Järjestä:

Löytyi 19 hanketta.

Barnens lördag 2014

Barnens lördag

Omstrukturering av bibliotekets utrymmen 2014

Projektet innefattar en modernisering av Pargas bibliotek utgående från ett mer kundorienterat servicekoncept. Bibliotekets lokaler är trånga och upptas till stor del av bokhyllor.

Träffpunkt: Bibliotek 2015

Att ordna bibliotekets programverksamhet under ett igenkännbart koncept.

Förnya teknisk utrustning i Pargas stadsbibliotek 2015

Att marknadföra bibliotekets e-material bättre och att underlätta undervisning i mediefostran

Äldreomsorg på distans 2013

Med hjälp av videokonferensteknik erbjuda möjlighet till virtuell biblioteksservice för de äldre i Pargas och närliggande kommuner

Upprustning av filialbibliotek 2014

Pargas stad har bibliotek i alla gamla kommunområdesdelar d.v.s. Pargas, Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö. Därtill finns ett litet bibliotek på ön Utö som ligger i det yttersta havsbandet.

Utveckling av Blankanätverket 2013-2014 2013

Utveckling av Blankas nätverk 2013-2014

Bokprat på finska 2013

Möjlighet att erbjuda bokprat på finska för skolbarnen i Pargas stad och i Kimitoöns kommun

Medieplan för Blankabiblioteken 2014

För att få bättre kunskap om mediebestånden och deras cirkulation i Blankabiblioteken och bättre kunna tillgodose användarnas behov behövs en omfattande medieplan för Blankabiblioteken

Utökad biblioteksservice på Iniö 2017

Projektets målsättningar är att förbättra  biblioteksservicen och öka använingsgraden av biblioteket i Iniö.

Utveckling av Blankanätverket 2017-2018 2017

Att Blanka har tidsenliga och flexibla program och biblioteksdatabas som är anpassade efter våra behov och möjliggör verksamhet som fokuserar på service till kunden

Utveckling av Blankanätverket 2014-2015 2014

Blankabiblioteken söker medel för att förbättra Blankadatabasens sökbarhet genom Finna samt, tillsammans med programleverantören, utveckla bibliotekssystemet och ordna ett gemensamt nätverksseminarium med Fredrikabiblioteken år 2014

Digital kompetens på bibliotek 2017

Projektets målsättning är att främja och stöda invånarnas digitala kompetens genom att ordna hands-on insatser i form av workshops, föreläsningar och öppna evenemang med specifika teman för olika målgrupper (barn och unga, familjer, seniorer, nyanlända).

Vad vill du läsa? : deltagande bokval 2016

Målet med projektet är att aktivera bibliotekets nuvarande kunder och öka intresset för biblioteket hos nya kundgrupper. På längre sikt ökar det kundmängden och lånen i biblioteket.

Utveckling av Blanka-nätverket 2012-2013 2012

I samarbete med bibliotekssystemets programleverantör utförs ständiga förbättringar i bibliotekssystemet. Under våren 2012 kommer en ny sms-tjänst att tas i bruk och framtida utvecklingsmöjligheter är bl.a. meddelande till kunden då lånen håller på att förfalla, förbättrade sökmöjligheter i webbversionen och framtagande av nyhetslistor och andra användbara listor

Arbetsprocesserna under lupp 2016

Syftet med projektet: ”förenkla och förenhetliga processerna för anskaffning och katalogisering, att omvärdera och omforma arbetsuppgifter och rutiner som ansluter sig till dessa och i stället frigöra resurser för ett mera aktivt kundorienterat arbete, innehållsproduktion och marknadsföring av tjänster.”

okm
avi