Järjestä:

Löytyi 11 hanketta.

Kirjastossa soi: osa 2 2017

Tavoitteena on laajentaa kirjaston käyttäjäkuntaa ja lisätä vuorovaikutteisuutta esityksillä, joita ei yleisesti välttämättä ymmärretä kirjaston tarjonnaksi.

eKirjaston kehittäminen 2017

Kehittää eKirjastoa valtakunnallisesti tehokkaaksi e-aineistojen markkinointi- ja viestintäkanavaksi lisäämällä käyttöliittymään uusia toiminnallisuuksia, rikastamalla sisältöjä sekä visualisoimalla niiden käyttöä

Aineistologistiikan muutos – aineiston saatavuus pienen ja suuren yleisen kirjaston näkökulmasta 2016

Projektin tavoitteena on koota tietoa tulevaisuuden logististen ratkaisujen tueksi tavoitteena kirjastoaineiston mahdollisimman hyvä saatavuus paikallisesti, kuljetuskustannusten sekä ekologisen haitan ollessa mahdollisimman pienet. 

Soiva kirjasto 2016

Hankkeen tavoitteena on esitellä kotimaisen musiikin laajaa kirjoja sekä saada tapahtumiin osallistujia, jotka eivät muuten käytä kirjastoa.

Selvät sävelet Kyyti-kirjastojen musiikkikokoelmiin 2014

Vuonna 2010 toteutettiin Kymenlaaksossa ELY-keskuksen rahoittama Kyyti-kirjastojen kokoelmat eläviksi -hanke, jossa luotiin yhteiset aineiston poisto- ja varastointiperiaatteet Kyyti-kirjastoille. Hankkeessa oli mukana aikuisten kirja-aineisto, myöhemmin myös lasten aineisto, mutta ei musiikki- ja av-aineistoa. Tämän hankkeen tarkoituksena on laatia selvitys Kymenlaakson musiikkikirjastojen kokoelmien ja varastojen nykytilanteesta sekä luoda yhteiset poisto- ja varastointiperiaatteet tälle aineistolle. Valmistuessaan hanke voisi toimia pilottina ja mallina vastaaville kirjastokimpoille.

Sanataidetta ja tekniikkaa kehiin - aineistot kiertoon 2013

Kirjasto kuuluu kaikille. Tavoitteena on saada eri asiakasryhmät käyttämään entistä aktiivisemmin kirjastopalveluita elämyksellisten menetelmien avulla sekä houkutella uusia kirjastonkäyttäjiä palveluiden äärelle. Kunnan asukkaiden ikärakenteen muutos vaikuttaa myös kirjastonkäyttöön - ryhmien tarpeet ovat erilaisia jo nyt. Kirjasto voi toimia tärkeänä tasa-arvoistavana ja sukupolvien vuorovaikutusta lisäävänä toimijana pienellä paikkakunnalla. Toimintojen monipuolistaminen ennakoi osaltaan kirjaston muuttuvaa roolia tulevaisuudessa ja uudistaa kirjastoa. Riittävän uusi ja toimiva tekninen välineistö auttaa parantamaan kirjaston asiakaspalvelua ja tukee tapahtumien järjestämisessä. Kaikki tapahtumat vaativat kirjastohenkilöstön työpanosta erityisesti suunnittelussa, tiedottamisessa ja markkinoinnissa. Henkilökunta osallistuu hankkeen puitteissa sopiviin osaamista vahvistaviin koulutuksiin. Osa toiminnasta toteutetaan yhdessä Luhangan kunnankirjaston kanssa.

Tarinatornado - lasten ja nuorten aineistoseminaari 2012

Lasten ja nuorten kirjallisuutta, elokuvia ja pelejä ilmestyy vuosittain runsaasti, ja on vaikea pysyä ajan tasalla runsaan tarjonnan keskellä. Siksi Vaski-kirjastot haluavat tarjota tiiviin tietopaketin oman alueensa kirjastojen, koulujen ja päiväkotien henkilökunnalle järjestämällä seminaaripäivän, jossa luennoivat eri alojen asiantuntijat.

Kellarista kaapin päälle: Turun kaupunginkirjaston vanha kokoelma esiin 2012

Turun kaupunginkirjaston vanhin kokoelma on muodostunut entisten opinto-osaston ja kansankirjaston kokoelmista 1930-luvulla. Kokoelma on monessa mielessä mielenkiintoinen: lahjoituskokoelmana se avaa näkökulmia 1900-luvun alun sivistyneistön lukuharrastukseen, se heijastelee kirjan ja kirjallisuuden historiaa sekä suomalaista kirjastohistoriaa. Kokoelma edustaa kirjastotoiminnan jatkumoa, e-kirjan aikakaudella on pidettävä esillä myös kirjan julkaisemisen kehitystä ja aiempia vaiheita. Kokoelma haluttaisiin tuoda esille Turun kaupunginkirjaston 150-vuotisjuhlissa vuonna 2013 näyttelyiden, verkkoesittelyiden ja artikkelin keinoin.

Frank-monihaku 2010

Frank-monihaku on Kirjastot.fi:n tuottama ja ylläpitämä tiedonhakusovellus, jolla voi hakea samanaikaisesti kaikista suomalaisista kirjastojen aineistotietokannoista.

okm
avi