Vaarallinen lukudiplomi
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Joensuun seutukirjasto
Kirjaston osoite : 
Pl 114
80101
Kirjaston puhelin : 
050 3020563
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@jns.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Jm
Y-tunnus : 
0242746-2
Yhteyshenkilön nimi : 
Rebekka Pilppula
Puhelin : 
050 3020563
Sähköposti : 
rebekka.pilppula@jns.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteina on maakunnallisen lukudiplomin kehittäminen vastaamaan uuden opetussuunnitelman tarpeisiin. Diplomin avulla annetaan työkaluja lukemaan innostamiseen sekä kirjastojen henkilökunnalle että opetttajille ja vanhemmille.

 

 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Maakunnallisesta lasten- ja nuortenkirjastotyön työryhmästä muodostuva ohjausryhmä ja hanketyöntekijä arvoivat projektin etenemistä ja laativat yhdessä tarvittavat mittarit  (esim. käyttöasteen seuranta, palautteenkeruu, keskustelut opettajien kanssa ym) diplomin tavoitteisiin pääsyn seurantaan. Hankkeessa toteutettua diplomia tarkistetaan ja täydennetään säännöllisesti,  käyttäjiltä saatu palaute huomioiden.

Kuvaus : 

Suomalaisten lasten ja nuorten lukutaidon puolesta on nyt aika pitää ääntä. Kansainväliset tutkimukset osoittavat, että vaikka Suomi on edelleen maailman kärkimaa (esim. PISA, PIRLS tai WLMN), on lasten ja nuorten lukutaidon heikkenemisestä havaittavissa hälyttäviä merkkejä. Erityisesti kun kyseessä ovat pojat, matalamman sosiaalisen statuksen perheoloista tulevat lapset ja nuoret tai maahanmuuttajalapset ja –nuoret.

Lisäksi monenlaiset luki-, keskittymis- ja tarkkaavaisuusongelmat vaikuttavat koululaisen taitoon, intoon ja halukkuuteen kehittää lukutaitojaan. Hieman huolestuttavaa on myös se, että lasten lukuinto on heikentynyt aikaisemmista tutkimuksista. Lukemiseen sitoutuminen (reading engagement) tuntuu yhä useammasta vastenmieliseltä. Pidempiin teksteihin ei haluta tai jakseta keskittyä.

Lukutaito on paljon enemmän kuin lukuharrastus vapaa-ajalla. Lukutaito on kansalaistaito ja perusvalmius jonka merkitys näkyy muissa oppimisen ja elämän osa-alueissa.

Kirjastojen tehtävä on tukea ja täydentää opetusta sekä tarjota koululaisille mahdollisuuksia sekä oppimiseen että viihtymiseen. Laajemmat, valtakunnalliset hankkeet, esim. Lukuinto toimivat suunnannäyttäjinä muille kirjastoille. Vaara-kirjastojen alueella on erikokoisia kirjastoja ja kuntia, nyt haettavan maakunnallisen hankkeen tulokset hyödyttävät kaikkia kirjastoja ja koko maakunnan koululaisia. Tulokset ovat myös muiden kirjastojen ja organisaatioiden sovellettavissa. Maakunnallisen lukemaaninnostamisen välineeksi valikoitui lukudiplomi, koska sellaisia on jo nyt menestyksekkääsi käytössä eri kirjastoissa.  Olemassa olevien diplomien runsas kirjo, kirjalistojen päivityksien viiveet tai kirjojen riittämättömyys ovat luoneet myös kirjastoille tarpeen yhtenästää diplomikäytäntöjä.

Lukudiplomi on luokan yhteinen lukemaan innostamisen työkalu. Valmis rakenne ja kirjalistat auttavat vähemmän lukemista harrastava koululaista kirjan valinnassa. Diplomin suorittamisen pelillinen tai kilpailullinen elementti voi jollekulle olla lukemaan innostava seikka.

Opettaja huolehtii diplomin käytännön toteutuksesta koulussa, kun taas kirjaston tehtävänä on tarjota mahdollisimman houkutteleva valikoima luettavaa kaikentasoisille lukijoille. 

Hankkeen tavoitteina on

-         Pohjois-Karjalan Vaara-kirjastojen yhteisen lukudiplomin kehittäminen vastaamaan lukutaitojen haasteisiin ja uuden opetussuunnitelman tarpeisiin

-          Vaara-kirjastojen yhteinen brändääminen

-          yhteisten aineistohankintaperiaatteiden kehittäminen

-          maakunnan kirjastojen henkilökunnan sisältö-, markkinointi- ja pedagogisen osaamisen lisääminen

-          uusien toimintamallien testaaminen ja käyttöönotto

Sisällöt 

Yhteisen lukudiplomin kehittäminen

  • jotain uutta: esim. alle kouluikäisten satu/perhediplomi, S2-diplomi (sopii myös ikään sitomatta lukilaisille), diplomin kulku koko perusasteen koulutuksen läpi…
  • tuore formaatti ja ajantasainen visuaalinen ilme
  • tehtävien kokoaminen diplomin suorittajille
  • ohjeistusta opettajille motivointiin, palkitsemiseen
  • E-kirjat osana lukudiplomia: satsaaminen lasten ja nuorten e-kirjojen hankintaan (Rovaniemen hankkeen seuraaminen)
  • diplomin sitominen aineistohankintaan, lisäkappaleet diplomikirjoja maakunnallisesti hankittuna
  • kirjaston aineistojen nostojen tehostaminen: vinkkauskirjojen lisääminen diplomilistoihin ja toisaalta diplomikirjojen vinkkauksen tehostaminen
  • lahjat, palkinnot ym. materiaalit diplomiin liittyen

 Hankkeen eteneminen

Hankkeeseen valitaan projektityöntekijä kuuden kuukauden ajaksi. Hän selvittää tämänhetkisiä lukudiplomikäytäntöjä niin Vaara-kirjastojen kuin koko maan alueella sekä kokoaa Vaara-kirjastoille yhteisen lukudiplomin. Formaatti-, alusta- ym. ratkaisut tehdään hankkeen aikana, kun vaihtoehdot on kartoitettu (esim.  upottaminen olemassa oleviin portaaleihin [Kirjasampo], verkkosivusto, kirjastojärjestelmän integrointi, mobiiliulottuvuus, sosiaalisen median mukaanotto…). Sisällön suunnitteluun ja käytettävyyden testaaamiseen osallistetaan kirjaston henkilökunnan lisäksi maakunnan opettajia ja koululaisia.

Diplomi otetaan käyttöön tammikuussa 2018 tai viimeistään lukuvuoden 2018-2016 alkaessa.

 

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Kaikki maakunnan yleiset kirjastot eli Vaara-kirjastot

Aiemmat hankkeet: 

Loikkaa kirjaan (Joensuun seutukirjaston lukudiplomi vuonna 2007)

 

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€25 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€6 900
Budjetti euroissa yhteensä: 
€31 900
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€18 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2017, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017

 
okm
avi