MED SIKTE PÅ LÄSNING
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
www.helmet.fi/sv-FI/Bibliotek_och_tjanster/Hagalunds_bibliotek
Esbo stadsbibliotek
Kirjaston osoite : 
PL 3611
02070
Kirjaston puhelin : 
050-3301762
Kirjaston sähköposti : 
jaana.tyrni@espoo.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Em
Y-tunnus : 
Y-0101263-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Jaana Tyrni
Puhelin : 
050-3301762
Sähköposti : 
jaana.tyrni@espoo.fi
Hankkeen tavoite: 

Våra mål är att främja läsning och i synnerhet högläsning, att stödja barnens språkutveckling genom regelbunden läsning och att sprida läslust hos barnen och deras familjer. Det vill vi göra genom att skapa nya samarbetsformer med dagvårdspersonalen och lärarna på åk F–6, men även genom att erbjuda nya sätt för familjerna att göra läsningen till en del av sin vardag och få boktips och inspiration.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Antal av evenemang och antal barn och klasser som tar del.

Kuvaus : 

Rapporter visar att finlandssvenska skolelever presterar sämre än sina jämnåriga finskspråkiga skolkamrater i läsförståelse. Det här gäller i synnerhet finlandssvenska pojkar.
Samtidigt verkar det som om högläsningen får en allt mindre plats både i hemmen och i dagvården. Esbo stadsbibliotek vill råda bot på denna nedåtgående trend genom en ny satsning på läsning och särskilt högläsning bland barn under skolåldern samt i åk F–2.

 Vår primära målgrupp är barnen i de svenska daghemmen samt förskolorna i Esbo, och även skolelever i åk 1 och 2. I Esbo finns 1381 barn som deltar i svensk dagvård, 355 svenska förskoleelever och 751 elever i åk 1–2 i de svenska skolorna (augusti 2014). Vi vill väcka läslust hos dessa genom olika språk- och lässtimulerande åtgärder som omfattar dagvården, förskolorna och eleverna i åk 1 och 2, men även de svenskspråkiga familjerna i Esbo. 

Våra mål är att främja läsning och i synnerhet högläsning, att stödja barnens språkutveckling genom regelbunden läsning och att sprida läslust hos barnen och deras familjer. Det vill vi göra genom att skapa nya samarbetsformer med dagvårdspersonalen och lärarna på åk F–6, men även genom att erbjuda nya sätt för familjerna att göra läsningen till en del av sin vardag och få boktips och inspiration. Vi kommer också att dokumentera vårt arbete under projektet så att andra kan ta del och ha nytta av det i kommande projekt.  

Budgeten för projektet är 20 000 euro för material, personalkostnader, arvoden till föreläsare, gästande berättare och rekvisita. Vår egen del av finansieringen uppgår till 3000, medan denna ansökan gäller de resterande 17 000.

  Verksamhetsformer

 1.     Temaväskor för daghem och familjer

Vi sammanställer s.k. temaväskor med material (skönlitterära och faktaböcker, filmer och musik både för vuxna och barn) kring särskilda ämnen för utlåning till daghemmen och familjerna. Samtidigt skapar vi ett pedagogiskt material med förslag på hur daghemmen/familjerna kan arbeta med temat samt färdiga uppgifter. Väskorna placeras på barnavdelningarna på de fyra största biblioteken i Esbo (Sello, Entresse, Hagalund och Äppelbiblioteket). För att öka synligheten för tjänsten har väskorna en särskild plats på en knagg och de lånas som helhet. Väskorna cirkulerar mellan biblioteken och innehåller ett mångsidigt material om t.ex. känslor, motsatser och olikheter, förr och nu och galen fakta.

2.     Barnboktips på nätbiblioteket HelMet.fi

Vi utvecklar en kanal för regelbundna boktips på HelMet.fi-sidan och skapar ett formulär där daghemspersonal, lärare, föräldrar och barn med hjälp av en vuxen ger tips på böcker och annat material. Eftersom verksamheten är ny börjar vi med att skriva ett informationsbrev som vi skickar till daghemmen och lärarna i åk F–6 där vi ger information om hur och var tipsen ska göras och förslag på vilka böcker man kan läsa tillsammans. Verksamheten ska bli permanent, men för att komma igång behöver vi göra en storsatsning.

 3.     Fortbildning för daghemspersonal

Vi ordnar s.k. pedagogträffar för dagvårdspersonalen där vi presenterar nyutkommen barnlitteratur och ger förslag på hur den kan användas i den dagliga verksamheten. Vi ordnar en kurs om högläsning och sagostunder i dagvården med professionella läsinspiratörer och berättare (t.ex. Agneta Möller-Salmela och Lina Teir). Vi startar en bilderboksläsecirkel för daghemspersonal som cirkulerar mellan de fyra stora biblioteken. Vi skapar en broschyr om läsningens positiva följder att dela ut till dagvårdspersonalen, lärarna och föräldrarna.

 4.     Läskvällar för familjerna på biblioteket

Vi bjuder in alla förskolebarn i Esbo tillsammans med sina föräldrar till s.k. högläsningskvällar med professionella högläsare (t.ex. författare och skådespelare) på biblioteken. Sammanlagt ordnar vi 15 kvällar under vårterminen 2015.

 5.     Föräldrakvällar

Bibliotekspersonalen erbjuder ett föreläsningspaket om vikten av att läsa högt, tips på hur man lockar barn till läsning och bokprat om barnlitteratur som daghemmen, förskolorna och åk F–2 kan boka till sina föräldrakvällar.

 6.     Fortbildning för bibliotekspersonal

Vi ordnar en workshop om muntligt berättande och ordkonst för bibliotekspersonalen, och kurser om barnlitteratur, läsning och hur biblioteket kan stödja dagvården och familjerna i läsfrämjande syfte.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Svenska bildningstjänster i Esbo
Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Våra mål är att främja läsning och i synnerhet högläsning, att stödja barnens språkutveckling genom regelbunden läsning och att sprida läslust hos barnen och deras familjer. Det vill vi göra genom att skapa nya samarbetsformer med dagvårdspersonalen och lärarna på åk F–6, men även genom att erbjuda nya sätt för familjerna att göra läsningen till en del av sin vardag och få boktips och inspiration.

Projetet har nått målgrupp utmärkt och vääckt intresse vid familjer och skolor.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Rapporter visar att finlandssvenska skolelever presterar sämre än sina jämnåriga finskspråkiga skolkamrater i läsförståelse. Det här gäller i synnerhet finlandssvenska pojkar.

Samtidigt verkar det som om högläsningen får en allt mindre plats både i hemmen och i dagvården. Esbo stadsbibliotek vill råda bot på denna nedåtgående trend genom en ny satsning på läsning och särskilt högläsning bland barn under skolåldern samt i åk F–2.

Vår primära målgrupp är barnen i de svenska daghemmen samt förskolorna i Esbo, och även skolelever i åk 1 och 2. I Esbo finns 1381 barn som deltar i svensk dagvård, 355 svenska förskoleelever och 751 elever i åk 1–2 i de svenska skolorna (augusti 2014). Vi vill väcka läslust hos dessa genom olika språk- och lässtimulerande åtgärder som omfattar dagvården, förskolorna och eleverna i åk 1 och 2, men även de svenskspråkiga familjerna i Esbo.

Våra mål är att främja läsning och i synnerhet högläsning, att stödja barnens språkutveckling genom regelbunden läsning och att sprida läslust hos barnen och deras familjer. Det vill vi göra genom att skapa nya samarbetsformer med dagvårdspersonalen och lärarna på åk F–6, men även genom att erbjuda nya sätt för familjerna att göra läsningen till en del av sin vardag och få boktips och inspiration. Vi kommer också att dokumentera vårt arbete under projektet så att andra kan ta del och ha nytta av det i kommande projekt.  

Vi sammanställde s.k. temaväskor med material (skönlitterära och faktaböcker för familjer) kring särskilda ämnen för utlåning till daghemmen och familjerna. Vi började med 20 st. väskor på 10 olika teman.

  1. Min familj och din
  2. Att gräla och bli sams
  3. Vara med i leken
  4. Livets stora frågor
  5. Jag får ett syskon
  6. Döden
  7. Äckligt 
  8. Det händer på dagis
  9. Olika men lika
  10. Är det sant?

 

Väskorna placerades på synlig plats på  barnavdelningarna på de fyra största biblioteken i Esbo (Sello, Entresse, Hagalund och Äppelbiblioteket). Bokkassarna behövdes också synligt ställas fram på ett lockande sätt, och på grund av att alla bibliotek hade dåligt med väggutrymme att hänga väskorna på, bestämde vi oss för att skaffa stadiga och roliga klädhängare i granna färger som väcker uppmärksamhet och lockar till låning.

För barnboktipsen på nätbiblioteket HelMet.fi gjordes ett formulär som barnen antingen själva eller tillsammans med en vuxen kan fylla i. I formuläret ”Mitt boktips” frågas vad du som tipsar heter eller kallas, ålder, boken jag vill tipsa om heter, författare och till sist skriv ditt tips. Några tips har redan strömmat in, men marknadsföringen kunde ännu effektiveras i samband med t.ex. bokprat för skolklasser. I dessa boktips är det barn som tipsar barn, utan svårt språk eller invecklade språkliga arrangemang. 

För målgruppen yngre barn (förskola och årskurserna 1 och 2) och speciellt pojkar arrangerade vi läsinspiration kring faktaböcker.

Den svenske författaren Jonathan Lindström kom till Esbo 27. - 28.3 på inbjudan av stadsbiblioteket. Han är arkeolog, författare och illustratör. Han skriver främst faktaböcker för barn och vuxna om naturvetenskap, arkeologi och historia.

Länk till Författarcentrums hemsida: http://ff.forfattarcentrum.se/forfattare/1457/Jonathan_Lindstr_m

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Med projektet strävar vi efter att bokprata och ge inspiration till varför det är så viktigt med högläsning och framför allt främja högläsningen i hemmet, inom dagvården och i skolan. Under det gångna året (hösten 2015 - våren 2016) har vi aktivt varit med och pratat om högläsning på föräldramöten i skolor, för pedagoger på dagvårdssidan, men även för seniorer med inriktningen på barnlitteratur förr och nu. I fortsättningen kommer vi aktivt att erbjuda dagvården och skolorna bibliotekets tjänster och vi kommer gärna och bokpratar och diskuterar kring främjandet av högläsning

Läskvällar och författarträffar ordnades allt som allt 5 gånger. Sanna Tahvanainen bjöds in till Entressebiblioteket för en kuslig läskväll 12.11.2015 där 22 förskolebarn och vuxna deltog. Mats Wänblad bjöds in till Äppelbiblioteket och Sellobiblioteket den 7-8.4.2016 där Wänblad höll fyra st. storsamlingar för andra klassister i Esbo. På storsamlingarna deltog allt som allt ca 240 deltagare.

För att ytterligare stöda högläsningen också på biblioteken köpte vi in två s.k. Läshörnor (I Sellobiblioteket och Hagalunds bibliotek) Där har vi skapat mysiga hörnor där kunder kan sätta sig ned i en fåtölj för att läsa, för sig själv eller högt tillsammans. Till dessa skaffade vi också en uppsättning intressanta böcker som endast är läsexemplar på biblioteket så att de alltid skall finnas i hyllan för kunder att läsa och bläddra i.

I vår ansökan om projektpengar planerade vi att själva ordna fortbildning för både daghems- och bibliotekspersonal. På hösten fick vi reda på att Hangö sommaruniversitet ordnade en  ettårig fortbildning i läsinspiration som började hösten 2015. Under våren ordnade också Regionförvaltningsverket en fortbildning, Från babypoesi till boksamtal, som vår personal deltog i. Vår personal deltog i båda skolningarna och skolningen förbättrar kvaliteten för hur vi i fortsättningen kan berätta om högläsning och inspirera dagvårds- och skolpersonal och föräldrar och uppmuntra dem till att flitigt läsa högt för sina barn.

Projektets mål var att lyfta fram högläsningens betydelse för läsningsinspirationen samt att bygga upp nya verksamhetssätt och verktyg genom vilka vi kan fortsätta att lyfta fram läsningen för våra kunder. Genom projektet och dess delar lyckades vi sprida budskapet till många elever, lärare, daghemspersonal och inte minst föräldrar i Esbo. Vi lärde oss också behoven av att få information och intresset hos t.ex. skolorna för författarbesök av denna typ. Projektet gav många verktyg för att fortsätta arbetet med läsning och högläsning.

Utbildningarna gav också personalen en djupare insikt i arbetet med läsningsinspiration och material för att förbättra det egna arbetet med grupper och enskilda kunder.

 

 

Jatkotoimenpiteet: 

Bokkassarna

Bokkassarna som främjar högläsning tillsammans och behandlar olika teman kommer att fortsätta med nya teman och eventuellt få utspridning till fler bibliotek än enbart de stora. Kassarnas mängd och innehåll varieras efter kundernas önskemål och efterfrågan.

 

Dagvårds- och skolsamarbete

Vikten av att ha ett fast och kontinuerligt samarbete med skola och dagvård fortsätter. Dagvårdsgrupperna vistas kontinuerligt på bibban på bl.a. sagostunder, men vid behov kan bibliotekspersonalen komma och hålla föredrag om vikten av högläsning på daghemmens och förskolans föräldrakvällar. 
För att få igång samarbetet i tid bör varje bibliotekarie som sysslar med skolsamarbete skicka ut information om bibliotekets tjänster till skolan och föräldraföreningen på våren så att biblioteket har en chans att närvara under det första föräldramötet under hösten. Dessa tillfällen är ett ypperligt tillfälle att prata om vilka tjänster biblioteket har samt dela med sig av högläsningstips till föräldrarna samt boklistor för de längre hunna skoleleverna.

 

Boktips på HelMet.fi

Boktipsen på HelMet.fi har etableras och kommer så fort personalresurserna tillåter att få en fortsättning.

Boktipsen på HelMet.fi har nu utvidgats och finns även för vuxna på vuxensidorna.

 

http://www.helmet.fi/sv-FI/Barn/Barnens_tips/Boktips

Aloituspäivämäärä : 
26/01/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/05/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€17 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€20 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€14 544
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 544
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
18kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
180henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
10kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
520henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€10 000
 
okm
avi