Fånga läslusten
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Pargas bibliotek
Kirjaston osoite : 
Strandvägen 28
21600
Kirjaston puhelin : 
044 354 52 84
Kirjaston sähköposti : 
biblioteket.pargas@pargas.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Parga
Y-tunnus : 
0136082-5
Yhteyshenkilön nimi : 
Karolina Zilliacus
Puhelin : 
040 488 5876
Sähköposti : 
karolina.zilliacus@pargas.fi
Hankkeen tavoite: 

Målet med projektet är att inspirera barn och unga till läsning och att sänka tröskeln till böckernas värld.

 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Antal deltagare och antal tillfällen som ordnas.

Kuvaus : 

Pargas stads skolor tog under år 2013 ett beslut om att starta en långsiktig satsning på läsning i skolorna. Biblioteken har en stabil grund för samarbete mellan bibliotek och skola. Bokprat görs regelbundet och varje skolelev besöker biblioteken flera gånger under sin skolgång. Bokprat har visat sig vara ett bra sätt att stöda barns läsintresse och bibliotekets roll att hjälpa vid litteratururvalet är viktigt både för barnen men också för lärarna och barnens föräldrar. Biblioteken har medverkat i skolornas lässatsning med bokprat och litteraturval. 

Biblioteken har tillsammans med ledningen för skolorna och barndagvården i staden diskuterat möjligheten att förverkliga ett mera omfattande projekt för att stärka skolornas satsning på läsning.

Målet med projektet är att inspirera barn och unga till läsning och att sänka tröskeln till böckernas värld. Detta görs genom att skapa nya verksamhetsformer.  Barn och unga som målgrupp nås genom samarbetet med skolorna men utöver det vill vi erbjuda möjlighet till litteraturverksamhet utanför skoltid.

De nya verksamhetsformerna som startar inom projektet är litteraturcirklar. Läsning är ofta en ensam sysselsättning vilket kan stöta bort barnet eller den unga. Litteraturcirklarna kan arrangeras enligt olika tema eller på annat sätt rikta sig till speciella målgrupper.

Andra verksamhetsformer är högläsning för barn och unga och läshundsverksamhet för de barn som behöver ett annat stöd i sin läsning.

Det har visat sig att vikten av läsande förebilder är betydelsefull.  Inom projektet vill vi ordna träffar och andra samarbetsformer med läsande förebilder.

Tanken är också att barnen och ungdomarna själva skall vara aktiva i projektet. Våren 2014 skapades i samarbete med Sydkustens landskapsförbund ett antal boktipsfilmer (www.blanka.fi) där barnen själva med vuxnas hjälp gav tips om sin läsning. Boktipsfilmerna uppmärksammades i september med Finlands svenska biblioteksförenings pris för Årets biblioteksgärning på nätet. En fortsättning på boktipsfilmerna ingår i projektet.

Förutom barn och unga är föräldrar en målgrupp som projektet vill rikta sig till. Forskning har visat att barnen får modell för läsning hemifrån och att hemmets stöd för att skapa läsintresse är stort. Inom projektet ordnas för föräldrar kvällsevenemang där läsningen står i fokus. För evenemangen engageras läsinspiratörer och biblioteken bidrar med tips för läsning.  

Inom projektet anställs en koordinator som startar upp och delvis drar de olika verksamhetsformerna.  Koordinatorns första uppgift blir att kartlägga behoven vilket görs bland barnen men också på möten med personal från skolorna och på föräldramöten.  Tanken är att projektet skall bli en etablerad del av bibliotekets verksamhet efter projekttiden.

 

 

Tidtabell:

Projektet inleds i mars/april med planering inför starten, som sker under hösten 2015.

De nya verksamhetsformerna verkställs under hösten 2015 och våren 2016 så att de blir en etablerad del av verksamheten under hösten 2016. Hösten 2016 utvärderas projektet.

Samarbetspartners i projektet är stadens skolor. Som egenfinansiering räknas personalens arbetstid och inköp av bibliotekets böcker.

Budget:

Lön för projektkoordinator sammanlagt 6 månader             15.000 €

Resor mellan biblioteken                                                                  500 €

Arvoden för de olika verksamhetsformerna                                                         1.000 €

Marknadsföring, tryckalster                                                            1.000 €

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Pargas stads skolor och dagvård
Aiemmat hankkeet: 

 

 

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Pargas stads skolor tog under år 2013 ett beslut om att starta en långsiktig satsning på läsning i skolorna. Biblioteken har en stabil grund för samarbete mellan bibliotek och skola. Bokprat görs regelbundet och varje skolelev besöker biblioteken flera gånger under sin skolgång. Bokprat har visat sig vara ett bra sätt att stöda barns läsintresse och bibliotekets roll att hjälpa vid litteratururvalet är viktigt både för barnen men också för lärarna och barnens föräldrar. Biblioteken har medverkat i skolornas lässatsning med bokprat och litteraturval. 

Biblioteken har tillsammans med ledningen för skolorna och barndagvården i staden diskuterat möjligheten att förverkliga ett mera omfattande projekt för att stärka skolornas satsning på läsning.

Målet med projektet är att inspirera barn och unga till läsning och att sänka tröskeln till böckernas värld. Detta görs genom att skapa nya verksamhetsformer.  Barn och unga som målgrupp nås genom samarbetet med skolorna men utöver det vill vi erbjuda möjlighet till litteraturverksamhet utanför skoltid.

De nya verksamhetsformerna som provades inom projektet var olika typer av verkstäder (boktrailers, bokbuffé, bokklubbar)

Andra verksamhetsformer som planerades men inte genomfördes under projektperioden var en läslustdag för föräldrar, pedagoger och andra intresserade.

Inom projektet anställdes en koordinator som  dels planerat verksamhetsformer och utfört dem själv.  Koordinatorns började med att kartlägga behoven vilket gjordes bland barnen men också på möten med personal från skolorna.  Under projketperioden gjordes en ny plan för bibliotekets och skolornas samarbete, Pargas biblioteksstig:samarbete mellan skola och bibliotek. Projketkoordinatorn var med i det arbetet. 
I samarbete med dagvården och familjerådgivningen i staden har det utarbetats planer för bilbiotekets verksamhet för barn under skolåldern. Planerna är bifogade.

 

 

Tidtabell:

Projektet kom igång senare än planerat och började under sommaren 2016

De nya verksamhetsformerna verkställdes under hösten 2016 och våren 2017

 

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 
Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

En projketkoordinator anställdes för projektet. Hon har dels planerat verksamhetsformer och utfört dem själv.

Projketkoordinatorn var också med i den grupp som utformade den nya biblioteksstigen som används i samrbetet mellan skola och bilbiotek. Gruppen gjorde också littertaurlistor som anpassades efter skolornas behov.

De nya verksamhetsformeran som skall bli bestående i verksamheten finns nerskrivna i en rapport.

Inom projektet har det också gjorts en plan för bibliotekets verksamhet för barn under skolåldern. Planen är bifogad.

Resultaten har varit goda. Biblioteket har etablerat ett närmare samarbete med skolorna, dagvården och familjedagvården under projketets gång. Verkstäderna som har ordnats har gett biblioteket ett synlighet bland barn och unga.

Jatkotoimenpiteet: 

De planer och den rapport som gjorts inom projketet skall användas i det fortsatta arbete.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/05/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€13 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€11 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€24 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€25 121
Oma rahoitus yhteensä: 
€11 500
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
22kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
646henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€13 000

Ansökan fyller villkoren ställda med UKM brev OKM/18/691/2014. Främjande av läsning.

 
okm
avi