Vireyttä vanhuuteen - Toimintamalli ikääntyneiden palveluille
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Vihdin kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Pisteenkaari 9
03100
Kirjaston puhelin : 
09 4258 3181
Kirjaston sähköposti : 
vihdin.kunnankirjasto@vihti.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Vihti
Y-tunnus : 
0131905-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Merja Lonkainen
Puhelin : 
044 042 1149
Sähköposti : 
merja.lonkainen@vihti.fi
Hankkeen tavoite: 

Tavoitteena on luoda Vihdin kunnankirjastoon toimintamalli ikääntyneille kohdennetuille palveluille.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Ikäihmisille suunnattujen tapahtumien ja osallistujien määrä
Kirjaston kotipalvelun perustaminen ja asiakkaiden hankkiminen

Kuvaus : 

Haetaan rahoitusta ikääntyneille kohdennettujen palveluiden toimintamallin luomiseen. Avustusta haetaan pääasissa henkilöstökuluihin, sillä avustuksen turvin on mahdollista palkata pedagoginen informaatikko/kirjastonhoitaja ikäihmisten palveluiden luomiseen ja kehittämiseen. Hankerahalla palkattu työntekijä luo toimintamallin sekä materiaalin, jota voidaan hyödyntää jatkossa nykyisellä henkilöstöresurssilla. Hanketyöntekijä osallistuu toimintamallin sisällön toteutukseen yhteistyössä kirjaston henkilökunnan kanssa. Hankkeella halutaan löytää myös toimivia ratkaisuja lasten ja vanhusten kohtaamiseen, jolla voidaan vahvistaa sukupolvien välistä yhteyttä.

Vihdissä valmistellaan suunnitelmaa ikääntyneen väestön tukemiseksi. Suunnitelmaa valmistelevaan työryhmään kuuluu edustus jokaisesta hallintokeskuksesta. Suunnitelman hyväksyy kunnanhallitus ja sitä tarkistetaan valtuustokausittain.  Suunnitelman taustalla on 1.7.2013 voimaan tullut laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista.( Suurinta osaa pykälistä alettiin soveltaa heti lain tultua voimaan, osaa 1.1.2014 ja osaa 1.1.2015 alkaen. ) Lain mukaan kunnan on laadittava suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnittelussa on painotettava kotona asumista ja kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä.

Kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja on mukana suunnitelmaa laativassa työryhmässä, koska kirjasto- ja kulttuuripalveluilla tarjotaan ikääntyneille tietoa ja elämyksiä, lisätään osallisuutta ja edistetään henkisen pääoman ylläpitämistä ja kehittymistä. Kirjasto nähdään mahdollisuutena sivistykseen, opiskeluun, tiedon hankintaan, elämyksiin ja virkistymiseen.

Vihdin kunnankirjastossa ei ole perinteitä säännöllisille ikäihmisten palveluille. Kotipalvelu on yksi tunnetuimmista ikääntyneelle väestölle suunnatuista kirjastopalveluista, mutta Vihdissä kirjasto ei ole pystynyt tarjoamaan kotipalvelutoimintaa asukkaille niukan henkilöstöresurssin vuoksi. Ikäihmisten palvelut ovat jääneet lähinnä heille suunnatun kirjastoaineiston ja satunnaisten tapahtumien varaan. Vihdin kunnankirjasto sitoutuu kuitenkin jatkossa ikääntyneen väestön tukemiseksi laadittavan suunnitelman vuoksi luomaan perustan ikääntyneen väestön palveluille ja sen takia haemme avustusta palvelujen kehittämiseen.

Hankkeesta syntyvän toimintamallin sisältöä voivat muut kunnat hyödyntää soveltuvin osin ikääntyneen väestön palvelutarjonnassa ja tällä tavoin vastata omalta osaltan aiemmin mainitun lain vaatimuksiin.

Kustannusarvio:

palkkakulut 1.8.2015 – 30.4.2016, 9 kk yht. 30 000 euroa

matkakulut 200 euroa

materiaalit 800 euroa

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Mahdollisia yhteistyökumppaneita:

kunnan eri yksiköt (esim. museo ja päiväkodit), kunnan terveys- ja sosiaalipalveluista vastaava perusturvakuntayhtymä Karviainen, Hiiden opisto sekä järjestöt ja muut vapaaehtoistoimijat

 

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hankerahalla palkattiin päätoiminen projektityöntekijä 4 kuukaudeksi keväällä 2017. Hankkeeseen osallistui myös pääkirjaston vakituinen kirjastonhoitaja, jonka vastuualueeseen kirjaston senioripalvelut jatkossa kuuluvat.

Hankkeen alussa tutustuttiin ikäihmisten toimintaan Vihdissä. Vihdissä toimii monia aktiivisia seniori-ikäisten järjestöjä, jotka järjestävät kerhoja, tapahtumia ja retkiä. Länsi-Uudellamaalla toimivan kansalaisopiston, Hiiden opiston tarjonnasta löytyy maksullisia kursseja myös erityisesti senioreille, esimerkiksi tietotekniikan alalta.
Hanketta varten kartoitettiin referenssiksi muutamien yleisten kirjastojen senioritoimintaa ja netistä löytyvää tietoa kirjastojen senioritoiminnasta. Helsingin kaupunginkirjastosta saatiin tarkka selvitys sen seniorityöstä. Helsingin kaupunginkirjasto (Helsingin kaupunginkirjasto 2017) on Suomen suurin yleinen kirjasto ja yleisten kirjastojen keskuskirjasto. Lisäksi tietoja saatiin muutamista pienemmistä kirjastoista. Monissa näistä järjestetään satunnaisia tapahtumia iäkkäämmälle väelle, suosituimpia olivat tietotekniikkaan liittyvät tapahtumat. Osassa kirjastoista on myös kotipalvelutoimintaa. Monissa kirjastoissa niukat resurssit estivät säännöllisen toiminnan järjestämisen iäkkäille.

Hankkeessa haluttiin löytää toimivia ratkaisuja lasten ja vanhusten kohtaamiseen. Vihdissä on olemassa Terhokerho, mutta sen toiminta oli katkolla keväällä 2017. Terhokerhot ovat erityisesti lapsille ja eläkeläisille tarkoitettuja, maksuttomia, kaikille avoimia kerhoja. Niissä leikitään ja vietetään kiireetöntä aikaa. Toiminnan takana ovat Suomen kulttuurirahasto, Mannerheimin lastensuojeluliitto, Punainen Risti ja Sosiaali- ja terveysministeriö (Terhokerho 2017).

Maaliskuussa 2017 toteutettiin asiakaskysely yli 65-vuotiaille vihtiläisille. Kyselyyn pystyi vastamaan sekä paperi- että verkkolomakkeella. Kyselyä mainostettiin aktiivisesti Vihdin seniorijärjestöille ja osalle lähetettiin paperisia vastauslomakkeita. Taustatietojen lisäksi kyselyllä selvitettiin, millaisia palveluja seniori-ikäiset toivovat kirjastolta. Toiveita olivat esimerkiksi musiikkiin liittyvät tapahtumat, elokuvanäytökset, tietotekniikkaan liittyvät opastukset, lukupiiri-tyyppiset tilaisuudet ja kotipalvelu. Lisäksi tuli toiveita kirjailijavierailuista, lukupiireistä, luennoista, tapahtumista (esimerkiksi näytelmiä, runonlausuntaa, kirjavinkkauksia), taidelainaamosta ja kahvilasta.

Kirjat kotiin -palvelu
Jo uuden kirjastolain pykälässä 10 (Laki yleisistä kirjastoista 29.12.2016/1492) sanotaan ” Yleisen kirjaston tulee olla kaikkien käytettävissä ja saavutettavissa”. Kirjaston kotipalvelun, tässä tapauksessa nimeltään Kirjat kotiin -palvelun perustaminen oli luonnollista. Myös kunnassa valmisteilla oleva suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi vaatii iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palveluiden järjestämistä. Painotus on mm. kotona asumisen tukemisessa. Asiakaskysely senioreille -kyselyssä lähemmäs 30 % vastaajista kannatti kotipalvelutoimintaa.
Ennen palvelun perustamista projektin työntekijät kävivät tutustumassa kotipalveluun Lohjan kaupunginkirjastossa ja Vantaan kaupunginkirjastossa. Lohjan kaupunginkirjasto on Karkkilan kaupunginkirjaston lisäksi Vihdin kunnankirjaston kimppakirjasto. Se oli siis luonteva paikka vierailulle. Vierailulla saatiin paljon hyödyllistä käytännön tietoa ja yhteistyötä on tarkoitus jatkaa myös tulevaisuudessa. Vantaan kaupunginkirjastossa haluttiin vierailla erityisesti sen takia, että siellä kotipalvelu perustuu vapaaehtoisten toimintaan. Näin pystyttiin vertailemaan eri tapoja järjestää kotipalvelua.
Ennen Kirjat kotiin -palvelun perustamista selvitettiin Vihdin kunnasta, oliko kunnan kautta saatavissa kuljetus palvelun kirjakasseille. Kuljetus sovittiin yhdistettäväksi kunnan muuhun kuljetustoimintaan, joka hankitaan ostopalveluna. Kun kuljetus oli saatu varmistettua, päätettiin perustaa Kirjat kotiin –palvelu. Tämän jälkeen laadittiin palveluun liittyviä materiaaleja.

Internetsivu senioreille
Projektin yhteydessä pohdittiin oman internetsivun laatimista senioreille Vihdin kunnankirjaston internetsivuille. Leppäsen kartoituksen mukaan (Leppänen 2013, 19) vain viidellä suomalaisella yleisellä kirjastolla on omat sivut senioreille. Toisaalta esimerkiksi asiakaskysely senioreille -asiakaskyselyssä tuli esille, että yli 70% vastaajista oli käytössään tietokone, tabletti tai älypuhelin. Tästä voi päätellä, että yhä useampi seniori-ikäinen etsii tietoja kirjastopalveluista internetsivustoilta.
Vihdissä päätettiin tehdä oma sivu senioreille. Sivulla kerrotaan ikäihmisille sopivista erityisaineistoista eli äänikirjoista, Celia-äänikirjoista, selkokirjoista ja isotekstisistä kirjoista. Asiakaskysely paljasti, ettei tällainen aineisto ollut kovin tuttua yli 65-vuotiaille vihtiläisille. Lisäksi sivulle laitettiin tietoa kirjastosta löytyvistä Daisy-soittimista, lukulaseista, suurennuslaseista ja kuulovammaisille tarkoitetusta palvelusilmukasta. Kun Kirjat kotiin -palvelu alkaa syksyllä 2017, lisätään seniorisivuille kuvaus tästä palvelusta. Sivun sisältö on pysyvää, jotta sitä ei tarvitse päivittää kovin usein. Finna-verkkokirjastoon on mahdollista koota senioreille suunnattuja erilaisia lukusuosituslistoja. Tätä mahdollisuutta aiotaan hyödyntää myöhemmin.

Tapahtumat senioreille:

Musiikkitapahtumat
Asiakaskysely senioreille -raportista ilmenee, että eniten toivottu palvelu oli erilaiset musiikkiin liittyvät tapahtumat. Vihdin kunnankirjaston toinen hanke ”Kirjastossa soi” -konserttien sarja osui sopivasti kevääseen 2017. Vihdin pääkirjastossa soi tämän sarjan puitteissa kuusi kertaa. Keväällä 2018 on tulossa toinen konserttien sarja. Yksittäisiä konsertteja pidetään näiden lisäksi.

Elokuvaesitykset
Seniorit toivoivat asiakaskyselyssä toiseksi eniten elokuvaesityksiä ja niitä toivottiin erityisesti pääkirjastoon. Kirkonkylässä on elokuvateatteri, joten siellä ei koettu niin suurta tarvetta päästä katsomaan elokuvia kirjastoon. Keväällä 2017 on sekä pääkirjastossa että Kirkonkylän kirjastossa järjestetty kaksi elokuvaesitystä. Molemmat elokuvat olivat vanhoja, kotimaisia filmejä, joita kyselyssä toivottiin.

Tietotekniikkaopastukset
Asiakaskysely senioreille -asiakaskyselyssä selvitettiin myös tietotekniikkaopastusten tarpeellisuutta. Yli 30% kannatti tällaisia tilaisuuksia. Vihdissä mm. Hiiden opisto ja Vihdin vanhusten tuki ry järjestävät tietotekniikan opetusta senioreille. Nämä tilaisuudet ovat kuitenkin maksullisia. Monella paikkakunnalla järjestetään nykyisin seniorisurfausta. Tietoa tällaisten tapahtumien järjestämisestä saatiin kimppakirjastosta Karkkilasta. Siellä toiminta on aloitettu hyvällä menestyksellä vuoden 2017 alusta. Vanhustyön keskusliiton SeniorSurf -sivustolta (Vanhustyön keskusliitto 2017) löytyy erittäin hyvät tiedot toiminnan aloittamiseen ja järjestämiseen. Onkin tarkoitus kartoittaa, pystytäänkö vastaavanlaisia tilaisuuksia järjestämään Vihdin kunnankirjastossa.

Muita toimenpiteitä
Kirjasto otti yhteyttä SPR:n ystävätoimintaan ja heille mainostettiin kirjaston palveluja. Lisäksi hankerahalla ostettiin kirjaston lainattaville Daisy-soittimille ekologiset ja käytännölliset kantokassit paikallisesta yrityksestä, jotta laitteet saatiin lainauskiertoon. Hankerahoista hankittiin myös pääkirjastoon erityisesti iäkkäämpiä asiakkaita varten muutama peli, joita on mahdollista hyödyntää aineistosuosituksissa tai tapahtumissa.

LÄHTEET
Enter ry 2017. Astu sisään! Peremmälle” Viitattu 20.6.2017 https://www.entersenior.fi/.
Helsingin kaupunginkirjasto 2017. Tietoa meistä. Viitattu 20.6.2017 https://www.hel.fi/kirjasto/fi/tietoa/.
Kuntaliitto 2016. Yleisten kirjastojen saavutettavuussuositus. Helsinki: Suomen kuntaliitto.
Laki yleisistä kirjastoista 29.12.2016/1492.
Leppänen, A. 2013. Turun kaupunginkirjaston senioripalvelujen kehittäminen : verkkopalvelut ja yhteistyökumppanit. Opinnäytetyö. Kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelma. Turku: Turun ammattikorkeakoulu. Viitattu 6.5.2017 http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2013112518114.
Terhokerho 2017. Mikä on terhokerho? Viitattu 20.6.2017/.
Vanhustyön keskusliitto 2017. SeniorSurf. Viitattu 20.6.2017 http://www.vtkl.fi/seniorsurf.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Asiakaskysely senioreille – kysely ja sen raportti ja yhteenveto
Internetsivu senioreille: kuvaukset erityisaineistosta (isotekstiset kirjat, selkokirjat, äänikirjat, Celia-äänikirjat, Daisy-kuuntelulaite)
Kirjat kotiin –palvelu: palvelun esite, sopimuslomake asiakkaan kanssa, haastattelulomake, palvelun kuvaus

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Projektityöntekijä teki laajaa kartoitus- ja selvitystyötä, jonka pohjalta lähdettiin luomaan Vihdin tarpeiden ja resurssien mukaista mallia. Asiakaskysely osoitti, että kirjastossa on jo osattu suhteellisen hyvin vastata asiakkaiden piilotoiveisiin esim. järjestämällä musiikki- ja kirjallisuustapahtumia. Kirjat kotiin -palvelun valmistelu ja käynnistysvalmiuteen saattaminen oli projektin merkittävin saavutus. Projektityöntekijällä oli mahdollisuus paneutua asiaan täysipainoisesti, mihin vakituisen henkilökunnan resurssit eivät olisi riittäneet. Hyvin suunnitellun Kirjat kotiin -palvelun ei lasketa jatkossa vievän kohtuuttomasti työaikaa.

Jatkotoimenpiteet: 

Kirjat kotiin –palvelun aloittaminen käytännössä syksyllä 2017 ja siitä tiedottaminen, tietotekniikkatilaisuuksien järjestäminen.

Lisätietoa: 

Hankkeen kulut olivat 29,75 euroa suuremmat kuin myönnetty avustus. Lisäksi omarahoitusosuuteen on laskettu hankkeeseen käytetyt vakituisen kirjastonhoitajan työtunnit, 190 h.
190 (työtunnit) x 23 (tuntipalkka) = 4370 euroa

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€31 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€6 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€37 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€18 400
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 400
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€14 000
 
okm
avi