Järjestä:

Löytyi 7 hanketta.

Erityisesti Teille - Speciellt för Er 2018

Hangon kirjastossa on käytössä lasten ja nuorten lukemista edistävä nk. Hanko-malli, joka tarkoittaa, että mm. kaikki koululuokat, esikouluryhmät ja päiväkodit vierailevat kerran kuukaudessa kirjastossa erityiskirjastovirkailija Agneta Möller-Salmelan elämyshuoneessa elämystunneilla*), jotka sisältävät suullista kerrontaa, ääneen lukemista, rytmittelyä, laulua ja hierontatarinoita. Elämyshuoneessa on joka vuosi uusi teema ja vuonna 2017 aiheena on ollut ”Varjoissa ja rivien välissä”, jolloin on perehdytty syvän lukemisen tutkimiseen. Elämysohjelman tarkoituksena on inspiroida lapsia ja nuoria innokkaiksi lukijoiksi ja kirjaston käyttäjiksi, sekä ylläpitää ja kehittää lukutaitoa.
Ryhmiä käy kirjaston elämyshuoneessa satoja vuosittain, joka tarkoittaa, että päivässä elämystunneille saattaa tulla neljäkin peräkkäistä ryhmää. Uuden Erityisesti teille - Speciellt för er -hankkeen tavoitteena on syventää ja tukea lasten ja nuorten elämyshuoneesta saamaa lukuinspiraatiota tarjoamalla heille kohdennettua lisäpalvelua. Tarkoituksena on etukäteen suunnitella ja toteuttaa jokaiselle ryhmälle oma, erityisesti heitä varten koottu kirjaesittelypöytä, johon lapset ja nuoret pääsevät tutustumaan ja josta he saavat valita itselleen lainattavaa. Tämä palvelu on suunniteltu auttamaan lapsia ja nuoria niin, että kirjat ovat helposti lähestyttävässä muodossa ja nopeasti löydettävissä, joka on tarpeellista, koska yleensä ryhmillä on elämystuntien jälkeen aikaa vain n. 10-15 minuuttia tutustua kirjaston valikoimaan ilman ohjausta. Palvelu auttaa lapsia keskittymään nimenomaan kirjoihin ja saa heidät myös tuntemaan itsensä arvokkaiksi kirjaston asiakkaiksi, koska esillä olevat kirjat on valittu erityisesti heille.

')Läsinspiratören Agneta Möller-Salmela berättar om sina metoder https://www.youtube.com/watch?v=HhM9NA4R_kI
Nettas läslustskola - Kirjastokaista http://www.kirjastokaista.fi/nettas-laslustskola/

Lasten- ja nuortenosaston laajennushanke 2015

Tavoitteena saada lisää tilaa, selkiyttää kokoelmien ryhmittelyä ja esillepanoa, parantaa osaston viihtyisyyttä ja monipuolistaa osaston palveluita.

Guldresan – från nybörjarläsare till bokslukare – Kultainen matka – aloittelevasta lukijasta kirja-ahmijaan 2014

Hangö stadsbibliotek har som pilotprojekt ”Tassen i bokklassen” – ”Käpälät kirjakassissa” börjat låna bokkassar med åsiktshäften till en förskolegrupp under läsåret 2012-2013. Kassarna är exakt lika många som det finns barn i gruppen.

Den klassiska sagan har någonting att säga dig 2013

Temat för året 2013 kommer att vara TOLERANS.

Berättelserna kommer att handla om respekt för olikheter, jämlikhet och det goda mötet mellan människor. Alla dessa element finns i klassiska sagor.

Editointiprojekti Lukas-alueen kirjastoissa 2012

Avustuksen käyttötarkoitus (voidaan jatkaa liitteessä) / Understödets ändamål (kan fortsättas i bilaga)

Hangon kaupunginkirjasto hakee avustusta Editointihankkeen 1) projektisuunnittelijan palkkaukseen hankkeen suunnittelun ja käynnistämisen ajaksi 2012 sekä 2) digitointi- ja editointilaitteiden hankintoihin ja 3) matka- ja muihin kuluihin. Palkkaan saatavan avustuksen avulla Hangon kirjasto voi irrottaa alan asiantuntijana toimivan kirjastonhoitajan 50 % projektin tehtäviin ja palkata sijaisen hoitamaan 50 %:sesti kirjaston perustehtäviä.
Palkkaus on esitetty hankkeen budjettiin 10 kuukauden ajaksi. Henkilö suunnittelee editointitila-hankkeen ja sen aikataulutuksen 2012 sisältäen tilaratkaisut yhteistyössä Lukas-alueen kirjastojen kanssa. Sen jälkeen alkaa kaluston hankinta kirjastoihin, sen asennukset, henkilöuiunnan ja sen jälkeen asiakkaiden koulutus.
Editointitila-projekti sisältää 1. vaiheessa vanhojen materiaalien, kuten kasettien, LP-levyjen, 8 mm elokuvien, valokuvien ymv. siirtämisen ja
tallentamisen digitaaliseen muotoon. 2. vaihe sisältää aineiston editoinnin käynnistämisen, henkilökunnan ja käyttäjien koulutuksen.
Projektin toteutus koostuu neljästä vaiheesta:
1. Hankkeen suunnittelu ja tilaratkaisut
2. Digitointi- ja editointikaluston hankinta
3. Henkilöstön koulutus ja asiakaspalvelujärjestelmän luominen
4. Digitointipalvelujen käynnistäminen, asiakkaiden = käyttäjien koulutus

Hangon kirjasto toimii promoottorina, hankkeen koordinaattorina ja käynnistäjänä. Editointipalveluiden suunnittelu ja käynnistäminen on tarkoitus toteuttaa kaikissa Lukas-alueen kirjastoissa Hangon, Raaseporin, Karjaan ja Pohjan alueilla. Hankkeen suunnittelua ja toteutusta varten Hangon kirjasto hakee yleisavustusta. Editointihanke tulee palvelemaan alueen kaksikielisen väestön lisäksi myös alueen monikulttuurista väestöä. Pelkäs-tään Hangon ja Raaseporin alueella asuu useita eri kieliryhmien edustajia, minkä vuoksi palvelut on tarkoitus laajentaa tapahtuviksi suomen- ja ruotsinkielen ohessa myös venäjän, englannin ja saksan kielillä, kirjaston ammattihenkilökunnan laajan kielitaidon mukaisesti. Palvelut laajennetaan kaikkiin Lukas-kirjastoihin. Palvelu on tarkoitus v. 2012 toteuttaa asiakkaille maksuttomana Lisätietoa Liitteissä 1 ja 2.

Tietokoulu 2012

Yhteistyöprojekti kirjaston ja koulujen kesken: Informaatikon palkkaaminen pilottikokeilun ajaksi (2 v.)

Avustus käytetään uusimuotoisen tiedonhankinnan, - hallinnan ja -haun koulutuksen pilottikokeiluun kirjaston ja koulujen yhteistyönä. Hanke on kaksikielinen.
Yleisesti on tiedossa, ettei kirjato ehdi juurikaan kouluttaa asiakkaita syvällisemmin tiedon hankinnan ja -haun moniin mahdollisuuksiin. Silti kirjaston henkilökunta on tiedonhallinnan ja -haun ammattilaisia. Kokeilun tavoitteena on käynnistää pilottihanke Hangon kirjaston ja Hangön yläasteen koulujen kesken informaatiolukutaidon, tiedontarpeiden ja tiedonhaun uusien mahdollisuuksien selvittämiseksi ja oppimiseksi, yhteistyössä opettajien ja mahdollisesti myös oppilaiden vanhempien kanssa. tavoitteena on myös selvittää, voiko kirjaston toiminta täydentää tai kehittää koulun oppiainetta, johon sisältyy mediakasvatus käytännön läheisin yhteistyötoimenpitein, ja millaisia vaikutuksia yhteistyöllä voi olla.
hanketta varten on tarkoitus palkata kirjastoalan ammattilainen, informaatikko, joka on tiedonhaun ja -hallinnan asiantuntija, käynnistämään yhteistyöprojekti hangon kirjaston ja yläasteen koulujen välille. Kahden projektivuoden jälkeen on tiedossa, millaisia tiedontarpeita uusi, koko ajan muuttuva tietoyhteiskunta edellyttää yläasteen oppilaiden näkökulmasta. Projektin tuloksena voi osoittaa, miten toimintaa on mahdollista kehittää koulun ja kirjaston välillä.

Läsefrestaren 2012

Målsättning: AM-S arbetar normal både som biblioteksfunktionär och med inspiratör av barn och ungdomar till läsning, och arbetar med barn och föräldrar tillsammans i olika läsprojekt.
Projekt: / Hanke: Under projektets gång jobbar AM-S enbart med de här saker för att biblioteket vill ta reda på, hurudana möjligteter och hur stor betydelse en läsningsfrestare har till barnens och ungdomarnas läsvanor, och med barn och deras familjer tillsammans, med hela familjen.

okm
avi