Yhdessä oppimaan - kirjastonkäytön opetus uusiksi
Vuoden 2017 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Iisalmen kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Kirkkopuistonkatu 9
74100
Kirjaston puhelin : 
358 40 830 2712
Kirjaston sähköposti : 
iisalmi.kirjasto@iisalmi.fi
ISIL-tunnus : 
Iisla
Y-tunnus : 
9086071-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Tuija Sirviö-Lappalainen
Puhelin : 
358 404894006
Sähköposti : 
tuija.sirvio-lappalainen@iisalmi.fi
Hankkeen tavoite: 

Tavoitteet

  1. Päivitetään kirjastonkäytön opetuksen suunnitelma sekä uudistetaan että testataan siihen kuuluvat materiaalit
  2. Perehdytetään  henkilökunta uusiin käytänteisiin
Tavoitteen seurannan mittarit: 

Mittarit

-       opettajilta ja oppilailta kerätty palaute 
-       kirjastonkäytön opetuksen tilaisuuksien ja niihin osallistuneiden määrä
-       kirjastonkäytön opetuksen tuntimäärä

Kuvaus : 

Taustaa

Uusi opetussuunnitelma tuli voimaan syksyllä 2016. Iisalmen kaupungin uudistuneessa perusopetuksen opetussuunnitelmassa kirjasto on vahvasti läsnä: Kirjastoa voi käyttää kaikkien aineiden opiskelussa ja erityisesti monialaisten oppimiskokonaisuuksien yhteydessä. Kouluja kannustetaan tekemään yhteistyötä kirjastojen kanssa tiedonhankinnassa, lukuinnostukseen kannustamisessa sekä mediakasvatuksessa. Kirjaston kanssa tehtävässä yhteistyössä korostuu oppilaan aktiivinen rooli, oppiminen tapahtuu itse tekemällä ja kokeilemalla. Kirjaston kanssa tehtävästä yhteistyöstä koulut/kunnat voivat tehdä erillisen suunnitelman.

Olemassa olevat kirjastonkäytön opetuksen materiaalit ja suunnitelma  ovat vuodelta 2006. Niiden päivittäminen on uuden opetussuunnitelman myötä välttämätöntä koska se luo haasteita, joihin ei pystytä tällä hetkellä täysin vastaamaan.  Iisalmen kaupungilla on käytössä kulttuurikasvatusohjelma (http://iisalmi.fi/loader.aspx?id=87a45285-5db8-4d16-89d4-b721b761fb53), jossa kirjasto on mukana eri luokka-asteiden yhteydessä mm. kirjastonkäytön opetuksen, lukudiplomien ja vinkkauksen kautta. Hankkeen avulla laadittava kirjastonkäytön opetussuunnitelma tukee kulttuurikasvastusohjelmassa määriteltyjä tavoitteita. 

Toimenpiteet 

Hankkeen varoilla palkataan projektityöntekijä vuoden ajaksi. Näin mahdollistetaan täysipainoinen paneutuminen kirjastonkäytön opetussuunnitelman ja materiaalin  uudistamiseen sekä yhteyksien luomiseen ja työtapojen omaksumiseen.  Hankkeessa laaditaan kirjastokäytön opetussuunnitelma  ja monimuotoista oppimista tukevia materiaaleja yhteistyössä  opettajien kanssa. Suunnitelmaa tehdessä otetaan huomioon resurssit ja mahdolliset tulevaisuuden haasteet.

Kirjastossa on  käytössä kirjastonkäytön opetuksen tueksi räätälöityjä vinkkauspaketteja lapsille ja nuorille. Vinkkauspaketteja kehitetään esim. rakentamalla minivinkkauspaketteja kirjastoauton henkilökunnan käyttöön.  

Hankkeessa panostetaan kirjastonkäytön opetuksen markkinointiin  ja tiedottamiseen. Hankkeen aikana suunnitellaan ja toteutetaan  materiaalipaketteja kouluille ja päiväkodeille. Lisäksi luodaan opas kirjastonkäytön opetuksesta henkilökunnan käyttöön. Uudistettua kirjastonkäytön opetuksen suunnitelmaa testataan  ja muokataan saadun palautteeen perusteella. 

Hankkeen aikana otetaan käyttöön uusia vuorovaikutteisia kirjastonkäytön opetusmuotoja. Tämän vuoksi hankitaan kaksi koodausroborttia, joiden avulla oppilaat voivat syventää oppimiaan taitoja kirjaston tiloissa.

Henkilökunta perehdytetään  uusiin  materiaaleihin ja vinkkauspaketteihin. Luodut materiaalit ovat hankkeen jälkeen kaikkien yhdeksän Rutakko-kirjaston käytettävissä. Materiaalit laitetaan  mahdollisuuksien mukaan yleisesti nähtäville verkkokirjastoon. 

Tehdään tutustumiskäynti kirjastonkäytönopetusta hyvin toteuttavaan yleiseen kirjastoon. Käynnin tarkoituksen on oppia uusia, hyviä käytänteitä ja mahdollisuuksien mukaan ottaa niitä käyttöön omassa työssä.

Toteutus

 Toteutetaan henkilökunnalle tutustumiskäynti kirjastonkäytön opetuksen hyvin toteuttavaan yleiseen kirjastoon.

  1. Koulutetaan henkilökuntaa hankkeen aikana.
  2. Luodaan materiaalipaketit ja minivinkkauspaketit kirjaston käyttöön.
  3. Tehdään markkinointi ja tiedotusmateriaalit. 
  4. Tehdään uudistettu kirjallinen ohjeisto kirjastonkäytön opetuksen toteuttamiseksi.

Aikataulu

Syksy 2017

-       etsitään kiinnostuneita kouluja ja opettajia ja luodaan yhteydet heihin
 -      järjestetään henkilökunnan tutustumiskäynti yleiseen kirjastoon, jossa kirjastonkäytön opetus toteutettu hyvin            
-       luodaan alustava kirjastonkäytön opetuksen suunnitelma

 2018

-       kirjastonkäytön opetuksen suunnitelman testaaminen ja palaute
-       henkilökunnan kouluttaminen uusiin käytäntöihin
-       suunnitelman käyttöönotto, markkinointi ja viestintä
-       kirjallisen ohjeiston kokoaminen
-       hankkeen loppuraportin teko 

 Rahoitus

Suurin osa projektin budjetista koostuu henkilöstökuluista (projektityöntekijä, yksi vuosi). Materiaalikustannuksiin kuuluvat koodausrobotit,  viestintä- ja markkinointimateriaalit, kirjastonkäytön materiaalipakettien sekä minivinkkauspakettien teko. 

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€39 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€7 800
Budjetti euroissa yhteensä: 
€46 800
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€18 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2017, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017