Ett kulturprojekt för att stödja multilitteracitet och tvåspråkighet med hjälp av lokalhistoria
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Esbo stadsbibliotek
Kirjaston osoite : 
PB 1
02070
Yhteyshenkilön nimi : 
Jaana Tyrni
Puhelin : 
050-3301762
Sähköposti : 
jaana.tyrni@espoo.fi
Hankkeen tavoite: 

För att öka förståelsen och toleransen mellan svensk- och finskspråkiga samt övriga med annat modersmål i Finland. Ett av projektets huvudmål är att framhäva det positiva med att kunna svenska. Projektet har som mål att skapa mera dialog och fler möten mellan människor i olika bibliotekssammanhang, samt att synliggöra det svenska, som en berikande och naturlig del av vårt gemensamma kulturarv. (Monipuoliset lukutaidot, aktiivinen kansalaisuus, demokratia ja sananvapaus, elinikäinen oppiminen ja laatu, vaikuttavuus ja innovaatiot)

Tavoitteen seurannan mittarit: 

För att öka förståelsen och toleransen mellan svensk- och finskspråkiga samt övriga med annat modersmål i Finland. Ett av projektets huvudmål är att framhäva det positiva med att kunna svenska. Projektet har som mål att skapa mera dialog och fler möten mellan människor i olika bibliotekssammanhang, samt att synliggöra det svenska, som en berikande och naturlig del av vårt gemensamma kulturarv.

I projektet tar vi reda på hur många svensk- och finskspråkiga samt deltagare med annat modersmål som deltar och hur många vi når med verksamheten. Uppföljningen sker via ett elektroniskt frågeformulär. Vi ber om feedback av deltagarna via den elektroniska blanketten. Rapporteringen sker till bibliotekets ledningsgrupp en gång per halvt år.

Kuvaus : 

Kulturprojektet är planerat för att öka förståelsen och toleransen mellan svensk- och finskspråkiga i Finland och för att skapa dialog och möten mellan människor i olika bibliotekssammanhang. Meningen är också att synliggöra det svenska som en berikande och naturlig del av vårt gemensamma kulturarv. I vårt samhälle finns det motsättningar och fördomar på grund av att så många saknar kontakt över språkgränsen och tillfällen där vi kan mötas. Vi vill lyfta fram svenskan i positiv bemärkelse.

Projektet riktar sig till olika åldersgrupper och personer från olika kulturer.

Verksamhet för barn, ungdomar och vuxna

Planen är att erbjuda småbarn tvåspråkiga ordkonststunder i form av rim och ramsor, babypoesi och sagostunder. Barn och ungdomar erbjuds ordkonstverkstäder och de får tillsammans erbjuda varandra boktips över språkgränserna, i form av videoklipp. Författarträffar/illustratörträffar ordnas för barn, unga och vuxna. Vi erbjuder olika synvinklar till Esbos lokalhistoria i samarbete med olika hembygdsföreningar.

Den finlandssvenska litteraturen har en viktig roll i att ge bredare insikter i den finlandssvenska kulturen.

Ungdomarna erbjuds tvåspråkiga workshops / evenemang med integration som mål. Eftersom det är viktigt att bekanta sig med den svenska kulturen och musiken, bjuds en musikartist till ett tvåspråkigt musikevenemang speciellt avsett för unga.

Vi kommer att utveckla en målgruppsbetonad blogg/vlog. Deras uppgift är att följa med projektet och synliggöra resultat av olika verkstäder.

Verksamheten för vuxna består av författarträffar/illustratörträffar, bokprat, bokcirklar och språkkurser.

För vuxna arrangeras verkstäder i källkritik med hänsyn till de sociala medierna.

Biblioteket arrangerar tvåspråkiga evenemang om lokalhistoria i Esbo. Till gästföreläsare ombeds en hembygdsförening.

Språkkurs för personalen

Bibliotekspersonalen erbjuds möjligheten att delta i en språkkurs i svenska. Finansiering söks till att anställa en språklärare i svenska. Den mångkulturella personalen uppmuntras till att delta i språkkursen i svenska samt de tvåspråkiga evenemangen.

De olika verksamhetsformerna erbjuds på följande storområden i Esbo: Alberga, Hagalund, Mattby, Esboviken och Norra Esbo.

Projektet kulmineras i en stor fest med tvåspråkighet som tema. Deltagare från verkstäderna önskas presentera sina positiva erfarenheter och vad projektet gett dem. På festen presenteras olika finsk- och svenskspråkiga kulturpersoner.

Marknadsföring

Eftersom projektet sträcker sig över en period på två år, finns det behov av grafisk planering för att marknadsföra tydligt. Det är viktigt att kunderna och de olika målgrupperna tar till sig vad projektet erbjuder och kan identifiera projektet genom dess logo. Meningen är att projektet ses som något positivt och givande med tanke på mångkulturella aspekter.

Finansiering ansöks för anställning av en grafiker.

Marknadsföringen sker via de sociala medierna (Facebook, Instagram, Twitter) samt på bibliotekets egna hemsidor Helmet.fi. Evenemangen marknadsförs även i lokaltidningar, vilket kräver projektfinansiering.

TIDSSCHEMA FÖR PROJEKTET

Hösten 2018

Juni-augusti: Planering och koordinering av verksamheten, reservering av utrymmen samt marknadsföring av evenemangen. Samarbetspartners kontaktas.

September: Ordkonstverkstäderna, babypoesin och sagostunderna inleds.

Verkstäderna, babypoesin och sagostunderna ordnas under en period på tre månader (september-november).

Oktober:: Evenemang med fokus på Esbos lokalhistoria

Språkkurs för månkulturell personal, kursens längd 5 veckor med en 1,5 h lektion en gång i veckan.

November: Bokprat för vuxna

December: Tvåspråkigt evenemang om lokalhistoria till familjer och andra intresserade.

Våren 2019

Januari-april: Eleverna i årskurs 5 arbetar med videomaterialet och erbjuder boktips åt varandra över språkgränser. Varje storområde deltar med både svensk- och finskspråkiga skolklasser.

Språkkurs för månkulturell personal, kursens längd 5 veckor med en 1,5 h lektion en gång i veckan.

Januari-februari: Källkritik för vuxna. Korta tvåspråkiga verkstäder en gång i veckan.

Februari: Det tvåspråkiga kulturevenemanget med musik för ungdomarna ordnas i februari den 14.2. (vändagen). Workshoparna för ungdomarna startar.

Mars: Dramaverkstäder för barn under skolåldern. Verkstäderna ordnas i Iso Omena, Sello, Entresse och Hagalund. Barnen bjuds in från både finska och svenska daghem. De får via interaktiva lekar bekanta sig med varandras språk.

April: Bokprat för vuxna.

Maj: Skuggteater för barn.

Hösten 2019

September: Interaktiv dramapjäs för småbarn.

Oktober: Tvåspråkigt evenemang om lokalhistoria till familjer och andra intresserade. Ordnas i alla områden.

November: Tvåspråkig avslutningsfest.

December: Bokprat för vuxna.

Augusti 2018 - december 2019

Bloggen eller Vloggen uppdateras åtmistone två gånger i månaden med nyheter om verksamheten.

Tvåspråkiga författarträffar/illustratörträffar

Tre gånger per termin: en för barn, en för unga och en för vuxna.

Januari 2020- Slutrapport om projektet

BUDGET

Författarträffar 4500 euro (9 à 500 euro).

Språklärarens arvode 3200 euro (2 x 5 veckor: 10 veckor)

Musikartistens arvode 2500 euro (för ungdomar)

Rapartistens arvode 2580 euro (slutfesten)

Dramainstruktörens arvode 6 x 300 euro: 1800 euro

Skuggteatern: 300 euro x 2 pjäser: 600 euro

Föreläsningsavgifter: 1000 euro

Ordkonstverkstäderna: arvode för ordkonstledaren: 5 områden x 4 gånger: 20 x 300: 6000euro

Annonseringsarvode 500 euro.

Grafikern och logon: 600 euro.

Bokprat 180 euro x 4 personer x 3 dagar: 2160 euro (egen bekostnad)

Sagostunder: 30 sagostunder x 50: 1500 euro (egen bekostnad)

Babypoesi: 18 gånger x 50 euro: 900 euro (egen bekostnad)

Projektets slutfest (biblioteket tar hand om trakteringen 920 euro)

Resekostnader för författarna: 400 euro (egen bekostnad)

Materialkostnader för verkstäderna: 320 euro (egen bekostnad)

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Svenska Litteratursällskapet, olika aktörer inom minnesorganisationer i Esbo, kulturaktörer, frivilliga hembygdsföreningar
Aloituspäivämäärä : 
01/06/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€23 280
Oma rahoitus yhteensä: 
€6 200
Budjetti euroissa yhteensä: 
€29 480
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€15 000
 
okm
avi