Järjestä:

Löytyi 10 hanketta.

Kom till biblioteket! 2018

Utöka samarbetet med barnomsorgen och grundläggande undervisningen och övriga grupper i lokalsamhället. Stöda daghemmens arbete i enlighet med den nya småbarnspedagogiken och skolornas arbete utgående från den nya läroplanen. Uppmuntra övriga grupper till förkovran och tillägnande av ny kunskap, hela livet. Målgrupp 0-100 år. Tema 3. Livslångt lärande.

Ett rum för alla, Korsnäs bibliotek för alla 2017

Målsättningen är att öppna upp bibliotekslokalen för en mångsidig användning också utanför öppethållningstiden. Målgrupper är allt från barn till äldre. En mångsidig palett av kulturyttringar erbjuds för alla intresserade. Samarbetsparter är alla intresserade aktiva, organisationer och grupper. Målsättningen är att fylla den fina grundrenoverade bibliotekslokalen med liv och aktiviteter.

Lässidan 2017

Målsättningen är att väcka läsintresse hos barn under skolåldern, i samarbete med den kommunala småbarnspedagogikens personal och föräldrar.

Tillbaka till framtiden 2017

Korsnäs bibliotek söker medel för utredning av hur biblioteksverksamheten borde utformas i Korsnäs kommun i framtiden.

Läslov i BYN 2016

Uppmuntra invandrar- och flyktingbarn till läsning, genom att erbjuda intressant sysselsättning kring böcker, läsande och skrivande främst under skolloven. Öppet för alla barn som behöver meningsfull fritid under loven. Besöka museum och inspireras av den interaktiva, finlandssvenska bilderboksutställningen BY, producerad av Pro Artibus och Jokowski, som visas på Kuntsi konstmuseum i Vasa. Ta del av Kuntsis publikarbete och skapa eget i bild och skrift, utställning i biblioteket.

Bokstafetten 2015

Bokstafetten är ett nytt tillvägagångssätt för de fyra kommunbiblioteken Korsnäs, Malax, Närpes och Kristinestad att samarbeta kring evenemang såsom författarbesök, bokprat, sagostunder, barnteater med tydlig anknytning till litteratur m.m.

Ansiktslyftning av biblioteket 2015

Projekt för att göra biblioteket mera trivsamt för kunderna. Nya textilier och nya sittmöbler. Ny lånedisk och nya datorbord.

Förbättrande av kundtjänst i bokbussen och biblioteket 2014

För att förbättra kundtjänsten i bokbussen genom att ställa behövliga redskap till kundernas och personalens förfogande. Förbättra processerna i biblioteket både för personal och kunder.

Boklust 2014

Läsfrämjande projekt i samarbete med kommunens lågstadieskolor. En verkligt kraftig insats för att väcka intresse för bokläsning, högläsning och eget berättande. Kreativt skrivande.

Läsdagboken 2012

Läsdagboken, projekt med barn och unga i skolåldern. Att läsa böcker och föra dagbok över det skrivna, att lära sig att ha en åsikt om det lästa.

okm
avi