AjanKohtaus!
Vuoden 2012 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Helsingin kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Rautatieläisenkatu 8, Pl 4100
00099
ISIL-tunnus : 
FI-He
Y-tunnus : 
FI 02012566
Yhteyshenkilön nimi : 
Roosa Kallio
Puhelin : 
0406755272
Sähköposti : 
roosa.kallio@hel.fi
Hankkeen tavoite: 

AjanKohtaus!-projektin kautta on tarkoitus vahvistaa HelMet-kirjastojen (Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen) ja eri asiantuntijaorganisaatioiden välistä yhteistyötä. 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tapahtumat ja yhteistyö

Kuvaus : 

Hanke on jatkoa Kirjastossa kohtaus! -kampanjalle, jolle on myönnetty opetusministeriön kokeilu- ja kehittämistoiminnan erityistukea kahtena edeltävänäkin vuonna. Tämän avustuksen merkitys on ollut aivan keskeinen pääkaupunkiseudun kirjastojen yleisötapahtumien kehittämiselle, koska se on mahdollistanut laajempien ohjelmakokonaisuuksien ja sarjojen suunnittelun. Kirjaston tapahtumatoiminnan kehittämiseen kohdistuu yli päätäänkin kasvavia paineita. Avustus on mahdollistanut lähes neljänkymmenen erilaisen tapahtuman järjestämisen eri kirjastoissamme syksyllä 2010 ja keväällä 2011.

AjanKohtaus!-projektin kautta on tarkoitus vahvistaa HelMet-kirjastojen (Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen) ja eri asiantuntijaorganisaatioiden välistä yhteistyötä. Pääkaupunkiseudun kirjastot ovat hyvin verkottuneet omilla vaikutusalueillaan, mutta näkyvämpää ja pitkäjänteisempää yhteistyötä eri tahojen kanssa vaikeuttavat kirjastojen niukat mahdollisuudet osallistua hankkeiden kustannuksiin. Tämän vuoksi kirjastot usein joutuvat melko reaktiiviseen rooliin, ts. ottamaan vastaan tarjotut ohjelmaideat sellaisenaan, vaikka ideoiden jatkokehittäminen ja syventäminen olisi molemmille toimijoille kannattavampaa.

Perustellusti voidaankin todeta, että kirjastojen monipuolinen osaaminen sekä syvällinen sisältöjen tuntemus yleisöohjelmien tuottamisessa ei pääse parhaalla mahdollisella tavalla esille tämän resurssipulan takia. 

AjanKohtaus -kampanja on suunniteltu toteutettavaksi kolmella erityyppisellä ohjelmaformaatilla.

Ensinnäkin tarkoituksena on rekrytoida eri alojen asiantuntijoiden piiristä pari – kolme kokenutta ja asiasisällöt hyvin hallitsevaa moderaattoria, jotka yhteistyössä AjanKohtaus -suunnitteluryhmän kanssa ensin miettisivät esille nostettavat teemat sekä esiintyjät. Moderaattoreilla olisi keskeinen rooli kokonaisuuksien suunnittelussa, mikä mahdollistaisi nopeat reagoinnit ja yhteydenotot eri tahoille. Tällä tavoin voitaisiin myös syventää teemakokonaisuuksien suunnittelua niin, että kirjastot eivät joutuisi liian usein yksi yhteen monistamaan yksittäistä ohjelmaideaa ja kierrättämään sitä sellaisenaan useassa kirjastossa, vaan niillä olisi mahdollisuus tarkastella ilmiöitä laaja-alaisemmin. Tämä todennäköisesti kasvattaisi yksittäisten yleisötapahtumien kävijämääriä. Haastattelijat kiertäisivät eri kaupunkien kirjastoissa vetämässä tilaisuuksia, joihin kuhunkin kutsuttaisiin 2-3 esiintyjää.

Toisena ajatuksena on varata rahoitusta myös edellä mainitun sarjan ulkopuolelle jääviin tapahtumiin, mikä mahdollistaa yksittäisissä kirjastoissamme syntyneiden hyvien ohjelmaideoiden toteuttamisen nopeillakin aikatauluilla. Esimerkiksi kirjojen - ja levyjen julkistamistilaisuudet sekä elokuvien ennakkonäytännöt oheiskeskusteluineen ovat esimerkkejä sellaisista ajankohtaisista tapahtumista, joista kirjastoilla on jo jonkin verran kokemusta, mutta formaattia kannattaisi vielä kokonaisuudessaan kehittää, ja tehdä tapahtumista toistuvia.

Kolmantena ideana on tuottaa AjanKohtaus! -kampanjaa varten uusi produktio yhteistyössä Teatteri Pensaan kanssa. Teatteri sai idean uusimpaan tuotantoonsa Helsingin Sanomissa ilmestyvistä kauno- ja tietokirjallisuuden uutuusluetteloista. Heidän tarkoituksenaan on tutustua syksyn 2012 henkiseen ilmapiiriin perehtymällä tulossa olevien luetteloiden antiin, valita niistä heitä subjektiivisesti eniten kiinnostavat teokset, ja laatia niistä kollaasimainen teatteriteos nimeltään Kirjasyksy 2012. Esitysfoorumeina toimisivat pääkaupunkiseudun eri kirjastot.

Suunnitelmiemme toteuttamiseksi haemme hankkeelle 55 000 euron suuruista avustusta.

 

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Antti Kylliäinen/Syfron, Teatteri Pensas. Kotoliving, HelMet-kirjastot
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Teatteri Pensas

http://www.pensas.org/

puh. 050 300 6066

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Hankkeen aikana tuotettiin esitemateriaalia ja sisältöjä kirjaston verkkosivuille hankkeen tapahtumista.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeen toteutukseen vaikutti työryhmän vaihtuminen useaan kertaan hankkeen aikana, mm. kuolemantapauksesta johtuen. Siitä huolimatta hanke saavutti tavoitteensa hyvin. Tapahtumia järjestettiin useita kymmeniä ja ne keräsivät paljon yleisöä. Hankeessa järjestettiin mm. keskustelusarja hyvinvointiteemalla. Lisäksi järjestettiin useita tapahtumia, joissa asiantuntijat luennoivat hyvinvointi-teemasta eri näkökulmista. Myös erilaisia työpajoja järjestettiin (mm. runotyöpaja). Erityisen suosittu oli Kotoliving:n kanssa toteutettu tietokirjallisuuteen liittynyt työpajakiertue, joita järjestettiin talvella 2013 ja yleisön pyynnöstä uudelleen keväällä 2014.

Jatkotoimenpiteet: 

Otamme hankkeen aikana opitut hyvät käytännöt huomioon jatkossakin tapahtumatuotannossa. Hankkeen aikana saimme hyviä kokemuksia ja kehityskohteita.

Lisätietoa: 

Määrärahan käyttöraportti liitteenä.

Aloituspäivämäärä : 
31/03/2012
Lopetuspäivämäärä : 
31/08/2014
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€55 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€16 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€71 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€42 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€7 000
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
49kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
1 000henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€35 000
 
okm
avi