Järjestä:

Löytyi 67 hanketta.

Kyytiä e-aineistoille! 2015

Hankkeen tavoitteena on edistää kirjastoon hankittavien sähköisten aineistojen käyttöä. Hankkeen avulla pyrimme saamaan e-aineistot heti aktiivisesti lainaan.

Asiakkaiden osallistaminen kirjastopalveluiden kehittämiseen Kuopion kaupunginkirjastossa 2015

Hankkeessa lisätään asiakkaiden osallisuutta Kuopion kaupunginkirjaston kirjastopalvelujen kehittämisessä ja palvelujen muotoilemisessa.

Kohtaamisia kirjastoissa ja kouluissa 2015

Kolmen kirjaston yhteistyönä toteutettu kirjailijavierailujen sarja, jonka tarkoitus on tuottaa iloa, virkistystä ja elämyksiä. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa ja mahdollistaa säännöllisesti kokoontuvien kirjallisuuskerhojen perustaminen. Kerhot lisäävät lukumotivaatiota ja kirjallisuuden harrastamista lähiseuduilla.

Lainaa vain! Perheet lorujen ja lastenkirjallisuuden pariin vauva-ajasta lähtien 2015

Tämän hankkeen tarkoituksena on lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä lukuharrastuksen lisääminen. Hanke toteutetaan monimuotoisena; järjestetään erilaisia tilaisuuksia niin vanhemmille, lapsille kuin perheillekin. Hankkeessa tuotetaan materiaalia, joka jää käyttöön hankkeen jälkeenkin.

Omatoimilainaus Ylä-Savon kirjastoissa 2015

Omatoimilainauksen käyttöönottohanke on Ylä-Savon kirjastoverkko Rutakon yhteishanke, jossa ovat mukana Iisalmen, Keiteleen, Pielaveden, Sonkajärven ja Vieremän kunnankirjastot.

Iloista eloa 2015

Rautavaaran kirjasto toteuttaa yhteistyössä Rautavaaran kulttuuritoimen kanssa Iloista eloa -hankkeen 1.4.-30.9.2015 välisenä aikana.
Hanke muodostuu kirjastolla järjestettävistä kirjailijavierailuista ja satutunneista.

Hankkeen päätavoite on saada kuntalaiset aktiivisemmiksi kirjastonkäyttäjiksi.

Tavoitteena on edistää lukemista ja kirjallisuuden harrastamista, antaa kuntalaisille elämyksiä ja positiivisia kokemuksia ja lisätä lukuharrastusta ja kirjaston palvelujen käyttöä.

ETSI, LUE JA ESITÄ - TEHOA KIRJASTON JA KOULUN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN 2015

Tavoitteena tehostaa projektiluontoisesti kirjaston nykyistä tiedonhaun opetusta ja lukemisharrastuksen edistämistä peruskoulun alakoululaisille. Tavoitteena on ottaa huomioon uusi opetussuunnitelma ja kartoittaa sen tuomat mahdollisuudet kirjaston ja koulun väliseen yhteistyöhön. Tavoitteena on saada aikaan uusia käytänteitä kirjaston ja koulun välille tiedonhankinnan ja monilukutaidon opetukseen. Hankkeessa pyritään myös saavuttamaan kaikki alakoululaiset kirjavinkkauksella ja lukukampanjalla lukuinnon herättämiseksi.

TABLETIT KÄTEEN JA TIEDONHANKINTAAN 2015

Jotta tiedonhankinnan ja monilukutaidon opetusta koululuokille voitaisiin toteuttaa parhaalla mahdollisella tavalla, tavoitteena on hankkia kirjastolle 15 taulutietokonetta. Tiedonhankinnan opetus voidaan järjestää helposti paikasta riippumatta. Tabletteja voidaan hyödyntää lisäksi muiden ryhmien, kuten esimerkiksi senioreiden, opetuksessa.

KIRJAILIJAVIERAILU LUKUINTOA NOSTAMASSA 2015

Hankkeen tavoitteena on nostattaa lukuintoa ja herättää keskustelua suositun kirjailijan vierailulla. Kohderyhmänä ovat aikuiset ja ikäihmiset.

Kirjasto tutuksi -leikkipaketti esikoululaisille 2015

Hankkeen tavoitteena on laatia moniosainen Kirjasto tutuksi -leikkipaketti kirjastovierailujen elävöittämiseksi. Ensisijaisena kohderyhmänä ovat esikoululaiset, mutta paketin on tarkoitus olla muunneltavissa 5-8-vuotiaille.

Kehittämistarpeet

Verkkokirjaston velhoiksi! 2015

Hankkeen tavoitteena on lisätä Rutakko-kirjastojen henkilökunnan valmiuksia uuden Arena-verkkokirjaston täysipainoiseen hyödyntämiseen. Kirjastoverkon sisältä uupuu verkkokirjastovelhoja, jollaisia on tarkoitus kouluttaa ulkopuolisen avun turvin jo olemassa olevasta henkilökunnasta. Uuden verkkokirjaston myötä Rutakko-kirjastot ottavat askeleen lähemmäs asiakkaitaan yhä enemmän digitaalistuvassa toimintaympäristössä. Uuden verkkokirjaston myötä tavoitellaan entistä yhtenäisempää Rutakkoa muun muassa kirjastojen käytänteiden yhtenäistämisen kautta. Arena-verkkokirjaston myötä tuoreet e-aineistot tulevat laajemmin kirjastoverkon asiakkaiden ulottuville.

Lukukoira kuuntelee ja vinkkaa 2015

Hankkeen tarkoituksena on kokeilla lukukoiratoimintaa Iisalmen kaupunginkirjaston lasten- ja nuortenosastolla. Lukukoiria toimii jo runsaasti ympäri Suomea, ja aiheesta on tehty tutkimuksia. Pitkäsen (2014: 40) mukaan lukukoiratoiminta tukee kirjaston yhtä perustehtävää eli lukemisharrastuksen tukemista, joten tämän kaltainen toiminta sopii hyvin kirjastoon. Aikaisemmin Savonia-ammattikorkeakouluopiskelijoiden kokeilemasta lukukoiratoiminnasta saatiin hyvää palautetta, ja tämän ansiosta lukukoiratoimintaa haluttaisiin tarjota asiakkaille säännöllisesti kirjastossa. Pohjois-Savossa lukukoiratoimintaa on Kuopiossa ja Maaningalla, mutta Ylä-Savossa hanke olisi ensimmäinen laatuaan. Iisalmen kaupunginkirjasto on osa Rutakko-kirjastoverkkoa ja voisimme jakaa hankkeesta saatuja tuloksia sekä kokemuksia kirjastojen kesken.

Nuoret + videokamera = tarina 2015

Hankkeen tavoitteena on innostaa yläkoululaisia tarinan tuottamiseen videotyöpajojen avulla ja sitä kautta kirjojen ja lukemisen pariin esimerkin voimalla. Tavoitteena on myös tarjota tietoa tekijänoikeuksista.

Kirjasta näytelmäksi : monitaiteellisuutta alakouluun 2015

Lukemisharrastuksen lisääminen alakouluissa. Lukemisen lisäksi oppilaille annetaan tilaisuus omien tekstien tuottamiseen luetun pohjalta tarinan ja käsikirjoituksen muodossa, näyttelemiseen ja itsensä ilmaisemiseen sekä esiintymiseen. Tavoitteena on myös rohkaista oppilaita monitaiteellisuuteen.

Rutakko-kirjastoverkon Mediahanke 2014

Medialaitteiden avulla on tarkoitus kasvattaa asiakkaiden ja oman henkilökunnan digiosaamista.(Opetusministeriön kirjastopolitiikka 2015)
*Digitaalista välineistöä lisäämällä ja opastuksella kavennetaan kuilua eri väestönosien keskuudessa. Tämä on tärkeää myös tiedonhaun ohjaamisessa, mikä on kirjaston ydintehtäviä.
* Kirjastojen henkilökuntien ammatillisen osaamisen lisääminen
* Opetuksen ja kirjastojen yhteistyöhön kannustetaan
Kirjastot eivät saa pudota teknologiakehityksen kyydistä. Asiakkaanamme on jo nyt lapsia ja nuoria, jotka ovat jo pienestä pitäen tottuneet kosketusnäyttöön ja sen mukaiseen tekonologiaan ja työvälineisin

Minnan salonki -sivuston täydentäminen 2014

Minnan salonki -digisivuston täydentäminen muun muassa uusia aineistoja digitoimalla ja julkaisujärjestelmän uusien toiminnallisuuksien käyttöönotto.

Kirjat vinkeiksi, vinkit kuviksi, kuvat näyttelyksi 2014

Hankkeen tavoitteena on etsiä uusia tapoja vinkata hyviä kirjoja ja osallistaa asiakkaat mukaan vinkkaukseen.

Kirjava 2014

Laitosasukkaiden aktivoiminen ja kirjaston vuoropuhelu vaikeimmin tavoitettavan kohderyhmän kanssa. Palkataan henkilö käymään kerran kuukaudessa hoitolaitoksissa ja palvelukodeissa. Asukkaille järjestetään muistelutuokioita ja pienimuotoisia taideprojekteja. Yhteinen Vesannon ja Tervon kirjastojen hanke.

Library. I love it! Kansainvälinen konferenssi Iisalmessa elokuussa 2014 2014

Iisalmen kaupunginkirjasto on mukana EU -rahoitteisessa Grundtvig- elinikäisen oppimisen toimintaohjelmassa Library. I love it! Hankkeella haetaan käytänteitä ja malleja, joissa kirjaston merkitys elinikäisessaä oppimisessa on entistä tärkeämpi. Kansainvälisellä yhteistyöllä halutaan lujittaa kirjastojen asemaa tämän päivän yhteiskunnassa.

Sivut