Järjestä:

Löytyi 22 hanketta.

Mediakasvatussuunnitelma Satakirjastoille 2018

Hanke liittyy teemaan 1.
Hankkeessa laaditaan yhteinen mediakasvatussuunnitelma Satakirjastot-yhteispalvelujärjestelmässä mukana oleville kunnille / kirjastoille, yhteensä 17 kuntaa / kirjastolaitosta.

Kirjallisuustapahtumat kirjaston brändiksi 2018

Porin pääkirjasto kehittää kolmesta vuosittaisesta kirjallisuustapahtumastaan, Kirjojen yö, Tylypori ja Nippori, kokonaisuuden, jolle etsitään yhteistä kirjastollista imagoa ja tapahtumatuotannon prosessia. Niiden tukemana voidaan järjestää erilaisia kirjallisuutta edistäviä tapahtumia omanlaisena konseptinaan.
Kirjastolaki edellyttää kirjastoilta entistä aktiivisempaa yhteiskunnallista otetta. Isompien tapahtumien ja tilaisuuksien järjestelyt helpottuvat, kun kehitetään toimivat, hyvät käytännöt. Kirjaston imagoa venytetään pois lainaus/palautus –akselilta.

Teema 2. Aktiivinen kansalaisuus, demokratia ja sananvapaus. Avoimen ja luotettavan tiedonsaannin edistäminen lähdekriittistä osaamista vahvistamalla. Eri kieli ja kulttuuriryhmien vuoropuhelun vahvistaminen sekä hyvää keskusteluilmapiiriä edistävän toiminnan kehittäminen.
Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismenetelmien kehittäminen ja osallistumisesteiden poistaminen. Kirjastotilojen kehittäminen yhteisöllisenä kohtaamispaikkana ja kansalaistoiminnan tarpeita tukevina tiloina

Virtuaalirukkanen - kohti vaikuttavampaa kirjastoa 2018

Hankkeen avulla tarjotaan lapsille ja nuorille sekä erityisryhmille mahdollisuus käyttää lisätyn todellisuuden menetelmiä ja osallistua työpajatoimintaan kirjastossa. Lisätyn todellisuuden menetelmät ja työpajatoiminta ovat keino tutustua ja käyttää kirjaston palveluita sekä olla aktiivinen toimija.
Teema: Monipuoliset lukutaidot.

Notkeutta työkierrosta - Satakirjastojen osaamisen kehittäminen 2018

Hanke liittyy teemaan 4.
Hankkeella kehitetään Satakirjastojen henkilökunnan osaamista, osaamisen kehittämisen muodoksi on valittu työkierto, johon sisältyy vähintään osaamisen jakaminen, hyvien toimintatapojen kehittäminen, benchmarking ja mentotointi. Hankkeessa suunnitellaan ja järjestetään käytännössä työkiertomahdollisuuksia Satakirjastot-yhteispalvelujärjestelmässä 20 kirjastotyöntekijälle. Työkierron kesto 5 - 10 työpäivää. Hankkeeseen palkataan projektityöntekijä suunnittelua, koordinointia ja moninaisia käytännön järjestelyjä varten.

Mediakasvatussuunnitelma Porin kirjastolle 2017

Hankkeessa laaditaan mediakasvatussuunnitelma Porin kaupunginkirjasto - Satakunnan maakuntakirjastolle.

Kirjaston käyttökokemuksen kehittäminen: yksittäisistä suosittelusta älykkääseen kokonaisuuksien hallintaan 2017

Kirjaston käyttäjän käyttökokemuksen rikastaminen.

Toimintamalli Satakunnan seutukirjastoksi 2016

Tavoitteena on luoda malli siihen, miten kunnat voisivat yksi kerrallaan liittyä isäntäkuntamalliseen seutukirjastoon, jossa Pori toimii isäntäkuntana.

Kirjastopalvelut ihmisten keskelle kauppakeskukseen 2016

Keskittämällä julkisia ja yksityisiä palveluja saadaan asiakkaille mahdollisimman monipuolinen tarjonta. Puuvillan kauppakeskus on ollut kiinteistönä hyvä kirjastotoimintaan, sillä tilat ovat nykyaikaiset ja viihtyisät sekä parkkitilaa löytyy reilusti. Kirjasto ja kauppakeskus hyötyvät toisistaan. Kävijämäärät lisääntyvät, kun kirjasto on kauppakeskuksessa. Kauppakeskuksen etu on, että siellä on tarjolla monipuolisia palveluja.

Nuorten tila nuorten näköiseksi 2016

Projektissa osallistetaan noormarkkulaiset nuoret suunnittelemaan ja toteuttamaan uudessa kirjastossa sijaitsevan nuorten tilan toimintaa ja tilan sisustusta.

Paikallishistoriat verkkoon 2015

Kirjaston tärkeä tehtävä on paikallisidentiteetin vahvistaminen. Porin kulttuuritoimen, johon kirjastotoimi hallinnollisesti kuuluu, yhtenä strategisena painopisteenä on lisätä porilaisten ja satakuntalaisten arvostusta ja tuntemusta omaleimaista kulttuuriaan ja kulttuuriperintöään kohtaa. Tätä tavoitetta kirjasto toteuttaa kehittämällä Poria ja Satakuntaa koskevaa tietopalvelua ja digitaalisia sisältöjä.
Projektin tarkoituksena on digitoida keskeinen Satakunnan historiaa käsittelevä painettu aineisto. Satakunta on historiallinen maakunta. Porin kaupunginkirjasto – Satakunnan maakuntakirjastoon on aina 1930 lähtien kerätty Satakunta-kokoelmaa, jossa on Poria ja Satakuntaa koskevaa aineistoa. Kaikissa Satakunnan kunnankirjastoissa on myös omaa kuntaa koskevat kotiseutukokoelmat. Satakunnan kuntien historia-kirjallisuutta on maakuntakirjaston Satakunta-kokoelmassa 15-20 hm.
Paikallishistoriallisen painetun ja muun aineiston sisällöllinen arvo niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti on mittaamaton. Suuri osa kirjoista on julkaistu vuosikymmeniä sitten, joten ne ovat häviämässä.
Paikallishistoriallinen kirjallisuus ja muu paikallishistoriallinen aineisto kuuluu kirjastojen pysyvästi käytetyimpien aineistojen joukkoon. Kirjasto tuottaa aktiivisesti palvelujaan myös verkon kautta käytettäväksi. Digitoimalla aineistoa kirjaston palvelutarjonta laajenee ja paranee merkittävästi. Digitoitu aineisto tulee käyttöön Digi.kirjasto.fi –palvelun kautta ja siten myös Finnaan.
Kirjastojen kotiseutukokoelmat ovat varsinkin koulujen opetuksessa liian vähän tunnettu ja käytetty oppimateriaali. Digitaaliset oppimateriaalit tulevat nyt vauhdilla myös koulujen opetukseen. Lisäksi Porin yliopistokeskuksessa toimii Turun yliopiston alainen kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma, jolle erityisesti maakuntakirjaston ylläpitämään Satakunta-kokoelmaan sisältyvä historia-aineisto on sekä keskeinen tiedonlähde että tutkimuskohde.

Älyhylly laajenee - taskuun 2014

Luvian Kirjaston, Satakunnan ammattikorkeakoulun ja PrizzTech Oy:n 2009 aloittama Älyhylly -kehityshanke on tullut vaiheeseen, jossa hankkeen tulosten tulee olla kaikkien kirjaston käyttäjien saavutettavana. Nyt haettavassa hankkeessa älyhyllyn laajempaa saavutettavuutta edistetään kahdella päälinjalla: 1) Julkisen tilan älyhyllyjä monistamalla kaikkiin Satakunnan yleisiin kirjastoihin ja 2) henkilökohtaisen mobiiliälyhyllyn avulla. Näiden lisäksi hankkeen kuluessa tullaan kiinnittämään erityistä huomiota kirjallisuusalan muiden toimijoiden (kustantajat, kirjakaupat, kirjamessut, ym) mukaan tulon mahdollistamiselle sekä Älyhyllyn rajapintojen avaamiselle myös muiden kehityshankkeiden käytettäväksi.

Tiedän miten markkinoin, viestin ja tiedotan 2014

Hankkeessa muodostetaan Satakirjastojen kesken yhtenäinen näkemys tulevaisuuden tahtotilasta: minkälaisena kirjaston halutaan näyttäytyvän asiakkaille, minkälaisen kuvan kirjasto haluaa antaa. Samoin pyritään luomaan Satakirjastoille vahvempi yhtenäinen identiteetti, jonka avulla voidaan rakentaa tunniste-elementtejä verkkopalveluun, tiloihin sekä viestinnällisiin materiaaleihin.

Murrepakinat sähköiseen muotoon 2013

Projektin tarkoituksena on siirtää porilaisen murrepakinoitsija Hilja Takalan alias Mantan pakinat sähköiseen muotoon ja julkaista kirjaston verkkosivuilla.

Satakirjastot-strategia käytäntöön 2013

Satakirjastoilla on tiivis ja pitkälle menevä yhteistyö, joka konkretisoituu Satakirjastot-yhteijärjestelmänä. Siinä kirjastojen toiminnot on lähes kaikilta osin yhtenäistetty. Parhaillaan laaditaan kokoelmaselvitystä, jossa selvietään kokoelmien, hankinnan ja varastoinnin yhtenäistämistä. Satakirjastot-yhteisjärjestelmä on koko maakunnan laajuinen, joten maakuntakirjastotehtävät ja Satakirjastot-yhteisjärjestelmään liittyvät asiat limittyvät eikä niitä voida enää erottaa toisistaan. Kirjastoverkostoon vaikuttavat kunta- ja palvelurakenteen muutokset jatkuvat. Kuntien yhä kiristyvään talouteen, henkilökunnan määrän vähenemiseen yms.varautuminen edellyyttää, että laaditaan maakunnan kirjastoille yhteinen kirjastostrategia. Maakunnallinen kirjastostrategia laaditaan virkamiestyönä ja sen laatimiseen osallistuu koko satakirjastojen johtoryhmä. Maakunnallista strategiaa ei ole olemassa. Strategian hyväksymisen jälkeen tulee laaditaan konkreettinen suunnitelma ja toimintaohjelma.

Kirjallisuus tutuksi lastenteatterin avulla 2013

Projektin tarkoituksena on yhdistää kirjallisuus ja lastentetteri .

SATAKIRJASTOT-TUOTEMERKIN KEHITTÄMINEN BRÄNDIKSI 2013

MAINOSKAMPANJA SATAKUNNAN YLEISILLE KIRJASTOILLE. Hankkeen tavoitteena on luoda Satakirjastot-yhteisjärjestelmästä Helmet-kirjastojen veroinen brändi, tunnettu tuote, joka samalla uudistaa kuntalaisten kuvan ja käsityksen kirjastoista.

Kirjasto lähestyy lähiötä 2012

Kirjasto hakeutuu markkinoimaan palveluitaan ja etisimään uusia palvelumuotoja lähiöön, jossa ei ole kirjaston toimipaikkaa, kohteena Väinölän lähiö Porissa. Teemana yhteisöllisyys, kotouttaminen, syrjäytymisen ehkäisy. Tarkoituksena on UNESCON Living information -ajatuksen soveltaminen. Hanke toteutetaan yhteityössä eri tahojen kanssa: perusturva (sosiaalitoimi, koulutoimi, nuorisotoimi, maahanmuuttajayhdistys, paikallinen kirjastoyhdistys ym.)

Tiimistä voimaa 2012

Kirjastolla on toiminnallisia tavoitteita, joiden toteutuminen halutaan turvata tiimiyttämällä organisaatio. Näitä tavoitteita ovat mm. tiedonkulun parantaminen, työskentelyn tehostaminen päällekkäisyyksiä poistamalla, työn hallinnan lisääminen ja osaamisen jakaminen. Lisäksi asiakkaiden ja kirjaston välistä vuorovaikutusta ja interaktiivisuutta tulee lisätä.

Kirjasto tervehdyttää 2012

Projektissa kirjasto menee kohtaamaan erilaiset kohderyhmät mm. vammaisten, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien toimintakeskuksiin. Yhdessä asiakkaiden ja ammattilaisten kanssa kehitetään kirjastomaisia toimintamuotoja ja palveluja.

Kirjaston kasvojenkohotus 2012

Satakirjastot-yhteisjärjestelmä otettiin käyttöön marraskuussa 2009. Satakunnassa on lyhyet etäisyydet, joten kirjastoja käytetään vilkkaasti yli kuntarajojen. Asiakkaat mieltävät Satakirjastot yhdeksi kirjastoksi. Koska kirjastojen käytännöt ja toimintatavat on pitkälle yhtenäistett, olisi myös kirjastoaineistojen esillepanossa ja sisutuksessa hyvä löytää kirjastoille yhtenäinen ilme.

Sivut

okm
avi