Järjestä:

Löytyi 6 hanketta.

Ketunpentue - alle kouluikäisten lukudiplomin seutukunnallistaminen 2018

Hanke liittyy teemaan 1: monipuoliset lukutaidot.

Ketunpentue-hanke tukee ja innostaa pikkulapsiperheiden lukuharrastusta alle kouluikäisille (0 - 6 -vuotiaat) kohdennetulla lukudiplomilla. Painotus on lapsiperheiden lukuinnon herättämisessä ja tukemisessa niin, että vanhemmat ja varhaiskasvatus ottavat lapselle lukemisen kirjaston tarjoamien työvälineiden - mm. teemallisten kettukassien ja käpäläpassin - avulla osaksi perheiden kulttuurista hyvinvointia ja sosiaalista pääomaa kasvattavia arkikäytänteitä.

Omatoiminen tila ja toiminta - käyttäjälähtöisen omatoimikirjaston kehittäminen 2018

Rantasalmella on tunnistettu tarve toteuttaa kirjastokonsepti, joka mahdollistaa sekä itsepalveluasioinnin että osallistavan tapahtumatuotannon, jota tilassa on jo kokeiltu onnistuneesti. Myös kirjastossa sijaitseva kunnan neuvonta ohjaa tilaan uudenlaisia asiakasvirtoja varsinkin lomakausina.

Kunta on alustavasti sitoutunut kunnantalolla sijaitsevan kirjaston rakenteellisten muutosten toteutukseen (TA2018) niin, että kirjasto voi kehittää rinnan sekä omatoimiasiointia että kirjaston yhteisöllistä toiminnallisuutta.

Hanke kuuluu teemaan 2. Aktiivinen kansalaisuus, demokratia ja sananvapaus: Kirjastotilojen kehittäminen yhteisöllisenä kohtaamispaikkana ja kansalaistoiminnan tarpeita tukevina tiloina.

Kyläilevä kirjasto - tärppejä, tekniikkaa, tarjouksia 2017

Kirjaston hakeutuvien kotipalveluiden kehittäminen riittävän matalan kynnyksen kirjastopalveluiksi, jotka tavoittavat kaikki potentiaaliset asiakkaat, ja jotka tekevät kirjastopalveluista aidosti saavutettavia.

Ikääntyvien ei-käyttäjien (eläkeläiset) tavoittaminen ja ohjaaminen kirjaston asiakkaiksi. Ikääntyvien entisten aktiivikäyttäjien tukeminen kirjastoasiakkuuden ylläpidossa.

Kohderyhmässä vähemmän tunnettujen aineistotyyppien tunnettuuden lisääminen.

Lainamäärien nousu.

Osallistava omatoimikirjasto - kirjaston monitoimijat 2017

Toiminnallisen ja kuntalaisia osallistavan omatoimikirjaston kehittäminen tilojen monikäyttöisyyttä painottaen.

Omatoimikonseptin mahdollistaminen niin, että itsepalveluun pohjautuvien kirjastopalvelujen rinnalle nostetaan kirjastoasiakkaiden omatoiminen tapahtumatuotanto eli kirjastotilan hyödyntäminen palveluaukioloaikojen ulkopuolella, iltaisin ja viikonloppuisin, yhteisöllisesti.

Ketunpentu 2016

Ketunpentu-hankkeen tavoitteena on laajentaa Toenperän kirjastojen käyttämää Lukukettu-lukudiplomia alle kouluikäisiin. Hankkeen tavoitteena on lisätä aikuisten ja lasten yhteisten lukuhetkien määrää kodeissa ja varhaiskasvatuksessa tuottamalla valmista materiaalia verkkoon ja painetussa muodossa, kokotekstinä ja viitetietona, kuten suosituslistoina hyvin ääneenluettavaksi sopivista teoksista.

Verkossa ja yhteistyökumppanimme Iltasatu.org-sivuston ja Iltasatuyhdistyksen kautta hankkeella on kunnallista, seudullista ja kansainvälistä merkitystä.

Meiltä muualle 2016

Toenperän kirjasto on mukana hankkeessa, jossa suunnitellaan ja toteutetaan paikallisaineistojen digitointia digi.kirjastot.fi -alustalle ja mahdollisesti aikanaan Finnaan. Hankkeen aikana kartoitetaan mitä paikallisiaineistoja on syytä digitoida, muodostetaan aineistoista temaattisia kokonaisuuksia, digitoidaan ne, tuotetaan aineiston yhteyteen aineistoa avaavaa sisältöä ja viedään ne valtakunnalliseen palveluun.

okm
avi