Järjestä:

Löytyi 22 hanketta.

Utökad biblioteksservice på Iniö 2017

Projektets målsättningar är att förbättra  biblioteksservicen och öka använingsgraden av biblioteket i Iniö.

Utveckling av Blankanätverket 2017-2018 2017

Att Blanka har tidsenliga och flexibla program och biblioteksdatabas som är anpassade efter våra behov och möjliggör verksamhet som fokuserar på service till kunden

Digital kompetens på bibliotek 2017

Projektets målsättning är att främja och stöda invånarnas digitala kompetens genom att ordna hands-on insatser i form av workshops, föreläsningar och öppna evenemang med specifika teman för olika målgrupper (barn och unga, familjer, seniorer, nyanlända).

Vad vill du läsa? : deltagande bokval 2016

Kunders deltagande i bibliotekets verksamhet har blivit allt viktigare. För Blankabiblioteken har det främst varit frågan om samarbete vid arrangemang av olika evenemang både för barn och vuxna.

Hitta i hyllorna 2016

Målet med projektet är att skapa en ny användarvänlig produkt för att underlätta för kunder att orientera sig bland bibliotekets samling,

Läsfrämjande åtgärder för ”läsovana” vuxna 2016

Läsandet fyller många olika slags behov hos människan och frågan varför vi läser ger garanterat många svar beroende på vem du frågar. Några av oss läser mycket och ofta medan andra kanske ägnar sig åt läsning mera sporadiskt. Sedan finns det också många som aldrig läser.

Arbetsprocesserna under lupp 2016

Syftet med projektet: ”förenkla och förenhetliga processerna för anskaffning och katalogisering, att omvärdera och omforma arbetsuppgifter och rutiner som ansluter sig till dessa och i stället frigöra resurser för ett mera aktivt kundorienterat arbete, innehållsproduktion och marknadsföring av tjänster.”

Förnya teknisk utrustning i Pargas stadsbibliotek 2015

Att marknadföra bibliotekets e-material bättre och att underlätta undervisning i mediefostran

Träffpunkt: Bibliotek 2015

Att ordna bibliotekets programverksamhet under ett igenkännbart koncept.

Fånga läslusten 2015

Målet med projektet är att inspirera barn och unga till läsning och att sänka tröskeln till böckernas värld.

 

Medieplan för Blankabiblioteken 2014

För att få bättre kunskap om mediebestånden och deras cirkulation i Blankabiblioteken och bättre kunna tillgodose användarnas behov behövs en omfattande medieplan för Blankabiblioteken

Upprustning av filialbibliotek 2014

Pargas stad har bibliotek i alla gamla kommunområdesdelar d.v.s. Pargas, Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö. Därtill finns ett litet bibliotek på ön Utö som ligger i det yttersta havsbandet.

Utveckling av Blankanätverket 2014-2015 2014

Blankabiblioteken söker medel för att förbättra Blankadatabasens sökbarhet genom Finna samt, tillsammans med programleverantören, utveckla bibliotekssystemet och ordna ett gemensamt nätverksseminarium med Fredrikabiblioteken år 2014

Omstrukturering av bibliotekets utrymmen 2014

Projektet innefattar en modernisering av Pargas bibliotek utgående från ett mer kundorienterat servicekoncept. Bibliotekets lokaler är trånga och upptas till stor del av bokhyllor.

Barnens lördag 2014

Barnens lördag

Äldreomsorg på distans 2013

Med hjälp av videokonferensteknik erbjuda möjlighet till virtuell biblioteksservice för de äldre i Pargas och närliggande kommuner

Bokprat på finska 2013

Möjlighet att erbjuda bokprat på finska för skolbarnen i Pargas stad och i Kimitoöns kommun

Utveckling av Blankanätverket 2013-2014 2013

Utveckling av Blankas nätverk 2013-2014

Sivut

okm
avi