoen ja Himangan yhdistykset, Himangan Vesaiset, koulujen vanhempainyhdistykset, toisen asteen oppilaitokset

Aloituspäivämäärä : 
02/01/2017
Lopetuspäivämäärä : 
29/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€6 050
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€8 050
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€8 704
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 704
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
10kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
181henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
10kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
1 217henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€6 000
 
okm
avi